>s Blad. mini ‘R r” JOSEPHINE. Bericht. I De Oorlog. No. 12588. Zaterdag 26 September 1914. 53e Jaargang. en I MP EN f .4 FEllLLElüA. i: 11 iff i door -m. «u XTie’CfWS- ezx ^.d.’vextezxtïelolsud- voor Gt-o’clqLs. ezx O3M.stxelcexx.. Verschijnt dagelijks Steuncomité 1914 te ’«-Gravenhage. I Telefoon latere. 82. - behalve Zon- eu Feestdagen. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON.Telefoon latere. 82. i Schrijver B01 I 1 i i I I1 i 86 Brussel gezonden. 10) V. I de verzoe- Wordt vervolgd •i nkman Zn., Goad* N-QUELL RONWATER is het ten )PS, Wijdstraat 29 :n. VELD Lm. JNG. is het eenige feUj I OSTENDE, 2b nemen wij, dat v< de bommen die Zij, die zieh met ingang van I Oct. a.s. abonneeren op de GOUDSCHE COURANT, ontvangen de tot dien datum ver schijnende nummers gratis. 5 >n r van me mo iol- i gebruiken laat ia. WORTELS. I VET. I JOFDHU’D. I PEUR. rflgvnt— enthe, Orcrycd ra IA. liMk. alle personen, die de rech- zij als De Russische legatie te ’s Graven- hage ontving het volgende bericht nopens de krijgsverrichtingen der Rus sische legers. Op het Gallicische gevechtsterrein hebben de Russische troepen de ver- GOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN HET aIi'ONNEMENT: Per kwartaal Ka Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post IROEN OP REKENING, J TERUGGAAF VERGOIT R A 15 CT.| Bouw- en Woning- Vergadering Onder- jsie Armenzorg, izaal Soc. de Reunie do Ambachtsschool Omstreken. Róunie S’/s u. Alg* nengde Zangvereen. el”. een wij geregeld tijdig logen ontvangen ncerten, vermakelijk' deze dan in on* Idea. hard gewerkt. In Saive moeten de in woners na vier uur ’s middags thuis blijven. PETROGRAD, 25 Sept. Van Rus sische rijk. Hot hoofdkwartier meldt, dat op 23 dezer de Russen een poging van de Duitsche voorhoede om in het gouvernement Souwalki voort te ruk ken verijdeld hebben. In de omstreken van Sjoetsjin en Vincent hebben ver scheidene voorpostgevechten plaats gehad, die gunstig voor do Russen afliepen. In het westen van Galicie hebben goen gevechten plaats gehad. Het Oostenrijksche leger is uit Khyrin teruggedreven en zet zijn terugtocht voort. OSTENDE, 25 Sept. (Reuter). Van Belgische zijde. Sedert Woensdag zijn 40.000 Duitschers in de omstreken van Waterloo gekampeerdhun hoofd kwartier is in Duysbroeck. BRUSSEL, 25 Sept. Van Bel gische zijde De Duitschers willen geen paspoorten voor Bergen af ge ven, naar men gelooft, omdat zij niet wil len, dat men zal zien, dat hun bagage in grooten getale roeds uit Frankrijk daar terug is gekomen. De Duitschers hebben in Bergen een groot belegerings-kanon opgesteld, ook een te Grimbergen en een ander te Meysse. Ten einde te voorkomen, dat de inwoners een en ander zullen zien, hebben zij alle mannen in de kerk opgesloten en de vrouwen naar De Belgische legatie meldt: Het Wolff bureau heeft een tele gram gepubliceerd dd. 12 September, hetwelk in de Hollandsche pers is opgenomen en waarin bericht werd dat te Ostende een Duitscher was ge fusilleerd en dat men uit stellige bron wist dat deze man een zeer geacht koopman was die in België verblijf hield voor zijn zaken en’ zich nimmer schuldig had gemaakt aan spionnage. De inlichtingen verstrekt door den auditeur-generaal bij het Militair Ge rechtshof te Antwerpen en den Bel gischen Minister van oorlog bewijzen dat zekeren Paul August Ehrhard, ge boren te Rummingen, resetve-kapitein van het Duitsche leger, zich noemende koopman te Hamburg, op regelmatige wijze veroordeeld is door den krijgs raad, te St. Nicolaas zitting houdende, op 31 Augustus 1914; hij is in het fort van Zwijndrecht, op 5 September ter dood gebracht. Deze man was te Ostende gearres teerd ter zake van Spionnagehij heeft bekend, in last te hebbên de Duitsche militaire autoriteiten te ver wittigen van de aankomst van troepen welke over zee mocht plaats hebben. Hiertoe was hij voorzien van een tele grafisch toestel. Er kon hoegenaamd geen twijfel bestaan omtrent de hoe danigheid van den verdachte. Het bericht van het Wolff-bureau was dus in flagranten strijd met de waarheid. 4sels bevat. 10g 38 andere pré» De Duitschers in België. GENT, 25 Sept. Een patrouille Bel gische cavalerie zou den omtrek van Sempst verkennen. Gedurende den nacht van Maandag op Dinsdag sta ken de Duitschers het kerkje van Sempst in brand. In de vroege mor gen vielen zij de Belgen met succes sag. Onze cavalerie maakte een om- trekkende beweging vanuit Humbeek naar een kasteel buiten Sempst, daar ontmoetten mj 50 Duitsche dragon ders en wielrijders. De Belgen werden ondersteund door kanonnen en houwit sers, de Duitschers verlogen veel doo- den gewondende Belgen slechts 4 dooden en eenige gewonden. In Vierzeele werden Woensdag eenige doodskophuzaren gezien. Twee ervan werden gevangen genomen. De brug tusschen Dendermonde en Grem- bergen is hersteld. Men verneemt dat de Duitschers zich te Assche met koort- sigen haast versterken. De 70 Duitschers die te Renaix ge passeerd zijn en die doorgedrongen waren tot Hazelbeke zijn teruggetrok- langs Avelghem, Hazelbeke en Ber- gem. Zij zijn op weg naar Leuze. Gisteren heeft men te Leupegem en Edelaere twee transporten varkens vermeesterd die bestemd waren voor de Duitschers te Brussel. De Duitschers versterken zich in de omgeving van Luik. De loopgraven worden dieper gemaakt. Vooral om de forten Barchon en Pontisse wordt sterkte stelling van Falstijn, Chirow en Ustizyki genomen, daardoor do nadering van de versterkte plaats Przemysl van de Zuidzijde dekkende. Aan de Noordzijde, zijn eveneens ge nomen de forten in de streek van Radinio, met het geschut waarmede zij gewapend waren. Het garnizoen van Premysl heeft Médica in zijn oos- telijken sector ontruimd en is op do fortenlinie teruggedrongen. Op het Pruissisohe front hadden geen gevechten plaats. De Engelsche consul-generaal te Rotterdam ontvangt het volgende telegram van het ministerie van oorlog te Londen De Russische generale staf deelt mede dat de inname van Jareslau door de Russen op 21 September werd ge volgd door een algemeen oprukken waarbij 10 kanonnen werden genomen en de Russische cavalerie de Oosten rijksche achter op de hielen volgde waarbij gevangenen en kanonnen wor den genomen. De Oostenrijkers zijn gedemoraliseerd. De officieren deelen mede dat nieuwe Russische troepen zijn gearriveerd die dapper met hun andere krijgsmakkers medestrijden. op Josephine’s nagedachtenis, brachten Zij hel onderzoek naar den geheimzinnigen moord geen stap verder. Het vermoeden lag dus voor de hand dat mevrouw Sie« veking in het nachtelijk duister het slacht offer was geworden van een noodlottige vergissing. Zeker zou de rechter wel aan dit vermoeden vastgehouden hebben, maar er was iets, dat hom daarvan terughield Er was nog geen voldoende verklaring gevonden, waarom Sieveking zoo laat in den avond alleen of in gezelschap van een man, die haar echtgenoot niet was in het park was gegaanj Met geweld was zij er niet heengebracht, dat was zonne klaar. Het was dus te voorzien, dat de zaak in het duister zou blijven, zoolang men de oorzaak van haar onver klaarbaar bezoek aan het Prater niet wisu 1 >och niemand had daaromtrent eenig ver moeden. Mevrouw Sieveking had, toen zij uitging, aan niemand gezegd waar heen ging, en ter verhoord had, verklaarden, dat voor dit bevreemdende feit stonden voor een onoplosbaar raadsel. Ook Norman ging gebukt onder de vrees toe, dat hij schijnbaar door het noodlot hem opgelegde taak niet zou kun nen vervullen; dit drukte zwaar op hem en stemde hem mismoedig. De woning van den heer Sieveking had hij niet weder betreden. Gemakkelijk ge noeg had hij daartoe een voorwendsel kun nen vinden, maar hij had er niet naar gezocht. Een gevoel van vrees hield hem daarvan terug geen vrees voor een ontmoeting met zijn vijand, maar de vrees voor een ontmoeting mot Wally Reimar. De trekken van haar gelaat on haar oogon waren sprekend die van Josephine, alleen nog schooner en zachter en in dien nacht naden moord, toen zij hem vol droef heid zoo innig dankbaar had aangekeken, had hij met heimelijk bevel gevoeld, welk een wonderlijke macht die oogen nog over hem hadden. Doch niet ten tweeden male wilde hij de onbeschrijfelijke bitterheid smoken, die zijn loven reeds eenmaal had vergiftigd, niet ten tweede male wilde hij de poorten van een hemel vol liefde en geluk voor zich geopend zien om bij hot uitstrekken zijner hand naar die ver loidelijke heerlijkheid, te ontwaren, dat alles slechts een bedrlegelijk droombeeld was. Zijn manhaftig besluit om king te weerstaan on Wally niet weer te zien, leed schipbreuk op dovervulling vari zijnplicht. De rechter had hem ontboden, en in den loop van het gesprek sprak hij de onderstelling uit dat mevrouw Sic yoking bij een geholmelijko samenkomst het slachtoffer dor jaloezie wbb gewonden. districten werden zij vergezeld door den le-president en districts-president. Na het einde van de reis werd een bijeenkomst gehouden te Allenstein met vertegenwoordigers van de over heid en van de landbouw en van verschillende beroepen. Alle maatrege len werden besproken welke tot snelle voorloopige hulpverleening vereischt worden. Daarna zullen dan wettelijke maatregelen bij den Pruisischen Land dag in behandeling komen. Bescha digde en vernielde huizen zullen door noodgebouwen worden vervangen levensmiddelen, graan, landbouwma chines, paarden en geldmiddelen zoo spoedig mogelijk aan de noodlijdende bewoners worden uitgereikt. Üit alle plaatsen van Duitschland komen giften. In Eydtkuhnen hebben de Russen het station en het daarbij behoorend materiaal, waartoe 42 K.M. rails be- hooren niet vernield. Slechts zijn goe derenloodsen en daarmede groote waarden vernietigd. Daarentegen zijn in het Russische Wirballen verbazende hoeveelheden goederen door de Duit- schers buitgemaakt waaronder aan zienlijke voorraden wollen ondergoed en handschoen an, welke thans den Duitschen troepen ten goede komen, die regimentsgewijze daarvan worden voorzien. Uit Hindenburg’s dagorder blijkt overigens dat het Wilnaleger veel grooter is dan men aanvankelijk had verondersteld. Het bestaat uit 6 actieve korpsen, 6 reserve-divisies, 2 brigades jagers en 2 cavalerie-divisies, te zamen 400.000 man. het vruchtelooze van alle gedane nasporingen. De met eiken dag ernstiger wordende ge laatstrekken van zijn chef zouden in an dere gevallen niet zoo’n diepen indruk op hem gemaakt hebben, daar hij zich be wust was, dat hij zijn plicht ten volle had vervuld, maar in dit bijzondere geval had hij aan zlchzelven beloofd, dat de mis daad, aan Josephine gepleegd, moest ge boet worden. Met elk uur nam bij hem Aan het Oostelijk Front In Oost-Pruisen. KONINGSBERGEN, 25 Sept. Van Duitsche zijde. De provincie Oost- Pruisen is door den minister van Landbouw, Von Schorlemer, den mi nister van Financiën, Lentze, onder staatssecretaris Dreween den vertegen woordiger van het ministerie van Handel, directeur Doenhoff, 3 dagen lang doorreisd. In ieder der drie Koninklijk Nationaal Bijdrageii voor bovengenoemd Steun comité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den alge- meenen Penningmeester toegezouden. DE ADMINISTRATIE. Duitsch troepenvervoer. Uit Maastricht wordt aan de Tijd ge seind, dat op het oogenblik ontzaglijke troepenmassa’s naar Frankrijk vervoerd worden ter deelneming aan den slag bij de Aisne. Eenige dagen lang rollen weer de zware oorlogstromen over de lijn München—. lladbach—Aken. Soms duurt het voorbij rijden een half uur zonder onderbreking. Gedurende de dagen van transport heen en weer gaan over de grens strengste - verboden- f 1.25 1.50 1 50 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangekomen aan ons Bureau: Markt 31, bjj onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 25 Sept. Van Fransche zijde. In het heden openbaar ge maakte communiqué wordt het vol gende medegedeeld Op onzen linker vleugel had een zeer levendige alge- meene actie plaats tusschen de Fransche troepen, opereerend tusschen de Somme en de Oise, en de Duitsche legerkorpsen, die in de omstreken van Tergnier en St Quentin staan. Op den rechter Maasoever zijn de Duitschers er in geslaagd, vasten voet op de Mans hoogten te krijgen. In de omstreken van Hatton-Chatel zijn zij in de rich ting St. Mihiel voortgedrongen en hebben de forten van Paroches en het Camp des Romains beschoten. Daaren tegen zijn wij op de Manshoogten ten Zuiden van Verdun meester gebleven, en tot bij Beaumotit voortgerukt. In Lotharingen Moegen wij in de Vogezen een weinig beteekenenden aanval op Nomeny terug. die don geheimzinnigen man meenden ge zien te hebben. Hunne opgaven waren zoo met elkaar in tegenspraak en groo- tendeels berustten zij zoo veel op do frer- heolding, dat do waardeloosheid ervan bleek, voordat men oenig onderzoek daar naar gedaan had. Op het laatst ontving de rechter zulke getuigen dan ook niet, zeer malsch. Daar men reeds dadelijk het vermoeden had verworpen, dat de moord gepleegd was om diefstal te kunnen plegen, had de rechter met grooten ijver onderzocht naar de betrekkingen, die mevrouw Sie- veling onderhield, om langs dien weg lot eenig spoor van den moordenaar te ge raken. Dit onderzoek was niet moeilijk geweest, want het lefen der vermoorde dame bevatte voor hare bekenden geen geheimen. Het was echter niet gelukt iets te vinden, dat met Iraar plotselingen dood in betrekking kon staan. Als echtgenoote van een man, wiens vermogen geschat werd op eenige mil- lioenen, was Josephine Sieveking in stilte door velen benijd; het was daarom na tuurlijk, dat onder de lieden, bij wie men informeerde naar het karakter en de le venswijze der overledene, eenige waren, wier verklaringen niet al te gunstig uit- vielen. Voornamelijk werd haar behaag zucht ten laste gelogd. Ook stond vast, dat die ondeugd meermalen aanleiding had gegeven tot heftige tooneelen tusschen de echtgenooten. Ofschoon deze inlichtingen wel geschikt waren om een lichte schaduw te werpen De krijgsverrichtingen ter Zee. De ondergang der Eng-o 1- 0c1»e kruisers- KRISTIANIA, 25 Sept. (Van Duitsche zijde,) Over de heldendaad van de Dult- sche onderzeeboot U 9 schrijft een be kend Noorsch admiraal in ..Morgonbladot”: Do Engelsche taktiek om de Noordzee en de Oostzee te blokkoeren in ten doode gedoomd, daar een Duitsche onderzeeboot met 20 man moer dan 200 zeemijlen van zijn basis verwijderd door de geheele ko ten der Engelsche bewaking kan sluipen, tot aan het Kanaal, het door Engeland sedert eeuwen beheorschte gebied. Dat de vernietigde pantserkruisers oude schepen zijn, doet niets ter zake. Zooals hot gisteren dezen in den grond gehoor- den kruisers verging, kan het morgen de geheele Engelsche hoogzoe-vloot ver gaan. De Noordzee en de Oostzee zijn niet langer in het bezit der blokkeerende En gelsche gepantserde monsters. Een nieuwe tijd en een nieuwe strijd- mothode begint, die van groote beteekenis zijn voor do kleine zeemogendheden, daar deze in staat zijn zich een belangrijk aantal van deze ‘niet duro en verschrik kelijke oorlogswans aan te schaffen. Oostenrijk en Servië. WEENEN, 25 Sept. (Wolf.) Hot l'H IJ S DE H A D V EBT EN I I C N: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De Zeppelin boven Oostende. Sept. Nader ver- vermoed wordt, dat op de stad zijn ge worpen, gericht weren op het mari tieme station en de dépendance. Het luchtschip keerde terug over Beernem en Oudenaarde naar Brussel. In het geheel zijn 4 bommen geworpen, waar van er een in het water viel. Op con toon, die zijn vast besluit ver- ried, zeide hij; „Tot heden heb ik bij alle nasporingen het gevoel van den echt genoot on van de zuster dor vermoorde vrouw zooveel mogelijk ontzien, maar ik zie, dat ik langs dezen weg mijn doel riet zal bereiken. Als de personen uit de naaste omgeving van het slachtoffer niets weten of veinzen niets te weten, dan moeten wij op oen andere wijze te werk gaan om eenig aanvangspunt te vinden. al moeten wij daardoor het gevoel van enkele personen kwetsen. U moet in de woning van den heer Sieveking huiszoe king doen, mijnheer Norman.” „Een huiszoeking?” herhaalde Norman getroffen en duidelijk was op zijn gelaat U’ zien, hoe hij over deze- onverwacht opdracht ontstelde. ,,Maar mijnheer, waar zou ik naar moeten zoeken?” „Naar de brieven en papieren vrouw Sieveking; ik wensch ze .-. ledig mogelijk in handen te krijgen. Voor zichtige vrouwen vernietigen gewoonlijk wel de brieven, die haar later in onge legenheid zouden kunnen brengen, maar mevrouw Sieveking moet, te oordeelon naar alles wat ik tot heden gehoord heb, niet altijd voorzichtig gehandeld hebben. In ieder geval moeten wij deze poging doen om licht in de duisternis te bren gen. Reeds waren vier dagen na den moord verloopen en nog altijd bevatten de. dag bladen het bericht, dat de .politie tot Ire- den geen spoor van den moordenaar had kunnen vinden. Eenige arrestatiën waren gedaan, doch de gevatte personen weer spoedig op vrije voeten gesteld. De rechter Hornung, die het onderzoek leidde, gold voor een zeer bekwaam, scherpzinnig man. In eenige moeilijke gc- i vallen had hij spoedig de schuld der mis dadigers aan het licht weten te brengen en ook nu had hij zijn taak aanvaard in het volle vertrouwen op een spoedige af doening. Doch dag aan dag werd hij zichtbaar ontevredener, want de getuigen- verhooren leverden niets belangrijks op en de geheime politie schoen in deze zaak totaal niets te kunnen ontdekken. In de dagbladen werd voottdurend ge sproken over den man met een lange grijze jas en een slappen hoed en daar politie een belooning van tweeduizend gulden had uitgeloofd voor dengene, die den moordenaar zou aanwijzen, meldden K dagelijks verscheidene menschen zich aan,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1