ZOEI, der sm, nhandel. I IK j i h i tl I itamf I 8 tl I ll I I JOSEPHINE. iaven 8. ‘oepen enz. everf. HES VOOR !REEN. Maandag 38 September 1914. 53e Jaargang. ken. iluuheh”. mes. XTie’vvw’s- en -^.d’V©rtezxti©'bl©i,d. voor Gouda ©zx Ozxxstr©lcezx.. De Oorlog. EK, I fa lil Bericht. ‘-«Vi-sv, uur. behalve Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. i 48. Gouda. Verschijnt dagelijks beien. i Telefoon Interc. 82. Turfsingel bli r ’No. 12589. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. L'ïiviW In den en ■i (Wordt vervolgd) 1 I -j d ’jijp ereld-Attractie fdeelingen. film 2';4 ui*, WE JOMC Oosthaven 31, de van daar tusnchen smal boekje in OPEND VAN 9-6. iwone uiming IREN, E DEKENS, Dekens. A J. c JFE, i voedingswaarde IVedaUten. eneesmfddeleo. et Electr. droging. e Salon. alle soorten HAAR- ver- ge- per- richt 1879.) GOUDSCHE COURANT. i I PPELEN tegen Rechter-Rotte- 20 BERLIJN, 27 Sopt. Van Duitsche zijde. Het hoofdkwartier meldt hedenavond, dat do toestand op de verschillende oorlogs- terreinen heden onveranderd is gebleven. nam het te nia- wel toch eenvoudig rouw was had, door- eersto dit In Galioië. PETROGRAD (Peterab.), 27 Sept. Van Russische zijde. De gevechten in Galicië hebben zich door oen bijzondere hardnek kigheid gekenmerkt, vooral bij den pas, waar de Hongaren uit drie stellingen ver dreven werden en zich ten slotte in wan orde moesten terugtrekken. Wij verover den daarbij een geheele batterij en maak- Op de Oost-Pruisische grens. PETROGRAD (Petersb.), 27 Sept. Van Russische zijde. Het Hoofdkwartier meldt dat de slag bij Sopotskin en Druskenyki, met den terugtocht der Dultschcrs eindigde. De vijand Ir ten Noorden van Osso- metz genaderd en heeft een aanvang ge maakt tnet het honiliardement van het fort. en in arme Aan het Westelijk Front De Duitschers in België. L In de Belgische bladen worden de Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te ’s-Gntivénhaga. •ansstraat, ROT- 20 natalf v&nApothe- neest spoedig in* en lende en blinde Aam- en bedaart spoedig. 0 ct. 12 Gouda bij ANTON LEF Co., te Rot- N SANTEN KOLFF, 3. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen klamp. Deze zongen voortdurend „Nearer Mij God to Thee”. Een kwar tier daarna zag hij weor dien groep, maar toen waren er nog maar drie personen boven water. Ook luitenant Harrisson van de -Cressey” heeft gezien dat er meer dere onderzeörs waren on dat er een daarvan tot zinken is gebracht. Vele andere geredden stemmen met die verklaringen overeen. Velen moenon ook, dat juist door de reddingspogin gen de Engelsche schepen zich als ’t ware als schietschijven vertoonden aau de onderzeeërs omdat zij zich nauwe lijks bewogen. i I J f 1.25 1.50 1.50 1.90 ~r.rm.aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. ML—1 Nabij de grens van Oqst-Pruisen. PETROGRAD (P’otersb.). 27 Sopt. Van Russische zijde. Hot hoofdkwartier meldt de pogingen der Duitschers om do rivier de Memel bij Druskenyki over te steken, werden door ons artillerie-vuur verijdeld. De Duitschers konden niet verhinderen, dat wij bij Sopotzkin, ten zuiden van I >ruskenyki nabij de Memel, tot het offen sief overgingen. De terugtocht der Duit- schers naar hot gouvernement Soowalkï wordt algemeen. Het fort van Osaowertz gaat met succes voort togen het Duitsch belegeringsgeschut weerstand te bieden. f J 1 chool van Mevr. OF t Maatknippeniatet F October. Zij, die zich met ingang van I Oct. abonneeren op de GOUQSCHE COURANT, ontvangen £je tot dien datum ver» •chijneud ie nummers gratie. In het heden openbaar gemaakte commu niqué wordt het volgorde medegedeeld De slag duurt op Rijkers leugel voort, waar wij tusschen de Otee en d-? Somme en ten Noorden van de Somme aanmer kelijke vorderingen gemaakt hebben Wij hebben tusschen de Oisa en Reims I evige aanvallen afgaslagen Eveneens hebben wij tusschen Reims en Souain een krachtig offensief van de Pruisische garde af geslagen. Tusschen Souain en Met Argonnerwoud heeft de vijand gisteronpchtend met voor deel een aanval uitgevderd, maar tegen den avond hebben wij hét verloren terrein herwonnen. Woëvre strekt het Duitsche f front zich van Mihiel in Nodrdwestelijke rich ting naar Pont-a-Mousson uit. In Lotharingen, de Vogezen en Gv„ 1 Izas viel geen enkel© belangrijke wijzi ging voor. XII UO JJClglOUUO UlftUVll WVJUCU uo volgende bijzonderheden vermeld om trent de onverwachte komst van een bojnmenwerpende Zeppelin boven Os tende. Door het geronk van zijn schroeven had het luchtschip reeds zyn komst verraden en vele burgers uit hun slaap gewekt. Het kwam uit Zuid-Oostelijke rich ting en zwenkte boven de stad na even tot boven den zeespiegel gezweefd te hebben, Plotseling weerklonken drie dreu nende slagen kort op elkaar Het luchtschip had drie bommen uitgeworpen. De eerste bom was gevallen nabij de monumentale De Smet-de Naeyer- brug; de tweede bij den ingang van het zoogenaamd Bois do Boulogne; de derde bom kwam terecht nabij de stedelijke vischafslag, op het huis waar de bnreelen van den heer Camille Willems gevestigd zijn, Deze woning werd vernield. De brandkast werd een meter diep in den muur gedrongen. Gelukkig was, als eenig levend we zen in dit huis slechts een waakhond die gedood werd. Op zeker 100 meter in de ronde werden alle ruiten verbrüzeld. Nabij de De Smet-de Naeyerbrug is slechts stoffelijke schade aangericht. Oostenrijk en Servië. Serajewo niet gevallen. De Oostenrijkseh-Hongaarsche lega tie te ’sGravenhage deelt mede, dat het in do pers verspreide bericht, dat Serajewo door de Serviërs of de Mon- tenegrijnen bezet zou zijn, onjuist is. De krijgsverrichtingen ter zee. Het zeegevecht op de Noordzee. Albert Dougherty chef-artillerist aan boord van de gezonken Cressey”, heeft aan een „Daily Chronicle”-cor- respondent te Harwich beslist verklaard dat hij 5 onderzeörs gezien heeft en dat daarop herhaaldelijk door de En- gelsche schepen is geschoten. De „Cres sey” werd het eerst te 7 uur door een torpedo getroffen en zonk te 7.45. Hij zelf was vier uur te water. Van kapitein Joknson zag hij, nadat deze op de commandobrug zijn manschap pen nog kalm en bemoedigend had toegesproken, niets meer. Hij ver klaarde dat één Duitsche onderzeeër beslist tot zinken was gebracht. Een matroos van de „Cressey” redde kapitein Nicholson, commandant van de Hogue, die o. a. ook te Umuiden was. Deze matroos had twee uren rondgezwommen zich vasthoudende aan oen stoel. Toen zag hij den kapi tein greep hem, en beiden dreven met den stoel verder. De kapitein was op het oogenblik dat zij gered werden, bijna bewusteloos. Hij zag ook eenige oogenblikken een half dozijn zeelieden die zich aan een tafel hadden vastge- en liet zijn blikken onderzoekend op den inhoud daarvan rusten. Do inhoud ge tuigde zeker niet van Josephine’s liefde tot orde, want in bonte mengeling lagen daar verwelkte bloemen en uitgedroogde ruikertjes, zooals de dames bij don cotil- lin van hare dansers ontvangen; verder fraaie snuisterijen en kleine kunstvoorwer pen, waarschijnlijk verjaarsgeschenken vau vriendinnen of bekenden, en in een aantal brieven een rood saffraanleeren band. Terwijl hij in zijn binnenste een hevigen strijd voerde, stak Norman weifelend de hand uit naar de brieven, ongeveer der tig in getal en zeer verscheiden in uiter- lijk. Hij schikte ze bij elkaar tot oen pak je en stond toen in twijfel of hij hot boekje ook zou meenomen, daar hij niet wist, waarvoor het gediend had. „Kunt u mij zeggen, juffrouw Relmar, wat dit boekje bevat?” vroeg hij einde lijk. Nu keerde Wally hem haar gelaat toe en antwoordde: „Het is het dagboek van mijn zuster een heiligdom, waarin zij niemand een blik gunde, zelfs mij niet. Ik hoop mijnheer, dat de u opgedragen taak zich niet uitstrekt tot deze aante keningen.” Bijdragen voor bovengenoemd Steun comité worden door ons gaarne in. ontvangst genomen en aan dfen alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. De vernieling van drie Engelsche kruisers. Commandant Bertram W. L. Ni cholson van de Cressy heeft het vol gende ambtelijke verslag over den aanval op de Noordzee uitgebracht Terwijl de Aboukir oj) den ochtend van 22 September patrouilledienst ver richtte werd zy om 6 uur 25 aan stuurboordzijde getroffen. De Hogue en de Cressy draaiden bij en namen positie, de Hogue vooruit van de Aboukir en de Cressy ongeveer 400 yards aan bakboord. Zoodra men zag, dat de Aboukir gevaar liep om te zinken werden alle booten van de Cressy uitgezet en werd een barkas zonder stoom op neergelaten. Op het oogenblik dat Kotters vol met man schappen naar de Cressy toe kwamen, werd de Hogue getroffen, blijkbaar onder het magazijn van de 23.4 c.M. projeotielen in het achterschip, daar een zeer hevige ontploffing dadelijk op de eerste volgde. Bijna dadelijk nadat do Hogue getroffen word, zag men een periscoop aan bakboord van ons, op ongeveer 300 yards afstands. Onmiddellijk werd het vuur geopend en de machines met volle kracht in beweging gebracht, om de duikboot te overvaren. Onze kannonnier Dogherty verklaart stellig dat hij de periscoop geraakt heeft en dat de duikboot daarna haar commando-toren vertoonde, dat hij ook dien raakte, on dat de duikboot zonk. Een officier die naast den kanonnier stond, meent echter dat do granrat enkel drijvend wrakhout trof, waarvan er veel ronddreef, maar ook de mannen aan dek hadden blijkbaar den indruk, dat de onderzeeboot geraakt was, daar zij van harte juichten en in de handen klapten. Deze onderzeeboot vuurde geen torpedo tegen de Cressy af. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 27 Sep*. Van FransSne zijde, opende ook nu. Zij was in rouwkleeding en toonde een ernstig gelaat, zooals hier in huis passelijk was. Op Norman’s vraag naar den heer des huizes, antwoordde zij dat haar meester niet thuis was, zij wist ook niet, waarheen hij gegaan was of wanneer hij terug zou komen* Maar de juffrouw was thuis. Willens of onwillens moest Norman zich dus bij Wally laten aandienen. Nauwelijks had hij een minuut in de kamer gewacht of uit de aangrenzende kamer trad het schoone meisje te voor schijn dat hij nooit weder had willen ont moeten. Zij was in een gewaad gekleed. Aan haar oogen duidelijk te zien, dat ze geschreid en haar gelaat scheen smaller en zichtiger van kleur dan bij zijn f bezoek. Bovendien verkeerde zij op oogenblik in een vreesachtige spanning, wat Norman begroette. Deze verzamelde al zijn wilskracht en zeide: „Juffrouw Relmar, Ik heb niet kunnen vermoeden, dat ik mij nogmaals in mijn weinig be- nijdenswaardige hoedanigheid van politie beambte bij u zou moeten vervoegen, maar het noodlot bekommert zich weinig om onze wenschen. Daar men mij gezegd heeft dat uw zwager niet thuis is, ben ikwel genoodzaakt mij met mijn minder aangename opdracht tot u te wenden.” „Mijn zwager is weer zoo ver op dreef, dat hij voor eenige dagen ter jacht Is ge gaan,” antwoordde ze eenlgszins verbit- terd, doch voegde er toen met verwonde- ‘hém I Mi: 11) Ik hoop, dat u door den heer Sieve- king of zijne huisgenooten niet bemoei- bcmoeilijkt zult worden. Mocht dit echter toch het geval zijn, dan is dit een dacht teeken; beschouw u dan ais machtigd om zonder aanzien des persoons met al de strengheid op te tre den, die u in het belang der zaak nuttig en noodig oordeelt. Hij reikte den beambte nu het bevel over tot inbeslagneming van al de papie ren en brieven, welke mevrouw Sieveking P*ocht hebben nagelaten. Norman 1>». *an zonder verdere tegenwerpingen ten; hij zag duidelijk, dat aan het overwogen besluit van den rechter niets meer te veranderen was. Ongeveer een uur later ging hij op weg naar de Praterstraat. Al had hij aan ■ichzelvon plechtig beloofd, dat hij zich ■och door liefde noch door haat zou la- i*n beheerschen bij de strenge vervulling van zijn plicht, toch voelde hij zijn h*rt sneller kloppen, toen hij aan de woning van den heer Sieveking aan schelde. Het dienstmeisje, dat hij zijn eerste be- Wek de deur voor 1 leen de wensch om de oogenblikken te bekorten, die ik voor de vervulling van mijn pijnlijken plicht noodig heb, deed mij besluiten dit verzoek tot u te richten. Slechts ongaarne zou ik hier een om slachtige huiszoeking verrichten, waarbij tegen mijn wil uw gevoel misschien nog veel pijnlijker zou getroffen worden.” Een oogenblik keek zij hem verwijtend aan, toen zei ze: „Kom mee,” en ging door twee prachtig gemeubileerde kamers hem voor naar een kleiner, zoo lief ver trek. Aan de weelderige inrichting en de verkwistende wijze waarop het versierd was met allerlei kostbare nietigheden, her kende men het dadelijk als het boidoir van een verwende dame uit de groote we reld. „Hier is alles nog op dezelfde plaats denzelfden toestand, waarin mijn zuster het hoeft achtergelaten,” snik te Wally met half verstikte stem. „U zult daar alles vinden, wat Josephine de moei te waard achtte om bewaard te worden.” Bij deze woorden wees zij naar oen sier lijke schrijftafel, die in een hoek bij het venster stond. Haar gelaat hield zij ech ter aanhoudend van Norman afgok oord, alsof zij niet kon aanzien hoe hij de na latenschap van haar znster ging ontwij den. Norman trad op de schrijftafel toe en zag dat de sleutels in de sloten staken. Als Josephine dus niet buitengewoon ach teloos was, zouden hier niet voel gehei men te onttrekken zijn. Overeenkomstig zijn plicht opende Norman echter de laden mij nu nog kunnen overkomen; nadat het het verschrikkelijkste is gebeurd wat mij treffen kon!” Op verschoonende wijze, maar toch overeenkomstig ile waarheid, deelde Nor man haar nu mede, wat hij kwam doen en daarbij ontgiflg het hem niet, hoe Wal ly’s wangen met een licht rood overto gen werden. „Men meent dus de eer van mijn over leden zuster door zulk een afschuwelijke verdenking te mogen aantasten,” zeide zij op onvriendeiijken toon. „Van u, mijn heer Norman, had ik juist niet verwacht u met zulk eene onwaardige zending be last te zien, als deze is.” Het verwijt, dat in deze woorde lag op gesloten, trof hem als een steek in zijn hart; doch uiterlijk was daarvan niets te bespeuren, alleen zijn gelaat verbleekte Elke poging tot rechtvaardiging of ophel dering versmadende, verzocht hij de jong'5 dame met beleefden ernst hem de plaats te wijzen, waar mevrouw Sieveking hare brieven bewaarde. Doch Wally stond in twijfel of zij aan dit verzoek zou voldoen, en haar mond trok zoo zenuwachtig alsof zij in tranen zon uhbarstenf „Wie zegt u, dat ik die plaats weet?” vroeg ze. „Als u daar een geheim hoopt te ontdekken, is het dan niet veel waar schijnlijker, dat mijn zuster ook voor mij die plaats angstvallig hoeft verborgen „Ik heb niet gezegd, dat ik aan Jose phine’s schuld geloof,” antwoordde hij ernstig. „Ook zei Ik niet, dat ik u voor medeschuldige of medewetende houd. Al- PRIJS DER ADVERTENT IËN: Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. ten verscheidene honderden krijg sgo wan genen. De vervolging worlt xoortgozet. Alle verbindingswegen met Vrz^mysl zijn verbroken, de verdediging der stad blijft passief. Naar deserteurs mededeelen heerscht er groote wanorde in het gar nizoen. De veeren over de Vlslok zijn door de Russen bezet; de Oostenrljksche achterhoeden trekken naar de rivier do Dunajec (bij Tarmon) terug. Naar de Limb. Koerier meldt, zijn de heeren Victor Marres, burgemees ter en M. Schiepers, secretaris, van de nabij Maastricht gelegen grensgemeen te Vroonhoven (Montenaken) door Duitsche dragonders gevangen geno men en meegevoerd. Eveneens is dit het geval met den heer M. Scholberg, burgemeester van de iets verder ge legen Belgisch-Limburgsche gemeente Sichen-Susson-Bolré. Deze aanhoudingen zijn geschied naar aanleiding van het door de Duit- schers uitgevaardigd bevel, dat de Belgische gemeentehoofden niet de bij Kon. besluit voorgeschreven oproeping van de manschappen der jongste lich ting mochten uitvoeren of voor hun vervoer zorgen. De Duitschers stellen zich nl. op het standpunt, dat het bezette deel van België thans Duitsch grondgebied geworden is, en daar geen orders van een vreemden souverein (in casu den koning der Belgen) mogen worden uitgevoerd. Een Duitsche vlieger boven Parijs. PARIJS,27 Sept. Van Fransche zijde. De Duitsche vliegenier, die heden bo ven Parijs verscheen, heeft nog 3 bom men boven het renveld van Auteuil, waar in thans vee is bijeengebraoht, geworpen. Twee andere hommen zijn in de Rue Ve- neuse en de Rue de la Pompo neerge komen, waar talrijke Amerikanen wonen, doch zij richtten geen schade aan. Al deze hommen waren echter van groote kracht. Er zijn diepe gaten in den grond ge slagen en verscheiden spoorwegwa- gons zijn versplinterd. Geen menschen zijn echter geraakt. De ontroering was zooals het zich licht begrijpen laat geweldig in de stad. Tien minuten na de ont ploffingen was heel Ostende op de been. Aan het Oostelijk Front. In Galicië PETROGRAD (Petersburg), 27 Sept. (Pet. Tel. Ag.) Van Russische zijde. Het hoofdkwartier meldt Wij hebben Dembica bezet; een groote vijandelijke colonne, van Przmysl in de richting van Sanok terugtrekkend, is aan het vuur van onze artillerie blootgesteld geweest en moest op de vlucht slaan met achter lating van het artilleriepark, den leger trein en de automobielen. In den Ursok-pas (in de Karpathen) hebben wij een vijandelijke afdeeling verslagen en haar artillerie genomen. Wij maakten velen krijgsgevangen en zetten de vervolging voort. Wij zijn Hongarije binnengetrokken. PARIJS, (via Londen), 27 Sept. Van Engelsche zijde. Hedenmorgen maakte een Duitsche vliegenier gebruik van den han genden mist om boven de stad te vlie gen. Hij wierp om 11.30 uur verschei dene hommen in de buurt van den Eifel- toren. F en der bommen kwam neder hij Avenue du Trocadero op den hoek de Rue Freycinet, waardoor een bejaard notaris werd gedood en van een meisje een been werd verbrijzeld.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1