Een succes voor de torpedoboot. OOKLOGSVARIA. BinnerLlaiid. Stadsnieuws. 406e STAATSLOTERIJ Laatste Berichten. SPOKT. MARKTBERICHTEN. Telegrafisch Weerbericht Kapitein Johnson manoeuvreerde vervolgens zoodanig dat wij den be manningen van de Hogue en de Aboukir hulp konden verleenen. On geveer vijf minuten later werd een andere periscoop aan stuurboordzijde van ons schip gezien. Het vuur werd geopend, de bellen-baan van de torpedo die de onderzeeëer op 500 tot 600 yards afstand afschoot, was duidelijk zicht baar, en zij raakte ons aan stuurboord, vlak voor de achterbrug. Het schip kreeg ongeveer 10 graden slagzyde naar stuurboord, maar bleef vast lig gen. Het was toen 7 uur 15. AJle waterdichte schotten, luiken enz. waren stevig gesloten, voor de torpedo het schip trof. Alle stoelen en tafels en alle hout, dat voor de hand lag, be neden en aan dek was bniten boord gegooid, als houvast voor de drenke lingen. Een tweede torpedo van de een of andere duikboot miste doel en ging op ongeveer 20 voet afstand langs het achterschip heen. Ongeveer een kwartier later nadat de eerste torpedo ons geraakt had, trof ons een derde torpedo van een onderzeeboot aan stuurboord in het vijfde ketelruim. Tijd 7 uur 30. Het schip begon toen snel over te hellen en sloeg ten slotte om met de kiel naar boven. Zoo bleef het ongeveer twintig minuten liggen, voor het om 7 uur 55 voorgoed zonk. (N. R. Crt.) I 1 Maxim Gorki in den strijd. Naar uit Londen aan Politiken ge meld wordt, heeft de Russische schrij ver Maxim Gorki als vrywilliger in het Russische leger aan verscheidene gevechten in Galieiö deelgenomen. (N. R. Crt.) Het Prijzenhof te Londen besloot het bekende zeiljacht „Germania" van Krupp, dat te Southampton lag voor deelneming aan de Cowes-wedstrijden, vast te loggen. Men verneemt te Ostende, dat de z.g. Veekoning Sidney Kidman te Victoria (Australië) pogingen doet om scheepsladingen geslacht vee naar België te zenden en daarbij door groote vooeigenaars gesteund wordt. De oorlog door Duitschland voorbereid. LONDEN, 27 Sopt. - Van Engel sche zijde. De Parijsche corr. van de Chronicle, melding makende van de vele bewijzen, dat de Duitschers don oorlog in Frankrijk reeds langen tijd hebben voorbereid, schrijft, dat in Jali 1911 een stuk grond op 6 kilom. afstandB van het centrum van Mau- beuge voor een locomotief-fabriek werd gekocht. De kooper bleek later Krupp te zijn. Doze liet daar flinke werkplaatsen inrichten, maar niets meer. Deze werkplaatsen nu blijken achteraf zeer bruikbaar te zijn voor monteeron van het zware Duitsche belegeringsgeschut. Albanië. Uit Weenen wordt gemeld dat Prins Willem van Wied, zoodra hij teNeu- wied zal zyn aangokomen, per procla matie kennis go ven zal van zijn af stand van den troon van Albanië. Men schrijft ons In maritieme kringen hoeft de tor- pil leering der Engelsche kruisers „Cressy", „Hogue" on „Aboukir" oen zekere sonsatie veroorzaakt. Men kan het zich voorstellen. De groote meer derheid der Nederlandsche marine specialiteiten heeft over oen torpedo boot, altijd glimlachend gesproken, over een duikboot zelfs schaterlachend! Zeker, zoo'n duikboot kon een artil- leriesohip mot één schot vernielen. Maarof hot gebeuren zou, was een andere zaak. En ziet de zeeoorlog breekt uit, maar de artillerieschepen blijven zooveel mogelijk bij de kust. Slechts af en toe wagen ze eens wat. In hoofdzaak dienen zy, voor zoover ze een groot aantal knoopen loopen, om koopvaardijschepen aan te houden. Enje mag dan zeggen, wat je wilde onderzeesche en boven- zeescho torpedobooten gaan „recht door zee". De drie in den grond geboorde kruisers waren wel is waar geen dread noughts of supor-dreadnoughts maar het waren toch reusachtige dry vende artillerieforten iedere kruiser was on geveer zoo groot, voor zoover het den tonneninhoud betreft, als het heele Nederlandsche kruiserseskader te sa men. Het grootste Nederlandsche oor logsschip is niet half zoo groot, en de slag, aan de Engelsche Marine toege bracht, is werkelijk zoo klein niet als vurige anti-Duitsche probeeren voor te stellen. De troost, dat mis schien een van de twee duikbooten gezonken is, is al een heel schrale troost voor de Engelschgezinden. De drie nauwelijks 15-jarige kruisers heb ben minstens 30 mfllioen gekost. Voor dit bedrag heeft men een zwerm duik booten. Elke kruiser was bemand met c.a. 760 koppen. De duikboot had waar schijnlijk nog geen 10 man aan boord. Men vraagt zich nu af: als een of twee duikbooten dit vermogen, wat zal er dan gebeuren, als alle Duitsche sousmarins op een Engelsch eskader worden losgelaten, en als de Duitsche vloot door deze gevaarlijke water insecten zou worden gestoken. Het is een feit, dat Engeland b.v. z'n duik booten zoo veel mogelijk gespaard heeft. Zal dan de dreadnought inderdaad niet beschermd zijn tegen dit onder watermonster. Den bemanning van de torpedoboot wordt altijd voorgehouden, gij hoeft slechts óén daad te verrichten, de torpedo te lanceeren, wanneer ge u bevindt in de onmiddelijk nabijheid van het drijvend kasteel. Hebt ge die daad volbracht, en is het vijandelijk schip in den grond geboord, dan zult fe waarschijnlijk opgemerkt worden oor een ander vijandelijk schip, en is het met U gedaan. Gij moot uw leven geven voor het vaderland. Maar thans staat het te bezien, wie veiliger vaart, de dreadnought of het onderzeeërtje. De bemanning van de torpedoboot kan b.v. opgenomen worden op de vijandelijke slagschepen. Maar de onderzeeër kan niet één vijand bergen. Hij ziet het vijandelijk schip zinken, zonder vijandelijke broeders te kunnen helpen en zelf vaart hij veilig terug, door de periscoop instaat ge steld, door het vijandelijk eskader veilig heen terwijl hij zelf onzichtbaar blnft. Duitschland is nu optimist. Geen land ter Wereld kan zoo snel zoo'n groot aantal onderzeeërs bouwen als i'uist Duitschland, en Engeland kijkt ledrukt. Laat Holland blij zijn dat het nog geen dreadnoughts bouwt 1 Noodlottige bureaucratie. Lord Kitchener is natuurlijk in Engeland de meest populaire man van het oogenblik en zijn voortvarendheid en energie dwingen de algemeene be wondering af. Evenwel wordt er veel geklaagd over de grillen der bureau cratie, die vaak een remmenden in vloed uitoefent op de snelle vorming van een groot leger. Verscheidene gevallen zijn reeds gesignaleerd van heele bataljons die wekenlang op uitrusting wachten. In zeker aanwer vingsbureau moesten tientallen van sollicitanten voorloopig naar huis ge zonden worden, omdat er geen ge drukte formules meer voorradig waren en omdat getypte formules niet over eenkomstig de „voorschriften" zouden geweest zijn. Velen beklagen zich, dat zy wekenlang moeten wachten op het toegezegde verlof om als vrywilliger onder de wapenen te treden. Gewezen non-commis8ionned officers (wier dien sten het leger zoo zeer noodig heeft), die niet meer in het bezit zyn van huune ontslagpapieren, kunnen om deze bloot-vormelyke reden geen aan stelling meer krijgen. En terwijl alom Ëroclamaties zyn aangeplakt, waarin ingeland's weerbare mannen met den meesten aandrang onder de' wapenen worden geroepen, terwijl een ieder er van overtuigd is, dat Engeland's toe komst afhangt van de spoedige aan werving eener geweldige legermacht, wordt voel kostbaar materiaal verspild door de domme onbuigzaamheid der bureaucratie. Uitwerking van Duitsch geschutvuur. Hoe vreeselijk de uitwerking van het Duitsohe veldgeschut is, ook op korte afstanden blijkt uit hetgeen een oog getuige daarvan mededeelt in een Duitsch blad. 's Avonds te acht uur begon plot seling een gevecht en spoedig waren wij ook daarin gewikkeld. De over winning bleek weldra aan onze zyde te zijn. De Franschen werden geweldig onder handen genomen. Bij ae latere vervolging zagen wy hoe onze artil lerie, die ons steunde had huisgehouden. Op een rechte weg door een bosch hadden blijkbaar twee Fransche veld artillerie-regimenten stilgehouden en waren door ons geschut'vernietigd. De Fransche kanonnen stonden daar nog allo achter elkaar. Voor elk kanon lag de bespanning (zes paarden), als door de bliksem getroffen, dood op den weg en daarom heen, steeds in een kring, lagen de officieren en be manning der batterij. Zoo waren 28 complete batterijen met de manschap pen die er toe behooren, totaal ver nietigd en alles moet binnen het kwartier geschied zijn. Een Fransche officier die toevallig op een afstand had moeten blijven vertelde later dat hij gezien had dat de Franschen, toen het geschut begon te vuren als het ware hun verstand hadden verloren. Er was gebombardeerd, „Stukken in stelling brengen en vuren" maar voor dat op de boschweg die manoeuvre hadden kunnen uitvoeren kwamen de Duitsche kanonnen reeds in stelling en vernietigden alles wat zich op den weg bevond. Over een lengte van 2 K.M. zag men niets dan reeksen kanonnen, lijken, paardencadavers, enz. Staat van beleg. Naar men ons meldt, blijkt hoe langer hoe meer, dat er in onze handels steden een aantal kooplieden zijn, die zich niet ontzien, herhaaldelijk pogin gen in het werk te stollen tot ont duiking van verschillende maatregelen, welke de regeering neemt ter verzeke ring van den toevoer van levensmid delen en veevoeder. Ons wordt medegedeeld, dat in ver band daarmede wordt overwogen, of het geen aanbeveling zou verdienen, de groote handelssteden onder den staat van beleg te brengen, opdat de handelscorrespondenties onder censuur kunnen worden gebracht. Het zou wel te betreuren zijn, als deze krasse maatregel noodig mocht blijken. Mocht dat hot geval wezen, dan zou de handel dat aan zich zolven hebben te wijten en de goeden zouden dan met de kwaden moeten lijden. Uit Maastricht meldt men aan de N. R. Crt: Vrijdag zijn voor het eerst weer passagiers van Maastricht naar Luik en ook omgekeerd vervoerd met de booten van den Maastrichtschen Stoombootdienst der firma Bonhommo. Het goederenvervoer neemt steeds toe en heeft een aanzienlijke prijsverhoo- ging van boter, eieren en aardappelen ten gevolge. Bij benadering bedraagt het aantal Belgische vluchtelingen in Maastricht en omstreken een kleine 0000. Eenige ouders hebben 'hun kinderen hier naar school gezonden. Mr. A. W. C. Wentholt f- Te 's Gravenhage is plotseling over leden (A. W. C. Wentholt, procu reur-generaal hij het Gerechtshof al daar. Alvorens do strafzitting een aanvang nam wijdde de advocaat generaal Mr. Hapgest, baron d' Ivoy, eenige zeer waardeerende woorden aan den over ledene. Nameris het Hof vereenigde de president Mr. Volgraff zich geheel met hetgeen den advocaat-generaal ter nagedachtenis van zyn ambtsbroeder in het midden bracht. Het parket en ook het Hof hebben een trouwe mede werker in Mr. Wentholt verloren. Bond van Ned. Onderwijzers. Daar het hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers den tijd tot goede voorbereiding van eene algemeene vergadering zeer ongeschikt acht en bovendien twijfelt belangstel ling voor de daar te behandelen on derwerpen voldoende zou zijn, advi seert het, de Algemeene Vergadering dit jaar niet te houden. Militaire Huisvlijt-Wedstrijden. Door een 15-tal Afdeelingen van den Volksbond tegen drankmisbruik is een plan ontworpen om onder het bezettingsleger in en om de forten in do verschillende stollingen het nuttig en aangenaam bezig zijn in de vrije uren te bevorderen door het organi- searen van Militaire Huis vlyt-Wed strijden. Bijzonderheden zullen weldra wor den medegedeeld. De Maatschappij „Nederland" deelt ons omtrent de stoomschepen „Cele bes", „Riouw" en „Niae", liggende te Gravesend, mede, dat volgens telegra fisch bericht, begonnen is met de los sing van de aan boord dezer schepen met bestemming naar Holland verla den huiden, rubber en mais, terwyl ook de koffie gedeeltelijk zal worden gelost en de rijst geheel of gedeeltelijk. Noodwet tegen ontruiming. Naar wij dezer dagen vernamen is onvoldoende werking van de uitstel- wet ten opzichte van gevraagde ont ruimingen van huurwoningen ampel onder de oogen gezien en behandeld in de soc. dem. Kamerfractie, waar tot de indiening van een nood wets ontwerp ter voorziening hierin werd besloten. Naar wij thans vernemen zal Mr. Mendels die reeds bij de openbare behandeling van het uitstelwetje in de Tweede Kamer op bedoelde leemte wees, een ontwerp met memorie van toelichting binnen enkele dagen aan de Staten-Generaal aanbieden. Eet mosselen De Algemeene Commissie tot steun te Rotterdam beveelt, tot bevordering van goede en goedkoope volksvoeding, het gebruik van echte Zeeuwsche mos selen aan en heeft zelfs een aantal visch vrouwen met den verkoop daar van belast, terwyl op de vischmarkt de mosselen eveneens verkrijgbaar zijn. In circulaires wordt op de waarde van mosselen als volksvoedsel gewe zen en daarin wordt o.a. gezegd Met het oog op den prijs in ver houding tot de voedingswaarde, ver dient de mossel als volksvoedsel alle aanbeveling. Het zuiver eiwitgehalte bedraagt volgens opgaven in de literatuur 10 14% tegen plus minus 20% in mager vleesch. De kilo uitgepelde, gekookte mos selen kost ongeveer 21 ct. per Kilo. Aangenomen wordt, dat voor een middagmaal voor een huishouden van vader, moeder en 3 kinderen een enj- mer voldoende is(De baal levert 14 Kilo visch, één emmer dus 0.7 Kilo) Deze hoeveelheid zou dus kosten 15 ct. Er zijn aan het Comité verstrekt eenige bereidingswijzen, waaronder óén dat in de Zeeuwsche gezinnen, waarin mosselen geregeld als voedsel genut tigd wordt, gewoonlijk wordt gebruikt. De bereiding (stoven, bakken), kost behalve vuur, ongeveer 6 ct. per maal; dit aldus toebereid gerecht wordt met aardappelen een voedzaam en sma kelijk middagmaal, dat met inbegrip van 3 Kilo aardappelen en 50 60 gram margarine ruim 30 ct. kost. Ontvluchtte Belgische' krijgs gevangenen. Te Winschoten zijn drie Belgische soldaten aangekomen, in burgerklee- ding, die in Duitschland krijgsge vangen waren en van daar ontvlucht ten. Naar het Vad. verneemt, hebben deze mannen (infanteristen van het 8e regiment, die by Luik gevangen ge nomen werden) zich gisterenavond bij de hoofdwacht alhier aangemeld, van waar zij naar de Oranjekazerne wei* den overgebracht, om daar te over nachten. Zij hopen vandaag naar België te kunnen terugkeeren. Geïnterneerd worden zij niet. Art. 13 van de vijfde conventie der twee de Haagsche vredesconferentie be paalt o. a.: „De onzijdige Mogendheid, die ont snapte krijgsgevangenen op haar grondgebied krijgt zal ze vrij laten. Indien zij ze op haar grondgebied toe- ldat, kan zij ze een verblijfplaats aan wijzen." GOUDA, 28 September. Wijzigingen Gemeente-Begrooting dienst 1914. Door B. en W. dezer gemeente zijn aan den Raad de volgende voorstellen toegezonden Gouda, 23 September 1914. Nu de meeste schoolgebouwen ge durende eenige weken gediend hebben tot huisvesting van militairen en en kele nog steeds voor dat doel worden gebezigd, is het bij de Gemeente- begrooting voor 1914 uitgetrokken bedrag voor schoonhouden enz. van die lokalen niet toereikend. De be trekkelijke post, volgnummer 161, behoort met een bedrag van f700.— verhoogd te worden. Een hoogere raming behoeft ook Volgnummer 196 der Uitgaven, waar uit de kosten van onderhoud enz. der niet voor den publieken dienst be stemde eigendommen der Gemeente worden bestreden, aangezien de ver nieuwing van een drietal bruggen in het Goudsche en Amsterdamsche rijpad eene uitgaaf van ongeveer f 350.— vereischt heeft. Nog enkele andere posten vorderen, zij het ook een geringe, verhooging. Zoo is het voor het onderhoud der bevolkingsregisters uitgetrokken be drag (Volgnummer 98) niet voldoende. Dit behoort van f 100.— op f140.— gebracht te worden, als gevolg van de vele reparatie welke noodig was. Wegens het steeds stijgend aantal aanslagen in de plaatselijke directe be lasting naar het inkomen, moeten groo- tere voorschotten worden gedaan aan "Zegels voor de aanslagbiljetten. Om deze reden behoort aan Volgnummer 101c alsnog f 100.te worden toe gevoegd. Verder zal Volgnummer 114, die nende ter bestrijding van kleine en onvoorziene politieuitgaven, met f 60.— verhoogd moeten worden, daar voor kosten van reparatie van de politie, brancard ruim f 70.— noodig bl*A Ook is het onder Volgnummer 130 toegestaan bedrag voor het onderhond van markten enz. niet voldoende gevolg van de aanschaffing van'em groot aantal ijzeren marktpalen. uitgetrokken som van f 225.— zal tot f 325.— verhoogd behooren te worden. Eindelijk dient de post Volgnununer 166d, met het oog op eenige meer dere kosten van het onderhoud van het gymnasium-gebouw van f 175. op f 200.gebracht te worden. Wij hebben naar aanleiding van het voorgaande de eer Uwe vergade ring het volgende besluit ter vaststeh ling aan te bieden De Raad der Gemeente Gouda* Gezien de voordracht van Burg», meester en Wethouders van 22 Sen. tember 1914, No. 99/1206 Besluit: Op de gemeente-begrooting voor 1914 te doen de navolgende af. en overschrijvingen I. Over te schrijven op: a. Artikel 6 van Afdee- ling II vin Hoofdstuk I „Kosten van deBevolkings- „registers en van de huis- „nummering" (Volgn. 98). f 40.~ b. het onderdeel c van Art. 1 van Hoofdstuk II „Verdere kosten op de in vordering van plaatselyCb „belasting vallende" (Volg nummer 101)f 100,— c. Art. 9 van Afd. I van Hoofdstuk III „Overige „uitgaven der politie" (Volgn. 114)f 50.- d. Art. 5 van Hoofdst. V „Onderhoud van markten, „beurzen en hallen" (Volgn. 130) f 100.- e. Art. 5 van Afd. I van Hoofdstuk VU „Kosten „van het instandhouden van „schoollokalen en onderwij zers woningen" (Volgnum mer 151)f 700.— f. het onderdeel d van Art. 5 der 2de Aid. va* Hoofdstuk VII „Onderhoud „van het Gymnasium-ge bouw" (Volgn. 166) f 25.- g. Art. 6 van Hoofdstuk X „Onderhoud en admi nistratie van bezittingen „niet voor den publieken „dienst gebruikt, of van „werken en inrichtingen „geheel of voor een groot „gedeelte buiten de ge- „meente gelegen" (Volg nummer 196)f 350.— Totaal f 1366.— H. Af te s c h r ij v e n van Art. 1 van Hoofdstuk XIV „Onvoorziene Uitga- „ven" (Volgnummer 222) f 1365.— Aan den Raad der gemeente Gonda» Gouda, 24 September 1914. Keurt Uw Raad ons voorstel van 15 dezer No. 95/1181 tot het wijzigen der gemeente-begrooting voor |1914 goed, dan wordt over een gedeelte van het batig saldo van den dienst 1913 beschikt en moet de eerste ontvangpost der ontwerp-begrooting voor 1916 met f4000.worden verlaagd. Aan eene compensatie van deze verlaging door eene verhooging van het wegens de plaatselijke directe belasting naar het inkomen te heffen bedrag mag naar onze meening niet worden gedacht, ware het slechts om dat door de tijdsomstandigheden op het totaal van het belastbaar inkomen merkbare invloed zal worden uitge oefend en dus het heffingspercentage toch reeds zal stijgen. Dekking van bovenbedoelde lagere ontvangst zal derhalve door bezuini ging «moeten worden gevonden. Bezui niging wordt mede voorgeschreven omdat met grond mag worden ver wacht dat enkele middelen wij noemen slechts de kaai- en liggelden en sommige schoolgelden minder zullen opbrengen dan de op de ont werp-begrooting voor 1916 geraamde bedragen, daarentegen verschillende uitgaven hooger uitgetrokken behooren te worden. In de eerste plaats zouden wy dan, hoewel noode, voorgestelde blijvende kostenverhoogingen willen uitstellen; wij bedoelen de aanhangig gemaakte wijzigingen van de Verordening rege lende de samenstelling en de bezoldi ging der gemeente-politie en van de Verordening regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de lagere scholen dezer gemeente. Te dezen aanzien deelen wij U met waar deering mede dat de gezamenlijke hoof den van scholen ons reeds den 19 Augustas j.l. in verband met den financieelen toestand van stad en land verzochten onze voorstellen tot ver hooging van hun salaris terug te nemen, in de hoop dat daardoor de hnsen voor salarisverhooging der nnderwijzers(essen) zouden verbeteren, torwiil de afdeelihg Gouda en Om- gfcraken van het Nederlandsch Onder meers-Genootschap den 12 dezer zich tot Uwen Raad wendde met bet ver- !oek haar adres, dat de aanleiding tot 3e voorgestelde salaris-herziening voor a0 onderwijzers was, als niet ingediend te willen beschouwen. En onze Voor otter verklaarde ons dat zijn brief van 2 Juli 1914, met het oog op den ernstigen financieelen toestand, voor loopig buiten verdere behandeling kon blijven. Wij hebben mitsdien de eer bij aeze onze voorstellen van 11 Juli j.l. Ho. 71/905 en 14 Augustus j.l. 86/715 in te trekken, evenals dat tot verhoo- «ing met f25.— van de toelage aan het hoofd van de inrichting tot oplei- ajng van bewaarschoólhouderessen. De CommiBBie tot bijstand in het beheer der gemeentewerken, door ons gmadpleegd, bericht ons voorts dat, gttien de buitengewone omstandighe den, de volgnummers 132, 133 en 138 eenigszins zouden kunnen worden be- sQoeid, en dat naar haar gevoelen de gtadsbaas voor een jaar zou kunnen worden gemist bij de fabricage om verbonden te worden als (tijdelijk) op zichter-klerk bij den reinigingsdienst, wat bij de kivoering van dezen nieu wen tak van dienst waarschijnlijk trouwens van groot nut zou zijn. In verband met de heerschende arbeidstoestanden wordt verder afge zien van de opheffing der arbeidsbeurs en noodig geacht ook voor 1915 te rekenen op uitgaven ter bestrijding van werkeloosheid waartoe de post voor onvoorziene uitgaven belangrijk zal zyn te verhoogen. flTen slotte dient rekening gehouden te worden met de onmogelijkheid om thans eene geldleening jop langen ter mijn af te sluiten. Als gevolg van een en ander zon het wegens plaatselijke directe belasting naar het inkomen te heffen bedrag {5500.— lager kunnen worden gesteld. Naar aanleiding van het boven staande hebben wij de eer in de door ons ontworpen gemeente-begrooting voor 1915 de volgende ^wijzigingen aan te brengen: ONTVANGSTEN: Volgnummer 1 wordt verlaagd met f4000.—. Volgnummer 15d. wordt f 500. hger geraamd. Volgnummer 18 wordt f 1000. hger geraamd, eb wel Voor het on derdeel a. Volgnummer 20 wordt verlaagd met f1450.— wegens rente en aflossing der leening 1914. In verband hier mede wordt van de begrooting der gasfabriek Volgnummer 12 wegens meerdere rente van het bedrijfskapi taal verhoogd met f 1000.en Volg nummer 44 verlaagd met f 1000. Volgnummer 21 wordt f 860. lager geraamd om dezelfde reden, en in verband daarmede van de begroo ting der Electrische Centrale Volg nummer 5 verhoogd met f 500.—' en Volgnummer 35 met dit bedrag ver laagd. Volgnummer 23 wordt geraamd op f 120.wijl krachtens eene met de Goudsche Telefoon Maatschappij gesloten overeenkomst door haar dit bedrag wegens het hebben van steun punten op gemeente-gebouwen zal worden betaald. Volgnummer 31 kan f 5500.lager Worden geraamd. Volgnummer45c. wordt voorzich tigheidshalve verhoogd met f 10000. het oog op de mogelijkheid dat ook in 1915 vergoedingen aan de gezinnen van dienstplichtigen zullen worden uitgekeerd. Volgnummer 65 wordt verhoogd met f 40.000.—. UITGAVEN Volgnummer 82 wordt f 50.hoo ger uitgetrokken omdat thans voor de telefonische aansluitingi van het Stad huis moet worden betaald. Volgnummer 110 wordt verlaagd met f3848.— en Volgnummer 111 met f 400.-. Volgnummer 117 wordt verhoogd met f 60.wegens meerdere kosten van telefoon-aansluitingen. Volgnummerl29 wordt verlaagd met f 1850.— en hierop thans gere kend voor: Het onderzoek vam melk f 1000. 3 maanden salaris van den aan te stellen keurmeester - 200. De jaarwedde van den keurmeester van visch 200. Onschadelijkmaking van af-gekeurde waren - 10O. mindere straatopbrekingen voor de lichtfabrieken f 850.minder aan arbeidsloon kan geraamd worden. Volgnummer 133 kan met f 150. worden verlaagd en Volgnummer 138 met f 500.—. Volgnummer 141 zou met f 800.— kannen worden verminderd. Volgnummer 151 kan met f 3700.—. Volgnummer 152 met f 100.— en Volgnummer 154 met f 400.— ver laagd worden wegens het terugnemen onzer desbetreffende voorstellen. Volgnummer 172 wordt verlaagd met f 25.—. Volgnummer 194 wordt op het oude bedrag van f 750.uitgetrokken. Volgnummer 205 kan met f 2400.— worden verminderd en Volgnummer 206 met f 3500.—daarentegen zou den wij dan Volgnummer 209 met f 3400.willen verhoogen. Volgnummer 218c. wordt met f 10.000 verhoogd. Volgn. 228 zouden wij f 3143. hooger willen ramen, ten einde zoo noodig uit dezen post uitgaven ter bestrijding van mogelijke nog in 1915 voortdurende werkloosheid te kunnen betaalbaar stellen. Volgnr. 234 dient met f 40.000.— te worden vermeerderd. Merkwaardigheden uit Brussel. Van iemand die Zaterdag jl. uit Brussel naar hier is gekomen ontvin gen wij een nummer van het thans te Brussel in do Fransche taal verschij nende dagblad „le Bruxellois" hetwelk door de Duitsche autoriteiten wordt f 1500.— Volgnummer 132 wordt verlaagd met f 2920.—. Gerekend wordt op mmkoop van slechts 40000 Vechtsche «n 75000 Waalstraatklinkers, terwijl de kosten van besproeiing reeds zijn gebracht op den post voor de reiniging mm in verband met te verwachten Merkwaardig genoeg de Brusse laars vertrouwen den inhoud van het blad zeker niet bijzonder staat boven de tekst met groote letters in de Fransche taal gedruktDe Bruxel lois" is een Belgisch dagblad. Wij exposeeren deze voor deze dagen zeker merkwaardige courant aan ons bureau. Tevens werd ons tijdelijk afgestaan een mooie kiek van de inrichting van de Nederlandsche ambulance te Brussel. Uitvoering der Militairen. Zaterdag heeft de tweede uitvoering 1 van de Goudsche Mili- Boskoop. Chri8tiaan v. G, alhier, had op 13 Juli den reizenden koopman Corn. v. Krans uit Waddinxveen, ge stompt en geschopt, zóó erg, dat de koopman, zooals nij zelf verklaarde, bloedde „als een rund" en bovendien had de familie Van G. onzen koop man, naar zijn zeggen, ook nog beet genomen door van hem te koopen, een rijksdaalder neer te leggen en toen hij daarop geld terug gaf, den rijksdaalder ook weer opgestreken. Marines van Leeuwen, een werkman uit Waddings veen, wist van dit laatste niets af, wel echter van de mishande ling, die had hij gezien. Eisch voor de Haagsche Rechtbank f 10 of 10 dagen gevangenisstraf. Waddinxveen. Niettegenstaande de malaise in de verschillende bedrij ven alhier, werken de groote meubel fabrieken nog steeds voort, zij het dan ook gedurende kortere''tijden. De kurkwarenfabriek v/h. O. Ver meulen Co. levert hare gewone productie dagelijks af, voornamelijk voor Engeland, zoodat dit bedrijf wel voortgezet zal worden. Bij de in aan bouw zijnde fabriek kunnen de werk zaamheden slechts langzaam vorderen, bij gebrek aan verschillende materialen, voornamelijk graniet etc. De dezer dagen aan de huizen der ingezetenen gehouden collecte voor het „Roode Kruis" heeft naar we ver nemen opgebracht ruim f 140.een mooi hedrag voorwaar, vooral in deze tijdsomstandigheden. Door een bewoonster van een woning op deD Kerkweg is bij de politie aangifte gedaan, dat van haar een aantal eenden gestolen zijndit is de tweede maal binnen zeer korten tijd. Nu haar man in dienst is, schijnt het dat over de dieren geen toezicht gehouden kan worden. De politie sjal een nauwkeurig onderzoek instellen. Krimpen a. d. lJsel. Tot tijde lijk wethouder dezer gemeente is be noemd de heer J. Vermeulen. Nieuwerkerk a. d. IOsel. Door den gemeenteraad alhier is besloten de kinderen uit andere gemeenten tot 1 Januari 1916 weder toe te laten tot de eerste openbare school. tairen vereeniging„Do Mobilisatie" met medewerking van het Goudsche Mili taire Strijkorkest. Deze tweede uitvoering heeft evenals de eerste zeer veel publiek getrokken, thans in hoofdzaak bestaande uit mili tairen. Ook thans gaven de uitvoerende militairen blijk van hunne kranige prestaties op het gebied van floret- en geweer-schermen, werd alle hulde ge bracht aan de uitnemende muziek en viel een luid applaus ten deel aan hen, die het aardige blijspel „De Big van het 168e" voor het voetlicht brachten. De uitvoerenden hebben een welver diend succes gehad op hun pogen door een avond van ontspanning geld te brengen in de kas van het Steuncomité. Een ongewenschte publicatie. De Redactie van het „Dagblad van Gouda" publiceerde Zaterdag een verklaring van haar hooding ten opzichte van het bestuur der Vrij zinnige Studie- en Propagandaolub, naar aanleiding van 1 de ingezonden stukken van genoemd bestuur. Waar de betreffende stukken ook in ons blad zijn versohenen, drukken wij deze verklaring ook hier af. Zij luidt aldus: Geprikkeld door de, zonder voor afgaand onderzoek, tegen onzen ver slaggever uitgesproken beschuldi ging, vervat in het bekende „Protest" van het Bestuur der Vrijzinnige Studie- en Propagandaolub te Gouda, hebben wij op dit protest zoowel als op het daaropgevolgde nader schrijven van genoemd Bestuur, daags daarop in ons blad gepubli ceerd, met een ongewone scherpte geantwoord. Het spijt ons, dat wij ons door de manier waarop dit „Protest" was gesteld hebben laten verleiden om uit onzen gewonen toon te val len en daardoor de dingen wat al te kras hebben gezegd. Wat het publiceeren van het ge ïncrimineerde bericht aangaat, het is ons gebleken dat dit inderdaad achterwege had moeten blijven. De schuld daarvoor draagt echter niet onze verslaggever maar berust ge heel bij ons, daar wy zooals wij in ons onderschrift op het „Protest" reeds hebben gezegd het bericht uit een particulier schrijven van hem hadden gedistilleerd. Het spijt ons dat dit is geschied en wij bieden hiervoor onze veront schuldigingen aan. 3do KI. Trekking v. lika^idag 2è Sept. No. 13406 f 2000. 10400 f 1500, 9194 f 1000. 20889 f 200. 2117, 3306, 5416, 6795 en 7142 ieder f 100. Prijzen van f 45. 16 74 88 91 184 49 64 00 302 64 88 78 006 22 41 66 40g 20 80 511 28 80 723 39 844 56 070 SB 06 1000 78 1122 88 00 1287 46 66 70 70 88 89 1806 70 1477 1607 1028 74 00 1720 62 1845 47 1944 68 2020 47 96 2186 62 08 87 2222 08 88 96 2888 41 78 80 91 2485 2518 59 2014 25 89 60 2740 72 2825 29 80 2064 01 84 87 8018 00 08 8147 00 8290 8810 88 78 8647 49 02 82 96 8099 8727 48 51 72 80 90 8871 8911 68 09 70 4079 4157 72 4207 52 92 4816 88 4414 70 4688 01 06 4082 01 71 86 4716 86 4861 06 4928 6067 5167 75 6284 62 02 77 6825 88 41 09 6402 68 80 5680 41 72 80 6020 40 68 5781 40 41 05 87 08 6828 27 57 67 te M»1 47 70 0128 75 0204 0 22 40 96 0088 0720 88 47 68 80 88 S f 4 18 BT 04 7065 7171 7208 86 09 7825 08 00 7449 00 7667 94 7048 60 70 78 7775 7818 80 88 41 40 04 77 97 7900 19 8024 96 8100 64 66 8220 78 8001 8488 78 8667 8002 4 84 8718 8801 8044 01 0006 22 42 9285 57 82 87 9378 9400 0010 04, 9788 9848 9058 10068 57 98 96 10187 46 49 10248 10008 98 90 10417 84 41 96 10687 10080 50 68 08 71 77 10748 67 88 10840 77 90 10947 60 04 78 11048 98 11178 84 11209 11680 11010 77 11714 00 11818 86 81 11971 12040 12228 80 81 44 12829 08 74 80 12494 86 79 88 12580 44 12004 88 12780 56 12802 8 9 44 54 84 12900 1800Ö 88 18279 18820 90 97 18479 18524 52 85 18814 00 18707 02 18801 70 18821 75 89 14064 67 97 14120 22 27 40 14264 90 14810 76 14504 68 97 14025 76 80 82 98 14707 78 75 14867 14014 08 08 16007 66 88 92 15116 16200 7 81 16866 16424 20 16600 U 82 81 15602 68 16776 84 16067 10024 09 10126 88 91 16202 46 90 18808 98 10420 06 74 10618 10720 71 91 10846 10905 48 52 17008 17122 71 17242 46 17418 84 84 17610 18 07 ,7786 00 17800 02 17900 82 87 18000 2 29 78 18107 88 86 18974 18061 18449 18500 90 18027 81 89 41 86 18758 18800 90 18067 70 10042 19187 06 86 19217 78 19082 10410 12 19600 27 80 19007 81 91 19746 19845 20043 45 20147 83 20222 02 07 84 20060 20415 88 20511 10 66 97 20070 87 92 90740 20092 84 86 20028 84 in te sluiten. Vooral de Olympa mid denvoor Niftrink onderscheidt zich in deze periode. Uit een voorzet van Backers kopt Duiim no. 3 in het net. Dit wordt de 2e klassers te bar. Snel en forsch vallen zy aan en hebben suoces met een schot van hun links binnen. Dan is het met hen gedaan. Olympia is overwegend sterker en weet zelfs de score nog met een punt te verhoogen. Het einde komt met een 4—1 overwinning voor Olympia. Vooral de invallers van Olympia hebben kranig gespeeld. Het combi neeren der Olympia voorhoede wekte meermalen de bewondering van het publiek. V o e t b a 1. Olympia—D. V. V. 41. Gisteren speelde Olympia tegen de Haagsche 2e klasser D. V. V. Te 2 uur stellen beide partyen zich met enkele invallers op. In het begin zijn de veel forschere D. V. V.'ers de meerdere, evenwel in hun schieten slecht. Langzamerhand komt ook Olympia los en keurig samenspelend wringt zich hun voorhoede telkens door de Haagsche achterhoede. Ten laatste wordt het werk der Olympianen beloond en weet de middenvoor uit een hoekschop te doelpunten. Nu zyn de Gouwenaars niet meer te houden. Hun combineeren is subliem en na een kwartier weet Duym de stand op 20 te brengen. D. V. V. werkt hard doch te onbesuisd en weet voor rust niet te doelpunten. Na rust blnft Olympia sterker en weet zelfs de Hagenaars geruimen tijd De Duitschers in België. Bergen in brand. OSTENDE, 27 Sept. Volgens hier aangekomen bericht staat Bergen (MonB) in brand. DUINKERKEN, 28 Sept. Een uit Ryssel aangekomen correspondent seintDe Duitschers beginnen het ook hier lastig te maken. Van vluohtelingen uit Maubeuge vernam ik, dat daar een ingewikkelde spionnagedienst be- Btond, die beschikte over een onder- grondsche telefoon naar Germont(?), waardoor aan de Duitschers elke be weging van de verdedigers werd ver raden. Tal van lieden komen aan uit Bou logne, na het bommenwerpen aldaar. Zaterdag werden ook hier 2 Duit sche vliegers gezien vlak boven de zee zij verdwenen in noordoostelijke rich ting. LONDEN, 28 üept. De correspondent van hot Persbureau Vaz Dias, welke zich aan de zijde van het Belgische leger be vindt: seint: Zondag hebben de Duitschers bij her haling gepoogd de overgang van do Schel de bij Teruionde in hun macht te krijgen mot liet dool,, hun leger naar deandcr< zijde van de rivier te kunnen brengen, teneinde op deze wijze Antwerpen betel* te kunnen aanpakken. Gedurende de laatste twee dagen .1 hen lievige gevochten plaats gevonden tus- schen een groote Duitsche strijdmacht, welke opereerde van uit versterkte posi ties ten noordwesten van Brussel en een zeer belangrijke strijdmacht, welke van Antwerpen uit opereerde, mot het dool de Duitsche aanvallen tegen te houden. Gis teren vooral was de strijd zeer hevig. Te Oodighem ten zuiden van Terinondc en Lebekke, hetwelk ten zuidoosten ligt op den hoofdweg naar Brussel. De Belgen met hun buitongewonen moed deden oen woedenden aanval op de Duitschers. Er ontstond een hevig artilleriogevocht, ter wijl de Belgische infanterie hevig uitviel. Tijdens de actie bij Oodighem vuurde de Belgische artillerie op de Duitschers. De Duitschers stortten over de Belgi sche stollingen hierop een regen van bom men en granaten. Zoodoonde geraakten de huizen van Oodighem in brand, daar zij in deze stellingen lagen. Do Bolgische posities bleken ten slotte onhoudbaar en de Belgen werden gedwon gen uil hunne posities terug te trekken In goede orde trokken zij terug, steeds vechtende. Op ee** kritiek oogenblik Het de Belgische commandant den terugtocht stoppen en doed oen krachtigen tegenaan val langs den weg naar Oodighem. Hij viel de Duitsche artillerie en infan terie aan op een oogenblik, dat zij prak tisch uitgeput waren. Zij weken terug en herstelden zich eerst verder op. Zoowel hier als op andere deelen van het oor logsterrein brachten de Belgische kanonnen hevige verliezen aan de Duitschers toe Inmiddels werd de Bolgische commandant van den linkerkant aangevallen door een l luitsche strijdmacht, welke vaa Lebbeke was gekomen op weg naar Brussel. De druk op de Belgische linie was zoo sterk, dat dé verdedigers ten slotte terug gedreven werden naar Termondo, alwaar zij in staat bleken den Duitschen tegen aanval tot staan te brengen. In hunne loopgraven teruggekeerd, deden zij een moordend vuur op de Dujtsche troepen losbreken uit hunne kanonnen en machine geweren. Toen de Duitschers eenig tceken van weifelen gaven sprongon de Belgen wedef uit bun loopgraven en drongen den vijand terug. Ken beslissing is niet gevallen. Burgemeester Max. GENT, 28 Sept. Zondagmorgen is te Brussel de volgende proclamatie aangeplakt van den militairen gouver neur Von Lutwich Aan de Brusselaren Ik heb de eer U te doen weten dat de burgemeester Max in arrest is. Volgens de Flandre Liberale is de burgemeester Zondagmiddag wqer in vrijheid gesteld. GENT, 28 Sept. Zondagmiddag zyn 2 extra treinen van Gent via Lokeren naar Antwerpen vertrokken. Zij zijn overvol metDnitsche krijgsgevangenen en gewonden. Men verzekert dat bij de gevechten te Aalst de Duitschers 2000 man verloren. GENT, 28 Sept. Gisteren hebben de Duitschers Aalst gebombardeerd, hetwelk de Belgen eergisteren bezetten. De Duit schers hadden batterijen opgesteld tus- Hchen Keren Boodegem en Dender leeuw. Nadat versterkingen uit Brussel waren aangekomen trachtten de Duit schers de bruggen over de Dender te ne men. De Belgen dreven hen met initraii- leuse-vuur terug. Daarop bombardeerden de Duitschers de stad Aalst. liet hospi taal en 2 fabrieken geraakten in brand. Tenslotte worden de Duitschors tot Assche teruggedreven. ANTWERPEN, 28 Sept. De Duit schers hebben gistermorgen het bom bardement op Mechelen heropend. De granaten suizen door de stad. De be volking vluoht. Op verschillende, plaatsen is brand uitgebroken. Het station is reeds grootendeels een puin hoop. Een hevig gevecht ontstond bij Grembergen, waar ten slotte de vijand het veld moest ontruimen. Aan het Westelijk Front. (PARIJS, 27 Sept. Communiqué 11 uur 'a avonds. In den afgeloopen nacht heb- Iwn de Duitschers herhaalde maleu ge tracht onze liniSn door te breken. De aanvallen waren zoo heftig, dat blijkbaar van hoogerhand bevel was gegeven een beslisBonden slag uit te lokken. Hunne aanvallen waren echter tevergeeisch. Wij veroverden eenige vaandels en kanonnen ■n maakten krijgsgevangenen. Het ge vecht duurt voort. BERLIJN, 28 Sept. Communique. Het Groote Hoofdkwartier bericht 27 Sept. 's avondsDe toestand op de verschillende oorlogstoonoolen heeft geen wijziging ondergaan. De stryd om Verdun. FRANKFURT, 28 Sept. Do Frank furter Zeitung meldt uit Straatsburg dat de Duitsohe 42 c.M. mortieren voor Verdun in stelling zijn gebraoht en dat de belegeringskring merkbaar dichter om de vesting getrokken is. Aan het Oostelijk Front. Cholera in het Oostenrijksche leger. WEENEN, 28 Sept. Het Ministerie van Binnenlandsche Zakon deelt mede dat gevallen van oholera zijn gecon stateerd bij soldaten, dié nit Galieië zijn teruggekeerd. De laatste officieren uit Albanië - in Nederland terug. Men seint ons uit den Haag De heeren Roimers on Verhulst, de beide officieren die in Albanië oonigen tijd in gevangenschap hobbon door gebracht, zijn in ons land terugge keerd. Zij hebben zich hedenmorgen aan het departement van oorlog aan gemeld. E. A. M. van der Kun. f Zondagmiddag is het Eerste Kamer lid voor Zuid-Holland, de heer E. van der Kun. te 's Gravenhageop 61-jarigen leeftijd overleden. In 1910 werd hij door de Prov. Staten van Zuid-Hollaad gekozen tot lid van de Eerste Kamor. De overledene was ridder in do Oi*de van den Nederlandschon Leeuw en in de Orde van Pius IX. Brand te Rotterdam. Aan de Varkenoordschekade togon- over het Kralingschevoer brak Zon dagavond 8 ünr brand uit op oen opslagterrein der firma Arnold I. v. d. Bergh (kistenfabriek) en Kuijpers. Tegen 10 uur was het gevaar voor uitbranding geweken. Veemarkt Rotterdam. Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer, prijzen waren voor lste kw. 43, 2e 39 en 3e 32 cent per half kilo. Vette Kalveren goede aanvoer, lste kw. 27, 2e 25, 3e 22 cent per half kilo. Vette varkens goede aanvoer, lste kw. 28, 2e 2G, 3e 22 cent per half kilo. Schapen en lammeren goed aan gevoerd. De handel was voor vette koeien prijshouden, vette kalveren als vorige week, vette varkens traag en lager. Enkel de spekvarkens 1 cent boven noteering. Schapen en lammeren traag, lager in prijs, handel stug. van het Koninklijk Meteriologiscb Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 7G6.G te Munchen, laagste stand 733.0 te Skagen. Verwachting tot den volgendon d$g Stormachtigen later tijdelijken af- nemenden Noordwestelijken tot Zuid- westelyken wind, meest zwaar bewolkt, waarschynlijk regenbuien, Aanvanke lijk koeler.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2