Verzameling Oorlogskaarten BRONGAS. Adverteert in dit Blad. Illllllllllllllllllllllllllllllllll PREMIE EENffi DEPOT VANM Hen wordt venooht op ’t MERK te letten uit het Magazijn van „HALF WATT” LAMPEN Koninklijke Marine. ISUNUOHTI '"iziipr a 10 CENTS JOSEI MuiilsMie MOE COURiNT Europeeschen Oorlog 1914 Dienstaanbiedingen hebben in de Mn HMjiitlei v...mi ,Mll ,llt 1451.-. De O< W* Gratis Premie Goudsche Courant steeds SMcees. BRONGAS Brokkenhuis. Dames. VERVANGEN MARKT 31. Gouda. FEU1L1 i Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. drachen-quelle; aan alle abonné’s op dit blad; DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekerin^bp het Leven, HEERENGRACHT 12 DEN HAAG. DB HELFT DER SLAVERNIJ van het huiswerk wordt ta niet gedaan, soodra Sunlight bet hula binnen treedt. HF Deze advertealiên kosten slechts bij vooruitbetaling: M. HAVENSWAAYZONEN (M)RINCHEM. Elizabeth Charlotte de Graal lA LITER a 15 ct.| Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOOIJ Kz., Madroos-kok Stoker 2e klasse Wearwell Rijwielen zijn snel, sierlijk eo laag ia prij:. ADR. DE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA Telefoon Ij Steuncoi te 'a-Ur- ÏEiOOFIDZPIJlsr NIEUWE PHILIPS hraggail vu belaa B*LT. A. BB jroue No. 1251 BOOGLAMPEN voor de abonné’s van de GOUDSCHE COURANT. VAN DEN bevattende i 1». B». 8". 9". ‘f NATUUR BRONWATER Dit Oorlogskaarten-album wordt GRATIS ge* leverd aan ieder, die xioh voor minstens één kwartaal op de Goudsche Courant abonneert. NIEUWE ABONNEMENTEN ingaande met 1 Oct. a.s. worden tot dien datum gratis geleverd. Tot een beperkt aantal zijn meerdere exempla ren van dit Kaarten-album 6”. 7”. On vloeren, tegoU, naren, houtwerk ons. door en door schoon to maken la Sunlight hot afdoondsto on voordooligste middel. Laat Sunlight Uw huls doen glinsteren on Uw werk verlichten. n< aan ons Rureau verkrijgbaar. 2”. 3". 4". VOOR ONZE LEZERS. Abonné’s in Gouda on elders, dio de courant per looper ontvangen, ontvangen ook dit Kaarten-album aan huisde post-abonné’s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten. 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Deze kaarten c.a. 25 X 35 cM. groot, in fraaie lichtbruine kleur uitge voerd, geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan, welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedolijk genoemd zullen wordenzij vormen te samen een album. Bijdragen voor bo’ Comité worden d< ontvangst genomei meenen Penningmi DE AD Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. on» met vermelding van Nom- mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan bevelend, J. C. BIJL, voorheen J. BREEBAART Lz. Te Leiden overleed ge heel onverwacht, tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster en Behuwdzuster geb. Tuaiox, in den ouderdom van 31 jaar. J. F. W. TURION. G. TURION— Vbenbndaal. FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD,DOCH RU TERUGGAAF VERGOEt1 Hij wende zich tot JAC. KOOI J Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht als: Matroos-torpedomaker Kleermaker minimum-leeftijd 21 jaar. maximum-leeft. 29 jaar. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL Amsterdam. P Per kwartaal Idem franco f Met Geïllustre Idem franco p Abonnementei Markt 31, bij Koninklijk en Migraine worden zeker en dade lijk genezen door de hoofdpijn- pantillea van apotheker BOOM. Prijs per flacon 80 cent. 10 Verkrügbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam by E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdateog 3. Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. G0L, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. D. B. GR00TEND0R8T, Pen. 12) „Ik moet de 'bes den rechter laten,” i bsar kalm en hij vo de brieven. „Wees e dat van den inhoud worden gemaakt en digd terug ontvangt. Zij verwaardigde z te antwoordeneerst •tllte vroeg zij: „Is taijk, mijnheer?” „Als deze schri, bergplaats bevat, het verder geen belang Trouw Sieveking gee hare brieven te bew Een ondeelbaar kl xij elkander aan; No toornig Wally’s oogt „Neen,” verklaard^ •1b er zoo’n geheim bergplaats voor hare ik die weten.” „Dit antwoord is I om van verder onde *al u zoo spoedig onaangenaam gezel sc! Voor dat ik heenga BV*“ „Pak me mee” bevat, evenals de beste geïllustreerde bladen, alle actueele foto’s van het Oorlogsterreln, en is het eenige blM> dat wekelijks een „Terugblik op den Fransch-Duitschen Oorlog 1870-1871” geeft met fraaie illustraties. B**" Vanaf 1 October zullen in „Pak me mee” verschijnen, de hoogst interessante Novellen van den bekenden Schrijver BOUTEp onder don titel „de roode lantaarn”. BW Zooals bekend, is aan „Pak me mee”, een Kinderrubriek verbonden, die wekelijks verhalen en prijsraadsels bevat. schrijft „Pak me mee” meermalen Prijsvragen uit, waaraan groote prijzen verbonden zijn. In een der nummers van October zal wederom een wedstrijd worden uitgeschreven, waarbij 12 Salonklokjes en nog 38 andere nrnei, zullen worden uitgeloofd. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./n. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. BW* De Maatschappij sluit allo soorten Levensverzekering tegen lage promiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren: <1. HOUHKlHEKSTtCtt, Wanen te Ncke.nA.cen, on C. X.JFJEWBW, VeaMaeea te CJaaaa. ver Lunev staat de niet minder bondgenooten, die in verat ie doorgedrong vleugel van het Dui neraal Von Kluck trekken en om de 5 kust intact te houden geven elkaar over d kamp. De berichten van opmarschen van waar het geheele gev sterkte stellingen, di< worpen, als ’t ware gemaakt, vordert de De legers houden ell gelukt het op het ee: De BURGEMEI brengt ter algemee kens missive van der Koningin in Holland, de Minis en Landbouw, Nij' in verband met omstandigheden tp gaaf zullen overwe nitie van die jac ■I geen of slechts x maakt is kunnen sluitend aan die p< acte vóór 1 OCT Burgemeester hunt ben ingeleverd. Gouda, den 29 De Burgen R. L. Kort Ov In hot Noorden v de geweldige worst derde kracht voortges machten zijn dicht b genover het front d< uitstrekt iets ten no< tin zuidelijk naar Nt oostelijke richting va; gonne Woud noordeli van Verdun en richtinglangs minimum-leeftijd 21 jaai maximum-leeft. 28 jaar. minimum-leeftijd 19 jaar, maximum-leeft. 25 jaar. (indien reeds zeer vol doende kunnende stoken, maximum-leef tijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). a 50 29 Sept. Benedenzaal Soc. de Réunie 8 u., Vereen, de Ambachtsschool v. Gouda en Omstreken. 30 Sept. Soc. de Réunie 8*/a u. Alg» Vergad. Gemengde Zangvereen. „Arnold Spoel”. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeelt g te mogen ontvangen van vergaderingen, concerten, vermakelijk heden enz., om deze dan in ona» agenda te vermelden. Electr. Dr. A. Brinkman Zn., Goud». Algemeene Kaart van Europa, Azië en Afrika, voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn Algemeene Kaart van Europa; Kaart van België en Noord-Frankrijk Kaart van Noord-Belgiö met een gedeelte van Noord-Brabant en Limburg Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België, van Luxemburg, Duitschland, Zwitserland en Italië. Kaart van Elzas-Lotharingen en de Fransche grens. Kaart van Duitschland, Oostenrijk en Rusland, de gedeelten, waar de strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd. Kaart van de Landen aan de NoordzeeEngeland, Nederland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitschland en Noorwegen. Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee. Haarwasschen met Electr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAR- WERKEN. Coiffeur. Ooathaven 31. Gouda, 26 Sept. 1914.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3