mini f rine JOSEPHINE. t 8 Ko. 12590. 53e Jaargang. behalve en Feestdagen. Zon- 4PEN 9 1 t I FEUILLETON. inhuis. I I GOUDA r I ide fork 1151.". Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Dinsdag 29 September 1914. XTi.e’Cfws- en -^.dTrertezxtieloleLd. voor O-o-cucL©- ezx Ozscxstrelszezx.. Verschijnt dagelijks Wall vaa betaalde galden jachlactea. De Oorlog. Telefoon Interc. 82. gors werden gewond, een gefusileerd. an eener vrijwillige VI. zou man Zn., Goud». iL. Badonvillers der hei maar die u dan Uit Maastricht wordt ons gemeld dat te Bilsen slechts vier huizen door de Duitschers zijn verbrand. Drie bur- van uw aard van Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 to ’o-Broifenhooe. SBOL Amsterdam. er) mitrailleuse. De Mfgsgevangen ge len van een brief- zan aanneming der 50 Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 28 Sept. Van Fransche zijde. De algemeene toestand is onveranderd wij hebben nieuwe hevi ge aanvallen op sommige punten, met name tusschen de Aisne en het Argon- nerwoud, afgeslagen. torrfjwiel. rlijk eo laag ii jriji. ium-leeftijd 21 jaar. num-leeft. 29 jaar. ium-leeftijd21iaai. num-leeft. 28 jaar. ium-leeftyd 19 jaar, num-leeft. 25 jaar. i reeds zeer vol- e kunnende stoken, ium-leef tijd 29 jaar) net 20 jaar immer ienst te treden als is het eenige bij. Schrijver BOüTgr seis bevat. T^, namiddag van dien dag nogmaals bij den rechter gelaat van den rechter PRIJS DER AD VER T E N TI ËN; Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. ANTWERPEN V.D., 28 Sept. Een der oorlogscorrespondenten van het Persbureau Vazdias heeft het bombar dement van Mechelen medegemaakt en seint Ik kom zooeven van Mechelen terug. Thans is de stad voor de derde maal gebombardeerd. De stad is open en zonder de minste verdediging. Zondag morgen te 8*/j uur verlieten de bur gers de kerk, toen een granaat temid den van een groep kerkgangers*viel. Verscheidene personen werden gedood. Een onbeschrijflijke paniek maakte zich van de menschen meester. De meesten vluchtten in de nabgzgnde huizen. Ik zocht met vele tientallen een goed heenkomen in een café. Een oogen- blik later viel een granaat in het café en verwondde verscheidenen. Toen volgde een regen van kogels en gra naten, wel vijftig in het uur. Een der eerste was op het station om ongeveer 8 uur gevallen, andere op het statons- )pruimen in dezen i het Brokkenhuis. richt aan oen der per Tel. n°. 178, zal halen, wat U )mmissie rz. G, Vice-Vöorz. ENDOR8T, Pen. GOIIWHEUIIRAM De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis, dat, blij kens missive van den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland, de Ministers van Financiën en Landbouw, Ngverheid en Handel, in verband met de bijzondere tijds omstandigheden i>» zijner tijd de terug gaaf zullen overwegen van de recog nitie van die jachtacten, van welke geen of slechts weinig gebruik ge maakt is kunnen worden, doch uit sluitend aan die personen, die hunne acte vóór 1 OCTOBER a.s. bij den Burgemeester hunner woonplaats heb ben ingeleverd. Gouda, den 29 September 1914.' De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. terug, verlaten Ik zal er naar j 38 andere prij^ een vraag tot u richten, een vraag, waartoe ik wegens mijn ambt geen recht heb en waarop u mij dus bet antwoord kunt weigeren heeft u zuster ooit in betrekking gestaan tot een tooneelspeler, die don naam Victor Garey draagt?” Zondor zelfs een oogenblik daarover na te denken, schudde het hoofd. „Dien naam hoor ik nu voor de eerste maal. Ten huize van mijn zwager kwamen nooit menschen, die tot den schouwburg in be trekking stonden, en als mijn zuster hier of daar met een tooneelspeler kennis ge maakt had, zou ze dat voor mij niet g heim gehouden hebben.” „Dank u,” zeide hij met een beleefde buiging. „üwe woorden overtuigen mij geheel, dat het spoor, dat ik sedert eenige dagen meende gevonden te hebben, toch niet het rechte is. Vaarwel, juffrouw Reimar; laat mij tenminste de zwakke hoop, dat u niet boos op mij is wegens hetgeen ik hier als ambtenaar heb moeten verrichten.” Blijkbaar had zij een scherp antwoord op de lippen, doch zij hield dit Reeds had Norman de kamer toen zij half luid zei: trachten.” Terwijl zij deze woorden uitsprak, kon hij de uitdrukking van haar gelaat niet meer zien, en wist dus niet of die woor den een halve toestemming of een ver dekte weigering bevatten. grenscorreapüïidenten Belgische bezetting uit Moll is /Duitschetroe- iTurnhout ge niaal gebied ontnemen. De F.ngelsche ko loniën bieden aan het Eègelsche gouver nement maar stoede aanzienlijke bedragen aan voor uitzending van koloniale troe pen. Daaruit blijkt dat van de zijde der bondgenooten een troepenmacht in het veld zal worden gebracht, van zoodanige samenstelling en aantal dat de komen de tijden slagvelden zullen bieden, zooals wel nimmer zal zijn gedacht. Buiten den militairen oorlog wordt ook de economische krijg met kracht voortge zet. ’t Is merkwaardig hoe de strijdende staten in geschriften hunne economische posities in een gunstig daglicht willen stellen en hoe zij hun toevlucht nemen tot publication van vrij sonsationeelen om stemming te wekken ten gunste hun land. De Duitschers iri België. GENT, 28 Sept. De nBien Public” publiceert het volgende verhaal van een Belgisch soldaat over het gevecht bij Aerschot. In den loop van het gevecht be merkte men dat de wieken van een molen in de nabyheid met bepaalde tusschenpoozen begon te draaien blij^ baar om den vijand teekens te geven. De soldaten die zich wilde meester ma ken van de molen werden door een regen van kogels ontvangen. Toen de molen na een stormloop was genomen vond men er een Duitach officier en een soldaat met eei Duitschers werden 1 maakt. De molenaar op wien men een som van 5000 Mark vond werd voor de krijgsraad gebracht en gefusilleerd. Bijdragen voor bovengenoemd Steun comité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. ticuliere zaken. Het scheelde niet veel, of bij had het boek afgewezen, doch bij den strijd, dien hij in zijn binnenste voerde, overwon het zeer begrijpelijk verlangen naar een blik in de ziel der vrouw, die voor zijn leven zoo noodlottig was ge weest. Met een kort woord van dank nam hij het boekje aan on, terwijl de rechter zich weer met zijn schrifturen ging be zighouden, trad Norman aan een venster om daar met kloppend hart de hartsge heimen van Josephine Reimar te leeren kennen. Reeds op de eerste bladzijde vond hij zijn naam vermeld. De datum boven aan deze regels herinnerde hij zich nog zeer goed; dien dag had hij in gezelschap van een bevriend officier zijn eerste bezoek gé bracht ten huize van mevrouw Reimar, de weduwe van een hofraad. Het scheen, dat hij bij deze eerste ontmoeting geen bij zonderen Indruk op de oudste dochter had gemaakt, want zij schreef terloops: „Vandaag bracht van Linsinghoff een zijner bekenden mee. Hij heet Norman en is eerste luitenant, iemand met oen gun stig voorkomen en naar het schijnt een ontwikkeld verstand, maar hij heeft geen noemenswaardig vermogenmof he- wonderenswaardige openhartigheid ver klaarde hij dit zelf. Gedurende bijna den geheeten tijd van zijn bezoek zat Wally in haar halfduister hoekje en staarde hem als In verrukking met groote oogen aan. Toen hij vertrokken was, plaagde ik haar natuurlijk terdege om haar dwepen met den mooie» luitenant. Werkelijk schijnt zij plein en omliggende straten. Het vuur deelde zich mede aan het station, de kazerne der lanciers, een timmerfa briek, het hospitaal der arme zusters, de nationale fabriek voor postzegels en verscheidene particuliere huizen. Het was ondoenlijk een wandeling door de stad te doenoveral lag het vol dooden en gewonden. De forten Waelhem en Wavre be antwoordden het bombardement krachtdadig, tot den avond. De St. Romboutskerk -is thans vol komen verwoest, de toren is ernstig beschadigd. Officieel wordt nog medegedeeld, dat Zaterdag een detachement Duit schers, bestaande uit een brigade in fanterie, twee regimenten cavalerie en zes batterijen, van welke twee zeer zwaar tijdens hun opmarsch van Bruxelles, Ter monde naar Aalst door de Belgen werden aangevallen. De Duitschers trokken in wanorde terug op Assche, in handen der Belgen la tende talrijke gevangenen en gewon den. Uit wraak bombardeerden de Duitschers Zondag Mechelen met ka nonnen van zeer groote draagwijdten. Belangrijke krachten deden een alge- meenen aanval op ons front, van van Maine tot Aalst. Verschillende Duitsche aanvallen werden teruggeslagen. Bel gische cavalerie-divisies slaagden er in den linkervleugel van de Duitschers in den rug te nemen. Het algemeen resultaat is, dat de Duitsche aanvallen mislukt zijn en dat de Belgen hun positie zonder moeite behielden. LONDEN, 28 Sept. Van Engelsche zijde. In den afgeloopen nacht heeft de vijand met nog meer kracht dan anders oen aanval uitgevoerd, maar zonder succes. In den toestand is geen veranderirig ingetreden. De Duitschers hebben geen terrein gewonnen, terwijl de Fransohen hier on daar vorderin gen gemaakt hebben. Het artillerie-gevocht bij Verdun. BERLIJN, 28 Sept. (Part.) De Fran- ache sperforton bij Verdun bestaan uit een aaneengesloten geheel, dat zoowel infan terie- als ar til Ier lever (lediging in zich ver- cenigt. De voornaamste stukken geschut staan onder pontaeering on dikwijls wordt daarbij gebruik gemaakt van het z.g. ver zonken pantser. In rust steekt bij dezo pantsers onkel de vlakke koepel van den pantaerforten even boven het Ijetonmassief uit. Het ge schut is teruggetrokken en de pantserto- ren zoo diep neergelaten, dat do schiet- gleuf verdwenen Is. Moet, er oen schot afgevuurd worden, dan wordt de pantser- toren op olectrische of hydraulische we ft?, zoo ver in de hoogte gebracht, dat nu de sohielgleul boven het betonmassief komt uitstéken. Tegelijkertijd wordt, voor zoover noodig, de loop van hot kanon uit de monding vooruitgeschoven, doch vindt zulks alleen plaats bij het vlakkebaan-kanon on bij snelvuurgeschut. Van groote boteekenis is hot vorder ook, dat bij de meeste Fransche sper for ten, als mede de voor don afweer van oen be storming bestemde machinegeweren en snelvuurkanonnen, onder oen pantseering staan, om ze tot op het laatste oogenblik der bestorming intact te kunnen houden. Alvorens deze vuurmonden niet tot zwij gen gebracht te zijn, kan ook de bestor ming niet aanvangen. Het aanvallen van een sperfort bij Verdun begon dan ook met het aanleggen van beschutte stellin gen, die het aanrukken on het ontwikke len van de Duitsche zware artillerie be velllgden. Een kapitein dor Duitsche artillerie ver haalt als volgt den strijd van zijn artil lerie: Ik had me dien morgen wol hoele- ruaal anders voorgosteld dan hij word. Na den geheeien nacht met mijn compagnie schansen gegraven te hebben bij heerlij ken maneschijn en in het gezicht van de - “3 vandaar oostelijke richting van Laon door het Ar gonne Woud noordelijk van de stellingen Verdun en verder in zuidoostelijke Luneville en Kort Overzicht In het Noorden van Frankrijk wordt de geweldige worsteling met onvermin derde kracht voortgezet. De enorme strijd machten zijn dicht tegenover elkaar. Te genover het front der Duitschers dat zich uitstrekt iets ten noorden van St. Quen tin zuidelijk naar Noyon en vandaar in PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad „1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. van richtinglangs staat de niet minder groote macht bondgenooten, die in het Noorden verst is doorgedrongen om den rechter vleugel van het Duitsche leger onder ge neraal Von KIuck zoo mogelijk om te trekken on om de verbindingen met de kust intact te houden. Beide legermachten geven elkaar over de geheele linie geen kamp. De berichten spreken voortdurend van opmarschen van beide zijden, doch waar het geheele gevechtsterrein door ver sterkte stellingen, die overal zijn opge worpen, als ’t ware tot een vesting is gemaakt, vordert de opmarsch bijna niet. De legers houden elkaar omklemd en dan gelukt het op het een of andere gedeelte tal Soc. de Réunie le Ambachtsschool )ms treken. iéunie 8*/a u. -Alg* ngde Zangvereen. i» iwij geregeld tijdig gen ontvangen van serten, vermakelgk- leze dan in onna bh. de vijandelijke troepenmachten gedeeltelijl terug te werpen na moorddadige gevech- len. De resultaten van die gevechten, mogen al niet zijn een algemeen terug dringen van een der partijen, de zeer aan zienlijke verliezen, welke worden geleden, kunnen toch niet anders dan verzwakking brengen. Niettegenstaande van Duitsche zijde-den indruk wordt gewekt van groot optimis me over het verloop van den strijd, wor den toch in België, ter plaatse waar de Duitsche troepen zich bevinden, verster kingen aangelegd, welke er op wijzen, dat de mogelijkheid niet wordt uitgesloten dat België voor den aanstaanden winter opnieuw het operatieveid zal worden. De Belgen geven intusschen den Duitschers handen vol werk. Zaterdag hebben over de geheele linie Oodighem, Vierzeele, Pa- pegem Impe en Lede gevechten plaats gehad waarbij de Duitschers werden te- niggeslagen. Het is de Duitschers niet mogen gelukken de stelling van Antwer pen aan te tasten van uit het land ven Waes, vanwaar het Belgische veldleger aanhoudend de Duitschers tot teruggaan dwongen. Het blijkt echter wel dat het toch in de bedoeling der Duitschers ligt Antwerpen aan te tasten. In hoeverre er kans bestaat dat dit bolwerk zal bazwij ken, zal moeten worden afgewacht. Hoe het zij, indien het tot een beleg moet ko men, zal ongetwijfeld een benarde tijd voor Antwerpen aanbreken. In Antwer pen is alles voor een beleg geprepareerd. De toegang tot de stad is nu reeds uiterst moeilijk te krijgen, hoewel de verbinding te water nog steeds open staat. Als ge volg van den oorlogstoestand doet zich in geheel België groote behoefte aan le vensvoorraden gevoelen. Aan het Oostelijk front duren de ge vechten eveneens vooft. Volgens de Duit sche berichten wordt de Duitsche opmarsch geregeld voortgezet, waarbij het veroverde Russische gouvernement Suwalski als uit gangspunt der operaties wordt genomen. Naar het schijnt beoogen de Duitschers met dezen opmasch de bezetting te be werkstelligen van Wilna en andere ste den, die hun tot steunpunten kunnen die nen. Van Russische zijde wordt echter gemeld dat het aan de Duitschers niet is mogen gelukken de rivier de Memel over, te trekken. Ook staat het fort Osso- wez, ten zuid-oosten van Lyck gelegen hen in den weg, zoodat zonder de inne ming daarvan Bjolostok voor hen niet is te bereiken. De operaties der Russen tegen Oosten rijk vorderen geregeld. De berichten als zouden de Russen de passen in de Kar- pathen bezet hebben, blijken juist, zoodat het binnenrukken van Hongarije niet kan worden verhinderd. De oorlogvoerenden gaan voort met in de „Koloniën hun krijgsmacht te ontplooien- Duitschland ziet zich geleidelijk zijn kolo- 12) „Ik moet de -beslissing hierover aan den rechter laten,” antwoordde hij schijn baar kalm en hij voegde het boekje bij de brieven. „Wees echter zeker juffrouw, dat van den inhoud geen misbruik zal worden gemaakt en dat u het onbescha digd terug ontvangt.” Zij verwaardigde zich niet hem hierop te antwoorden; eerst na een poos stilte vroeg zij: „Is u gereed met taijk, mijnheer?” „Als deze schrijftafel geen geheime bergplaats bevat, heeft de jnhoud ervan verder geen belang voor mij. Had me vrouw Sleveking geen andere plaats om hare brieven te bewaren?” Een ondeelbaar klein oogenblik keken «ij elkander aan; Norman zag wel, hoe toornig Wally’s oogen fonkelden. „Neen,” verklaarde zij op vasten toon; als er zoo’n geheim vak of een andere bergplaats voor hare brieven was, ik die weten.” „Dit antwoord is voor mij voldoende om van verder onderzoek af te zien! Ik «al u zoo spoedig mogelijk van mijn onaangenaam gezelschap ontslaan, doch Voor dat ik heenga zou ik nog gaarne liefde voor hem opgevat te hebben, want ofschoon zij alles ontkende, scheelde het weinig of zij brak in tranen los. Maar het heeft natuurlijk niets te beduiden; een onbemiddeld officier is voor Wally een even onmogelijke partij als voor mij. I.n daarbij ze is nog bijna een kind I Als Linsinghoff mij nu eindelijk zijn liefde maar verklaardel Elsa Friedlander zegt, dat hij minstens anderhalf millioen bezit; zij weet dat van haar broeder, Linsing- hoff’s besten vriend. Bij het afscheid ne men drukte mijnheer Von Linsinghoff mij weer zoo hartelijk de hand, dal ik het wel had kunnen uitschreeuwen. Maar wat win ik bij al die kleine vertrouwelijkheden, als hij me zijn liefde niet verklaart. Óf ik hem bemin Ik weet het niet, maar zeer spoedig zou ik loeren hem lief te hebben, wanneer ik als jonggehuwde vrouw als gelukkige niede-cigenares van zijn au derhalf millioen foei, Josephine schaam je toch! Ik zou dit blad wel uit mijn dagboek willen scheuren, maar neen wat ik hier geschreven heb, zal ik la ten staan als een waarschuwing voor mij zelve. Ach, ik zou Linsinghoff van harte gaarne een blauwtje laten loopt*» als ik niet de onbemiddelde dochter van een reeds lang overleden armen hofraad was.” Norman gevoelde zich zonderling te moede, toon hij deze zelfbekentenissen las. die niet voor het oog van een vreemde bestemd geweest waren. (Wordt vervolgd.) Een onzer schrijft De r gisterenmiddag.jloor del pen verdreven enXnaar vlucht. X Hedennacht hebben oeBelgen tever geefs beproefd het verloren terrein te herwinnen. Verschillende Belgen werden gekwetst. De verliezen der Duitschers zijn niet bekend. Gisteren namiddag hebben de Duitschers het dorp Meerhout in brand gestoken. De bewoners uit den omtrek vluchtten allen naar Turnhout, waar groote op winding heerscht. In Turnhout mag met het oog op het bezoek van Duit sche luchtschepen na 8 uur geen licht meer branden. Laat in den word Norman ontboden. Het stond niet vroohjker dan dien morgen. „Dat was vergeefsche moeite,’' zeide hij en ‘wees op het pakje brieven, dat Nor man hem onmiddellijk na de huiszoeking gebracht had. „Het zijn alle slechts brie ven van vriendinnen en bekenden, waar aan de inhoud niets is dan babbelpraat en kwaadsprekerij over bekenden, ze bevatte» geen onkel lichtpunt in onverdraaglijke duisternis. Ik zou ook niet meer lastig gevallen zijn, als ik niet iets had gevonden, dat, geloof ik, voor u persoonlijk van belang is. Iemand ik weet niet wie het was heeft mij gezegd, dat ge met mevrouw Sleveking voor haar huwelijk in nauwere betrekking hebt gestaan, en daardoor ook het eerst haar lijk hebt herkend. Ik vermoed daar om, dat ge dezelfde persoon zijt al de luitenat Norman, van wien in dit dag- lioek zoo menigmaal gesproken wordt, en ik geloof, dat ge mij dankbaar zult zijn, wanneer ik u een blik gnn in deze be langrijke aanteekeningen van wijlen me vrouw Sieveking voordat ze weder aan de erfgenamen worden teruggegeven.” De rechter stond onder zijn ambtge- nooten bekend als een man, die veel hield van bijtende spot, zoodat Norman eerder misnoegd dan tevreden was over deze onverwachte deelneming in zijn par-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1