kaarten I I j I 1 MUI 1914 JOSEPHINE. i| i kk, I nes. ..i De Oorlog. 12592. Donderdag 1 October 1914. 53e Jaargang. I J DIRECT®. behalve Zon- 3L i blad) TERDAM isvrws- ®xl ^^cS.-Trextexi.tïe'blsL.cL voor G-©-ulc5Lsi. ezx Oxxxstrolcozx.. Verschijnt dagelijks ii FEUILLETON. en Feestdagen. prïjs der advertentiN: Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. Telefoon latere. 82. E COURANT, PRIJS VAN HET ABONNEMENT: i aan gedeelten, waarde de actie GRATIS :L ».s. worden tot I ere exempt*- trots één kwartaal or zoover de landen looper ontvangen, louné’a kunnen deze g daarvan bekomen rzendingskosten. bruine kleur uitga- tsen aan, welke in zullen worden; «ij me A< 4 BB MN» Ooelkev.n 31 Nederland, België, tnd en Noorwegen. Electr. droging- Salon. Ie soorten HAAS- (iOIIMIIE COURANT. en van het Zuidelijk bitser land en Italië. rman Zn., Gouda. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te 'B-Gravenhage. Bijdragen voor bovengenoemd Steun comité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. (Wordt ^rervolgd.) rJOSt. I Zondagsblad post. dooden zeer belangrijk. In een herberg zijn 14 personen onder het puin be dolven. Noord-Brabant en ANTWERPEN, 30 Sept. De Bel gen hebben opnieuw Mechelen bezet. Het bombardement van Lier en Ileyst op den Berg wordt door de Duitschers voortgezet. Twee forten vernield. BERLIJN, 30 Sept. (Officieel.) Het Communiqué van het groote hoofd kwartier van hedenavond 10 uur meldt dat bij Antwerpen twee van de onder vuur genomen forten vernield zijn. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 30 Sept. Van Fran- sche zyde. Op onzen linkervleugel wordt de ontwikkeling van ons op treden naar het Noorden voortgezet; wij hebben een hevigen vijandelijken aanval op Tracy le Mont afgeslagon, waarbij den vyand ernstige verliezen werden toegebracht. Tusschen het Argonnerwoud on de Maas hebben hevige gevechten plaats gehad. In Woövro zijn wij op verschillende punten vooruit gedrongen, inzonder heid ten Oosten van St. Michiel. BERLIJN, 30 Sept. Officieel. Hot groote hoofdkwartier meldt heden avond het volgende: De iü aantal sterkere vyandelijke troepenmacht, welke optreedt ton Noorden en ten Zuiden van Albert, is mot zwaro verliezen toruggeslagon. De Duitscho troepen, die in Argonno den vijand aanvielen, gaan langzaam vooruit. Aan de Maaslinie is do toestand onveranderd. Door de Franschen is gisteren oon aanval gedaan in de Middon-Vogozen, welke echter is afgeslagen. BERLIJN, 30 Sept. (E. van Duiteche zydc). De Londensche cor respondent van Politikon deelt mode dat de Duitschers bovonmonschelijko krachten aanwenden om de gevochts- lijn der verbondenen door te breken; naar alle waarschijnlykheid zullen do gevechten der eerstkomende dagen op dit gedeelde van de slaglinie voor do eindbeslissing van den gehoolon slag aan de Aisne den doorslag geven. De Franschen en Engelschen trekken zich terug en deden ook nog een vergeef- Uuaie 8'/, n. Alg- ingde Zang vereen, ti iwf geregeld üjJ'R gen ontvMgeert» xrten, vennakrifk' irne du in o»» Kort Overzicht Groote vorderingen worden door de troepenmachten, gedurende de laatste dagen niet gemaakt, Uit de laatste telegrammen blijkt dat de omtrekkende beweging van de böndgenooten tot isoleering van den ft Duitschen rechtervleugel onder gene- raai Von Kluck een ontzettende krachtsinspanning vordert en enorme offers vraagt. De troepenmacht der Duitschers is aanzienlijk versterkt en biedt den Franschen en Engelschen een geweldigen tegenstand. Volgens een door de Fransche le gatie gisteren gepubliceerd commu niqué is het Fransch-Engelsche front in Frankrijk thans als volgt afge- hkend: de streek van Pont-a-Mousson, ïppremont, de Maas in de streek van St. Mihiel, de hoogten ten Noorden van Spada en het gedeelte der hoogten bij de Maas ten Zuid-Oosten van Ver dun, de streek van Varennes, het Noorden van Souain, de Romeinsche straatweg die naar Reims loopt, de voorposten van Reims, de weg van Reims naar Berry-au-Bac, de heuvels, genaamd de hoogten van den Dames- weg. Op den rechteroever van de Aisne nadert de linie vervolgens de Aisne tot in de streek van Soissons. Tusschen Soissons en het woud van Laigle omvat zij de eerste hoogvlakten van den rechteroever van de Aisne tusschen de Oisne en de Somme. Zij loopt over Ribecourt (welke plaats in onze handen is), Lassigny (bezet door den vijand), Roye (in onze handen), Chaulnes (in handen van den vyand). Ten Noorden van de Somme strekt zij zich verder uit op de hoogvlakten tusschen Albert en Combles. Van Duitpche officieele zijde is een dergelijk verzoek van het Duitsche front niet gegeven. Uit de telegram men kan slechts op de kaart worden lichter niet van vrooi ijken aard, sedert hij het dagboek van Josephine had ingezien. Hij gevoelde zich beschaamd en verne derd door deze zelfbekentenissen eeucr vrouw, die hij als een bovenoardacli we zen had vereerd en voor wie hij hel kostbaarste kleinood, dat iemand In zijn leven kan vinden, achteloos vertreden had. Hij noemde zich een dwaas, een gek, we gens de verblinding, die hem gevoerd had in de armen van de lichtvaardige, co quette en steeds op stoffelijk voordeel azende Josephine, terwijl het hart van een reine - onschuldig meisje met kulsch ver langen voor hem klopte. Als een dol zinnige verkwister had hij zijn levensge luk en zijn kostbaarste goed om een on- waardige verworpen. Hij bad niet noo- dig gehad nog verder in Josephine’s dag boek te lezen om te weten wat er vol gen zou. Immers, nog leefde iq hem de herinnering aan de vernederingen, die op den eersten roes der liefde gevolgd wa ren. Bijna op denzelfden dag, «lat een oud vriend van den huize, den rijken Rudolf Bleveking met de familie itebnar in kennis had gebracht, waren do pijn lijke vernederingen begonnen <*n ze had den voortgeduurd tot den dag, toen Jo sephine hem In een koelen brief had ge meld, dat zij nooit de vrouw kon worden van een man, die zich liet heleodigen zon der de smet op zijn eer naar ridderlijk gebntik af te wasschen. H) Eerst na het souper, waarvoor wij ons zooveel ontberingen getroost hebben, toen ik vhem met Wally in een hoek in wn druk gesprek gewikkeld zag en bemerkte hoe haar oogen in verrukking aan hem hingen, ja, toen werd do jaloerschheid in mij wakker. Ik begreep wel, dat het on schuldige meisje niet opzettelijk coquet- teerde, maar in/ benijdenswaardige on schuld haar hart openbaarde; doch de ■itwerklng moest toch dezelfde zijn. Als Norman niet volslagen blind en doof was, moest hij toch eindelijk wel bemerken, boe het met Wally’s hart gesteld was. En voor de mannen is niets gevaarlijker, ■tets levert hen spoediger als een gevan genen in de macht eener vrouw over dan dr vleiende waarneming, dat zij innig warden bemind. Het begon dus den schijn te krijgen, of mijn onbeduidend zusje, nog pas de kinderschoenen ontwassen, kinnen korteren of langeren tijd met lui- teaant Norman zou verloofd worden; mijn Beve vriendinnen zouden dan opnieuw ge- hgenheid krijgen om mij wegens mijn on- fcrtuinlijkhehl te beklagen. Dat mocht niet gebeuren niet alleen ■ouden daardoor mijn ijdelheid en trots nagegaan waar Duitsche troepen zich bevinden. Het Fransche front hierboven aan gegeven strekt zich nu uit over een afstand van c.a. 370 K.M., een afstand zoo groot als hier te lando tusschen de uiterste punten niet bestaat. In het officieele telegram van Fran sche zijde wordt heden gewag ge maakt van een hevigen aanval der Duitschers ten zuiden van Noyon op op Fracy le Mont, waarbij de Duit schers met zware verliezen zouden zijn teruggeslagen het officieele telegram van Duitsche zijde maakt melding van een ernstig treffen der Duitsche troe pen met een overmachtigen vijand, die gedwongen werd tot den terugtocht en groote verliezen leed. Het is moge lijk dat beide telegrammen juiste be richten bevatten, wijl het terrein van den strijd een beduidend aantal kilo meters van elkaar af ligt. In België wordt thans blijkens tele grammen het bombardement op de stelling van Antwerpen voortgezet. De forten Waelhem en Wavre Cathe rine zijn onder vuur genomen en zou den zelfs reeds, volgens bericht uit het Duitsche hoofdkwartier van gisteren avond, door het zware belegerings geschut vernield zijn. De berichten uit Antwerpen, welke de toestand op Dinsdag j.l. weergaven, waren zeer optimistisch. Toen toch werd gemeld dat na de beschieting der bovengenoemde forten van vier uur tot half twee een aanval door de Dnitschers werd ondernomen tegen de eerste verdedigingslinie, welke door het moordend vuur der Belgen in een snel len aftocht eindigde en de Duitschers groote verliezen berokkende. Het Belgische veldleger geeft, niet tegenstaande de aanval op Antwerpen, den Duitschers ook elders handen vol. Mechelen zou blijkens een Antwerpsch bericht weer door de Belgen bezet zijn. Een verschrikkelijk lot heeft vele vluchtelingen te Duffel, 10 mijlen ten zuidoosten van Antwerpen, blijkens een bericht in de Morning Post, getroffen. Deze uitgewekenen wachtten in het station op een trein, die hen zou bren gen buiten het terrein waar de granaten hen konden bereiken. Toen zij daar waren barstten echter de granaten bo ven het station los en allen die daar waren, mannen, vrouwen en kinderen vonden daar den dood. Aan. het Oostelijk front wordt de strijd onverminderd voortgezet. Wat aangaat het gevechtsterrein aan de lijden, maar (plotseling gevoelde ik dit) ook mijn hart Ik kon mijn eigen ver blindheid niet begrijpen, waardoor ik do voortreffelijke eigenschappen van den lui tenant tot dusver niet had opgemerkt; nu werd ik plotseling bewust van oen op rechte liefde, die in mijn hart voor hem ontgloeide. En sedert dat oogenblik had ik slechts een wensch, een godachte; hij moest de mijne worden! Het is waar, dat de vrouw den man, dien zij bemint, niet kan aanzoeken, maar ter vergoeding daarvoor heeft de natuur ons gaven en kleine kunstgrepen verleend en nu moes ten deze dienen om mijn vurig begeerd doel te l>ereiken. Ik zou overwonnen heb ben, al was de verovering nog veel moei- lijker geweest, dat gevoel ik. Toen ik mama had overgehaald om hem na het souper tot een vertrouwelijk samenzijn te noodigen, was ik reeds zeker van mijn zaak. En werkelijk, reeds het eerste oogenblik. dat wij alleen waren, greep hij de gelegeheid aan om mij zijn liefde te verklaren; hij deed dat recht en slecht, zooals hij in al zijn doen en laten is, maar blijkbaar kwamen de woorden hem uit het hart. Ik zei natuurlijk dadelijk ja, en mama gaf ons met veel waardigheid in stem en gebaren haar zegen, ofschoon zij zelf half tevreden was over den onbe middelde» schoonzoon. Overigens... mijn verloofde niet lupaald een bedelaar. Het kapitaal, dat hij in eigendom moet hebben, om de toestemming tot een huwe lijk te kunnen krijgen, bezit hij wel; daarvoor is zijn vaderlijk erfdeel voldoende. Duitscb-Russische grens, het blijkt dat de Russen den Duitschers den door tocht in het gouvernement Suwalski met alle kracht trachten te beletten. Uit de laatste officieele mededeeling van den Russischen generalen staf blijkt dat de Duitsche stellingen bij Augustof en Koptzyowo in het gou vernement Suwalki na hevigen strijd der Russen in handen zijn gevallen. Ook hebben zij de nauwe doorgangen tusschen de meren in dat gouverne ment bezet en hebben zij de Duitschers genoodzaakt op Soewalki, Sejny en Mariampol terug te trekken. De po gingen om de rivier de Memel over te trekken werden door de Russen verijdeld. Meldden wij dat de Russen de passen in de Karpathen bezet hadden, waar door Hongarije open ligt voor hen, thans bericht een telegram uit Buda pest dat volgens mededeeling van een hoofdofficier van den generalen staf de Oostenryksche troepen de Uszok- pas op de Russen hebben heroverd. Het zal wel spoedig blijken of dit bericht juist is. Omtrent de krijgsverrichtingen ter zee staan ops geen positieve berichten ten dienste. Wij laten daarom enkele losse tele grammen volgeji, waaruit blijkt dat zoowel in .^^to’tzee, de Noordzee als in deTmMMbeh* zee levendig wordt gehouden. Een door het Hbld. uit St. Peters burg d.d. 30 Sept uit Metau ont vangen telegram, hetwelk echter niet bevestigd is, luidt: Bij het begin van den oorlog lieten zich herhaaldelijk vijandelijke oorlogs schepen zien in de wateren van Win- dau. Gisterenmiddag 4 uur naderden achttien torpedobooten en een kruiser de kust. Tegelijkertijd kwam een Duitsche torpedoboot in de nabijheid van den vuurtoren van Backofenberg, achttien werst ten zuiden van Windau. Ook vroeger reeds was een vuurtoren beéfchoten door den vijand. De torpedoboot zond twee sloepen uit om den waterstand na te gaan. Toen deze booten vuur ontvingen en eenige verliezen hadden geleden, keer den zij snel naar de torpedoboot terug, welke ook beschoten werd. Na eenige schoten op den vuurtoren afgevuurd te hebben, verliet de Duitscher de kust. Den 24en September verscheen een flottille van 38 Duitsche schepen, waarvan 9 slagschepen waren en 7 transportschepen, voor Windau. Om te kunnen trouwen behoeft hij du» geen ontelag uit den dienet te vragen. Het ie waarlijk een ongeluk, dat dit zoo is; in mijn onervarenheid had ik aan dit punt nog nooit gedacht en ik geloof niet, dat ik ondanks mijn liefde zou heb ben kunnen besluiten om roet hem ale burgerlijk persoon in het huwelijksbootje te stappen. Het was aandoénlijk te zien hoe Wally zich hield, plechtig heb ik aan mij zelve beloofd, dat ik nooit zal vergeten hoe veel zusterlijke liefde zij mij deze avond heeft betoond. Eerlijk gezegd, was ik er wel wat bang voor hoe zij het nieuws van onze verloving zou opnemen en voor namelijk hoe zij zich onder den eersten indruk tegenover Norman zou houden. Want zij bezit nog zoo weinig levenswijs heid en naar ik vermoed zal zij het nooit ver brengen in de konst van veinzen. Maar zij hield zich bewonderenswaardig, aan haar moed had menige sterke man een voorbeeld kunnen nemen. Wel werd zij eerst doodsbleek, ik dacht, dat zij in onmacht zou vallen maar met bewonde ren* waardige snelheid herkreeg zij baar liedaardheid en wenschte ons met zooveel hartelijkheid geluk, dat Norman, daar ben Ik vast van overtuigd, bij deze ge legenheid niets bemerkt heeft van wat In haar hart omging. Een d*g —toen hij weg was en wij beiden alleen waren in ons kamertje, legde rij haar hoofd aan mijn borst. Wel kon rij haar tranen niet bedwingen, maar toch «prak zij geen en kel woord van verwijt, geen klacht kwam Van 1—5 gewone regels met bewysnumiherf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. r *41F Per kwartaal f 1.25 Idem franco peis, post1.50 Met Gelllusti^H Zondagsblad „150 Idem franco per post.1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en do Postkantoren. Na eenig manoeuvreeren stoom den zij naar het zuiden, nadat een-torpedoboot zich meester had ge maakt van een visschersboot, welke in den grond werd geboord, nadat de bemanning was gevangen genomen. De „Times” ontvangt een telegram uit Milaan, dat twee Oostenrijksche oorlogsschepen van Cattare Pola pro beerden te bereiken. Zij werden door Fransche en Engelsche schepen ach tervolgd. Waarschijnlijk is een der .Oostenrijksche schepen getorpedeerd. De «Daily Telegraph” ontvangt een telegram uit Kopenhagen, dat volgens mededeelingen van uit Kiel terugge keerde reizigers het Kanaal vol oor logsschepen ligt. Aan het Westelijk Front De Duitschers in België. Het beleg van Antwerpen. Men meldt ons uit Maastricht Iemand die uit Luik hier aankwam deelde mede dat in genoemde stad wederom zes groote 42 c.M. kanonnen zijn aangekomen, die naar Antwerpen getransporteerd zullen worden. Voorts kwamen te Luik 50 auto’s met genie soldaten aan. Ook deze vertrokken naar Antwerpen. BRUSSEL, 30 Sept. Het com mando van de Duitsche troepen welke Antwerpen belegeren deelde door bemiddeling van de Amerikaan- sche en Spaansche gezanten te Brussel aan de Belgische Regeering het vol gende mede Als de Belgische militaire autoritei ten zich verplichten kunstwerken en in het bijzonder kerktorens niet voor militaire doeleinden te benutten, zijn de Duitsche belegeringstroepen bereid deze gebouwen bij een beschieting zooveel mogelijk d. w. z. voor zoover het bij de buitengewone explosieve werking van de moderne kanonnen mogelijk is, te sparen. ANTWERPEN, 30 Sept. Naar aan leiding van het bombardement van Mechelen schrijft de Mótropole dat de Duitschers vooral op de kerken gemikt hebben. Het is duidelijk dat zij de kerken wilden vernielen en onder de bouwvallen van de kerken de kerk bezoekers verpletteren. Geen enkele wyk van de stad is gespaard gewor den. O°k ia de omstreken' is ontzet tende schade aangericht en de Notre Dame van Hanswijck is bijna volkomen vernield. In dit dorp is het aantal over lAar lippen. „Je zult hom gelukkig maken, niet waar Josephine Het zal je eenige levenstaak zijn nem gelukkig te maken, niet waar Dat arme, on- schuldige lieve kindJammer, dat juist i ik haar bijna zonder opzet voor de eer ste maal in haar jonge leven zulke zware harte pijn moest aandoen.” Norman sloeg het hoek dicht, ofschoon Josephine’s aanteekeningen nog niet ten einde waren. Het schemerde voor zijn oogen, hij kon niet verder lezen en in zijn binnenste steeg zulk een heftig gevoel van toorn op tegen zijn vroegere ver loofde, dat hij zelfs den aanblik van haar handschrift niet langer kon verdragen. Zonder een woord 1e spreken legde hij het boekje op de tafel van den rechter neer en vreezende zijn zeïfbeheersching geheel te verliezen, als de rechter hem spottend mocht aankijken, wendde hij zijn griaat af, terwijl deze op onverschilligen toon zeide: „Nu, ge zijt bijzonder vlug gereed met uw interessante lectuur. Jam mer, dat de dame na haar verloving met den rijken Sieveking haar belangrijk dag- Iroek niet heeft bijgehouden. Bij de ver bazende openhartigheid, waarmee zij in haar aantekeningen tegenover zichzelve h te werk gegaan, hadden wij daardoor veel ophelderingen kunnen krijgen, die ons na van groot nut zouden geweest zijn." Norman wist nauwelijks zelf wat hij hierop antwoordde; eerst toen hij weer in de buitenlucht kwam, werd bij zijn ge dachten meester. Die gedachten waren

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1