Ier Beek, van Meel. JOSEPHINE. rijst ent ies. De Oorlog. 53p Jaargang. Uitgeven A. BBHKKAM Elf ZOON. Telefoon Interc. 82. en tien FEUILLETON. 'Eins Inkt lenswaardig Maandag Si October 1914. ^Tie^x-w®- ezx u^d.vexteaa.tïe'bleLd. vooi G-otxeLsu ©zx Oaaa.stx@: Verschijnt dagelijks Weerbericht ijk Meterioloirisch DE BILDT. Jterstand 771.3 te stand 758.2 te r.B’ Buitschland's handel en Holland’s kantten. behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. (fo. 125B5. kun», iteche hoofdkwwtier meldt die medegedeeld, dat hij ni Roemoenschen troon beati g®* BLKL1JN, 4 Oct. Van Duitoche zijde. hoop on vree», 17) u greep Geloovende aan de edele uwe l*K JONG Oosthaven 31. Eeuwig de uwe, Victor plan <*n o- BïSTEi MSCHADEL HOLLAND. iterrein, wordt ugel en in Ar- De I u en oin Antwe^pe ANTWERPEN, 4 Oct. Van Belgisch» zijde. Naar van olttcieele zijde wordt me- versterkte, mair. EO 45. artillerieetrijd duurde den geheelen voort. Do toe- ir verluidt, zou a «Ijn. heb- en Met „gelige ,,np>i*rk«Mml>«M Electr. droging. Salon. e soorten IIAAR- bovenstaande is jenbroodmaaltijd een. rijstmaaltijd iOER*S gemalen nam, onschadelijk s is. i wan K.G. rechtervleugelin Lotharln- de Vogezen, vlei niets nieuw» GOUDSCHÊCOURANT KE STAND. DA. Sept. Jacob, z. v. rost. 1 Oct Cor- v. A. de Groot en Theodora, d. v. W. L W. van Reden. I)T. Reusing te J. Nieuwenhuizen. te Haastrecht en BERLIJN, 4* Oct Van Dulteche rijde. Do krijgsverrichtingen voor Antwerpen on op het Ooatelijke oorlogaterrein v u lien zich volgens het opgesteld plan zonder strijd voltrokken. hootdkwartier doelt mee, dat de slag Ihj Augustow eindigde met een overwinning van de Runnen. De Duitschers warden volledig gvlagen; zij trokken In wanorde lerng. vluchtend naar de Pruisische grens. Ite Ruaainche troepen vervolgden den vijand, die op zijn terugtocht treinen, ka nonnen en munitie achterlaat Hij ha<l zelfs geen tijd om zijn gewonden mee te nomen. Lanaeken bij de Öelgioch-Neder- landsche grens gebombardeerd. MAASTRICHT, 4 Oct. Hedenmor gen te 7 uur zyn de Duitschors een geweldig bombardement op Lanaeken begonnen. (Lanaeken ligt op 2 uur afstand ten noordwesten van Maas tricht). In Maastricht heerscht groote op winding. Lanaeken ia thans geheel verwoest en staat in brand. Tal van vluchtelingen komen in Maastricht aan. Eenige Belgische sol daten zijn geïnterneerd. IECHT. aber. iana Petronella, d. C. Kasbergon. W. Reichard m Frans, z. v. G. van Dam. - Wil- 1. v. J. Borst en M. rianus Egbert», I, rk en A. M. Nobel. B. I .akerveld en udijk. Gerardus, oek cn W. I^eyne- jertruida'j d. V. G. Smit. Marrigje de Graaf, A. Uittenbopard. Plaateend l>estemnjta d. Brieven. Loosduiam, Ottersum Vet T i-XXtsdninftn Amsterdam. ;aarten. Loosduineg' Rotterdam' H-g. W%: - ANTWERPEN, 4 IKK. De lorotand In Antwerpen bUjtl tiltanmatd. Het pohli* i. kalm ra vertronwend. Sedert Zaterdag achtmal trachten da Dnltaohero tavergi»!. dn Nelhe over te aldus, Drultel <m hM lort K-tm-l worden iwnnr gebontbArdeord. De over de geheels I rttand lz onveranderd. Keizer Wfthehn te Mc zijn hoed. 'tusKbra ‘wee gelijkgezinde Wally, zeer ontsteld was, hield hem met wenk van haar hand nog «?n oogenblik terug. „Ik weet, dat u alteen zult bandelen volgens de eipchen van uw eer en uw geweten, en daarom uroesl ik eiken wenach onderdrukken, die u kon toeschij nen een uiting van wantrouwen te zijrt. Ik hoop echter, dat n mij niet verkeerd zult begrijpen of boos op mij wordt. Do Inhoud van deze brieven In helaas maar zeer geschikt om een vlok op de [bekendheid van X durende de niet zijn knnn^ De neutraliteit van Spanje. MILAAN, 3 Oct. Dn „Seooolo" ontvangt uit Parijs de volgende mede- dealingDe Spaanscho gezant Di Vattiera zeide in een interviewDe Spaansche Regeering is het eens met Koning Alphons dót de nouraliteit moet gehandhaafd blijven. Spanje heeft geen reden zich in den oorlog te mengen. Het is niet geneigd tot den oorlog want het is sinds 1870— 71 aan zware beproevingen blootge- gesteld, terwgl gevoelsoorzaken niet voldoende zijn om een oorlog aan te vangen. De openbare meaning en die van de Regeering en den Koning zijn het in dit opaickt eons hoewel de radicale partij van den Koning ver langt dat hij ten oorlog trekt. len volgenden dag: itige tot krachtige t Noordwestelijke tot zwaarbewolkt, arend, waarschijn- fde temperatuur. De ^-correspondent van het „Vader land schrijft uit Amsterdam PHUS DEH A BV ERTENTIËN: Van 1—5 gvwone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 HU drie achtereenvolgende plaatsingen worden dele togen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels 10.35 b(j vooruit betaling elke regel meer 0 ets. Reclames 10 55 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. nagedachtenis mijner zuster te werpen, cn 'te gedachte dat juist Ik zo aan deti dng bracht en zo aan de overheid In handen «taf, te voor mij uitend pijnlijk. Met deze papieren hei» ik niet alleen Josephine's goeden naaui, maar ook do rust van mijn eigen hart aan uwe handen toevortrouwd. U zal daar wel aan denken, al» u van des» papieren gebruik maakt, biet waar?" Illj keerde zich om en koek haar flink in 'te oogen. „Ik zal handelen, ateof deze Brieven aan mijn eigen zuatcr gericht wa ren, juffrouw Wally,” zeide hij eenvou dig weg zij reikte hem de hand tot af- Hybrid dc blik, die zij tóen met hem wisselde, bevatte eern schoone Motte. Norman had ‘xwloten nu de eerste Htap- |H-n op eigen verantwoordelijkheid te doen, etnadecte oiu geen tijd te laten verloren gaan, anderdeels omdat hij meende op die wijze zijn Motte aan Wally op de beate wijze te kunnen vervulku. In weinige minuten had bij zijn gereed. Hij riep een vlgelante aan het zich naar den schouwburg bren gen. In het kantoor van den directeur grisonwwi, vond hij daar Mechte wn schrij ver. Norman maakte rich niet liekend ate politie-beambte, .maar deed zich voor ate een vereerder van den kunstenaar Victor Garey, die in alb* stilte oon aangename verrassing voor den lieroemden tooneel- •♦peter voorlicrridde. Kmrinklijk Nationaal Steuncomité 1914 ta ’■-araviskwgs Bijdragen voor bovengenoemd Steun- ComM worden door ona gaarne in ontvangst genomen en ann den alge- neenen Penningmeester toegenonden. DE ADMINISTRATIE. „De dwaas", I.iompeld. Noman. ter wijl bij tas brtrlje neg «na vlwhllg over keek om <1™ datum te vinden. Hl) vond dien echter niet on het oenverl. dal poelslempel moest vortoonea. was anker verMlteurd. Het tweede brlelje dat hij nu dttoeg eebler wel oen datum en I zag Norman, dal hel vlg dagen voor Josephine', dood geschreven was. Dene brief luidde: „Hooggeachte mevrouw! tl ta niet ge komen. en tl heelt mij gsen antwoord waardig gekeurd. IHl wgs voor mij em> harde strait ik heb die verdiend, want ik had moeten bedeoktn, dal u mij veel te weinig kende om de juiste bedoSIlng van mijn brief ta rallen. Wellicht beeft mijn schrijven n Is-leedlgd. toeb was het .slecht, «m onhandige uiting van mijn ver tering voor o. ---a vriendschap w- menschen. weneeh Ik e gaarne te ontmoe ten. alleen met het doel u een Mik In ml> «lel te doen «taan. Bepaal solve lijd en plaats voor rune ontmoeting en ik be sweer u dat ik nooit meer aal pogen om mij aan u op ta dringen- wanneer u mij na dit gesprek uw vertrouwen en vriendschap onwaardig oordeelt. Met ware hoogachting. Victor Garey." had WoI.|m' te PRUS VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 55 Idem franca per post. ,1.56 Met Geïllustreerd Zondagsblad .,1.50 Idem franco per post1,50 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31bij onie Agentenden Boekhantlt l en de Postkantoren. op het kritieke oogmiWik zullen flemora- lieeeren. De tijd zal de jnlatheid van deze verwaeliting aan het licht moeten bren gen. Roemenië en de oorlog. BERLIJN, 8 Oot. Van Dniteehe zijde. Volgens een bericht in de „Berliner Loknlanzeiger'' uit Boeka- reat, heeft da Roemeen|che kroonprina zioh van de Ruwophilo elementen ontdaan, die er op uit waren om Koning Carol tot heengaan te driven on met behulp van don kroonprins Roemenië aan d® zyde van de Triple Entente te brengen. De kroonpnn» heeft hun op ondubbelzinnige wijze medegedeeld, dat hij nimmer don Roemeenschen troon bestijgen wilde, wanneer hot draven der Ruzaophilen den koning tot heengaan zouden nopen. Hiermede vervalt het door Rusaiitoho politieke agenten vemproide vorzinaol, dat de kroonprins wat zijn politieke beschouwingen betreft, ton np^whto van de werkolyke belangen van meniö, tegenover dop koning zou «taan on dat de Rusten vrienden ook maar de minste reden hebben om op hem hun verwachtingen te bouwen. Ijdele Iluiteche batterijen, die rich alto dicht b|j de forten waagden zijn verwoedt. De aituatie is dezelfde ate gisterenavond. De Uien Public meldt dat gedurende den afgeloopen nacht volmaakt fum over de geheele linie heerscht. De aanval op de liorstwering van Puers van hot foit van Liesele is afgeelagen. Er viel een regen van schrapnelte, 30 per ninout, doch zen der eenig kwaad tilt te richten. De Bel gen hebben do Duitochers tot op 1 K.M. laten vooruitdringen en hem toen met eeu welonderhouden vuur op een vreeaetijke wijze gedecin Het groote dal om Antwerpen het fort Wavre-St. Ca therine en de Redaute Dorpsveldt met do tiifwchengelegen versterkingen Is bestormd. Het fort Waelheni is omsingeld. Het voor uitgeschoven belangrijke weetelijke steun punt Dendermonde is in het herit der I >uitnchers. Op het Ooateljjk oorlogstooneel schijnt ■xm opmarseb van du Russteche troepen over Njemen tegen het gouvernement Su- walki verwacht te moeten worden. Volgens berichten van bet Russische hoofdkwartier wordt Przemysl van alle rijden aangevallen. Twee forten zijn reeds genomen, van waaruit men de Oostenrljk- sche forten bedwingen kan. Men hoopt de «tad in te nemen voor de aankomst van de Ouitech-OosU-nrijkscbe versterkingen. Ook de Engelschen brengen evenals hun liondgepooten koloniale troepen in bet veld. Het Indische elite leger is te Mar seille ontscheept. Door de bevolking werd hen een geweldige ovatie gebracht. Men Kort Overzicht De toestand aan de Awae in Noord- Frankrijk te nog vrijwel dezelfde ate gis teren, d.w.z. onveranderd. Wel wordt er voortdurend gevochten doch het succes ia dwissetend; van eert beslissing is nog geensprake. Zoo moest een Franaehe troepenafde<‘- Hng, die uit Arraa opbrok iets terugtrek- t ken ten noorden en ten onaten van de «tad. Ten Noorden van de Somme zijn zij opgerukt tot voorbij Albert- Tusachen Royen en Laaaigny hebben de Du it schors een hevlgen aanval ondernomen, die ech ter op kraebtigen tegenstand stuitte. Do linker-Maaaoever in de buurt van St. Mi- hlel te door de Duitachers verlaten. i’lt Berlijn wordt gemeld, dat op den westelijken vleugel nieuwe omtrekktngspo- g in gen der Franscheu werden verhinderd. Zij werden uit hun stellingen ten zuiden van Raye geworpen. Ia het emtnimbterf Verwafllt van hen. dat ze de DuTtsehers de toestand ongewijzigd. Ten oosten van de Maas ondernemen de Franschen uit Toul flinke aanvallen, die onder zware verliezen werden afgeslagen. In België te bij Deynze een gevecht be gonnen tusseben de Duitochers, Engel- •chen en Franschen. In den nacht heb ben de Duitochers Termonde aangevallen doch werden door de Belgen teruggeria- gen. De Belgen Heten een brug springen ea dreven de Duitochers terug tot bij het fort Koningshoyckt. Om half vijf wierp era Taubetoeetel boven Antwerpen duizen den circulaires naar beneden waarin de I Brigen gevraagd worden niet meer te vech ten voor de belangd van Rusland en En geland. Indien Antwerpen zich overgeeft zullen de Belgen zich gelukkig gevoelen. Het pnbliek lacht om deze circulaire. Ito Taube werd beschoten. Er wordt een ver bitterde strijd aan de zuidelijke stelling van Antwerpen voortgezet. Te Roozendaal verneemt men uit be trouwbare bron dat te Ostende 30.000 En- getechen zijn aangekomen ea vluchtelin gen deelen mede, dat ze reeds voeling tebbm met het Belgische leger. Een Belgisch communiqué van 1 Octo ber deelt mede: Er heeft dm geheeten dag een hevig artlllerieduel plaatsgehad. ze hem de brieven over. In koortsachtige spanning liep Norman naar het venster en las: „Zeer geachte en aangebedene mevrouw! De woorden, die uw lippen spraken, toen n mij liet heengaan, klonken als een „vaarwel voor eeuwig”, maar uit uwe oogen las ik ieto, dat mij niet alle hoop ontneemt. Het is immers niet mogelijk, dat wij elkaar zouden hebben loeren ken nen, om elkander na een eerste ontmoe- opnam, ting weder voor eeuwig te moeten ver' daaruit liezen. In mijn veelbewogen leven heb ik aan voorbeschikkingen leeren geloo- ven, en ik houd het voor een beschik king, dat juist ik te rechter tijd kwam om u uit een gevaarlijken toestand te redden. Niet om dank te oogsten voor mijn onbeduidenden ridderdienst, maar om dat ik het een hulpelooze onderneming acht tegen de macht van het noodlot te strijden, vertrouw ik er vaat op, dat mijn^ onderhoïri met u. niet onverhoord zal blij- ven. Heden avond hen ik vrij; Hj het invallen der dnisternto zal Ik mij op den Konstantijnhenvel in bet Prater Itevinden en n daar met kloppend hart afwachten. Alles, wat sedert eeuwen door de dich ters gezegd ia van de engelachtige goed heid en tiarmhartigheid der vrouw, zal ik voortaan als leugen en misleiding moe- len Schouwen, wanneer u weigert te voldoen aan het eerste bescheiden ver zoek van uw ridder, die gaarne nog hon derdmaal zijn term voor u zou wagen. Tot weerziens dus. geslingerd tusachen ANTWERPEN, 4 Oct. I>e Belgen li< ten de bruggen over do Nethe springen. De vijand, die teruggeslagcn werd, vroeg 2 uur wapenstilstand, hetgeen door de Belgen werd geweigerd. Aan het Westelijk Front. De Duitachers In Frankrijk. PARIJS, (via Londen), 4 Oct. (Havas) V an Fransche zijde. In het hedenmid dag om 3 uur openhaar gemaakt commu niqué “wordt het volgende Diedegeth'fJd üp onzen linkervleugel hebben wij, na alle aanvaten van den vijand te hebben afgesiagen, ap verschillende punten het offensief hervat. Op de andere punten hebben wij onze stellingen flink kunnen handhaven. In het centrum tot aan het Argonner- woud, valt niets te vermelden. In het Ar- gonner-woud hebben wij den vijand naar het Noorden teruggedrongen. In het Zuiden van Woevre hebben wij, doch zeer langzaam, vorderingefl maakt. Op onzen gen voor. er adres. Briefkaart. Kalanuzoo. fzenders wordt aan. a en adres op den, opdat deze bn aan hen kunnen ien. tear van het Post- degraafkantoor, HERMANS. De N. R. Crt. ontving uit Maastricht over de beschieting van Laenaoken het volgend telegram: De Duitsche troepen die heden in Lanaeken geweest zijn, telden 3000 man en bestonden uit veldartillerie, mitrailleurs, uhlanen en infanterie. De Belgische militairen waren gering in aantal. Tevens was er een gepantserde automobiel. In de kerk syn drie gra naten terecht gekomen, waarvan één in de sacristie en één in den voorgevel, waardoor de kerk nogal beschadigd is. Verder zijn van af de kerk van Lanae* ken tot aan Tournebrido alle huizen verbrand, ook het huis van den burge meester de Caretat. Volgens de Duit- schera hebben de burgers geschoten. De troepen zijn vanaf Tournebrido verder den weg gevolgd naar Maeseyck. Dit waren reservisten uit Hannover. De toegangswegen naar de grens waren afgezet en in Lanaeken zelf werd niemand toegelaten per automobiel, die geen op heden afgestempelden pas had. Vele Duitachers hadden rijwielen, terwyl vele fietsen vernield langs den Sen^vrouw die een schot ih het been kreeg, is naai* Maastricht vervoerd en in het Calvarienberg opgenomen. Vanaf den Pietersberg en van de torens was de brand duidelyk waarneembaar. Natuurlijk werd Maastricht weet over stroomd met vluchtelingen. Een vrouw met haar kinderen kwam toen sy onderweg was tot de ontdekking dat zij haar kind van 8 maanden in huis vergeten had. Dokter Brocx met «ijn Roode Kruisauto tufte er heen en bracht het kind mee. De ambulance in het huis van ex-minister Ragout, die thans weer keurig in gereedheid is met 91 bedden, kan zoo noodig de geWonden ontvangen. In het vlucht oord Paralelweg waren om 6 uur zoo veel vluchtelingen, dat het aantal niet te schatten was. Er kwamen telkens nog nieuwe, maar 600 waren Ijet er zeker. Een groot aantal mannen stond juist in het gelid om vervoerd te wor den naar de Kon. Papierfabriek, waar zij hedennacht zouden slapen. Dinsdag zullen er ongeveer 250 naar Veenhuizen vertrekken. Zoo juist kwam een jongmensch uit Lanaeken zich in de ambulance laten verbinden. Zijn broer werd heden ge dood. Aan het Oostelijk Front Bij do Ooat-Pnjirischc grens. PETERSBURG, 4 Oct. Het groote lv het gelaat van -Norman gade gwllgon,* terwijl bij de beide brieven las- Aan de Garey.” uitdrukking van aljn gelaat kon .j «ei liespetiren, dat deze papieren waarde had den. Daar verechrlkte zij van-, twin hij dun nog meer inlichtingen •/eclang k*. ant woordde zij ^fichroomd „Neen, ik heb u allee ai0deg«'l'“dd. I n gelooft u, dat noodwendig ook andere por- •onen deze brieven moeten inzien?” „Het Ir mijn plicht ze onraiddellijk in hauden van den rechter te stollen, want deze brieven kunnen Josephine’s moorde naar overtuigen, als hij misschien zou willen ontkennen.” „Haar moordenaar,' zegt u? Gelooft don. 'lat doze Victor Garey...” „Uwe zuster vermoord heeft, ja, dal geloof ik, juffrouw Wally I Doch op het oogenblik kan Ik n verder niets zeggen. Plotseling is thans mijn tijd kostbaar ge worden.” Hij stak de brieven bij zich en die door zijn laatste woorden een Ais door een voorgevoel gedreven, vroeg Norman haastig: „En die naaui «as het Garey? Victor Garey?” Ontsteld keek Wally hem aan. „Ja, joist! Garey dat was de naaml Maar wat heeft die naam toch rit te staan met het onderzoek naar den moord mijner zuster „Laat mij «He brieven zien,” drong Nor man aan. die van opgewaad'mlieid bijna niet spreken kon. “°^LWe*!ï*ZBk^ir lïanreoor5ten°” oötniwriig. innig gemeend verzoek om een dat ik u deze vraag kan iHsniwoowu. >t tiiiU t*i hlii- Wally haalde de brieven, waaraan hij «overt waarde heehtte. uit dm zak van kaar japon te voorschijn, doch zij aar- »rtde nOg ze aan hem te overhandigen. „Aan Iemand anders zou Ik ze steWg nooit'gegeven hebben,” zei ze bijna plech tig. „Maar n zal van deze brieven zeker gebruik maken, wanneer de nage dachtenis mijner zuster daardoor besmet ÉL «mi kunnen worden.” „Ik zal handelen, neoals eer en ge* P «raten van mij eisohen, juffrouw Wally, antwoordde hij ernstig. Zij scheen raet few? verklaring genoegen te nemen, want In bet hedenavond gapridioeerd commu niqué van het groot hooHkwarüer wordt het volgende gemeld; <»p hot Westelijk ooi de strijd op den reohta gonnen met succes voortgezet. Duitachers In België. Van Belglaclu degedeeld. is de toestan| der stelling van Antwerpen atationi nSTKNDK, 4 O«. V» BM.I.chr «ij,lc.' .•n vltapotar heelt biljetten nitge.lrooH Itahelleode era prMtauMlta. oadeneekend door dra bevelhebber rui do le«eringe- troepen rondom Antwerpen. Hierin wordt ran beroep op h« (nrniwn om >loh over ta geven. dMr men toch mur Alleen voor Hiiutaohe vorsten on llngel- rahe k^tltoltatan «treed, vorder wordt ge oogd, ttat xloh niet een Ruoetach eoldMt moer In tlultachtand bevindt on dot de Dulleohere «onder onderbreking op l'.rijo kan trokken. (Wordt vervolgd.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1