VlkG VI)£KI\(i VU ÜE\ UEMÜ£i\TSKAAÜ Binnen Gemengde Berichten. OORLOG8VARIA. Stadsnieuws. S3POE2T. Laatste Berichten. MARKTBERICHTEN. Telegrafisch Weerbericht BCRCERLIJKE 8TAN1J. D»t DniUchUnd uitgebreide export door don oorlog belengrijke kloppen krijgt, die nog loog geroeid rullen worden, schijnt buiten twjjfel. Doch wie hiervon rel profiteereovele voor*peilingen worden geuit, doch meeetol wordt deorbg de hnid verkocht vóórdrt de l>eer geechoten ie. Oppervlokkige beechouwere uit den kring ven Dnitechlond'e tegenitonder* uiten rich nn en don in opgewonden ertikelen in deren xinDuitechlond ie von de wereld merkt verdrongen, olthonr voorloopig. Nn moeten Enge lend, Frankrijk en België de ploot* ven hun tegenitonder innemen, en ook behouden no 'den oorlog. Dere toost klinkt heel mooi, moor in de werkelijkheid ral blijken dot Doltochtend'* tegenitonder* hot „mode in Qermony" alleen rullen kunnen verdringen voor roover re zelf in ■toot run om dere goederen voordee- liger of althon* even voordeelig te fo- brioeeren. Welke rijn de gebieden von Duitech lond'* ofret? De eene helft i* met DoiUchlond in oorlog, de andere helft ir neutraal. Dot de mot Duit*chland'» oorlogvoerenden trachten, zelf te voor zien Tn de voorbeen door de Duitache njjverbeid bevredigende behoeften in hun land, I* zeer natuurlijk, doch by de neutralen kou redelykerwyza een op dergelijke motieven beruitende tegenzin in Duitoche goederen niet verwacht worden. Naar enkelo van die artikelen i» than* oen zekere, echter altijd nog zwakke, vraag. Nu kunnen de andere volkeren die «oort stoffen waarin Dnitachland ipeoialiteit ia, niet in een vloek en een zuoht tevoren, vooral niet in dezen tjjd van algemeene belemme ring. En waar het onder Dnitich- land'* vroegere klanten,-o.a. de Ver- eenigde Htaten, Argentinië, Brazilië, Oost-Asië etc. vrijwel malaiie ia, kan men in grove trekken dit wel leggen dat er even weinig vraag i* al* in de produceerende landen aanbod. En zoo geloof ik niet dat er, b|j een dergelijke ■lapte, gedurende de cri*i* veel van het veroveren van Dnitachland'* ex- pott van dergelijke artikelen aal komen. Men kan alleen xjjn maatregelen van te voren vaat nemen om later, wan neer de algemeene toeatand verleven digd ia, by de hand te kunnen zijn. Doch denkt men dit te doen door fabrieken te gaan opriohten die da echte made in Qormany-goederen zul len moeten produoeoren, dan *tuit men op het gevaar,' dat'ik in voraoheidene Engeliche dag- en vakbladen reed* ronduit erkend vond, dat dergelijke ondernemingen waaraohjjnljjk reed* na aeor korten tijd weer door Duitseii- land zonden doodgedrukt worden. En wat dan met het kapitaal dat mun in da industrieën gestoken zou hebben I Het zou net agn alaof een of ander indiutrieland van een tijdelijke moei lijkheid van Holland gebruik zou wil len maken om mot alle geweld oen bloembollencultuur en export te for- osoren." Na afloop van onae moeilijkheden echter zouuun we gemakkelijk onze oude plazt* hernemen, on de kzpitalen die bet andere land in die kunetroa- tige onderneming geatoken had zon geheel weggegooid gold bljjken. En wil mun dan koppig doorzetten en de protectie van «tal halen, dan zou men - om nu een* een stoute beeld«praak te boiigen' in plaata van den red denden engel liet paard van Troje binnenhalen. Ieder ia op x|jn eigen torrein het •terkat. Doelt met in 't oog bonding van doaen regel kan de aohandere zakenman menige opening ontdekken waardoor b|j aich, lietag reed* terstond, hetzij direct na de criaia, kan binnen- wringen. Maar dan moot men letten op gebieden waar artikelen die Holland telf evengoed of beter dan Duitsch- land kan leveren than* nog door Duitaohland geïmporteerd worden. Hel lal dan aankomen op waakaaem op- letton en niet op iperalooren op de gouden bergen die men aonder moeite voor het grijpen aou willen krggen. K|jkt men de oonaulaire verslagen van verschillende «treken door dan vindt men onder de eeht IlollsndsCho exportartikelen - o.a. «igaren, kaai, jenever, oaoao en ehooolade, bloem- bollen aardappelmeel, atroocarton, vee, planCn en heoater*, kaaraen, groenten en nog eenige artikelen (ik wil hier slecht* voorbeelden aanstippen) die in ona tand bijzonder voordeelig voortge bracht kunnen worden. Doch teven* merkt men dan op, hoe in vele landen Holland eigenlijk alleen op bloem buitengebied onbestreden eer ste fa, doeh dat vele van de andere hierboven genoemde artikelen in veil grooter hoeveelheden door Duitaohland worden ingevoerd,- torwnl Nederland'* aandeel eigenlijk vr|j onbeduidend i*. Wil men' voorbeelden Chili, Zuid- Afrika, Argentinië, Vereenigde Sta ten. en nog verscheidene andera •treken, wier dan meestal wel gewezen kan worden op een langzaam grotien- den Nederlandacb n invoer, doch waar toch nog zooveel plaat* i* voor maar. Dit ia thans de groote kan* voor onze Neder)andsche export, die eigen aardig genoeg niet geheel benut op indnatrie in eigenlijken xin, doch veel meer op plaeteelijke bedrijven die onze intensieve cultuur ten neuwate samenhangen. De ken* i* er, en wet alleen noodig is, ach|jnt mg dat men even ijverig en rusteloos al* de geduchte Duitache concurrenten er op uit lijn, zich over al in te schuiven, en een markt te zoeken. Op dit woord „schuiven mag ik zeker wel den nadruk leggen Want men zal bekwame reisigers, die de landstaal machtig s|jn en Hefat de kaart van het land kennen, moeten uitsturen, en niet teleurgesteld moeten z|jn tla de eerste pogingen nog geea onmiddellijk zichtbaar resultaat ople- Men moet zijn aanstaande klanten bezoeken, de gelegenheid geven om onze productie te loeren kennen, en ben warm houden" aonder te krente rig te z|jn als het er op aan komt, eons rooysal voor den dag te komen. Men legge zich er op toe het zznpzaaingt- vermogen vzn de Dnitacher* over te nemen, zonder dzarom zijn Hollzndtche eigenschappen te miskennen. Zoo kan menig Nederiandach koop man, ondank* de tegenwoordige slapte in zaken, ondanka het uitvoerverbod dat than* nog op vele van onae natio nale producten rn«t, nu reed» het terrein voorbereiden om na herstel van de betera toestanden aijn zaken te kunnen uitbreiden op een geaonden grondslag. van GOUDA. VRIJDAG 2 OCTOBER. (Vervolg.) 12. Een adres van J. Slop, waarbij by eervol ontslag verzoekt ais leereer aan de Ambachtsavondschool met ingang van 1 Novembei e.k. of zoo veel vroeger nla in de vacature zal zyn voorzien. De Voorzi tter: De inspecteur vzn het middelbzar onderwijs, wiens advies is gevraagd, adviseert het ge vraagd eervol ontslag te verleenen. Namens B. en W. heb ik de eer in overweging te geven het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 November a.s. Aldus besloten., 18. Een adres van C. J. de Rnwe waarbji bij ontslag verzoekt els leereer in da Duitache taal aan den gemeen telijken Handelscursus. De V o o r z i 11 e rDe inspecteur van het middelbaar onderwgs adviseert het gevraagd ontslag eervol te ver leenen. Namens B. en W. heb ik de eer in overweging te geven het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 November a.s. Aldus besloten. 14. Een schrijven van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven Ie Goods'van den volgenden inhoud Qonda, dan 30 September 1914. Naar aanleiding van het voorstel van Burgemeester en Wethouders deter gemeente tot oprichting van een tjjdoiyk gemeente-fonds, ter voorzie ning in de verzekering tegen geldelgke gevolgen van gedwongen werkloos heid, nemen wy de vryheid Uwen Raad beleefd te verioeken tot deop- riohting van dat fonda wel te willen overgaan. De Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven te Gouda. De Secretaris, De -Voorzitter, M. GELIJKS. J. VAN DUIN. Aan den Raad der gemeente Gouda. Aangenomen voor kennisgeving 15. Een adres van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius to Rotterdam, van den vol genden inbond Rotterdam, 18 September 1914. Oed. Glashaven 7. Aan den Gemeenteraad van Gouda, geven met venohnldigden eerbied to kennen, ondergeteekenden R. Win kel en W. A. de Vroom, reep. voor zitter en aeeratzris van den Nationalen Bond van Handels- erfKantoorbedien- den „Mercurius", goedgekeurd by Koninklijk Besluit van 6 Maart 1906, No. 46, dien ag te deaen vertegen woordigen, dat iy met groot genoegen hebben kennis genomen van net voorstel door Burgemeester en Wethoudert van Gouda by Uwerr Raad ingediend, strekkende tot oprichting van een gemeentelgk werklooeenfonds, dat ag overtuigd znn, dat aan alle categorieën van arbeiders, die door de vorming van vakvoreenigingen en werkloosheidveraekeringeo de eerste stappen ter vooraiening in dit maat- schappelijk euvel gedaan hebben, een krachtige steun en hulp wordt ver strekt, om de gevolgen van dat euvel te boven te konwrn- Redenen, waarom zyUweo Raad eer biediftyk versoeken, overeenkomstig bet voorstel vzn Burgemeester en Wethoodan te besluiten. 't Welk doende enl-, Het Bondsbestuur van „Mercurius", De Secretaris, De Voorzitter, W. A. DE VROOM. R. WINKEL Ter visie eo zsl by pont 4 worden De Voorzitter: Ann de orde zgn eenige benoemingen. Mag ik de heeren IJsaeiilgp, Donker en Kolgn uitnoodigen bet stembureau te willen uitmaken? Aan de orde: De benoeming van een lid der Com missie tot wering van schoolverzuim. Wordt met algemeene (17) stemmen benoemd de heer D. W. J. RUITERS. Aan de orde: De benoeming van eene onderwg- zeres tan de Herhalingsschool voor ordt mat algemeene (16) atemmen benoemd.Mei. M. J. KOENRAAD; 1 stembriefje in blanco. De Voorzitter: Mag ik den heeren stemopnemers dank zeggen voor den verleenden bgatand Aan da orde: De begrooting voor 1916 van het gemeente-pensioenfonds. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelyke stemming goedgekeurd Aan de orde De voorstellen betreffende de instel ling van eene Commissie van bystand- in het beheer van den reinigingsdienst der gemeente. De algemeene beraadslaging wordt geopend. De jieer Jengenburger: M. de V. I In de Raadsvergadering van September I.I., waarin besloten ia geworden om de gemeentereiniging te maken tot een tak van dienst van de gemeente, is ook door den heer van dar Torren gewezen op het nnt, ver bonden aan het ie het leren roepan van een Commissie uit den Raad om den Leider deaen tak van dienst te leiden. Naar aanleiding daarvan is toen door n, M. da V., als uwe persoon- |ke meening te kennen gegeven dat sympathiseerde met dit denkbeeld en dat U het bg B. on W. zou over brengen. Aangezien wg gereed stonden om een verordening tot stand te brengen op het beheer ven den reinigingsdienst der gemeente Gouda, waarbij ook zou ingesteld worden een Commissie van bgstand, was het men voornemen voor te stellen om die Commissie staande deze vergadering of binnen enkele dagen te benoemen ten einde haar in de gelegonheid te stellen heer oordeel uit Ie spreken over de venohillende personen, die zich hadden aangemeld voor de functie van Leider ren dezen diensttak. Het kwam mij tooh voor, dat het in de eente plaats aan die Commissie soa gegeven moeten worden een oor deel nit te spreken over dengene, met wien zij voortaan zal moeten samen werken. Ik eeht dit niet alleen in het belang van de gemeente maar ook in het belang van de commissie zelf. In het belzng vzn de gemeente, aangezien de dienst van de gemeente reiniging staat of valt met den per soon, die aan het hoofd gesteld wordt, en in het belang van de Commissie, daar sy voor zioh zelf overtuigd moet zgn vzn de geschiktheid van den per soon, met wien zy op den door moet samenwerken. Zooels ik ïeide, ik had het voor nemen voor te stellen de Commissie in deze vergadering of binnen enkele degen te benoemen, maar een half uur vóór den aanvang ven deze ver gadering werd ik verrast met een voordraoht ven B. en W. en mg werd dus direct de been efgeeneden om dat voorstel te doen, deer wg natuurlijk aan de voordraoht gebonden zyn. Ik weet wel, dat in de vergadering van 1 September IJ. de Reed B. en W. gemachtigd heeft een voordraoht te doen, maar ik heb toch altgd ge meend dat de bedoeling ren B. tn W. wea dat eerst zpn worden samen gesteld de Commissie ven bgstand an dat deae dan gehoord ion worden over de voordraoht ven den eventueel te benoemen Leider. Dit blykt ook nit art. 13 der outwerp-verordeniag, waar De Commissie wordt door Burge meester en Wethouders gehoord over voordracht an aanbeveling ter benoe ming en over ontslag of schorting van de ambtenaren van den dienst, wier aanstelling óf ontslag aan hnn College of den Reed ia voorbehouden". Ook hebben B. en W. daaraan zalft nog uiting willen geven door dam dagen bier ter visie te doen leggen de verschillende ingekomen sollicitatie brieven. Ik herhaal, dit ingekomen stak heeft mij vernet en het doet mg werkeink leed, dat B. en W. niet gewerkt heb ben in de richting zootje ik gaarne eon gewild hebben. Ik wil geen oordeel uitspreken over de personen, die op de voetdracht ■taan, meer wel wil ik verklaren, dat daarop niet personen voorkomen, die ik er gaarne op had geilen en wier benoeming ik werketgk acht in bot belang van de gemeente. Ik wil dit niet zeggen als een ver wijt aan B. en W. Ik heb dit alleen in bet midden gebracht ten einde in «tospreking te brengen of er nog mo gelijkheid beetaat dat de Commissie worde samengesteld eer tot een defi nitieve keuze van een Leider wordt overgnroan. De Tooreitter:Ikkandenheer Jongenburger de verzekering geven dat bg B. en W. natuurlgk allerminsl heeft voorgezeten om een Commissie die trouwens nog niet bestaat te puseeres. BHB. en W. is wel degelgk ter sprake gekomen het denkbeeld, of met deze benoeming kon worden gewacht. De bewering van dan heerJongen- burger, dat bij B. en W. altijd de be doeling heeft voorgelaten dat eerst de commissie zou worden gehoord moet natuurlijk op een miaventenr berusten. Zg hebben het nooit kannen uitspreken. Vóór de vorige Raads vergadering wee zelfs het voornemen om een voorstel te doen tot het in het leven roepen vzn een commissie vzn bystand nog niet eens besproken, laat staan aangenomen. En wat art. 13 der ontwerpveror dening betreft, het spreekt van zelf dat de verordening niet alleen slaat op dit oogenbiik maar ook op de toe komst, zoodat ook in de toekomst aan dit artikel zal moeten worden voldaan. Op het oogenbiik is het artikel nog niet vastgesteld; dus is er ook van' voldoening aan dit artikel geen sprake. Maar B. en W. hebben overwogen, dat in deze werkelijk spoed noodig was. Asnvankelgk heeft zelfs in de bedoeling gelegen nog in deze verga dering over te gaan tot de benoeming van een Leider. Immers, wanneer werkeiyk wordt ingevoerd de reini- ningsdienst Ongeveer overeenkomstig de plannen, die in het rapport van den heer de Monyè zgn ontwikkeld, dan heeft men voor de voorbereiding van die invoering ten minste een paar maanden noodig, en wanneer men iemand wil -benoemen, die reeds in dienst ia van de eene of andere ge meente, dan moet die pereoon natuur lijk ontslag aanvragen en dan dient or toch al is het een korte termijn in acht genomen te worden tnssehen het aanvragen van het ontslag en het ingaan daarvan en het in dienst treden by deze gemeente. Die overwegingen hebben B. en W. er toe" geleid om niet zf te wachten de benoeming van de leden der Com missie van bgstand wanneer althans de Raad zich met deze vooretellen vereentgt maar om zelfstandig te komen met een voordraoht, die bevat dg namen van de menschen, dienaar het oordeel van B. en W. werkelgk in de eerate plaata in aanmerking komen voor een benoeming. Dua het ia hier nipt de onwil om overleg te plegen met een Commissie, die nog. benoemd moet warden, maar het ia eenvoudig de drang der om standigheden, de noodzakelgkheid om hier eenigen spoed te betreohten. De heer J o n ge n h urgerM. de V.Ik dank U zeer voor nwe toe- lichting, waardoor ik voor een groot deel voldaan ben, meer U hebt niet toegegeven de beswaren, die voor mg bestonden. Ik heb geragd, dat die Commissie zoodra mogelijk moet worden samen gesteld én indien B. en W. er pres op gesteld hadden dat zij geoordeeld zon hebben over de voordracht, dan wzz het tooh zeer goed mogelnk ge- weeet oen Raadsvergadering te beleg gen veertien dagen geleden. In die vergadering had de Commissie kannen samengesteld worden en den wss er gelegenheid geweest heer te hooren over de de keuze van den Leider. De Voorzitter: IkgeefUtoe: dat had gekend. De algemeene beraadslaging wordt gesloten. De voorstellen om in te stellen een raste Commissie uit den Reed om Burgemeester en Wethouders bg te •teen in het beheer ven de reinigings dienst der gemeente, en om te bepalen dat de aan de Commissie toe te voegen secretaris zal genieten een jaarwedde ran f 100.worden achtereenvolgens •onder beraadslaging en aonder hoof- deiyko stemming aangenomen. (Wordt vervolgd.) Amerika, Nederland en dn hendel. De Vereenigde met moer leve: ttmlea zeehandel i voor Nederland van 4ë moerden belangstelling behoeft nZ betoog. De Times-corresp. te w.-*- saint d-d. 1 Gat. aan zgn bladfS? Ameriktansche bieden ven dim de juistheid bevestigen van zijn („J? gere) waarschuwing betreffende de M. taligheid van de qoaeetiea, welk. 4. Engeliche politiek ten opzichte sta voorwaardelijk oontrabande, vervesrd naar neutrale havent, heeft doen eet. staan. De Ameriktansche Senaat aan 30 Sept. een resolutie aan, waarin den staatssecretaris inlichting „3» gevraagd over het ingrypen «a Engeland ten aanzien via Amerikaanaoh koper, bestemd»» Rotterdam. - Men moet in die resolutie geea bewijs ven wantrouwen tegen Enm. land zien, meent de correspondent de verklaring ran den Engriacfisa ambassadeur te Washington, dat lm koper feitelyk aan Krupp geconsig neerd was, wordt door de penned opgenomen en erkend, dat Eagdud met onrechtmatig handelde an dec Ameriktanschen verechepere een gosds ■om voor de prils verklaarde ladinv betaald heeft. Toch zoo vervolgt hg wordt deze quaestie in ruimen kring bespro ken eb de ernstigste welkeaeoorlog tot nu toe tusschen de Vereenigde se Staten en Engeland heeft doea ont staan. De hoofdzaak is, dat hiscdoor de noodzakelgkheid wordt aangetooed van een spoedige overeenkomst, geba seerd, voor zoover mogelgk, op see regeling met Hollend, en misschien andere landen, betrouwbaarheid vib neutrale cognossementen. De correspondent maakt voestsaeg melding van een vergaderiag op 30 Sept. gehonden en bijgewooad door minister Bryan, hooge ambtmannen groote importeore. Men besloot daarin Ameriktansche schepen te senden eo goederen die Amerijta uit Duttsehlaad noodig heeft, te gaan halen; ds Ame- rikaanscbe Regeering waanchuwdt daarbij evenwel de importeurs dat dsat schepen dan, uitgaande, niet geladst mochten worden met goederen, tegse welkt» invoer in Dnitachland Erf land eentg bezwaar mocht hebbes, oek niet met koper. Men moet aannemen dat Engeland aan deze Amerikaansche, met Duitsch goed geladen op hun thuisreis tlzoo niets in den weg zal leggen. Daarmsds is ook in overeenstemming de vrijt tang, gisteren bericht van het door ds Tland-Amerikalijn gecharterde, ast Duitsch speelgoed geleden sskip Sophie H", hetwelk aanvankeiyk was aangehouden en naar een EngeMs haven gebracht. (N. Crt.) Inbeslagneming van alcoholische dranken in oorlogstijd. In een hoofdartikel getiteld „Ds Volksbond en de Oorlog" ven de hud Mr. Dr. F. W. J. G. Sngder vu Wissenkerke, alg. Voorzitter van dan Volksbond in het orgaan van dsa Volksbond tegen drankmisbruik wjjst deze naar aanleiding van hetgün in België plaata had waar de vreem de soldaten, naar beweerd wordt, leo vaak handelen in door drank benevel den toestand op den plicht om te trachten zoodanige rampen te voor komen. Is inderdaad ook nu weer de draak de oorzaak geweest van zooveel ellsa- de, den zorge men dat in onze huizen niet de gelegenheid besta voor dein- dringers om zich te bedriaken sax onzen eigen voorreed. Schr. acht de vroeg gewettigd, „of niet de overheid daartoe maatregelen behoort te nemen. Zon het niet won- schel ijk zgn, dat deae plaataelgk een regeling trof om tijdig alle voorraden sterken drenk, bier en wijn, althans ran partionlieren, tijdelijk inbeslagts nemen en elders op te slaan De eigenaar getrooste zioh in het algemesa belang zioh alsdan van het gebruik te onthouden of het benoodigde bg kleine hoeveelheden te koopen. De algemeene bergplaats waarin iedere eigendom door etiketteering kenbaar zou kunnen zgn, zou bg de bezetting door dan vijand van de stad een de vreemd» militaire Overheid ter bewaking kun nen worden overgegeven wet in kat belang ven beide partgen zon zgn. Dat den de publieke verkoopplaatsen moeten worden gesloten, spreekt ven «elf'. Het Nederiandach Comité tot nn Belgische en andere slachtoffers ontving 162.516.64'/s en tn. 368.17; Comité te Maastricht kwam aan giften in f2615.65 en bg het comité te Valken- {f 1828.85 i totaal met de vorige verentwoor- jm f 64.586.12, fre. 4.990.82'/z en rüe.13. ivolge ven het leggen ven in de Noordaee door de En- zullen venohillende aahepen ran Rotterdam vertrekken. Boteruitvoer. De handel in boter naar Pruisen gaat nit de Geldereohea Achterhoek weer zeer vlot en wordt door den mndel reeds f 180 per K.G. be- Vluchtelingen. Men meldt nit Vlissingen De stroom vluchtenden houdt steeds een. Gisteren kwamen tien sleepbooten nit Antwerpen er mWann. Op één waren ongeveer 100 noneen uit Lier, die, evenels een- groot aantal andere vluchtelingen, de reis naar Engeland heden met dis mailboot zullen voort iet ten. Men meldt aan de N. R. Crt uit Maaatrioht Het aantal vluchtelingen nit België neemt nog steeds toe. Alle leegstaande huizen zgn verhuurd en dagelijks loo- pen de vreemdelingen nog zoekend rond. In het vluchtoord van het Bel gisch steuncomité aan den Parallelweg agn nn weer ruim 300 vluchtelingen. Zooals reeds gemeld, zgn het de laat ste dagen meestal mannen en jongens van 18 en 19 jaar. Dinsdag zal van hier het eente transport vluchtelingen naar Veen- huizen vertrekken. Tot nn tac was het aantal, dat zich hiervoor heeft aan gemeld, tot 125 gestegen. Maar 't zul len er misschien wel meer zgn. Gezinnen van onder de wapenen geroepen Duitsehers. In de „B. Z. am Mittag" komt onder het hoofd„Een vriendelijkheid der Nederlandsche Regeering" het Volgende voor: De Vertegenwoordigers vsn Duitsch- land in de neutrale landen kregen, dk men weet, van de Ryksregeering oht, om, voor zoover dit in ver band met den oorlog mogelijk is, de in het buitenland achtergebleven ge- "finnen van odder de wapenen geroepe nen naar verhouding tot hun behoeften te ondersteunen. Wg vernemen in ver band hiermede, dat speciaal in Neder land voor behoeftige Duitschegezinnen, wier kostwinners in Duitschlaud onder de wapenen znn, buitengewoon goed wordt gezorgd. De Nederlandsche Regeering verleende namelgk derge- Igke gezinnen van het begin van den oorlog af uit eigen initiatief aanzien lijke ondersteuningen. Het zal natuur lgk zaak van de Rgksautoriteiten zgn om na het eindigen van den oorlog de gemaakte kosten te restitueeren. Op een mijn geloopen. 1 Te lJmuiden ia door den haringloggor KW. 148 gisterenavond geland do bcuian- aiug van het stoomschip „Nieuwlaud", van (toole naar Harlingen bestemd. On der de Engelfiche kust was bet atoomschip op een mijn geloopen en in enkele mi nuten gpzonken. De equipage redde zich met haar eigen bpot en ging over op den logger, waar ze liefderijk werd opge nomen. Alle leden der bemanning hadr den hun bezktingen verloren en ondergebraclÏMf in hot Zeemanshuis aldaar, waar mij van^jjiet' noodige er den voor- Aan de N. R. Crt. ontleen» wij nog de volgende bijzonderheden: Het stoomschip Nieuw land is het nieuw ste schip van de Scheepvaart- en Steen kolen-Maatschappij te Rotterdam en was «et een lading steenkolen "bestemd van öoole naar Harlingen. De Nieuw land was Zaterdagmorgen te ruim 8 uqr vertrok ken. De ramp had plaats te 10.40. Bet schip werd getroffen in ruim één, dat openbarstte] waarna het stoomschip wat over stuurboord, later over bak boord ging overhellen, om binnen korten hjd met den kop in zee te zinken. Alle opvarenden hadden gelegenheid zich in «n van de scheepsbooten te begeven, die door deze logger werd opgepikt, zoodat alle opvarenden gered zijn. Gezagvoerder is kapitein H. Drayer, *ao Rotterdam. Tot de geredden behoort «der moer Jan Noordergraaf, van Rot- twdam, die odk tot de geredden van de Boötdijk behoorde. Aan boord van den werden allen van kleeren voor den. Tijdens de catastrophehad de 2de- «wwman E. Stegere met een der matro- de wacht. Door de zorgen van het agentschap de bemanning (17 man) in het Ko- Wiileinshuis een onderkomen ver- Langzame ontwikkeling van faÜIDse- Mm schrijft aan het Centrum" De crediteuren der „Noord-Brabantsche Bank", gevestigd geweest te Den Bosch, die in 1908 failleerde, worden thans 12 jaar later - verblijd wet een laatste oit- keering vaa 12/9 pCt.lodi» ten minste geen verzet wordt gedaan tegen de uitdeelingslijst wat In dit faillissement met zijn ongeveer 1300 crediteuren nogal... vertraging zou varoorzaken! Wat Bobel zeide. In vorband met de houding der Duitache socialisten is 't eigenaardig er aan te herinneren wat destgds hnn groote lgder, Angnst Bebel, geschreven heeft in 1890 in een boekje, getiteld „Het staande leger en de Militie", bevattende een samenvatting van «gn redevoeringen in den „Rjjksdag" ge durende de beraadslagingen over de Bebel beantwoorde oji. de vraag Wat zal er met Dnitschland geschieden, wanneer zich Engeland bij haar tegen standers voegt?, als volgt„De Duit- sche vloot, hoe machtig ook, zal door de Engelschen vernield worden, daar die sterker zal zyn en Duitschland zal al haar koloniën byna onmiddellijk verliezen na het begin der vijandelijk heden en niettegenstaande bovenmen- schelijke pogingen om ze te behouden. Maar de ergste gevolgen van zulk een oorlog zal zijn het .verlies van de Duitache handelsvloot en de wereld markten, die door Engeland zullen veroverd worden. Een oorlog met Franl^riik on Rusland en met Engeland als hun Dondgenoot zal dus betoekenen de volkomen vernietiging van Duitsch- land's mocht. Zoowel Frankrijk als Rusland zullen zioh verheugen in het oorlogvoeren van Duitschland tegen Engeland. Hun wenschen zullen vervuld worden want Frankrijk herwint dan Elaas en Lotha ringen, terwijl Rusland haar eeuwen ouden droom zal zien verwezenlijkt, nl. het verkrygen van geheel Polen en verschillende belangrijke havens aan den mohden van Weichsel en Njemen. Overwinningen in den oorlog dor toe komst zullen niet zqo spoedig Duitsch land te beurt vallen als couranten en scholen dat gaarne verkondigen. De overmacht over den vyand did Duitaghlapd, in 1870 bezat, j» absoluut oninogeijjk in deaen tijd. Het getal soldaten en de bewapening zyn ongeveer gelijk in Duitschland en Frankrijk. Do toekomst oorlog zal moer op een worstelwedstrijd gelijken dan op een oorlog. GOUDA, 6 October. Voortgezet eindexamen H. B. 8. alhier. Aan het voortgezet eindexamen van de H. B. S. m. 5 j. c. namen dool 14 candidaten. Hiervan slaagdenM. Blichterman, VoorschotenC. J. FV Brest van Kempéh, Voorschoten'; 8. H. Veruide, Voorschoten; E. F. Groos den Haag; J. R. Verwers, GoudaCh. J. Mulhol- land, Leiden P. van Buren, Esctra- neuB.T. H. Notenboom, don Haag A. J. Kleijkamp, den HaagJ. L. van Praag, Voorschoton K. L. A. Raedt v. O&enbarneveldt, Esctraneus. Een candidaat had zich teruggo- trokken2 candidaten zijn afge- Mej. Helena Horneman. Naar wij vernemen zal moj. Helena Horneman op IB Oct. a.s. aan het St&dttbêater te Elberfeld debuteeron als Elsa in- Wagner's Lohengrin. Voetbal. Olympia-T. O. P. 0-1. Men schrijft ons: Beginnen we met te zeggen dat de uitslag evengoed anderoom had kunnen zyn, daar beide partijeri even„ slecht speelden. Sporadisch werd goed samen spel te zien gegeten en de grootste iielft van den tijd zag men 'n twintig menschen met zenuwachtige gezichten door elkander hollen. Voor rust was Olympia verreweg de meerdere, doch toen na rast haar achterhoedespelers zoowat allen geblesseerd waren werden de bordjes verhangen. Was de wedstryd om do lage spel- kwaliteit al onaangenaam, een walging werd ze my door het chanrinistische publiek, t Was ergerlijk! Een clubje opgeschoten jongens in de tribune meenden schynbaar door schelden op de tegenpartij hun favorieten te doen winnen. Het ia m.i. ia het belang van de voetbalsport-dat dorgetyko wedstrijden niet meer door den N. V. B. worden vastgesteld, het maakt .een hoop men schen afkoerig van deze sport, die, èèrlgk gespeeld, wel een van de mooiste is. Dit laatste mag ook de veroeniging T. O. P. wel eens in de ooren knoopen, het moet m. i. toch voor haar een twijfelachtig genoegen geweest zijn na afloop van den wedstrijd meer dan de helft van/de spelers van haar tegenpartü hey veld uit te zien hinken. Er steekt abel waarheid in hetgeen de scheidsreohter mij na afloop van do wedstrijd tcfeyoegde „T. O. P. heeft gewonnen, maar moreel is haar tegen- party overwinnaar". Ü.N.I. 1—Gouda 1. 3-2. Men meldt ons Gisteren speelde Gouda 1 een wed stryd in Den Haag togen U.N.I.'1 op Houtrust. Even 2 uur trapte V. N. I. af, onder een hevige wind, die schuin over het veld stond. Direkt pakten de Gouwe naars flink aan en overrompelden zy de Haagsche achterhoede. Na nog geen minnut spelens schiet Kerkhof num mer een onhoudbaar in. Dat is den Hagenaar* te bar, en mooi samenspe lend ging het op Gouda's achterhoede af, die alles goed verwerkte. De par- tyen waren van gelijke kracht, tot dat even voor rust XL N. 1. gelijk wist te maken. Na rust was het v. Eijk, die num mer twee maakte. Tpen kreeg Gouda's doelman veel werk maar hg stopte alles, tot dat eindelijk Den Haag weer gelijk maakte. Tien minuten voor het einde maakte U. N. I. op een geluk kige wijze nog een derde goal er by, waardoor het eind kwam met een eervolle nederlaag voor Gouda. Gouda II speelde tegen oen Militair- Elftal en verloor met 4—2. Aan het Westelijk Front PARIJö, 4 Oct. (E.j Communiqué van rif uur: In dt> omgeving van Arras op onzen linkervleugel ia do slag In volle gang. I r ia nog goen* beslissing. Tas- solien Ancre en ttonuue on luwachon Som uw on Obo was de altie minder hevig. Iq M Wo.-vregel.lfd W "hafiviYstig. i>i| Soiaaon» winnen wij t«h-élir/l''S(4id6li tu»- Hohen Aprotuont on do 1 Méa* en aau de Uiipi-do-Mad. PARIJS, 6 Oct. (R.) Majoor von Man Uwfsël do Duitache officier, die voor de verwoesting van Leuven verantwoordelijk Is, lievindt zich in Franacho handen. OSTENDE, 5 Oct. Onzo correspon dent verneemt uit de beste bron dat de Regeeringsarchievdn in hotel „Con tinental" teOstende zijn ondergebracht. Belgische vluohtelingen. FOLKESTONE, 5 Oct. Voortdurend komen hier Belgische vluchtelingen aan. De moesten komen uit Aalst, Dendermonde en Antwerpen. Alvorens naar (loonden door te reizen worden de vluchtelingttfi hier van het noodige voorzien. TERNEUZEN, 4 Oct. Een aantal sleepbooten brengen hier tal van vluch telingen uit Antwerpen aan. Deze be vestigen de vorbrekjng der buitenste fortenlinie door de Dnitschers en zij zeggen dat de overheid aangeraden heeft vrouwen en kinderen naar elders over te brengen. ANTWERPEN, 5 Oct. (Officieel.) De toestand van de versterkte stelling van Antwerpen is nog steeds dezelfde. Het artilleriegevocht duurde dori ge- heelen dag voort do algemeene too- Btand onderging geen wijziging. Men seint ons uit Has vafi Gent: Gistermorgen vlogen over deze ge meente vier vliegmachines, in de rich ting naar Osteode. Eén dezer vlieg machines was een Duitsch toestel, doch van de overige drie was het niet mo gelijk de nationaliteit te herkennen. Door de Hollandsche militairen werd op de vliegmachines die op verschil lende tijdstippen overvlogen, gescho ten, doch zonder resultaat. Gistermorgen werden te Gent drie vliegmachines gezien. OSTENDE, 5 Oct. Zaterdagavond zijn iwea geweldige EngcUche transporten aangekomen^ welke eengropt aantal paar den aanvoerden en gebed naar Antwer pen zijn doorgespoord. Zondagmorgen zijn Btukben vestinggeechvit en kanonnen voCMfde kustverdediging ontscheept.Een groot aantal Belgen la Ostende, die nog niet in den strijd geweeat zijn, vormen een nieuw hulpleger, dat nkar Antwer pen zal vertrekken. Canadeesche vrijwilliger» zijn aan het eind der vorige week oveueen» to Omtende aangekomen. liet aantal gekwetoten te üetende U too groot, dat nieuwe tremen, welke ge- wouden aanvoereu. twee of drie dagen laag in het station moeten blijven «Ivo- r'-u* men plaats voor gek wet*ten vladt. Men verwacht de aankomat van de konin gin to Ostenda. ANTWERPEN, 3 Ooi. Het 1 «ulucbe le ger heeft getracht door de intorwaiiwn van d. Senne en de Xetho door te drin gen. Hei RejgUcbe leger beeft eva krach tige» tegenaanval ondernomen, maar voor het dichte vuur van de zware Duitache artillerie behben de Belgen rich in wan orde op de Net he moeten terugtrekken. Deze rivier vormt voor de Belgen een Stergen steun hij lignite er U-digiug eu veroorzaakte den Dultachere ontelbare moeilijkheden. Een aantil van de meeat uitgeputte troepen van Aat re-poti zijn naar i Mende getrokken om eenigo dagen alt (e ruston. MADRID, 4 Got. Ter herinnering aan den dapperen tegenstand der Belgen D oen staat t« Uvledo CaBo de Belgica Belgische etaat) gedoopt. Aau het Üoatclijk Front. PhTKOÜRAD, 4 Oct. Counauwmjaé vuu den groot eo generales staf ito L Vol gen» de rapporten der chefs hebben de Kusriischt' troepen in dou slag hij Angus- low hl ijkou gegeven vau buitenga* onen ivridenmoada Verschillende regimen tan stre den zonder oponthoud gedurende een ge- bede week en lugdeil zich waardig de zwaarste beproevingen op. De gevochten waren uiterst hardnekkig in de omstre ken van öoowalki, waar de vijand zoej zware iroejw® had gaoOnceotreerd. Her haaldelijk moesten onze troepeu overgaan tot den hajouet-aanval om den vijand uit do loopgraven te verjagen. Krijgsgevangenen verzekerden dat do verliezen der Dultocher» bij Koe walk» zdo groot zijn, dat van sommige afdcattngen -leelilteH*fcfï4iM|^ r;#yn overgebleven. Allo wogen, waarlafcga de DuitScliere terug trok ken, zijn bezaaid mot bun lijken. Door dezen uitslag is de inval der Duit- schor» uit Ooat-I'ruUon in Rusland vol- Komen mislukt, do vijand heofMhana voor goed do grenzen dor provincie» Soewalkl en Eoiuja vorlaten. Aan den linkeroever van de Welch»*! en in ClaUclé is do toestand onveranderd. (Hbld.) PETERSBURG (R.), 4 Oct. I)« generale staf meldt: De Russon heb ben gisteren den slag bij Augupfcow geëindigd met een overwinning. De Duitsehers leden een volslagen neder laag en trokjren zich in wanorde torng« fevolgd door de Russen. Den SBsteti eptember hervatten de Duitsobers den aanval op do vestingen van Osso- witz, maar moesten terugtrokken. Onze troepen namen het offensief en ver volgden den terugtrekkenden vijand. Wij mfflkten ons toen geleidelijk moester van de vyandolyke stollingen. Wij vervolgon den vorslagon vijand mot kracht. In d« Adriottoohe Zee. LONDEN, b Oot. (R.) Aan de „Daily Mail" worjlt uit Chits*» gewelad: De FrtnsehHogclsobe vloot Issgon- weer mrt het l>oiuhar<kitncnt vau ('atlhrro en ver nield»' h»»t meeat sterke fort Lustic». Het draadloos telograaftocwtol w«W eveneoni vernMMU 1 Prins Franz van Beieren. MUNCHEN, 4 Oct. Prins Franz^w Beieren, dio door oon granaatsplinter In de dy wit* getroffen, is woor zoo- vor hersteld, dat hij do volgende week opnieuw naar het frqnt zal kunnen temgkeeren. CHRI8TIANIA, 4 Oct. Het Noor- sche stoomschip „Viking" is gistoron op de kust van Ierland verongelukt, De bemanning werd gered. Aardbeving in Klein-Azië. K0N8TANTIN0PEL, 5 Oct. Vol gens een ambtelijk telegram heeft in den nacht vAn Zaterdag op Zondag een hevige aardbeving plaats gehaa in hot vilajet Kosica in Klein-Azië; Het aantal slachtoffers bedraagt on geveer 2000. 4 De Turksche Regeering en de Halve Maan regelen het reddingswerk. De schade aan de R(jks Munt. Naar men ons meldt, wordt de schade door den brand aan de Rjjks Munt toegebracht op 26 4 30 duizend galden geschat. Sedert 1 Sept. werd aan de Munt voor 4200000 gulden munt geslagen. Het as. Wodan. Uit Nieuwediep is heden het s.b. Wodan vertrokken, hetwelk gwhas- terd ia door het Koninklg'k Nationaal Steuncomité om do Nederlandsche vistcheru die in de Noordzee zyn te waarschuwen dat zij moer westwaarts moeten gaan. Een vredez-saad. Op aanstichting von het hoofdbestuur van Vrede door Racht O er «en Neder iandach vredre-rsod opgericht, waarin vrienden van den vrede van allo politie ke partijen «o de vakbeweging zitting hebben genomen. Het I* de bedoeling der oprichter», de zen rand advies te laten uitbrengen over alle vraagstukken de vredesbeweging be treffende, opdat er overeenstemming zal jujh omtrent de wijze, waarop de moest belangrijke kwestie* tot oplossing zijn te brengen. Men meldt on» nit Leiden 5 Oct. tinder groote IxdangstoHIng heeft prof. Korteweg, hoogleeraar iu de genre*- kuntie alhier, die vrijwillig zijn ambt heeft neergelegd, hedenmiddag in eou laatste eoilege in de t'ollegekauier vau ,l'rof. Mo- hm in het Aoad. Ziekenhuis met een rede africheid genomen van leerllugeu eu oud- leerlingen. Aangespoeld* lijken. Te Katwijk zijn gisteren f» en vamtoag 3 lijken, te Noord wijk gisteren. 17 lyk»g «m te Hoek van Holland vanmorgen 2 HJkro van opvareuden van do gezonken I ngelttobe kmUw>r» aangespoeld. ito lijken te Noord wijk worden morgen ochtend li uur on die te Katwijk inor- genutiddag I uur begraven. w Schip ge»trand. Tto logger KW, 175 heeft op de Noord zee sen ni ij n in rijn netten gehad. Fr is alleen schade aan de vleet verour- «rnkt. Kchlp gtWand. Men raeidt aan de N. R Crt. van Vlieland, dat er hedennacht een met Ij» voor Ostende towtemd Noorzch xioomsohlp pp de Vtishom l« gootrand. De Iwmaonlng Is door' de reddingboot van Herland gered. Dë kapitein en ztviW man zijn aan land gebleven. Inbraak te 's Gravenhago. In den nacht yan Vrijdag op Za terdag is ingebroken bij de firma E. een winkelier In byouterieën in do Isange Poten. Do winkelruit was mot een steen verbrijzeld en oonigo voor worpen waren daaruit genomen. Do dader gaf zich zelf by do politie aan en is naar hot Huis van Bewaring overgebracht. Hot Orediet-ontwerp van 60 millioen. Men meldt ons uit don Haag: Het wetsontwerp tot een crediot- aanvrage van 50 millioen wordt heden avond b(j de Tweode Kamer ingo- diend. Men verwacht dat dat ontwerp in den loop dozer week nog zal worden behandeld en dat do Eerste Kam ar het begin volgende week in behande ling nomen aal. Veemarkt Rotterdam. A Vette Ossen en Koeien goedon aan voor, pryzen waren voor 1ste kw. 43, 2e 39 en 8e 32 cent per half kilo. Vette Kalveren goede aanvoer, late kw. 27, 2e 26, 3e 22 oent por half kilo. Vette varkens goede aanvoer, lste kw. 28, 2o 2ö, 8e 22 cent per half kilo. •Schapen en lammoren goed aan gevoerd. Schapen en lammoren traag, lager in pr(js, handel stug. van het KoninklUk Motcriologiseh Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 771.9 te Vlissingen, laagste stand 755,7 te Bodoe. Verwachting tot den volgenden dag Matige later wellicht toenemend»i Zuidwestelyke tot Noord woatelijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt, waarschijnlijk eenige regon, zelfde temperatuur. BOSKOOP, ran 16-80 Sapt. GE'BOREN, Matholj», ontlor» U. N. Witteman en A. Akerboom Pinter Dirk, ouders W. L. Broer on F. vnn Leeuwen, ^driaan, ouders O. A. van Beugen en J. Rosenbrand. Johannes Jacobus Antönius, ouders J. Akerboom en 0. |M. van Dongen. Hendrika Ja cobs, ouders A. C. van Tol en A. Cats. Jhim Johannis Cornelia, ouders C. van Tol en J. van Öijen, Eduard Adolf, oudjïrs M. J. (Walraat! en A. Rji- ken. Gerarda, ouders A. A. Nyveldt en M. Blanker. Maria' Margaretha ouders J. Fase en E. Th. Torken. Clara Maria, ouders J. van Gelderen tn G. Slingerland. Wilhelm inn, ouders A. van Willigen en M. M. Hol- dendorp. -<■ Agatha Adriaoa, ouders J. C. Verlaan en M. H. Benschop. Maria Cornelia, ouders P. Vermenion en A. 0. Nederboff. Alida Jacoba, ouders L. van Zoomoren en C. M. van de Velde. OVERLEDEN t Cornells van Nes, oud80 jaar, echtgenoot van E. J. Born- water. Albert van Balen, oud 27 S' i&r. Petroliella Faaso, oud 4 jaar. ohanna M. Kiliestein, oud 7 jaa

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2