Verzameling Oorlogskaarten ira ma our Adverteert in dit Blad. £3fRP05T-5!6w Nuts-Spaarbank STEUNT VOORKOMT WERKLOOSHEID PREMIE Opening Winterseizoen. Firma C. SMITS, Schoenha^el. Kleiweg 48. Gouda. I I J^?AAR^dj WMa, taptllm n pkMt Mi ■luwfe VOILES mi anSar. NOUVEAUTÉ'S oompleal ia. Venter aan groots lorllirlap Malen Stolfen. Lakens, Zijde, Fluweel etc., voor coatumea, jHoMumr m BluMseva ---- Koninklijke Marine. KOKO^HAAR MEER DAN 2000 ARBEIDERS(STERS) M Ki rtijjtar: a fo CENTS Bekendmaking. Europeeschen Oorlog 1914 JOSEI HET ADRES VOOR IEDEHEEV Dienstaanbiedingen hebben in de J. C. den Boer Wz. De O< NEDERLANDSCHE INDUSTRIE b. 1251 Gouische Courant i Brokkenhuis. KOOPT PHILIPS LAMPEN x DE ZTJID-HOLLANDSCHE I Advertentie» b I FEUlLi 1 MARKT 31. Gouda. HAASTRECHT. LOOPT UW KAM WEG MET UW a Matroos-torpedomaker] Kleermaker ujwr. Matroos-kok Stoker 2e klasse Steuncoi te 's-Gra lïOOFZDE’jcrjsr en migraine worden zeker en dade lijk genezen door dp hoofdpijn- pastillen van apotheker BOOM. Prijs per flacon 80 oent. 10 Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 DEN HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.0001)00.-. XTïg-cl Telefoon I Jk Telef. 258. 'rij willige i1 VAN DEN bevattende i 86 verkrijgbaai VTMCH OOUtM. 1 •3°. 4°. Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. IJssel Zegwaard F Per kwartaal Idem franco Met GeTllustn Idem franco Abonneniente Markt 31, bi VOOR ONZE LEZERS. A-rasasassasÖSS- HtemMte fe.ri.Mm «ij Nat ON» oorteeriog - Stalen wanten «Barna ter bezichtiging gezonden an ook jmm* M. vuHcucht.-p—- Ouder beleefde aanbeveling, v GEZ. VAN DANTZIG, hoocstraaTÜl Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vi verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht als: (Opgericht 1879.) minimum* leef tijd 21 jaar. „De repetitie is 1 I gewichtig, dat de di E directeur allebei niet Vinden zijn,” vroeg „Wij hebben vandi In den avond van de moord gepleegd e zeer goed redenen gi hij onmiddellijk na c veranderde. Als terlc ligen toon vroeg Nt 1°. Algemeene Kaart van Europa, Azië en Afrika, voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokkeö zijn 2®. Algemeen© Kaart van Europa; Kaart van België «o Noofd-Frankrijk Kaart van Noord-België met een gedeelte van Noord-Brabant en Limburg 5°. Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van Ijpt Zuidelgk prijsraadsels bevat. TeveM en nog 38 andere prijs»®» 18) De mededeeling, di ontving, bevatte een onverwachte, ni< Garey’s midaad, wan een aanteekenboekje ver ^enigszins norscl „Sedert den vijfden heer Garey in de K «te verdieping, hij d Koninklijk Bijdragen voor bo’ Comité worden d< ontvangst genomei meenen Penningmi DE AD Zitting <len derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej. de Wed. A. M. BLANKEN, van des ’s mid- dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR. Deze adverlemtón kosten stafels r bij vooruitbetaling: 1(V regels f 0.35, voor elke regel meer ƒ6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau r’ Dames 1 "Vb Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aam een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. D. B. GROOTENDORST, Pen. Verkrijgbaar te Gouda brj ANTON COOPS, Fa. WOLFF A Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. toM dm doer W “KOKO ta.m „hroiteo j, ,rry roor tel t. Int h. KOKO DOET HET HAAI OIOEIEN. OAAT HET UITVALLEN TCGKM. f VEISTEMCT DE WO1TELS. HELDEI ALS KRISTAL. BEVAT SEEN KLEUISTOF, OLIE OT VET. VEirilSSCHEND VOO» DE HOOTDHIXC. ZOO, HET VANDAAG VAN UW MOOIST OD COirrrM. PRUSi FL 0.75, fl. 1.80, «n fl, g.QQ flacon. Hm. B. NBINDBBBNA, MM Allen die nog iets te vorderen heb* ben of verschuldigd zijn aan de tot 1 Aug'. j.l. bestaan hebbende worden verzocht hunne opgave» te zenden voor qf op den 20 October a.8. aan den Secretaris-Penningmeester ,te Haastrecht 14 MV „Pak me mee” bevat, evenals de beste geïllustreerde bladen, alle actueele foto’s van het Oorlogsterreta, en is het eenige blad, dat wekelijiks een „Terugblik op den Fransch-Duitschen Oorlog 1870-1871” geeft met fraaie illustraties. BNEF* Vanaf 1 October zullen in „Pak me mee” verschijnen, de hoogst interessante Novellen van onder den titel „de roode lantaarn”. mr Zooals bekend, ia aan „Pak me mee’’, een Kinderrubriek verbonden, die wekelijks verhalen en schrijft „Pak me mee” meermalen Prijsvragen uit, waaraan groote priizen verbonden zyn. In een der nummers van October zal» wederom een wedstrijd worden uitgesohreven, waarbij 12 Salonklokjes zullen worden uitgeloofd. Rookworst (merk Prima) Frankfurter Knakworst Leverkaas Getruf. Vleeschkaas Zure Zult Gruyère Kaas. ^Aanbevelend, groenendAal 11, H "Vil DVIIUU den bekenden Schrijver BOUTET, leefd groette. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./n. LOEFT, (Pro».), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P.H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. ■af* De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrggevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heereri: t>. BOWITMBBaTKa, Bate» te MekwaMtVW, e» 1>. C. BMBBBBB, KFetUaee» te CaMS. maximum-leeft. 28 jaar. minijnnm-ileeftijd 19 jaar, maximum-leeft. 26 jaar. (i nd ion reeds zeer vol doende kunnende stoken, maximnm-leeftij<129 jaar) terwijl voor jongelieden op oen leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengosteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marino te Willemsoord (den Helder). deel van België, van Luxemburg, Duitsohland, Zwitserland en Italië. 6°. Kaart van Elzas-Lotharingen en de Eransohe grens. 7°. Kaart van Dnitaohland, Oostenrijk en Rusland, de gedeelten, waar de strijd tussehen deze Rijken wordt gevoerd. 8°. Kaart van de Landen aan de Noordzee: Engeland, Nederland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitschland en Noorwegen. 9°. Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee. Deze kaarten c.a. 25 X 36 cM. groot, in fraaie lichtbruine kleur uitge voerd, geven op duidelijke wijze soo goed als alle plaatsen aan, welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedeljjk genoemd zullen wordenzij vormen te samen een album. Nog slechts enkele exemplaren K Garey vroeger gewo antwoordde daarop: straat bij de weduwi recteur Stephaïi Nte Norman vertrok; hij een schouwburg-l DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Lsa. A. OOSTERLING. Kort Ot De laatste dagen gen geen goede beri werpen wordt door bedreigd. De zware ten Waelhem,’ Wavre ningaoyk en Lie waardoor in de verd k een groote bres is mede de weg voor di f gebaand, daar de ri' I de Rupel natuurlijke vormen, waarbij nog I langs de Rupel, de die den Duitschers c hij zullen Ijeinoeilijheii kosten zullen. fl K Zooals de toestand E Duitschers hun b4e( niet in stelling breL jticli de stukgescho I Was dit het geval, eche geschut de stad F der vuur nemen en capituleerde, ten ond Van de zijde der gen tegenstand gebod j Nethe teruggeslagen naar uit de berichten voegen bij het verde< dapper weert. D'e berichten dat I in Ostende zijn aanj vestigd. Of deze i alch ook zwaar gesel werpen hulp komt b E dier troepen is ten trachten te krijgen gelsche legermachten, Van het front in de indruk gewekt da dra komen zal. Er dagen aaneen een h op de hoogten van I- van Noyon, in d« spoorweg naar St.-Q; welke een der hoofd' de Duitsche legers. Naar het schijnt der bondgenooten de: noordelijk mogelijk a schen trachten de I kosten zullen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3