:n I 0 ■ID inne I JOSEPHINE. r De Oorlog. HE CHE REL; r. 12396. Dinsdag 6 October 1914. 53e «Jaargang. behalve Zon en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FA'UILLAIOA. MM) bOO. CHE ERS) i I het Leven, HAAG. XTieiA'Ws- ezx -^cl^erteaa.tie'blsccL voor G-oixcLsu ezi Oxxxstrelcezi-. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. J gaan eener vrijwillige 1 50 1 Dp is Van Belgische 5 Oct. De 86 een (Pres.), Dr. A, E. (rres./, i/r. -fi' t JMBDEN, Dr. P.H- JT nemen, - te* iverzekeriag Je Ros- 40UM. i is het eenige bW, die hem l>e- (Wordt vervolgd) te 1 ®t twee Duitsche offi- feü®choffsheimlaan, op Ouden aan de voet- lieil. de aan het «Mkoven, en ;«UM. H door i gebruiken Koninklijk Nationaal Steuncomité (914 te ’s-Gravenhage. (iOIIlM HE COURANT. I’ B IJ S VAN HET ABokNEMENT Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten I1WK. ttóMrs, die nu iltfK hier voorbij Schrijver BOUTET, Isels bevat. Teren - ben op sommige punten terrein prijsgeven. Op het overige deel van het front niets veranderd. het leger vooi schouder tegen circulaire d< hebbers en ger en een nieuw stukin de eer- zal u den directeur wel luidde JPS, Wijdstraat 29 :n. VELD Lm. ING. Bijdragen voor bovengenoemd Steun comité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. aan- o^rr het De' Fransehe slaglinie heeft nu al g 38 andere prijaWi Do Duitschers in België. De Belgische legatie deelt het volgende mede De Belgisch Regeering verklaart, dat, in tegenstelling met de berichten, ver spreid door HollandSche dagbladen en in het bijzonder door ,,De Maasbode”, geen enkele kerk, geen enkel openbaar monu ment te Antwerpen wordt aangewend voor een of ander militair doel, zooals obser vatie-, schiet- of draadlooze telegraphie- post. Deze verklaring is ddor de Belgische Regeering beteekend aan de Duitsche Rè- geering door bemiddeling van de Ameri- kaansche legatie te Brussel. lirnum-leeftijd 21 jaar. timum-leeft. 29 jaar. PRIJS DER AD VEffTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regéi meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer.6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. imum-leeftyd 21 jaai. cimum-leeft. 28 jaar. ijnum-leeftijd 19 jaar, amum-leeft. 25 jaar’. ien reeds zeer vol- ide kunnende stoken, imum-leeftijd 29 jaar) met 20 jaar immer dienst te treden als nogal de onder directeur’ allebei niet in hun kantoor vinden zijn,” vroeg Norman. „Wij hebben vandaag de eerste groote BERLIJN'. 5 Oct. Van Duitsche zijde. Van het Westelijke oorlógstooneel wordt gemeld, dat de buitengewoon zware ge vechten bij Arras nog steeds aanhouden, met het vooruitzicht op een goeden uit slag voor de Duitschers. Generaal veld maarschalk Von Kluck zet zijn actie op den rechtervleugel der Duitschers in de flmgoving van Roye met succes voort. Vrijdag jl. hebben de Franschen daar groote verliezen geleden. ruggekeerd mij en op onder dezen titel o.m. de volgende faits diverse medegedeeld De Brusselsche bevolking had, on danks de droevige omstandigheden, die zij doorleeft, toch de gedenkdagen van September willen vieren niet met muziek of cantaten als gewoon lijk, maar met een bezoek aan het monu ment der Martelarenplaats, waar de gesneuvelden van 1830 begraven lig gen. Van af den 22 hadden Brusselaars daar bloemen neergelegd. Maar de Duitsche officieren, die den heolen dag over de boulevards paradeeren, vonden niets beter dan van de kransen en tuilen de schoonste bloemen af te trekken, om er hunne knoopsgaten mee te versieren. Den 23, toen de jaarlijksche stoet, samengesteld uit schoolkinderen en vaderlandlievende maatschappijen, mot zijn vlaggen en bloemen bij het ge- denkteeken kwam, hebben do Duitsche officiaren en soldaten de bloemen en kransen afgerukt, de vlaggen van do dragers ontnomen en onder de voeten getrapt, terwijl zij allerlei spotternijen uitbraakten. De menigte was woedend en er ware slechts weinig noodig geweest om een uitbarsting teweeg te tyrengen. De Tramcompagnie was uitgenoo- digd een deel harer ontvangst aan^ de Duitschers af te staan. Zij heeft dit geweigerd, dreigend mot ’t stilleg gen van den dienst. En nu zitten al de trams haast vol met Duitsche soldaten, die niet betalen De Duitsche troepen te Brussel, met de saus-gêne die hen kenmerkt, had den er niet naar gezien de lanen der boulevards, voorbehouden aan het publiek, te gebruiken om er met hunne paarden op te galoppeeren. Zaterdag re< eieren op dq> den weg vom gangers. .bjPjr. - Een politieofficier deed hun opmer ken, dat zij bet reglement overtrndon. Een hunner zei met de hand de boulevards panwijzend Dat is, allemaal het onze I En zij raden voort. Twee Duitsche gendarmen kwamen een tijdje/ later aangedraafd en hakten de plankjes „Voorbehouden aan de voetgangers” uit. Terwijl zij daaraan bezig waren hield een Duitsche soldaat de menigte op afstand met de revolver in de vuist. 18) De mededeeling. die hij op zijn navraag ontving, bevatte' zoo meende hij een onverwachte, nieuwe aanwijzing van Garey’s midaad, want na eenig zoeken in een aanteekenboekje antwoordde de schrij ver eenigszins norsch: „Sedert den vijfden Ootëber woont mijn heer Garey in de Klokstraat no. 12, eer ste verdieping, hij den kleermaker lott.” In den avond van den 4en October was de moord gepleegd en de moordenaar kon zeer goed redenen gehad hebben, waarom hij oamiddellijk nn do daad van woning veranderde. Als terloop en op onverschil ligen toon vroeg Norman waar mijnheet Garey vroeger gewoond had; de schrijver antwoordde daarop: „In de Keizer Joseph- slraat bij de weduwe <van den muziekdi recteur Stephan Novorka.” Norman vertrok; op de trap hij een schouwburg-bediende, w 1 leefd groette. „De repetitie is vandaag zeker gewichtig, dat de directeur en dc linkervleugel duurt de zeer hevige slag ten Noorden van de Oise voort. Het resultaat is onbeslist. Wij heb- i— z-moeten van qr_„ niets is dan zoodra de verdachte ontkent of zijn per soonlijkheid aan grond ontneemt, welke Norman voor onweerlegbare bewijzen van Garey’s misdaad, kwamen hem nu voor ais ge tuigen voor zijn onschuld. Het karakter dat zich in Garey openbaarde, kwam wel overeen met den indruk, '«dien Norman in den avond van den 5den Ojctober van den acteur ontvangen had. Een ijdel, met zich zelf ingenomen komediant, die, bedwelmd door de gemakkelijk verworven gunst der vrouwen, zich een halfgod waant, een gcwetenlooze Don Juan, die steeds mooie woorden gereed heeft om den tegenstand van seboone ■'vrouwen te overwinnen een zwetser, een lafaard zoo’n man moest Garey volgens den inhoud zijner brieven zijn. Maar een moordenaar? Neen, neen! riep telkens een stem in Norman’s binnenste, zoo luid, dat hij op het punt stond den koetsier bevel te geven naar den schouwburg terug te keeren, ten einde zijn bevel aan den politie-agent te kunnen intrekken. Doch juist hield de vlgelante stil voor het huis, waar mevrouw Novorka moest wonen. Ofschoon Norman niet hoopte veel belangrijks te zullen vernemen, besloot door een andere deur mocht ontsnappen.” De politie-agent, die in zijn vrije avon den blijkbaar veel den schouwburg be zocht en Garey hoog scheen to eeren, stond stom van verbazing. Norman keek op zijn horloge, wenkte den 'koetsier en\ gaf^hem onder het in stappen hevel in snellen draf naar het opgegeven adres van mevrouw de we duwe Novorka te rijden. Onderweg las hij de beide brieven van Garey nog eens over, doch nu met meer aandacht en kalm te dan te voren. Bij deze tweede lezing werd zijn zelfvertrouwen echter aanmer kelijk geschokt. Wel was zijp kleeding dezelfde als van den vluchtenden moor denaar, verder had hij ’t briefje van de te houden voorstellingen en repetitiën, dat op de plek van den moord was gevonden ook werd in een van die brieven de plek voorgeslagen, om er eene ontmoeting met de vermoorde dame te hebben allemaal loon toekomen aan de bevol- strijders van het Duitsche le- ook exemplaren gezonden naar families, die zich belasten met de verple ging van kolonisten uit Gheel én hun ge zinnen, met hot doei die circulaire te too- nen aan Duitsche soldaten, voor ’t geval deze hun woningen betreden. Deze circulaire luidt in vertaling „Wij, bewoners van dit huis, waar hulpbehoevende krankzinnigen verpleegd worden, nemen beleefd de vrijheid het opperbevel en de strijders van gaan „Er is geen andere deur open.” „Ik vertrouw op deie inlichtingen, die op dit oogenblik van veel belang zijn. Nog iets ken je den tooneelspeler Ga rey De politieagent glimlachte even en ant woordde: „Wie zou dien grooten kunste naar niet kennen „Goed Dan moet je dien grooten kun stenaar gevangen nemen,, als hij den schouwburg verlaat, voordat ik hier ben. Dat doe je' op bevel van mijn verantwoordelijkheid. blijft mij verantwoording schuldig, als hij zl mnoKt nniannnriAn. Duitsche leger het volgende mede te dee- len Do bij de geneeskundige wetenschap we reldberoemde gemeente Gheel is een groot hospitaal, een groot krankzinnigengesticht, saamgesteld uit 1600 verpleeg-gezinnen, waarin bijna drieduizend geesteszieken van alle nationaliteiten en geloof, Bel gen, Duitschers, Hollanders, enz. met de grootste liefde verpleegd worden. Om die reden moeten wij den Duitsehen soldaten en hun bevelhebbers verzoeken, zoo rustig mogelijk door onze gemeente te willen trekken, opdat de krankzinni gen niet opgewondener geraken; ook geen acht er op te slaan, of andere dezer ongelukkigen d< zinnige woorden of daden, aan aangenaams tegenover de Duitséhe Natie, of door eenigorlei manifestatie zijn gezindheid uiting zou geven. Met het oog op de hooge mepschüeven- de beleekenis van deze plaats, hopen wij dat dit verzoek door de bevelvoerders van het Duitsche leger goed zal worden opgenomen en bieden wij u onze -beleefde groeten aan.” Men seint dd. gisteren uit Roosendaal: Naar ik vernam, werd er evenals gis teren hevig aan de Nethe gestreden, hoe wel de Duitschers ondanks hun krachtige pogingen or niet in slaagden over de ri vier te komen. Vooral bij Vossberg was de uitwerking van ,Ret Duitsche belege ringsgeschut vWschrikkelijk. De dorpen Hove, Mostsel /W^kde God hebben hevig geleden. De l^O te. Contich werd ver woest. Het Engefoche hulpleger, dat te Antwerpen aankwam, bedraagt 3000 man en is ruim van mitrailleurs voorzien. De Koning en de Ministers <kebben Antwer pen nog niet verlaten, hoewel de Regee- ringsarchieven naar Ostende zijn overge bracht. De bevelhebber der Antwerpsche stelling heeft oen proclamatie uitgevaar digd, waarin wordt medegedeeld, dat ieder verlof heeft de stad te verlaten, echter onder voorwaarde, dat hij niet meer in de versterkte stelling zal terugkeeren. waarbij nog komen de inundaties i Rupel, de Dyle en de Nethe, «-éffortochk er na- en en hen veeX offers ld thans is kunnen de [egeringsgeschut nog i ter plaatse/waar i forten bmnnden. elfen kon hey Duit- Antwerpen/zelf on- was het, tenzij het gedoemd. Van de zijde der Belgen wordt ernsti- gen tegenstand geboden. De over de Nethe teruggeslagen troepen hebben zifih naar uit de berichtend blijkt weer kunnen voegen bij het verdedigingsieger, dat zich dapper weert. D'e berichten dat Engelsche hulptroepen in Ostende zijn aangekomen worden be vestigd. Of deze troepenmacht waarbij zich ook zwaar geschut zou bevinden Ant werpen hulp komt bieden of dat de taak dier troepen is ten spoedigste verbinding trachten te krijgen met de Franseh-En- gelsche legermachten, zal spoedig blijken. Van het front in Noord-Frankrijk wordt de indruk gewekt dat een beslissing wel dra komen zal. Er wordt sinds eenige dagen aaneen een hevige strijd gevoerd op de hoogten van Roye in de omgeving van Noyon, in de nabijheid van den spoorweg naar St.-Quentin en Maubouge, welke oen der hoofdverbindingen is voor de Duitsche legers. Naar hot schijnt is het de bedoeling der bondgenooten deze verbindingslijn zoo noordelijk mogelijk af te snijden. Intus- schen trachten de Duitschers bij Roye f 1.25 1.50 150 J 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Kort Overzicht. De laatste dagen hebben voor de Bel gen geen goede berichten gebracht. Ant werpen wordt door de ’Duitschers ernstig bedreigd. De zware artillerie heeft de for ten Waelhom Wavre, St. Catherine, Ko- ningsoyk en Lier in puin geschoten, waardoor in de verdedigingslinie der stad een groote bres is ontstaan. Nu is daar mede de weg voor de Duitschers nog niet gebaand, daar de riviertjes de Nethe en de Rupel natuurlijke verdedigingsmiddelen vormen, 1 langs de die den Duitschers den bij zullen bemoeili kosten zullen. Zooa*ls de toest Duitschers hun niet in stelling brehgen jdch de stukgeschoten Was dit het geval, (foil ache geschut do stad Antwerpen, der vuur nemen en capituleerde, ten ondergang ANTWERPEN, 5 Oct. Van ueigumne zijde. Naar officieel wordt medegedeeld, blijft de toestand in de versterkte stelling van Antwerpen stat ion naif. De kolonie te Gheel. directie van de kolonie te Gheel (België) heeft een in het Duitsch gestelde I o ha Azx/m Inrilrr.innri rfnn liovi'l- hij toch de twee trappen te beklimmen en de dame te ondervragen, alv Tens ver dere stappen tegen Garey te ond >rj Een jeugdig dienstmeisje opende deur; en op zijn vraag antwoordde zij, „dat mevropw was uitgegaan, maar als hij soms de juffrouw wilde sproken, kon hij binnenkomen die bestuurde toch alles.” „Wie Is de juffrouw?” vroeg Norman. „Is zij een dochter van mevrouw No vorka „Zij is een stiefdochter. Maar omdat mevrouw voel ziek is en ook niet wel bij het verstand, bestuurt de juffrouw de geheele huishöuding.” „Goed I Vraag dan de juffrouw te spre ken J” Het dienstmeisje keek hem verwonderd aan.j „Haar te spreken vragen Ga hier deze kamer maar binnen. Ouder gewoonte zal de juffrouw wel weer aan haar schrijf tafel zitten schrijven.” Zij wees op een deur en Norman was nu wel genoodzaakt zelf aan te kloppen. Een zware stem met metaalklank riep „BinnenToen hij daarop binnentrad, stond een slanke jonge dame op van voor de schrijftafel, waaraan zij gezeten had. De strijd om Antwerpen. De correspondent der Koln. Volksztg. seint uit Thildonck, dat het ten Z.O. van Antwerpen gelegen sterke fort Lier reeds Zaterdag 3 October ’s morgens vroeg door de Duitsche troepen is bezet. repetitie van ste drie uren niet te spreken kunnen krijgen,” hef beleefde antwoord. „Drie uren, zegt ge? Dat is te lang! Ik beklaag die arme tooneelspelers. Zijn er mooie rollen voor de eerste acteurs?” „Dat' zou ik meenën I Mejuffrouw Hei- nau heeft de hoofdrol en mijnhqpr Garey hè, u zal verbaasd staan als u hem in dit stuk ziet. Een man, die uit ja- loerschheid zijn vrouw wil vermoorden 1 Bij de lees-repetitio was hij r^eds zoo na tuurlijk, dat de directeur wegens dat too- neel reeds op vijftig voorstellingen vah dit stuk rekent.” „Nu, dat moet ik zien, ik verlang reeds naar de eerste voorstelling. En denkt ge, dat mijnheer Garey hier ook nog drie uren, blijft „Óp zijn minst ja! Onze regisseur laat zoo’n eerste groote repetitie gewoonlijk tot in den namiddag voortduren.” Norman knikte den man vriendelijk ten afscheid toe en verliet het gebouw. Bui ten gekomen wenkte hij den politie-agent die daar op post stond, en vroeg: „Ken je mij?” „Jawel mijnheer „Ben je goed bekend met de uitgangen van dezen schouwburg?” „Jawel, mijnheer I” „Hoeveel uitgangen worden over dag ge bruikt „Alleen de groote deur hje^” „Dus moeten de tooneel^ repetitie hebben, noodzakeh nden van een brief- i van aanneming der KA door te breken, teneinde het westelijk le ger der bondgenooten tc isoleeren en tot den terugtocht te dwingen. Op het oostelijk gevechtsterrein hebben Je Duitsche troepen, die zich op Russi- schen bodem hebben begeven, een ge duchte nederlaag geleden over hun geheele front. Uit de berichten daarover ingekomen blijkt dat de Duitschers bij Ossowicz, de Russische vesting die den weg beheerscht naar de belangrijke stad Bjelostok het he vigst zijn bestookt en teruggeslagen. Dit terrein hetwelk veel overeenkomst heeft met het gedeelte van Oost-Pruisen, waar zich de Masurische menen bevinden, heeft den .Russen gediend. Met massa’s hebben de Duitschers in deze voor hen vreemde streek in hot waterrijke en moerassige land den dood gevonden, evenals ï*fet den Russen tot tweemalcri in Oost-Pruisen is •overkomen. Bij benadering zijn de ver liezen zelf niet bekend. Do Russische ge neraal Rennonkampf heeft don Duitschen bevelhebber Hindonborg thans met gelijke munt betaald. Als gevolg van dezen nederlaag wordt reeds gemeld dat de Duitschers hunne po gingen om hunne operaties in Soewalki verder voort te zetten, hebben opgegeven. Het succes is daar dus geweest van korten duur. Aan het Oostelijk Front. I nXxalfciö. WEENh!^ 6 Oct. Van Duitsche zijde. De oorlogscorrespondent van de Rund schau op het Oostelijk oorlogsterrein meldt, dat in Galicië de Oostenrijksch- Hongaafache en de Russische troepen te genover elkaar staan voor een nieuwen boslissenden strijd. Eiken dag kan de ge weldige slag, welke wordt verwacht, be ginnen en ditmaal zijn de omstandigheden waarlijk gunstig. Do uitgebreidheid der slaglinie staat oen voordeelige concentra tie toe van alle beschikbare troepenafdee- lingen, terwijl de met vreugde begroete aanvulling van het met de Oostenrijkers verbonden Duitsche leger een des te groo- ler stuwkracht waarborgt. Het Russische offensief is daarentegen volkomen gebroken. Het schijnt, dat de stemming van verbonden I hiitsch-Oostenrijksche opgewekt en vol vertrouwen is en den strijd schouder aan den gemeenschappelijken vijand. Bij ‘de Oost-Prnisische grens. PARIJS, 4 Oct. Van Fransehe fcijde. Nadat de slag 10 dagen geduurd heeft, is het Duitsche leger, dat tusschon de Oost- Pruisische grens en de Njemen opereerde, over de geheele linie verslagen en is het op de vlucht gegaan met achterlating van talrijk krijgsmateriaal. Het Duitsche leger heeft het grondgebied der gouvernemen ten Soewalki en Lowja geheel en al ont ruimd. Duitsche plagerijen te Brussel. In het Hbl. v. Antrw. vinden wij BERLIJN, 5 Oct. Van Duitsche zijde. De Parijsche correspondent van „Aften posten” heeft naar Christiania bericht, dat graat Zeppelin aan het ’front is gekomen, om zelf het opperbevel luchtlegor op zich te nomen. De' Fran^ch- '"z* - lengte van 500 KM. De Franschen zijn v^n het defensief weer tot het offensief overgegaan. Aan het Westelijk Front Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 4 Oct. Van Fransehe zijde. In het om 3 uur verschenen communiqué wordt het volgende medegedeeld Op onzen slag ojt voorts n de een lopr on sets on- aanwijzigingen, die een' ervaren crimina list zouden doen denken, dat hij den moor denaar gevonden had. Doch voor de eer ste maal in zijn leven kwam Norman nu tot de ervaring, dat eene aaneenschake ling van onaantastbare schuldaanwijzin- gen niets is dan een nietig spinneweb, de verdenking allen Juist diezelfde brieven, te voren gehouden had

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1