s iitatwf Blad. rine JOSEPHINE. i De Oorlog. o. 12597. Woensdag 7 October 1914. Verschijnt dagelijks en Feestdagen. Telefoon. Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. IPEN Comité tot steun aan nood lijdenden door de Mobilisatie. 53e Jaargang. XTisvfws- ©xi. -^.d.'vex±ezx-tï©T©leucH. voox ©zx Oxxxs‘tx©2x:©xx- behalve Zon- FEUILLEIO^ Rumenië’s politiek. g het eenige blad, ïhrijver BOUTET, ïls bevat. Teveni 38 andere prijzen, België. van aan eener vrijwillige den Europee- een mijn leven nog hoe (Wordt vervolgd ïnkman Zn., Goodt- ook van u luidde er I PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31bjj onze Agenten die in de zij aan den méér mij de vervulling van zal f 0.55 0.10 ge- ook raum-ieeiuju ai jaar. mum-leeft. 29 jaar. GOIDSCHE (OlllIM. F mum-leeftijd 21 jaar. dagelijks ten, de rk ite voedingswaard* m MedaW- voor- dan hun om over de Nethe te geraken, maar dat is hun niet gelukt. We mogen niet vergeten, dat zo de forten van de binnenste lijn niet kunnen Hoe deze woorden hem verrasten is on mogelijk te beschrijven. Voorzichtig en langs omwegen had hij in den loop van het gesprek langzaam op zijn doel wil len afgaan; en hij had zich dit tamelijk zwaar voorgesteld. Nu bleek dit meisje met zijn geheime bedoeling bekend te zijn zij sprak zoo kalm en bedaard, alsof het oen zeer alledaagsche zaak betrof. „Had „vroeg BERLIJN, 6 Oct. Van Duitschc zijde. Op het Oostelijk oorlogstooneel zijn de Russen met een groote terugtrekkende be weging begonnen. Het blijft nog zeer de vraag, of het daar tot een grooten veld slag zal komen, daar de Russen een ern stig treffen trachten te ontwijken. Bij ons is ingekomen Van de collecte gehouden op de Jaarvergadering van de Gemengde Zangvereeniging „Arnold Spoel” f 17. DE ADMINISTRATIE. mum-leeftijd 21 jaai. mum-leeft. 28 jaar. tnum-leeftijd 19 jaar, mum-leeft. 25 jaar. »n reeds zeer vol le kunnende stoken, mum-leeftijd 29 jaar) met 20 jaar immer dienst te treden als De Duitschers in De belegering van Antwerpen. PARIJS, 6 Oct. Van Fransche zijde. De Belgische troepen, die Antwerpen verdedigen, hebben de linie van de Rupel en de Nethe, waartegen de Duitsche aanvallen mislukt zijn, flink bezet kunnen houden. Te Antwerpen is de volgende ken- nisgevirig afgekondigd, onderteekend door generaal Doguise en burgemeester De Vos De luitenant-generaal, bevelhebber versterkte stelling van Antwerpen, ver zoekt den burgemeester het volgende besluit te doen kennen De personen, die de versterkte stel ling van Antwerpen verlangen te ver laten, kunnen dat vrij doen. Het is goed verstaan dat gedurende gansch den duur van dë belegerings- operaiiën, geen enkele toelating zal gegeven worden om terug in de stel ling te komen. Uit Antwerpen seint de Belgische cor- BERLIJN, 6 Oct. Van Duitsche zijde. De Duitsche rechtervleugel op het Wes telijk oorlogstooneel heeft in den omtrek van Arras een zwaren strijd te voeren legen de verbonden Engelsche on Fran sche troepen. Een Fransche afdeeling ca valerie drong vooruit tot 25 K.M. Noord öostelijk van Arras, ten einde het Duit sche leger in den flank te kunnen aan tasten. Deze pogingen hadden echter geen succes. iden van een brief- van aanneming der 50 reeds sedert vijf dagen heb ik «n van de politie verwacht.” dat hij haar herkende. Hij groette met een beleefde buiging en zeide? ik uw dienstmeisje goed verstaan heb ik de eer te zien/’ „Ik heet Elizabeth Novorka,” antwoord de zij, „en wie Is u mijnheer ..Ik ben ambtenaar van politie en kom.” L t.U komt wegens den moord op me- Bieveking,” viel zij hem zonder ontroering in de rede. „Ik weet - - rtc de agszaal voor mililM' 10 nm. shouwburg 8 u. Ma li ’tNut. kbord Achterza»! 8'/, ;adering Mercurio». 5CHT. rotestanten Bond 71/. Vergad. AM. Ha». Prot. Bond. een wij geregeld tijdig logen ontvangen"» moerten, vennakeli)* dese dan in on" dden. De Nieuwe Antwerpsche Gazel is der bladen, die naar Nederland is door- gekomen. Wij onlfeenen daaraan door de N. R. Crt. het volgende „Zooals ieder zich allicht kan stellen gaat de Nieuwe Gftz;t voort hebben de Duitschers al krachten ingespannen om over mij datte zeggen, een ’2 I „Werkelijk vroeg zij met een bomen den lach. „Nu, ik ben nieuwsgierig vernemen, haar dank zal toonen.’ Bij deze te mij daarvoor haar antwoord, /dat van een blik vol min achting vergezeld ging. „Denkt u met een kind te doen te hebben? Dus... u wenscht van mij te vernemen, wie mevrouw Sie- veking vermoord heeft, niet waar Norman geraakte meer en meer in ver warring. Hij twijfelde niet langer of hij een krankzinnige voor zich had, en toch...... zij sprak verstandige woorden ook; haar krankzinnigheid moest dus van een bijzondoren aard zijn. Hij moest dus een goed aanknoopingspunt voor haar ge dachten zoeken. „•Natuurlijk wensch ik dat,”' antwoord-1 de hij. „Dpor justitie zen I” door den loop van het ongewone gesprek op alles voorbereid en hield haar scherp in het oog. Zoo zag hij duidelijk, dat zij oen lade van de schrijftafel opentrok en daar een lang glinsterend voorwerp uit nam. Hij perkende dit voorwerp onmid dellijk, het was een revolver. Zij hief den arm op, doch in een oogwenk sprong hij toe en kneep haar pols zoo stevig vast, dat het wapen op den grond viel. 19) Op het eerste gezicht herkende Norman in haar de jonge dame, dien hij in den avond van den 5 October in storm en regen had zien staan wachten op Victor Garey, met wien zij daarop een kort maar heftig gesprek had gehad. Nu zag hij natuurlijk niet die vreeselijke uitdruk king van woesten hartstocht op haar ge laat, zij kwam hem nu voor als een schoonheid. Van een aangenamen indruk was echter ook geen sprake, want zij had ziekelijke donkere kringen onder de oogen cn de scherpe lijnen om haar mond ge tuigden van onvrouwelijke hardheid. Natuurlijk liet Norman niet bemerken - - - - - - haar „Als heb, mejuffrouw Novorka Aan het Westelijk Front De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, (via Londen), 6 Oct. Van Fransche zijde. In het heden openbaar gemaakte communiqué wordt het volgen de medegedeeld: Op onzen linkervleugel hoeft het front een toenemende uitgebreidheid verkregen. In. de omstreken van Kijssel worden groo te massa’s Duitsche cavalerie waargeno men, voorafgaande aan vijandelijke troe pen, die in de omstreken ten Noordèn van de linie Tourcoing—Armentrières avanceeren. Tusschen de Somme en de Oise wisselen opmarsch en teruggang el kander af. Een belangrijke Duitsche aan val bij Lassigny is mislukt. Op den rech teroever van de Aisne ten Noorden van L - Soissons zijn de FranschEngelsche troe- j>en eenigszins vooruitgegaan. In de om- «treken van Berry-au-Bac hebben wij eenige vorderingen gemaakt. RondoM Arras en op den rechteroever van de Somme is de toestand flink ge handhaafd kunnen worden. Op het overige gedeelte van het front valt niets te vet heiden. f' LONDEN, 6 Oct. Van Engelsche zijde. Het bericht, dat de geallieerden op som mige punten van het Westelijk oorlogs- terroin hebben moeten wijken, heeft in geen enkel opzicht het vertrouwen in den gunstigen afloop aan het wankelen ge bracht. De geringe teruggang wordt al leen als een toevallig incident beschouwd in de reusachtig omvangrijke troepenbe weging. alledaagsche zaak betrof. u mij verwacht, mejuffrouw hij, niet in staat zijn verwonde ring te verbergen. „Maar als u wist, dat Snlinktin worj VUI1 Men schrijft ons uit LondenDe heer Victor Gonnesco, neef van den X Rumeenschen eersten minister en so- cretaris van do legatie te Parijs heeft den correspondent van de „Morning Post te Parjjs de volgende geteekende verklaringen gegeven. Sinds het begin van dit Europeesche conflict heeft het Rumeenscho volk vijandig gestaan ten opzichte van Duitschland en Oostenijk. De*stillo haat der Rumenen tegen de Oosten rijkers is evenwel reeds vele jaren oud. Die haat is langzaam, bedachtzaam en bewust en vindt haar oorsprong in de onrechtvaardige en barbaarsche behan delingen van Frans Jcseph en zijn bureaucraten. Maanden voor het Oos- tenrijksche ultimatum aan Servië heb ben goedbedoelde pogingen om mot Hongarije tot een minnelijke schikking te geraken, volkomen gefaald. De eeni ge zaak, die geregèld moest worden, was het verkrijgen van de Roemeen- sche bevolking van Zevenbergen van het recht onderwijs te geven en gods dienstoefeningen te houden in haar eigen taal. Wederzijdsche afkeer was echter te diep geworteld in de harten der beide naties dan dat men tot eenige regeling kon geraken en niets kenmerkte ten dien opzichte den toe stand zoo duidelijk als de campagne van den heer Julia Karoly in het Hon- gaarsche parlement. Het uitbreken van den Europee- schen oorlog heeft de Rumeenscho vijandschap van haar passieven in een actie ven staat overgebracht. De bijna traditioneele haat openlijk losgebarsten, drijft het volk tot meest drastische actie en het roept de beslissing en door kanon en doon bajonet. Vanaf den nederigen boer is het volk bewo- gén door den wensch naar heldenda den. De leus voor heden is een groot Rumeniö, gelijk in 1877 om een onaf hankelijk Rumenië ging. De broederen van Zevenbergen moeten van het Oos- tenrijksche juk bevrijd worden, gelijk de helden van Plevna de natie be vrijdden van de Turksche overheer- Aan het Oostelijk Front. Bij de Oost-Pruisische grens,. PETROGRAD, 6 Oct. Van Russische zijde. Het groote hoofdkwartier deelt het ‘Volgende mede: De nabij de Oost-Pruisische grens ge legen spoorwegstations zijn met treinen opgehoopt. De vijand, die zich in de rich ting van Oost-Pruisen terugtrok, heeft van uit Koningsberg versterkingen ont vangen. De versterkte grensstellingen wor den ondersteund door het vuur van tal rijke kanonnen belegeringsartillerie. Het' Russisch offensief duurt voort. In het bij zonder zijn in do omstreken van Baka- larshewo hevige gevechten geleverd. De luchtyerkonningen hebben vastgesteld, dat naar het Westen oen onafgebroken bewe ging plaats heeft van Duitsche colonnes en treinen, waarbij de Duitschers zich over de grens terugtrekken.. dag zweefden onze vliegers het gevechtsterrein, on het was goed te zien, dat met hun aanduidingen de geweldige artillerie aan onzen kant prachtig haar voordeel deed. Het laat zich gemakkelijk voorstellen, dat duizenden inwoners van al de hier genoemde dorpen een heenkomen naar de stad hebben gezocht.” f 1.25 B 1.50 1.&0 1.90 v aangenomen aan ons Bureau len Boekhandel en de Postkantoren. en het Zij moest door deze overrompeling ze ker wel verschrikt zijn; ook moest de Hevige ruk van zijn hand om haar pols naar pijn veroorzaakt hebb >n, doch zij uitte geen kreet van pijn of schrik. Zij keek hem met vlammende oogen aan, tn in haar blik lag zooveel moorddadigen baat, dat hij, de krachtige man, een ril ling door zijn leden voelde gaan. Wel <*011 minuut lang waren beiden als wrstomd, toen vroeg Norman ernstig, doch zonder haar los te laten: „Wat wilde u met den revolver doen? U had toch niet het voornemen een van ons beiden te dooden, wel?” Hij schopte het wapen weg, zoodat het aan den overkant der respondent van de Tijd dat de Duitsche verdragende kanonnen reeds de dorpen en gehuchten vlak om de tweede verdedi gingslinie beschieten, op welk terrein het Belgische bezettingsleger den tegenstander móet tegenhouden. De Belgen getuigt hij vechten met groote verbittering en met te meer vuur, nu de i'.ngelsche troepen zijn aan gekomen. Te Antwerpen zegt men dat het 30 d 40.000 man zijn, doch deze schat ting acht de correspondent sterk overdre ven; hij gelooft dat hel maar 3000 zijn. Dan bespreekt hij de vraag, die op het oogenblik de geheele bevolking beklemt, oi de stad zal worden blootgesteld aan de ellende en de verwoestingen van een bombardement, als volgt i-r zijn m. i. aanwijzingen dat koning Albert de stad zal sparen. In veel krin gen is de overspanning echter zoo intens, dat men verklaart; „herder de stad straat voor straat verdedigen, dan ons over te geven I” Maar ik ging dezer dagen een kijkje nemen rondom het fort Stabroek dicht aan de Nederlandsche grens. Wat viel me daar op? De verschansin gen, prikkeldraad-versperringen, loopgra ven enz. enz., zijn niet aangebracht in de richting van den vijand, die Antwer- penook uit het Noorden zou willen om singelen. Neen, wij verwachten met onze kanonnen en mitrailleuses den vijand uit sluitend uit Antwerpen zelf. Alles is ge licht tegen troepen, die pit de provincie zelf naderen. Dat gaf mij te denken. Ik stel mij nu vopr, dat, zoodra de tweede fortenlinies in handen van den vijand zijn, de stad eenvoudig onverdedigd zal worden ge laten. Het hoofdkwartier trekt zich langs Feokeren en Capelle terug op Stabroek en verdedigt daar tot het uiterste het va derland, dal in de laatste dagen loonde nog zoo diep in 't hart der Belgen be graven te. liggen. Dan zal alles wel in een laatste ge vecht beslist worden. Indien het legei verliest, is de eer schitterend gewroken, Wie vlucht, kan zich spoedig in Hól- lanijsch Putten terugtrekken, of bereikt misschien nog, gedekt in zijn eervollen aftocht door de versterkingswerken tus schen Capelle’ en Stabroek, de Schelde, om vandaar uit nog een laatsten strijd tq wagen in Vlaanderen. de justitie .3- laatste woordên keerde Norman den rug, toe en trad weer de schrijftafel. Zij meende daardoor de be- tegen den muur kamer vloog. „Zoo I nu kan u mijn arm wel los- latenl Of vreest u, dat ik nog gevaarlijk ben zonder dat ding?’j Haar vastberaden in de oogen ziende, liet Norman werkelijk haar pols los. „Ik vrees niets, mejuffrouw,!’ antwoord de hij, „maar om uwentwil zou het mij ’■al u de «eer grooten dienst Lew ij- Mortsel en schoten. Weliswaar zijn er enkele bommen vallen op Mortsel, op Bouchout en op ('ontich-kazernen, Linth en andere plaatsen in dien omtrek, maar zoo moord dadig deed dat nu precies niet. Toch werden te Mortsel twee personen gedood. De kanonnen van de Duitschers moe ten staan te St. Katherijne-Waver, te Waelhem en te Koningshoyct. Méér dan eens hebben zij getracht, on der het verschrikkelijk vuur onzer troe pen oen brug te leggen over de Nethe, doch van degenen die voor v dat karweitje werden uitgezonden zijn py niet velen gaaf teruggekeerd. Boven Broechem ontploften heel dag granaten die echter niet veel schade aanrichtten dan een krakerbij een vuurwerk. Heel den boven gewicht, ze noemen dat, geloof ik, een corpus delicti. Met dien revolver heb ik in den avond van den 4en October Jose phine Sieveking doodgeschoten.” Norman had moeite om een kreet van verrassing te onderdrukken. Eensklaps werd voor hem het geheime van den moord onthuld, het geheim, dat hem ondanks Garey’s brieven weer duisterder was ge worden -, en hij begreep wel, dat Eliza beth Novorka de waarheid sprak, toen ze zichzelve van den moord beschuldigde. Daarom wist zij zich beter te beheerschen dan bij den aan vang van hun gesprek. Hij nam de revolver van den grond, stak dien in zijn zak en zei: „U handelt verstandig door uwe daad niet te loochenen, maar nu zal u ook wel weten, wat mijn plicht mij gebiedt! Ik hoop, dat u dien plicht niet noodeloos moeilijk maken. Ik noem u gevangen en verzoek u, mij zonder tegenstribbelen te volgen.” „Welzeker I Waarom zou ik tegenstrib belen, nu ge toch getoond hebt, dat ge - o-o-r- sterker zijt dan ik. Maar is n dan niet mijn meerderheid in iichaams- I egeerig te vernemen, hoe een vrouw er tAnn<m tOe kwam een medemenseh, een medezus ter te ver „Het staat niet aan mij daarnaar te vragen, dat is de plicht van den rechter, voor wien u nog dezen voormiddag uw hart kunt uitstorten.” PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meerv..v Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. BERLIJN, 6 Oct. Van Duitsche zijde. Naar in de buitenlandsche bladen wordt gemeld, is door een hooggeplaatst Belgisch ambtenaar be weert, dat vjjf forten rondom Ant werpen reeds gevallen zijn. Het eerste was Wavre—St. Katharyne Reeds Woensdag hadden de Duitschers vijf of zes pantserkoepels stukgeschoten. Een parlementair kwam naar Antwer pen, om de overgave der forten te eischen. Men kwam overeen de forten te ontruimen. Het fort Waelhem hield het tot Zaterdagmorgen uit. In den nacht van Woensdag op Donderdag gebruikte de bezetting de volgende krijgslistZij lieten drie va ten buskruit in de lucht vliegen en staken verscheidene vaten petroleum in brand. De Duitschers meenden toen, dat het fort verloren was en kwamen naderbij. Daarop bracht het mitrail- leursvuur der Belgen den Duitschers groote verliezen toemaar ook deze list hielp ten slotte niets. Zaterdag nacht om halfeen word het fort door de Duitschers veroverd. Spoedig daar op vielen ook de andere forten in handen der Duitschers. Zondagmorgen zweeg het Duitsche geschut wêer en daarin meende de Belgen een goed teeken te zienmaar dat kwam, om dat de Duitschers bezig waren hun zwaar geschut in de veroverd^ forten op te bouwen. kracht te toonen.” Weer koek zij hem met vlammende blik ken vól haat aan, toen scheen ze zich plotseling zwak te gevoelen; zij werd vaalbleek en zocht een steun om zich vast te houden. „Het fe toch alles onzin,” zei ze met een grijnslach. „Maar wil u dien revol ver niet in bewaring nemen, mijnheer Voor de justitie is het een voorwerp van wij inlichtingen van u zouden vragen, waarom is u dan niet uit eigen bewe ging tot ons gekomen „Haha Waarom wel, een dwaze vraag. Wel, omdat ik - ondanks alles toch mijn vrijheid en liefheb I” Norman durfde zijn ooren niet i ven. L.-o —2 1-1 1 '2 gist, toen zij zeide, dat de oude niet wel bij het ~zz, hem scheen nu de jonge dame niet in het hoofd te zijn —of anders had Ga rey zijn 1- - wier hoofden geen van beide in orde wa ren. Hij wilde echter toch het gesprek nog voortzetten om iets meer begrijpelijks uit haar te krijgen en zeide daarom op flinken mannelijken toon „Ik begrijp u niet, mejuffrouw I Maar ik verzeker a, dat uwe mededelingen aan mij, uw le ven volstrekt niet in gevaar zullen bren gen u behoeft voor mij geen vrees te koesteren.” „Wie spreekt aanvallen en nog veel minder de stad be schieten, of ze moeten hun zware kanon nen vooruit kunnen brengen, en &ls die vooruitgebracht zouden kunnen worden, dan moeten ze toch nog altijd een ge schikt terrein vinden om ze op te stellen. Sedert lang zijn alle maatregelen van verweer daartegen genomen. Zondag on gisteren heeft onze genie nog alles uit den weg geruimd wat het geschut van de tweede verdedigingslijn kon hinderen, vooral in de richting van de Nethe. Om zoo te zeggen gansch het gehucht Mortsel-molen is verdwenen. Dat heeft aan vele menschen doen den ken en... voortvertellen dat de Duitschers Bouchout in brand hadden ge- getoo- Stellig had het' dienstmeisje zich ver- ’3 danfe verstand was, immers wei 'd te zijn —of anders had ua- w... --- intrek gehad bij twee dames, wegingen van haar handen aan zijn oog Spijten, wanneer ik nogmaals genoodzaakt m «reen van beide in orde wa- onttrokken te hebben, doch Norman was werd u mijn meerderheid in lichaams- Hij wilde echter toch het gesprek

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1