[skaartei s Herin - e 1914 JOSEPHINE. ibiedingen esitol De Oorlog. 12598. behalve Zon en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. KT i Courant tuccea. *miÖn kosten slechts itbelaling: nol enz. walertiehl loor Donderdag 8 October 1914. 53e Jaargang. XTis-ta/ws- ©zx -^.cS._^"©x-t©xx-tï.©'bl^c3. voor 0~ou-cL©u ©zx Ox5cxs‘tz©lc©zx_ Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Feestdageii. Telefoon Interc. 82. en ons 'is GOUDA. ernstige Ga- 5pvi UIUCBI »ei- voortreffelijk kunste- id aan het Bureau man (Wordt vervolgd - Ij :man Zn., Gouda. i i in de .35, voor elke regel 9 bestrijking). 2157. le, dat t« paten ge* >ften. 0ok vooral bij de mg( n deel en mó< ds eenige gii’A .r Ike piet ontjmj te Borcftpi zijn granatenfAvallela, i de If schoten ,iLh htbruine kleur uitge- latsen aan, welke in d zu len wordenzij jthe pvëjj- en chi t^gep’de ^ngelstahe lg- gestpld van Antwerpen geëischt, fle stjid zou worden ge- UÜV1U. i? bombardement begon in den om 3 uur, waardoor, een gjoote paniej ire volks! de hij. naar Norman liet den Hij betaalde den koetsier plaats (lOUNJIE (IIIIUM. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen Warden dagelijks aangenomen Markt 31, bij onrie Agenten, den Boekhandel er lost, toon Norman weer bij hem kwam. Zichtbaar klaarde het gelaat van den man op, PR&JS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Men seint uit Neuzen d.d. 7 Oct. De Duitschers zijn thans voor de binnenste Antwerpsche fortenlinie, die verdedigd wordt met hulp der En- gelpchen. De aangekondigde beschie ting der stad was hedennamiddag nog niet aangevangen. De Regeering ver trok met de mailbooten van den dienst Oostende daarheen. De bevolking trekt in massa’s de schipbruggen over naar het land van Waas, om te voet Oos tende te bereiken. De Koning bevindt' zich nog bij het leger. Een gerucht, waarvan ik geen bevestiging kon krijgen, zegt, dat hij licht gewond is. Ik verneem nader, dat Koning Al bert èn de Koningin nog te Antwerpen zijnde vlag woei vanmiddag nog van het paleis. Het aantal vluchtelin gen wordt heden op v ij f honderd duizend geschat. Twee divisies Duitschers zijn over de Nethe gekomen, met behulp der zevende door hen gelegde brug. Hun granaten vielen reeds nabij de stad. Het zware Engelsche geschut, dat is opgesteld .ter verdediging van de binnenste fortenlinie, is in den vroegen morgen dat der Duitschers gaan be antwoorden. Dat schieten is tot op Walcheren gehoord. Men vreest voor beschadiging der stad als de Duitschers hun geschut naderbij kunnen opstellen. Men schijnt zich op een ernstige verdediging toe te leggen. rechten. En om deze te doen gelden, waakt onze burgerlijke overheid over Engelsche ons- ^eer Burgemeestefr, de leden i’ van den Gemeenteraad, de notabelen ider stad, zij verlaten ons niet in deze fflbenarde omstandigheden. J Welaan dan, met moet, vertrouwen, j'met kalmte en zelfbeheersching de jkomende dingen afgewacht en allen zij aan zij om elkander te steunen tot tar Ostendehebben begeven. Lhet behoud der orde en rust, want De^ termyjn van 24^ uur, wejke door^ ^cze alleen kunnen onze stad redden Van den ondergang. Laat ons wel Voyr'i ^bedenken bezinning verloren, alles )den- j ^erlorem 1 Hetzelfde blad bevat dezen oproep Jwan den commandant de$ versterkte Stelling van Antwerpen aan de jonge mannen binnen deze stelling I In het belang van de nationale ver dediging is Het volstrekt noodzakelijk, dat ons leger versterkt woTde. In die .pmstandigheden doe ik een dringen^ ilbèroep op 'de vaderlandsliefde van alle iïweerbare mannen tuSBchen 18 en 30 $aren, opdat zij dienst zouden nemen ’als vrijwilligers tot hót einde van den [oorlog toe. Jonge lieden uw vaderland (heeft u noodig, geeft gevolg aan dezen joproep. Stelt u niet aan het gevaar i i bloot, dat de overweldiger u, trots recht en wet, dwinge tegen uw land i dienst te nemen. Blijft niet werkeloos gedurende lange maanden. De voor den dienst goed verklaarde mannen zullen zonder verwijl en zonder gevaar naar het niet door den vijand bezette deel van het land worden gezonden om i geoefend te worden. De redactie der Nieuwe Gazet voegt hieraan toe Dezer dagen las men in de steden den oproep van den militairen gouver neur aan de weerbare mannen van de Stelling Antwerpen om zich als vrijwilligers in het leger aan te mel den. Wij meenen te mogen verhopen, dat deze oproep weerklank zal hebben gevonden in de harten onzer jonge lieden. Laat het ons thans niet ver bloemen het vaderland is in gevaar, en al mogen wij misschien nog vol vertrouwen blijven op den einduitslag van de groote gebeurtenissen die zich thans afspelen in Europa er dient voorzien te worden in den dringenden nood. Wanneer wij nu zien, hoe aller wegen koloniën zich beijveren om contingenten van manschappen naar het moederland te zenden, daar mee nen wij te mogen rekenen op de va derlandslievende gevoelens onzer jonge mannen. Dat zij, die thans door den jszaal voor militai- 10 nm. ouwburg 8 ’tNut. iord Achterzaal 8’/2 lering Mercurius. HT. testanten Bond 71h fergad. Afd. Haas rot. Bond. iwg geregeld tijdig gen ontvangen van serten, vermakelgk- leze dan in onze an. 4 zoor zoover de landen zijn; mijn verlangen naar een bewijs van zijn ontrouw deed ik iets, dat ik tot dusver beneden mijn waardigheid beschouwd had; ik snuffelde in zijn schrijftafel en bekeek nauwkeurig elk stukje papier, dat ik in zijn kamer vond. Misschien achtte hij me niet in slaat lot zulk een laagheid, misschien ook was het misdadige lichtzinnigheid, dat hij op zekeren dag een onvoltooiden brief, aan Josephine Sieveking open in zijn schrijf tafel liet liggen. Nauwplijks had ik er een paar regels van gelezen, of ik gevoelde, dat die vrouw niet mocht blijven leven, die mij zijn liefde ontstolen had. Mijn eerste ingeving was: den brief weg te nemen en bij zijn thuiskomst hem het ver raderlijke papier te toonen. Maar zou ik op die manier zijn liefde terugwinnen Zeker niet en ondanks den dweepen den toon van zijn brief, had ik toch geen afdoend bewijs voor zijn ontrouw en ook geen bewijs dat zij schuldig was, on hem mij ontroofde. Ik liet dus don brief lig gen en liet aan Victor door niets blijken, dat ik zijn geheim wist. Ik vermoedde dat hij dit wel op mijn gelaat zou lezen, want ik hen nooit een meesteres geweest in de kunst van veinzen. Uit Ostende. Onze correspondent te Gent schrijft ons d.d. 4 October: Zaterdag begaf ik mij naar de Bel gische kust, die thans het toevluchts oord is van de vluchtelingen uit hot binnenland en van allen die in don oorlog gewond worden. Men kan zeg gen, dat Ostende, Blankenbergh kort om de geheele kust slechts één groot hospitaal is. Te Ostende zijn de hospitalen vol en er is geen hotel, geen particulier huis van eenig belang, dat geen ge wonde soldaten herbergt. Wie over den zeedgk gaat ziet door de groote serres die op de zee uitkomen de blauwe en vermagerde gezichten dier onge lukkige strijders. Anderen, die zich op den weg der genezing bevinden, wan delen in de stad. Om hun te hulp te komen hebben zich comité’s gevormd en het liefdewerk werd flink aangevat, de giften vloeiden zoo rijkelijk, dat er niet één is die aan iets behoefte heeft. Tot steun voor de eveneens zeer talrijke vluchtelingen heeft zich een bijzonder comiteit van non-combat- tanten gevórmd, dat als insigne een zwart vaandel met wit kruis heeft aangenomen.' Dit vaandel ziet men wapperen op het vluchtelingenkamp, waarvan ik reeds vroeger een beschrij ving gaf. Toen ik Zaterdagavond in Ostende aankwam, vernam ik, dat men En gelsche transporten verwachtte. Ik begaf mij dus om tien uur naar het eind van de estocade. Om kwart over 10 ontwaarde ik dank zij het prach tige maanlicht, twee reusachte booten, die zich in de richting van de kust voortbewogen. Het waren de verwachte transporten. Twee escadrons lanciers haastten zich naar de landingsplaats, gevolgd door een nieuwsgierige me nigte. Ten oosten van de stad had de ontscheping plaatsslechts enkele ruiters bevonden zich aan boord, dóch tevens honderden paarden, waarvan de Taciers zich onmiddellijk meester maakten om hen naar de voor hen in gerichte stellingen te voeren. Zij zijn, naar men mij verzekerde, voor de Belgische troepen rond Antwerpen bestemd. Ik wist sinds verscheidene dagen reeds, dat Zondtg te Ostende artille riestukken zouden worden ontscheept. Toen ik op de landingsplaats aankwam, was de ontscheping reeds begonnen. Door middel van hefkranen werden de onderdeelen uit de booten gelegd. u. Mn* oorlog werkeloos zijn gemaakt, die niet door de plichten voor een gezin worden weerhouden, die jeugdige sterkte voelen, en door den moed der jonkheid zijn bezield, zich thans aan bieden onder de vaandels van het va- derlandsche leger. Blijven zij hier ledig staan toezien hoe anderen voor hen strijden, die wel vrouw en kinderen hebben moeten achterlaten, wellicht zouden zij moest Antwerpen vallen, voor de zware verplichting komen te staan hun krachten te moeten aan wenden tegen het vaderland. Dat zij wel weten dat de regeering, zoo goed als voor de vrouwen en kinderen der soldaten, de zorg op zich neemt voor hen, die van hun inkomsten moeten bestaan. Welaan dan, dat zij die zich bevinden in de door ons genoemde omstandigheden, zich scharen aan de zijde hunner makkers, dat zij het zwaard aangorden ten strijde tot heil van ons dierbaar vaderland. toen hij ontheven werd van zijn op dracht betreffende den tooneelspeler rey. „Ik heb hot wel gedacht, dat hier een misverstand in het spel moest zijn,” zei- „Zulk een voortreffelijk kunste- f 1.25 n 1.50 150 n 1.90 aan ons Bureau Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. de gewichtige vangst bekend te maken. Toen Norman gereed was te vertrekken, kon de oude hoer zich niet onthouden hem de hand op den schouder te leggen met de woorden: „Ik wist wel, wat ik deek, toen ik u deze zware taak opdroeg. ®p schitterende wijze is mijn vertrouwen in u gerecht vaardigd; aan uW eigen verdiensten zult ge het daarom te wijten hebben, als ge sneller bevordering maakt dan velen uwer collega’s.” De politie-agent, die bij den schouw burg op post stond, was nog niet afge- in dien waan, en besloot in do .allereerste plaats nu den inwendigen mensch eens te gaan versterken. Zoodra hij een restaurant was binnengetreden en spijs en drank besteld had, kon hij zich niet weerhouden een blik te werpen in de papieren, die Elisabeth Novorka’s uit voerige schuldbekentenis bevatten. Het handschrift was groot, steil en blijkbaar in haast aan het papier toever trouwd; wie het niet wist zou niet ge zegd hebben dat dit het handschrift eener dame was. Na een glas wijn gedronken te hebben begon Norman te lezen, doch weldra begreep hij, dat hij over te wei nig tijd kon beschikken om alles door te zien. En do eerste tien of twaalf blad zijden schenen geheel gewijd te zijn aan een beschrijving van haar grenzenlooze liefde voor den acteur Garey, die sedert Januari bij haar moedor op gemeubileerde kamers gewoond had. Bevatten haar woor den de waarheid, dan had Garey haar liefde beantwoord m haar «wr «eden en liefdesbetuigingen in den waan gebracht, dat hij haar zou huwen. Norman begon echter meer belangstelling te gevoelen toen hij verder las „Ik wist, dat velen hem hoogachten en liefhadden, ook wist ik dat zijn hart licht ontvlambaar was, maar ik geloofde toch, dat hij mij trouw was. En a)s ik soms in slapelodze nachten er aan dacht, dat hij mij om eene andere vrouw zou kunnen vergeten of veronachtzamen, dan stond mij ook altijd bij dat er iets vreeselijks zou gebeuren, wanneer ik de zekerheid had, dat hij mij ontrouw was geworden. Dikwijls zeide hij, dat mijn ja- loerschheid hem wanhopig maakte, mis schien had hij daarin wel gelijk, maar ik was bereid met hem naar het einde der •aarde te vluchten, ik had alles voor hem willen opofferen wat ik bezat; had ik dan igeen recht om hem ook zekere eischen te stellen Op zekeren dag, in het laatst van Sep tember, kwam hij in bijzonder vroolijke stemming thuis, en op mijn vragen ver telde hij mij dwaas genoeg dat hij met gevaar van zijn eigen leven een da me gered had door haar weg te rukken v oor de hoeven van op hol geraakte paar den. Onder het naar huis geleiden der ontstelde dame had ze zich bekend ge maakt als de echtgenoote van den grond eigenaar Sieveking. Tot mijn groot ver driet bemerkte ik uit rijn beschrijving van haar schoonheid en bevalligheid dat ik een medeminnares had gekregen, die ge vaarlijker was dan ik er nooit een gehad had. Sedert dat oogenblik liet mijne ja- loerschheid mij geen rust. Ik bemerkte zeer goed, dat hij van dag tot dag koeler on onverschilliger tegen mij word: in Aan het Westelijk Front Bombardement van Antwerpen. Dinsdagmiddag omstreeks 1 uttr hoeft de bevelhebber der pditsche troopen door [middel van een estafette de overgave 1 daar anders bombardeerd. ‘Het J- 4 nacht van Dinsdag op Woensdag 3 uur,|> onstoned u Hasse. JVlucfetplingd (Antwerpen rei Wallen zjih, w^ jto Berehöm - o De Detachers zijn getrokkêjft en I tich in fctaïid. )Zij trékken nu tegenje tweede forten! nie op. Het i scheepsgeschut- is in werkihg- gestejd. j De Regeeriil j is naar Ostende vt het personóel I J Do Rogeerid Is I plaatst. 1 De gezanten en het personóel $er gezantschappen ?ijn met haar mede- gegaan. De Fransche consul-generaal te Antwerpen echter is, zegt men, naar Den Haa^JI vertrokken. De Koning is te Antwerpen, geble ven. J - De treinen naar Nederland werden bestormd. In Roosendaal bevinden zich 10.000 vluchtelingen. BERLIJN, 7 Oct. (Officieel). Van Duitsche zijde. Door het groote hoofd kwartier wordt hedenavond gemeld Het fort Broechem is ons in handen gevallen. De Duitsche troepen zijn de Nethe overgetrokken en marcheeren op naar de binnenste fortenline. Een Engelsche brigade en de Bel gische bezetting hebben zich tusschen den buitensten en den binnensten fortengordel van Antwerpen moeten terugtrekken. 20) „Misschien word ik daarin verhinderd, of misschien heb ik er dan geen lust in; ik verzoek u daarom deze papieren bij u te steken; ze bevatten een uitvoerige be- kentenis van mijn zoogenaamde schuld. Wat daarin staat, is letterlijk de waar heid; het is uitvoeriger en heeft meer sa menhang dan eene mondelinge bekentenis «ou kunnen hebben.” Zij reikte hem de papieren over, waar aan ze, naar het scheen nog zat te schrij ven, toen hij binnentrad. Ze deed dat zoo kalm en bedaard, dat Norman er verwon derd van was, en toen hij zorgvuldig de papieren in zijn borstzak wegborg, toon de haar gelaat zelfs een spottenden glim lach. Toen deed zij een paar schreden t saar de deur, doch Norman trad haar in den weg. Zonder eenige aandoening te laten blijken, zei ze: „Ach ja, ik vergat, dat ik uw gevangene ben, maar als u mij niet gunt om mijn hoed en mantel te halen of het dienstmeisje te roepen, «al u dat In mijn plaats moeten doen.” 11 Zonder haar uit het oog te verliezen p stapte hij naar de deur en opende die. „Nu kan u het dienstmeisje roepen,” k «ide hij „maar in u\y eigen lielang raad Hen van het Zuidelgk Zwitserland en Italië, ms. Ie gedeelten, waarde a Noord-Brabant i<3, Nederland, België, iland en Noorwegen. Vier zwario batterijen, 52 stukken veldgeschut en een aantal machinege weren en onder deze ook werden veroverd. ROOSENDAAL, 7 Ooi. vfilgens me- dedeelingen van vluchtelingen zouden de Koning en do BelgischeORegeering Antwerpen vjprlaten hebben I en zidh naar Östendehebben begevenj. i^n belegeraar is gegeven aan dq be- vblking om de stad te yerlaten yof»r> het bombardement begint, zou hoden-1 I morgen yerstreken zijn. J Door den militairen commandant isl een oproep gedaan aan de burgerij om zicH in veiligheid te stellen, daar Antwerpen dobr hot bezettingsleger tot het uiterste z^l worden verdedigd. De ure des govaars. Uit ROOZENDAAL, werd dd. 7 Oct. atm' t|o N. R. Crt. geseind De Niedwo Gazet van Antwerpen van hedenochtend bevat aan het hoofd den volgende oproep„Do ure des gevaars. Een oproep aan de bevol king” Hóe mêor hot gevaar nadert, hoe zwaarder do plicht weegt op de schou ders van de verantwoordelijke perso nen, ojp bun medeburgers tot kalmte aan te nMfjhen, Een bombardement der stad is- ipisschien aanstaande. Toont nu burgers, dat ge beschikt over de noodige zelfbohoersching. Denkt dat een bombardement, mits men zich wijs en kalm gedraagt, in den regel niets dan stoffelijke schade veroorzaakt. Wij raden dan onzen burgers aan Begeeft n binnen uwe huizen, zoodra ge hoort, dat het bombardement gaat aan vangen. Blijft in uwe kelders en bedekt deze van boven met matrassen of zakken zand. Zet op den zolder emmers water klaar en doeken, om een Begin van brand ontaiddellijk te kunnen blus- schen. Maar voor alles houdt uwe kalmte, en oefen zoo ge kunt een kal meerenden invloed uit op uwe omge ving. Titans is het de tijd, om te too- nendat we menschen zijn van karakter. En mocht de vijand binnen onze poorten zijn, dat ieder zich gedrage naar de wetten van het oorlogsrecht. De burgerlijke bevolking mag zich niet in de krijgsaangelegenheden mengen. Zij moet zich onthouden van elke betooging tegen den vijand en staat onder gehoorzaamheid der overheer- schende paiij. Anderzijds heeft zij haar ik u aan haar niet te laten bemerken mot welk doel ik hier gekomen ben.” Zij antwoordde slechts met een trotschen blik on gaf het dienstmeisje kortaf haar bevelen, betreffende haar hoed en mantel. Zoodra zij daarmee gekleed was en haar handschoenen dichtknoopte, zei ze heel kalm: „Ik ben gereed, mijnheer! U ziet, dat ik het u niet lastig maak In het rijtuig, dat was blijven wachten, voerde Norman zijn gevangene naar het gerechtsgebouw. Zij werd daar voorloopig in een cel opgertoten, in afwachting van haar overbrenging naar de gevangenis. Norman hield het voor noodig den ge vangenbewaarder te bevelen,- dat hij een wakend oog op de jonge dame hield, want ondanks haqr uiterlijke kalmte was het zeer goed mogelijk, dat zij een poging tot zelfmoord zdu doen. Met zijn lonmiddellijken chef had Nor man slechts een kort gesprek, want ook deze wensclite den rechter dadelijk met gewichtige vangst bekend te maken. oude hoer zich niet onthouden 30

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1