NGAS. skaarten s SMITS, ihahdel. U flW 1914 ItES VOOR m. JOSEPHINE. I g NGAS De Oorlog. o. 12600. Zaterdag 10 October 1914. 53e Jaargang. behalve Feestdagen. Zon en Telefoon Latere. 82. - KT 31. 1 18. Gouda XTie’UL“ws- -^d-^ertexxtieTDlsLd. voor G-o-uxid.ee en Verschijnt dagelijks i ÓOIJ Kz, IERINGERWAARD. itig licht hebbei? d en Zilver Afkondiging. FEUILLETON. MILITIE. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Latere, 82. Eerste Blad. ik ze bij elk gedriüsch (Slot volgt.) id, Nederland, België, land en Noorwegen. itbrüine klenr uitge- iatsen aan, welke in 1 zullen wordenzij oor zoover de landen zijn; PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bg onze Agenten lot nam. heek front plaats. In Lotharingen, in de Vogezen en in den Lizas, deed zich geen wijziging voor. en de R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEÜSDE. Ik de 1 icht 1879.) fiOUDSCHE COURANT. ngszaal voor militai- 10 nm. kbord Achterzaal 8‘/i jadering Mercurius. ren wij geregeld tijdig logen ontvangen van ncerten, vennakelijk' deze dan in ome Iden. Iten van hot Zuidelijk Zwitserland en Italië. ns. e gedeelten, waarde Duitschland en Portugal. BERLIJN, 9 Oct. (M. B.) Van Duitsche zijde. Do oorlogsverkla ring van Portugal kan ieder oogen- blik in Duitschland tegemoet gezien worden. Duitschland zou deze nieuwe oorlogsverklaring eer met een vroolijk dan met een ernstig gezicht opnemon. mg is dit werk door j met het grootste kosteloos. i Noord-Brabant en In Bosnië. PARIJS, 9 Oct. (Havas). Van officieele Fransche zijde In Bosnië zetten de Montenegrijnsche troepen hun opmarsch voort in de richting van Serajewo, tot aan de versterkte linie, die de stad op een afstand van 8 kilom. beschermd. tot JAC. KOOI J Kt. 3 WieringerwMrd, belast met hetinttab Tentoonstelling te i, Amsterdam, Part. 'RPILLEN van Apo. bekroond. Prijs L, cent. e Gouda bij ANTOK 3LFF 4 Co.,j te Rot- N SANTEN KOLFP, heid tarwebloem aanwezig is, zijn Bur gemeester en Wethouders bevoegd vergunning te verleenen tot het bak ken, verkoopen en leveren van brood van andere samenstelling dan in artikel 1 is omschreven. Van deze vergunning doen zij open bare aankondiging. Artikel 3. Tot het constateeren der overtredin gen dezer verordening zijn, behalve de bij de Wet aangewezen personen, be voegd de ambtenaren en beambten der gemeente-politie. Artikel 4. Overtredingen of niet nakoming van de bepalingen dezer Verordening, voor- zoover daartegen niet is of wordt voor zien bij eenige wet of algemoenen maatregel van bestuur wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen. voor de stad moest capituleeren, Ant werpen willen overgeven, teneinde de bevolking voor de ellende van het bombardement te sparen. De Engel- sche opperbevelhebber, die de leiding der verdediging had overgenomen, heeft daarvan echter niet willen weten. Het Belgische veldleger heeft naar het schijnt de vesting verlaten en ageert blijkbaar in Oost- en West- Vlaanderen. Van het front in Noord-Frankrijk komen weinig belangrijke berichten. Nog steeds wordt daar met groote hevigheid gevochten, zonder dat een resultaat der krijgsverrichting te be speuren is. Er wordt daar bij voort during aan beide zijden een geweldige krachtsinspanning ontwikkeld, die aan zienlijke offers vraagt. Do communiqué’s, welke worden gepubliceerd geven weinig licht, al is daaruit wel op te maken dat de legers der bondgenooten niet in het nadeel zijn. Van hetgeen aan het Oostelijk front geschiedt verwijzen wij naar het re sumé der krijgsverrichtingen daar, in een officieel telegram vermeld. Aan het Westelijk Front Antwerpen gevallen. ROOSENDAAL 9 Oct. (Part.) Van twee zijden wordt gemeld dat de Duitschers Antwerpen hebben ge nomen. De BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Gouda doen te weten dat door den RAAD dier gemeente in zijne vergadering van den 9 Oc tober 1914 is vastgesteld de volgende VERORDENING houdende ver- bod van het bakken en verkoo pen van wittebrood. Artikel 1. Het is verboden na Zondag 11 Octo ber 1914 brood te bakken, te verkoo pen, te leveren of te doen bakken, verkoopen en leveren anders dan van ongebuild tarwemeel vermengd met ten hoogste vgf en twintig ten honderd tarwebloem of van roggemeel. Dit verbod is niet van toepassing op krentebrood en op brood bestemd voor inrichtingen, waarin zieken en ouden van dagen worden verpleegd, evenmin op brood voor zieke en zwakke personen, die blijkens geneeskundige verklaring brood van de in het eerste lid omschreven samenstelling niet zouden kunnen verdragen. Artikel 2. Zoodra en zoolang naar hun oordeel' in de gemeente eene voldoende hoeveel- niet gevonden, van die zijde dreigde geen gevaar...” Norman stond op en ontbood een rij tuig om hem naar het gerechtsgebouw te brengen. Onder weg las hij vluchtig nog de laatste bladzijden van Elisabeth No- vorka’s bekentenis. Zij sprak daarin over de poging, die zij den avond na den moord gedaan had om Victor te bewegen weer bij haar moeder de kamer te betrok ken of de liefdesbetrekking te horstellen; ook schilderde zij nauwkeurig do ruwe afwijzing, waarvan Norman ongezien ge tuige was geweest) Vervolgens beschreef zij op uiterst nauw keurige wijzo haar gemoedstoestand den loop van haar gevoelens tijdens dagen na den moord. Duidelijk bleek daaruit, dat zij er op voorbereid wa«, ge vangen genomen te worden maar uit en kele, telkens terugkeerende uitdrukkingen bleek ook duidelijk, dat zij vast besloten was haar daad niet voor den aardschon rechter te verantwoorden. Miliciens als Verzorgers bij den Rtykspostduivendienst De BURGEMEESTER van GOUDA vestigt de aandacht van liefhebbers van postduiven, die in het volgend jaar bij de militie zullen worden ingelijfd, op -de voor hen bestaande mogelijkheid om Worden opgeleid en aangesteld, tot Verzorger bij den Rijkspostduiven- dienst. Uit hen, die een verzoek, als op de ten stadhuize aangeplakte publicatie is omschreven, indienen, zullen 24 wor den uitgekozen, die alsdan in het tijd vak van 16 tot 20 Januari bij de militie zullen worden ingelijfd. Deze zullen op het Rijkspostduivenproef- en leer- station te ’s-Gravenhage tot Verzorger worden opgeleid. Van deze 24 zullen er 12 tot de vrij willige verbintenis als Verzorger worden toegelaten de overige 12 vol brengen hun verderen militie- en land- weerdienst op de gewone wijze bij het Wapen der Infanterie. Dit laatste geldt ook voor hen, die wegens gebrek aan ijver of geschiktheid van de verbintenis worden ontheven. GOUDA, den 9 October 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. pen, doch ik bedacht mij cn stak hom In den zak. Te huls bemerkte men van mijn terug komst even weinig als van ,mijn heen gaan. Ik kon ongestoord Victor’s kleeren uitdoen en op hun plaats bergen. Ver volgens zocht ik mijn eigen kamer op on ging te bed. Ik kon niet in slaap ko men, maar van berouw of van eenige aan doening bespeurde ik niets. Ja, toen ik Victor ’s nachts hoorde thuis komon, ge voelde ik zelfvoldoening bij de gedachte, dat mijn vijandin nu wol dood zou zijn, die mij mijn levensgeluk ontstolen had. Vreemd was het, dat ik me plotseling herinnerde, dat ik te gelijk met de revol ver Iets glads en ritselende uit den zak had- gehaald dat was zonder twijfel een stuk sainengevouwen papier geweest. De gedachte aan dat papier waarvan ik den inhoud niet kende, verontrustte mij niet weinig; Het kon mij misschien verraden; ik stond vroeg op en kleedde mij dade lijk, want ik verwachtte de politie om mij gevangen te nemen. Er kwam echter niemand en in de couranten werd wel gesproken van een man met lange grijze jas en breedgeranden slappen hoed, doch niet van een papier. Men had het dus 22) - Ik had het voornemen gekoesterd recht op haar vorm van dra ik, door haar Kort Overzicht Antwerpen is gévallen. Gisteravond kwam het telegram uit Berlijn den reeds van de Hollandsche grens geseinde tijding bevestigen. Hoewel de laatste dagen, na het kennis nefnen van het feit dat de Duitsche zware artillerie op enkele veroverde forten was geplaatstvoor het lot van Antwerpen was beslist, heeft toch de tijding van de inname door de Duitschers groote ontroering gewekt. De ontzaglijke schade, die aan de belangrijke stad, die in vele opzichten in zoo nauwe verbinding staat met ons land, de ellende die door het bombardement over de bevolking is gebracht, het heeft ieder met diep medelijden vervuld. Nu Antwerpen gevallen is, de ves ting, die door krijgskundigen zoo uiterst krachtig werd geacht, èn om zijn vestingwerken èn om zijn natuur lijke -verdedigingsmiddelen, nu is daar mede uitgemaakt dat, tegenover het Aan het Oostelijk Front. BERLIJN, 9 üct. Van Duitache zijde. De eerste oorlogsperiode in hot noorden is afgesloten geworden met den Hinden- burgsche zegepralen, die Uost-Pruisen van vijanden zuiverden en de Narew- en Njaemenlegers versloegen. Ter bescher ming van Uost-Pruisen werd het gouver nement Soewalki liezet en d<r stad Osao- wiec belegerd. Op het zuidelijk krijgsloo- neel hadden de Ibissen na de aanvanke lijke nederlagen bij Krasnik en Lublin meer geluk. Zij namen Lemberg in en sloegen hot beleg voor Przeuiysl, waarbij dus Oostenrijk tot het defensief genood zaakt werd. Aan deze eerste periode sluit zich nu de tweede aan. De restenvan de Njaemen-armee onder Rcnnenkanipf gin gen met versohe troepen weder tot het offensief over. Hun linkervleugel word eorst bij Lyck en later bij Augustow op 2 en 3 October volkomen verslagen^ De Russische opmarsch togen Soewalki kwam op 6 October tot staan. Sodert hebben de Duitschers do Russen met goed gevolg aangogrepon. In het zuiden kregen do Oostenrijkers belangrijke versterkingen met Duitsche strijdkrachten en kunnen daar dan ook den Russische opmarsch tot staan bren gen» Op de uiiddenlinie tusschon Przem- ysl en Krakau werden groote massa's Russische cavalerie tcruggeworpen en op 7 October werden de Russen uit de berg passen der Karpathon verjaagd. Het ge bied dor zuideljjke operaties is door den Weichsel in tweeën gedeeld. De noorde lijke groep werd door de Duitsch-Oosten- rijksche troepen naar het zuiden gedre ven om een vereeniging met de noord- armee te verijdelen. Daarop trok Rusland geweldige troepenmassa’s uit Galicië He- rug om zich op den linkeroever van den Weichsel in Zuid-Polen te verschansen. Hier kwam het tot een slag op de linie OstrowitZ’Opatow-Klimonitow. De Russen werden verslagen en op de vesting Iwan- gorod teruggedreven. Op den rechtervleu gel veroverden de Oostenrijkers het brug genhoofd over den Weichsel hij Sabdomir. De Zjiidojijke Oostenrijkfcho legergroep wierp de Russen bijna uit geheel Gnlifclë terug. de stom „Mevrouw Sieveking F’ „Wat wenscht u van mij F’ luidde haar wedervraag, doch zij was blijkbaar hevig verschrikt. Misschien heeft ze nog meer gezegd, daar weet ik echter niets meer van, want op dat oogenblik werd ik geheel overmeesterd door toorn on ja- loerschheid. Ik trok de revolver uit den jaszak en drukte i bout portant af. Zij gaf een luiden gil, maar stortte niet neer, integendeel, zij ging op de vlucht, Tl" schoot nogmaals op goed geluk in duisternis, en zocht toen ook mijn heli in de vlucht. In de eerstvolgende minuten moot ik geheel werktuigelijk zijn voortgesneld, want ik herkreeg mijn bezinning eerst, toen ik dicht bij de huizen kwam. Langs een grooten omweg was ik daar geko men, ik had stellig als een razende ge- loopen, want mijn hart dreigde te bersten en ik was geheel buiten adem. Al waren de vervolgers mij dicht op de hielen ge- meest, dan had ik toch moeten stilstaan om oen weinig te bekomen. Doch nie mand vervolgde mij en van de voorbij gangers nam niemand notitie van mij. Nu eerst bemerkte ik. dat ik de revolver nog in de hand hield. Ik wilde hem weg wer- BERLIJN, 9 Oct (Officieel). Amb telijk wordt medegedeeld dat Ant werpen gevallen is. BERLIJN, 9 Oct. (Officieel.) Het groote Duitsche hoofdkwartier deelt mede dat hedenmorgen verscheidene forten van de buitenste linie om Ant werpen gevallen zijn. De stad is sinds vanmiddag in ons bezit. De commandant en de bezetting bevinden zich niet meer in de vesting slechts enkele forten Worden nog ver dedigd. Dit echter is van geen invloed op de inbezitneming .der stad. f 1.25 1.50 1.50 - 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Artikel 5. Deze Verordening treedt in werking onmiddellijk na hare afkondiging. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in afschrift medegedeeld. En is hiervan met inachtneming van het bepaalde sub 2°. van het Be sluit van de Raad dier gemeente dd. 9 October 1914, N°. 1095, afkondi ging geschied, waar het behoort den 10 October 1914. GOUDA, 10 Oct. 1914 v Burgemeester en Wethouders voor noemd, gedachte was bij mij opgekomen het toe val of het noodlot over haar leven te laten beslissen. De proef, die ik nemen, wilde, scheen mij zeer schoon bedacht toe Ik zei tot mij zelve als zij Victor niet werkelijk lief heeft, zal het nuttelooze wachten haar spoedig vervelen. Wanneer zij echter met volharding blijft wachten, dan bewijst dit dat de koele toon van haar brief slechts berekend was op mis leiding; dan verdient zij te sterven. Als zij nog vijfmaal hier voorbijkomt, is haar beslist. Ziedaar het besluit, dat ik Met de revolver in de hand telde ik nu haar schreden. Wat in die ©ogen blikken van wachten in mijn gemoed is omgegaan, weet ik niet meer. Doch ik geloof, dat ik zeer kalm was en mij zelve slechts beschouwde als het werktuig van een hoogere macht. Vier keeren was zij reeds voorbij ge komen toen bleef zij staan, peinzend ot zij nog langer zou wachten of niet. Zij deed daarop een paar schreden in de rich ting van de stad on bleef toen weerstaan. Het noodlot wilde, dat zij besloot nog lan ger te wachten, nu kon niets haar moor redden. Toen zij dicht bij mij was, trad ik te voorschijn en vroeg met verander- toe te treden en haar zonder proces neer te schieten, zoo- aan te spreken, mij overtuigd had dat zij de rechte persoon was. Het was geen gebrek aan moed, dat mij terughield van de uitvoering van dit - plan; veeleer zal het medelijden geweest zijn, medelijden met haar jeugd, tcr- niiji ze telkens langs- mij heen liep, zon der te weten dat haar leven in gevaar was. Zij was zoo dicht bij mij, dat ik zeer goed kon zien hoe weinig ze zich op haar gemak gevoelde, immers schrikte op bij elk gedruisch en van blijde verwachting was ook niets bij haar te bespeuren. E Uit medelijden talmde ik dus nog en hield mij in het kreupelhout schuil. De PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0..55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 9 Oct. Van Fransche zijde. In het om 3 uur uitgegeven communiqué wordt het volgende gemeld; De algeméene toestand heeft geen wij zigingen ondergaan. Op onzen linkervleugel opereeren de cavalerie-afdeelingen der beide legers nog steeds ten noorden van Rijssel en La Bassée. De veldslag wordt voortgezet op de gegalonneerde linie langs de omstreken van Lens, Arras (Atrecht) Bray-sur- Somme, Chaulnes, lloye en Lassigny. In hot centrum, van af de Oise tot aan de Maas worden slechts geringe acties ge- meldi Op onzen rechtervleugel, in Woövro heeft een artillerie-gevecht over het gó- aan Duitsche zijde gebruikte zware geschut geen koepel of pantserplaat moer stand houdt en de vestingen een andere verdediging behoeven dan die tot nu toe als sterk werd beschouwd. Antwerpen heeft, uit de berichten blijkthot reeds, zeer vele offers ge kost en aan Duitsche zijde zekor niet minder dan aan dio .der Belgen en Engelschen, die de verdediging der stelling tot het laatste toe hebben volgehouden. Hoe het de laatste dagen in Ant werpen was, blijkt duidelijk uit het geen de bijzondere corr. van de Tijd, die gisteren nog in de bedreigde veste was, daarover schreef Te middernacht, toén het bombar dement eigenlijk pas losbrak, vloden de nog overgebleven bewoners en dat waren er duizenden - door de straten in panischen schrik, en giste renmorgen was de roman van Snie- ders over Antwerpen in Brand” schrik kelijke werkelijkheid. Op de weidsche gebouwen, de huizen van antiek Ant werpen, de kasseien van de Keizerslei, het zware Justitiepaleis, het museum, de Meir, het standbeeld op de Groen plaats en vlak in de omgeving van de O. L. Vrouwe-kathedraal vielerf de granaten, en op wel een dozijn plaat sen zag ik de vlammen laaien. Den ganschen nachhdeed do stoom- pont dienst, onr dé mifea’s sidderende vluchtelingen naar den overkant der Schelde te brengen, en over de mili taire schipbrug trokken niet eindigende treinen van auto’s, rijtuigen, munitie wagens. Nadat de Duitsche bevelhebber Von Beseler ten tweeden m#le een parle mentair tot den commandant der ves ting had afgezonden, om de overgave der stad te eischen, en deze eisch was afgewezen, werd het bombardement met grenzenlooze woede hervat. In het zuidelijk deel ontploften munitie- voorradenj welke in brand waren ge schoten, en ook langs den havenkant en verder op ip de richting van het Justitiepaleis veroorzaakten de bars tende projectielen geweldige branden. Tegelijkertijd werden hevige gevochten langs de Nethe gevoerd, waar de ver- eenigde Bejgen en Engelschen er een oogenblik in slaagden, de Duitschers terug te werpen op den linkeroever der Nethe, maar dezen’ kwamen met nieuwe ontzaglijke massa’s opzetten, en zoo konden de bondgenooten zich niet handhaven.” Het beleg van Antwerpen heeft slechts 10 dagen geduurd en na de eerste drie dagen waren reeds enkele buitenste forten in handen der Dliit- «chers. Dit resultaat is zeker niet verwacht. Naar berichten luiden heef,t Koning Albert, die gewond zou zijn, daags Dit nummer bestaat uit twee bladen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1