1 I JOSEPHINE. De Oorlog. 53e Jaargang. Maandag 12 October 1914. behalve Zon en I i' ij] 1 - Weerbericht I n Personen £E STAND. Brieven uit Parijs. ■tTi.etx'ws- ezx -^.c3_"V“extezi.txe‘loleLd- voor G-o-ulcLsu ezx Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FELILLETO^. o. 12601. aangenomen lofdmacht en de den vijand X. 23) EINDE. mijn Kar- te zei: „Ze heeft aan ■zwager op de voorkeur te vieren. f 1.25 1.50 Bui jk Meteriologiscb )E BILDT. terstond 773.0 te stand 762.1 te ona mede- vastgesleld dat i nu Antwerpen Delente kwam hoe lang haar komst ook uitbleef voor deze twee jonge zwaar- Aan het Westelijk Front. PARIJS, 11 Oct. Het officieel com muniqué van Zaterdagavond 11 uur luidt Hevige cavalleriegevechten hebben plaats gehad ten zuidwesten van Rijssel (Lille), ten zuiden van Lens en ten noorden van Arras (Atrecht). De vijand heeft op de hoogten van de Maas zon der succes krachtige aanvallen gedaan. "t werpen. iiel. 9 Oct. Hetlenmof. ene forten van Antwerpen gevallen. Antwerpen in ona be. zoowel als de bezeltin. verlaten. Slechts door den vijand bezet «■n invloed heeft op dè stad. hij zich blootstelde door zijne gedach ten en verwachtingen in deze richting te leiden, en dat hij aldus verhard en verbitterd zou terugkeeren, als hem het voorrecht beschoren zou blijken zijne plaats in de burgermaatschappij te hernemen, verzette hij zich eerst nogmaar hij ging van lieverlede in zien, dat hooger en beter vrucht ook aan hem kon ten deel vallen van deze in-droevige gebeurtenissen, als hij af hield van te zoeken naar één schuldi gen mensch en diens bestraffing en beproefde vast te stellen, of genoeg in eigen «iel werkzaam was, dat voort tot God. En de kerel vroeg me zoo eerlijk verlogen, hem te vergeven, als hij mebeleedigd of pijn gedaan had Wij, in de voorste gelederen, zijn wel in staat diepen indruk te krijgen van de ellende van den modernen oorlog. Zagen we in onze vroegere verblijfplaatsen de beroofden en ver stekenen bij tientallen, soms bij hon derd, doch altijd nog vervoerd met spoor of tram, nu krijgen we lange, lange karavanen te aanschouwen, te voet meestal, op alle soorten wagens ook en, als ze op Hollandsch grond gebied doorgestuurd worden, gelukkig, zoo ze maar een plaatsje krijgen, on verschillig welk, van een trein. Dames met aan kleine voetjes, in lichte kous jes gestoken, tuitelige lakschoentjes legden knopende dagmarsehen af. Fijne mondjes, die een korst soldatenbrood met grooter gretigheid oppeuzelen dan ze vroeger een taartje genoten. Oct. De hoofdmacht eger heeft met koning s gesneuveld. tde dè week van i de Gemeente ge verlaten hebben. VIGDElï: er uit Rotterdam in van Kranenburg uit aafsche straatweg 3; ivenhage in Groenen- it Vlissingen in Gou- jer uit Waddinxveen m Tol uit Zevenho- g 8 en de Wed. J. laar uit Kamerlk in LONDEN, 11 Oct. De admiraliteit deelt mede dat de terugtocht der Bel- gische-Engelsche legers van Antwer pen met succes is volbracht. De terug tocht der Engelsche marine-brigade en der Belgische troepen naar Gent werd gedekt door Britsche versterkingen. Duitscho vliegtuigen boven Parijs. PARIJS, 11 Oct. Van Fransche zijde. Twee Duitscbe vliegtuigen hebben 20 bommen boven verschil lende deelen der stad geworpen. Drie personen zijn gedood, veertien werden gewond, voornamelijk in den Faubourg St. Antoine en de Rue Lafayette. Elders was de aangerichte schade wei nig belangrijk. Een bom viel op het de Notre-Dame, zonder te Verscheidene Fransche vliegeniers gingen de lucht in ter van de vijandelijke vlieg- WEENEN, 11 Oct. (Van Duitsch- Oostenrijksche zijde. Officieel wordt het volgende gemeld Ons snel optreden heeft Przemysl van de vijandelijke omsingeling be vrijd onze troepen zijn Przemysl binnengerukt. Waar de Russen zich ook opstelden werden zij verslagen en bij de vlucht over de San, bij Sieniawa en Lezajsk (ten Noorden van Przemysl) werden zij bij massa’s gevangen ge nomen. maar Engeland heeft de Boeren-repu- blieken verwoest, en Frankrijk heeft ons eertgds ingelijfd. Geen enkel van deze groote staten is voor ons betrouwbaar. Als vriend zijn zij, stuk voor stuk, ons misschien nog gevaarlijker dan als vijand. Maar als wij tusschen of tegenover hen onze houding bepaald hebben, dan vergt het handhaven van die houding, zoo lang wij zelf haar gewenscht achten, in elk geval eerbied af. De houding van Portugal. WEENEN, 9 Oct. De „Roichapost” ver neemt van diplomatieke zijde, dat Portu gal zijn neutraliteit zal bewaren en dat I ngeland geen onderhandelingen met dit land/gevoerd heeft. De Portugeesche re- geering vordert een crediet van 8 mil Hoen voor bewapening. De Pruisische geest en onzijdigheid Albert Verwey schrijft in De Bewe ging o.a. Kwam Pruisen werkelijk tot de op permacht, dan zou het ook indien het Nederland goedgunstiglijk niet inlijfde noch het dwong tot een nadere vereeniging met Duitschland zich hier toch als meester doen gelden, en niet in vrije wedijver, maar door on middellijke drukking trachten zijn geest en instellingen hier te doen doordringen. Wij zouden tegenover en volgenden dag: ge noordelijke tot •okken tot zwaar- geen regen in het den meer kans op DA. t. Johanna Antho- van Klaveren en ohannes Cornelis, i N. van Dijk. - lina, ouders J. P- an Loon. Ari an Eeuwen en J. jr Cornelis, ouders Klijn. Andreas J. Meijer en E. ia Maria Gesina, rzijl en J. W. M. •ianus, ouders A. n. J. Leeflangett Van Victoji^Garey, den gevierden kun stenaar, hedn men later in Weenen niets meer gehoord. Het wekte eenig opzien, toen hij korten tijd na den dood van me vrouw Sieveking zijn voordeelig contract met den schouwburg verbrak en een$ plaats aannam bij den schouwburg eoner afgelegen stad. Onder zijn vereerders van beider sexe werd daar veel over gespro ken en vele gissingen werden gemaakt. Men dischte allerlei romantische verhalen op doch niemand kwam eenigermate de waarheid nabij. Op zekeren dag had de beroemde too- neelspeler bezoek gehad van den heer it ROOSENDAAL: de Staatsspoor alle n bijeen voor de vlucht l Esschen lijkt Wn Eten ia zoo goed als Op don weg dienaar m duizenden onderden het station is de hU|p Ier groot. Zij troosten Keizerstraat 78 naar A. Z. Ilogendoora j Boskoop; N. Riet- i 123 naar Maarn zeld uit Boelekade 1 Post uit Ridder van 'Olie; N. Iloogendljk weg 34 naar Nijme- W. F. J. Guijken naar Amsterdam, Pr. Lourier uit Wach- Gravenhage, Ruben- Verhoet uit Peper- ravenhage, Laan van *C. C. Keuker uit Amsterdam, P J. ide 42 naar Amsler- P. van den Adel r Rotterdam, Thor- en J. van Mnzijk naar Schoonruvn», »kla- Hij win- jh de iter /de men- Toen Norman dus tien minuten daarna de gewichtige papieren aan den rechter overhandigde, verzuimde hij niet op een zorgvuldige bewaking aan te dringen, daar de gevangene het plan koesterde om zelfmoord te plegen. Doch het gesprek tusschen beide hoeren was nog niet afge- loopen, toen per telefoon het volgende be richt werd ontvangen: „Elisabeth Novor- ka, verdacht van den moord op mevrouw Sieveking, heeft bij het onderzoek vergift verborgen weten te houden en dit in haar cel medegenomen. Eenige minuten geleden rond men haar dood.” Schouderophalend sloeg de rechter zijn schrifturen dicht en zei: „Ze heeft de voorkeur gegeven aan den Hoogsten Rechter.” VI. Parijs, 28 Sept/ 1914. In mijn vorigen brief schreef ik er zijn nog geen gewonden in do Parijsche hospitalen. Twee of drie dagen later zijn de eerste convooien gearriveerd en zelfs in zoo grooten getale dat er onder de civiele patiënten een beetje ruimte gemaakt is, en men hen iets eerder als anders als hersteld ontslaat. Nu is dat zoo erg niet, want de hospitaaldokters zijn uiterst voor zichtig en ontslaan niet al te vlug, zoo- dat hun patiënten er heusch niet onder lijden zullen. Soldaat zijn is troef, zeggen do zieken die militairen bij zich op de zaal hebben gekregen. De verpleegsters, de studenten, de internen vliegen voor zq. De grootste porties en de lekkerste biefjes bij het dejeuner en het diner zijn voor hen en er zijn er bij die een formidabelen eetlust hebben. Want het zijn niet alleen gewonden, die in de hospitalen zijn ingekwartierd, maar ook zieken. Sommigen hebben rcier. üt NIJMEGEN: met vluchtelingen m. UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE. V. Menschen met zulke zorgen of be slommeringen hebben wat meer noodig dan de gewone dienst hun verschaft. En de veldprediker gevoelt het, hoe hij, burger en toch ook behoorende tot het leger, voor hen spoedig geldt als de man, voor wien zij zich kunnen uitspreken en die hen kan begrijpen. Een merkwaardig staaltje wil ik mee- deelen het betreft een vereenzaamde in ander opzicht, ’k Ging een dorp door met groote bezetting. Op de luiken der huizen of op de deuren der schuren waren de gewone opschriften in krijtaantal manschappen, troepen deel enz. In een huis miste ik een van de ingekwartierde Protestanten hij was in den stal bij de troepenpaar den, die hij had te verzorgenwas daar bijna altijd, wanneer hij niet was uitgerukthij had de gewoonte zoo goed als niet te spreken en leek wel wat suf, vertelde me de boer. Op mijn uitnoodiging kwam hij bij ihe we zouden eens praten. Eerst vorderde het maar weinigvraag en kort ant woord, nog eens en nog eensmaar het ijs raakte gebrokenen ten laatste vlotte het zóó uitstekend, dat we be grepen, in één ontmoeting niet uitge praat te kunnen raken. Wat was het? De man gevoelde zich zóó verbijsterd in zijne nieuwe, voor hem geheel on begrijpelijke, omgeving en door de onmogelijk geachte en toch gebeurde feiten (was hem niet voorgehouden, dat een oorlog onder de beschaafde, christenvolken van Europa tot de on gerijmdheden valt te rekenen?), dat hij alle zekerheid was kwijt geraakt en nu slechts uitzien kon naar een groote ramp, die zeker moest treffen den bewerker van dit kwaad. Och, hij hield zich er zoo vast van overtuigd, dat één mensch dezen vól- kerenstrijd op het geweten heeft meende dien een met name te kunnen nqemen (fluistérelkd deed’hij het voor mijmaar de straf bleef nog steeds uit, klaagde hjj. Toen ik hem waar schuwde tegen het gevaar, waaraan beproefde zielen. Op een der eerste zonnige lentedagen wandelde een schoon jeugdig paar arm in arm door de lanen van het Prater. Dat waren Norman on Wally, die sedert t en twintig uren verloofd waren; door hunne liefde had het verleden veel van zijn afsciniwelijkheid voor hen ver loren. Zij hadden Josephine nog niet ver geten, doch de tijd had zijn weldadige werking reeds doen gevoelen. Zij dachten nog wel met weemoed aan het gebeurde, doch hun geluk werd daardoor niet ge schaad. ‘gen hoog op, blijkha», ontbrandende gaK vafi «gedeerd, hunne vernield. om als juffrouw van gezelschap te treden bij de barones von Wieden- brück. Deze dame is in diepen rouw over een zoon, die in den bloei zijns le vens ten grave daalde. Bij deze dame hoop ik een omgeving en een levenswijze^ jtfer te vinden, die het best met zijn eigen stemming overeen komt. Er zullen mis schien maanden verloopen, eer ik u zal kunnen wederzien en daar men voorluik een langen tijd niet van een waren vriend scheidt zonder een woord van afscheid, zoo dienen deze regelen om u mijn har- tolijke groeten en mijn oprechte wenschen over te brengen. Evenalsde natuur zich gereed maakt om zich te hullen in haar winterrouwkjped, zoo is het met den dood mijnef genswaardige zuster, ook voor 1 ter in mijn leven geworden. D6c dichters zeggen dat op den lente volgt voor de harten'der sehen evengóed als voor de bloemen. Zou dit wfcar zijn Met hoogachting en dankbaarheid Uw Wally Reimar.” Duitschland in de verhouding raken waarin Finland tot Rusland staat. Want of Duitschland uit vrees voor Frankrijk of uit zuivere aanmatiging gehandeld heeft toen h'et België bin nenviel, die daad zelf komt volmaakt overeen met die van Rusland tegen over Finland. Ze is tirannie, vooraf gegaan door woordbreuk. Het lijkt mij daarom onweorspreke- lijk, dat wij niet mogen wenschen, dat Duitschland sterker blijft dan onze vijanden. Wij moeten hopen, dat onze ligging tusschen drie gelijkelijk-mach- tige mogendheden gehandhaafd blijft. Als wij onze onzijdigheid verdedi gen tegen een indringer, dan strijden wij voor het recht heer in ons eigen huis te zijn. Wie temidden van oor logvoerenden de onzijdigheid afkon digt, leeft dan ook niet in vrede maar in de afwachting van een oor logsverklaring. Hij heeft den oorlog verklaard aan ieder, die bij hem wil binnendringen. Of hij'uit de bereid heid tot den oorlog zal overgaan tot de werkelijke daad, hangt verder niet van hem af, maar van and’eren. Wie komt zal hem bereid vinden. Onder sommige omstandigheden evenwel is de onzijdigheid een onmid dellijke oorlogsdaad. Het onzijdige land beschermt door znn grenzen een ander land, het belet vrienden elkaar te hulp te komen, en vijanden elkaar te bestoken, het kan door doorvoer en uitvoer levens- en oorlogsbehoeften den eenen strijder gerieven en den anderen afbreuk doen. Dit karakter van oorlogsdaad te zijn, kan te allen tijde een buur uitlokken de onzijdigheid te schenden, om van de voordeelen, die het gesloten land aanbiedt, partij te trekken. Het volk, wiens regeering besloten heeft dat het onzijdig zal zijn, behoeft daarom niet minder, maar eer meer vastberadenheid dan een volk, dat onmiddellijk oorlog voert. Het moet geen oogenblik toegeven aan de ge dachte, dat het door wie maar wil, in een oorlog „gesleept” kan worden. Het moet integendeel leven in het besef, dat het, door zijn houding zelf, vrijwillig aan den oorlog deelneemt, Het moet vrijwillig vastbesloten zijn, heer en meester te blijven in eigen land en op eigen grenzen. Het moet die grenzen, zoo noodig kunnen ver dedigen zonder de cverprikkelde va derlandsliefde, die in haat tegen één bijzonderen vijand wordt omgezet, maar met die onomkoopbare liefde voor het eigene, die al het vreemde, als het wil indringen, weert. De Pruisische geest is ons hier on denkbaar, maar niet minder de Fran- sche of de Engelsche. Pruisen heeft de onzijdigheid van België geschonden: logen naar Ant- ag iatse werd et is elingen ladelijk naar hun gkeeren. Ik geval het vluchte- ioosendaal en Rotter- naar de verschillende jor. elde ons als zijn per- jede dal een deel der rschijnlijk spoedig kan Twee dagen Jang was Norman zoo zeer door zijn ambstplichten in bdhlag geno men, dat hij er niet aan kon denken Wally Reimar eens weder te zien. Onder- tusschen was het gebeurde door de dag bladen reeds lang openbaar gemaakt, en zulks in een vorm, waardoor mevrouw Sieveking zooveel mogelijk gespaard werd. I en half waanzinnige jonge dame heette het had wegens haar ongegron de jaloerschheid de beklagenswaardige mevrouw Sieveking in een hinderlaag ge lokt en daar neergeschoten. Opnieuw werd het slachtoffer door geheel Weenen be klaagd, doch nu was de nieuwsgierigheid der menigte bevredigd en spoedig werd de algemeene aandacht op andere dingen gevestigd, zoodat binnen korten tijd z de moord op het Prater zoo goed als ver geten was. Den derden dag na Elisabeth Novorka s zelfmoord, ontving Norman een briefje van den volgenden inhoud: „Geachte heer Norman I - Heden verlaat ik het huis van dak van ontploffen. vervolging tuigeh. Aan het Oostelijk Front WEENEN, 11 Oct. (Van Oosten- rijksche zijde). Gisteren heeft de vijand opnieuw op de zuidelijke stellingen een aanval gedaan van het front Przemysl, welke aanval werd afge slagen. De terugtocht der Russen werd daarop algemeen De russen waren genoodzaakt het terrein te ontruimen. Zij zijn met onze cavalerie slaags ge raakt bij Lancert. De Russische infan- terie-divisie, die standhielden moesten, naar de San vluchten. Een brigade infanterie en 1 divisie kozakken wer den oostelijk van Dymow terugge dreven. Onze troepen achtervolgen den vijand. GOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN H EïTaBON N E M ENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENTÏËNi Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Antwerpen gevallen. Officieel wordt be- Lntwerpen met alle r Duitachers ia. Rudolf Sieveking. Nadat deze hem zon der een groet of eenig inleidend woord de beide brieven getoond had, die Garey aan zijn vrouw geschreven had, zeide hij op kalmen toon, doch zeer nadrukkelijk, dal fret met zijn grondstellingen niet over eenkwam te duelleeren met een komediant maar dat hij hem met de rijzweep zou afranselen waar of wanneer hij hem mocht ontmoeten. De kunstenaar vond dit vooruitzicht niet zeer aanlokkelijk en gaf er daarom aan in de provincie nieuwe De Duitschers in Frankrijk. I PARIJS, (via Londen), 11 Oct. Van Fransche zijde. In het heden gepubliceerd communiqué wordt het volgende medegedeeld Op onzen linkervleugel is de Duitsche I cavalerie ten Oosten van Aire-sur-la- Lyse \tusschen Arras en St. Omer) tegen gehouden, en is zij naar de om streken van Armentières teruggetrok ken. Tusschen Arras en de Dise zijn hevige vijahdelijke aanvallen afge slagen. Ten Noorden van de Aisne, in het bijzonder in de streek Noord-Westelijk van Sois-sons, hebben wij geringe vorderingen gemaakt. Tusschen Craonne en Reims zijn de nachtelijke aanvallen van den vijand af geslagen. Aprimont is genomen, hernomen en bleef na een hevigen strijd ten slotte in onze handen. Op den rechtervleugel, in Lotharin gen en de Vogezen, valt niets te ver melden. Kort samengevat hebben wij overal onze posities gehandhaafd. De val van Antwerpen. Men seint ons uit Vlissingen Hier zijn thans 6000 militairen van vreemde nationaliteit geïnterneerd. Onder hen zijn 700 Engelschen en 80 gewonden. Bevestigd wordt, dat zich te Ter- neuzen 48 geïnterneerde Uhlanen be vinden. Alvorens de Belgen en de Engel schen de stelling van Antwerpen heb ben verlaten, hebben zij alles wat voor den vijand bruikbaar zou zijn, onbruik baar gemaakt. Het aantal krijgsge vangen Belgen bij Antwerpen bedraagt c.a. 20.000. A

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1