De Oorlog. DE BRIEF. 12602. Dinsdag 13 October 1614, 53e Jaargang. £-Tx©"1X"WS- ©XX -^^-d-'VGlrtOTXti.olol.S.d. TTOOX 0~OULc3.au ©XX O'yv^ feftrpgi1a-(=»Tt Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON. (iOlMIE MANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad150 Idem franco per postÜ90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31, bij onze Agenten, dén Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENT1 ËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend*. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Kort Overzicht Hoewel de officieele Fransche com- I mVBiquti'tt gedurende de laatste dagen I meestal de belangwekkende mededeeling doden, dat ei weinig „nieuws" was, toch zijn er zonder twijfel veranderingen in do posities van de in bet veld staande le gers merkbaar. Aan het Westelijk front zien wo oen opdringen der Duitschers naar de Noordzee. Door hunne beweging ten Zuidwesten van Antwerpen is een deel van de gecombineerde Engelsch-Bel- gisphe strijdmacht afgesneden, die in Ne derland zijn geïnterneerd. f. Algemeen verwacht men, dat de Dufi- eckers zullen optrekken naar de kust, met ais einddoel Galende. Ken dergelijke be weging ia ook merkbaar in Noord-Frank- rijk. hen officieel Duitsch bericht maakt hier van ook melding. Kr wordt o. a. ook dat deze operatiën reeds eenig "succes hadden ten Westen van Lille. Naar 't schijnt hebben we hier te doen een poging van de Duitschers van slagfront in Frankrijk uit te breiden, op het vijandelijk leger in zijn ver dingen aan te vallen. Deze meening eenigszins bevestigd door het feit, 3 Duitache strijdmacht krachtige aan- f doet qj> de Maashoogten. pchter aanvallend optreedt ia een Vraag. Het ligt evenwel voor de Idat de Duitschers dit doen en dat de vijand oen defensieve houding heeft aangenomen. lie tegenstrijdigheid is nog steeds- niet geheel uit de berichten geweken, terwijl van Duitache zijde opgemerkt wordt, dat de toestand in de omgeving van Rijssel en Atrecht gunstig is, zegt de Daily Mail dat de gevechten daar eindigden met een, besliste Duitache nederlaag. In het Oosten hebben de Oostenrijkers Przemyst weten te ontzetten. De Russen zijn teruggetrokken. Het blijkt dus, dat dat de Oostenrijkers niet alleen hun vlucht gestaakt hebben, maar ook, dat zij het offensief hervat hebben, waarmede ook weerlegd is de bewering, dat het Oosten- rijksche leger gedemoraliseerd was. 't Be langrijkste bericht, dat uit België kwam is voorzeker dat do Duitschers Gent bezet heb ben. '8 Morgens omstreeks 10 uur kwam een kleine troep cavaleristen hier aan, die zich naar het stadhuis begaven. De com mandant vervoegde zich bij Burgemeester en Wethouders van Gent. Toen werd op het stadhuis de Duitache vlag gehesohen. De kleine troepen Duitschers werd voor afgegaan door de wethouders Ansoele en de Bruyne. Men trok toen naar het Post ij en Telegraafkantoor waar eenige bevelen gegeven worden. Vervolgens trok men over de brug St. Michiel over de Rue Hauto. Fen* groote collonne wordt elk «ogenblik hier verwacht. Ken kleine be zetting is in Gent achtergelaten. Over het gevecht van Schoonaerde wordt gemeld, dat dit gevecht zonder twijfel het hevigst was, dat de Duitschers dien dag i) Nauwelijks had de brievenbesteller zicli verwijderd, of Jules Dupré, die hem var uit zi jn raam op de zesde verdieping had zien binnengaan, stond in de kamer van d«n concierge, t Iets voor mij De concierge Benoit zette bedaard zijn bril op en keek de brieven eens door, die liem ter hand waren gesteld. Na langdu rige beschouwing schudde hij ontkennend het hoofd. Langzaam besteeg Jules al de trappen, die hij zoo vroolijk verlangend afgerend had. Nu vroeg hij zijn vriend, toen hij binnentrad. Uit zuinigheid bewoonden ze samen een vertrek, dat slechts de meest noodzakelijke meubelen bevatte twee lage ijzeren ledi kanten. drie stoeien, de een al erger defect dan de andere. Op de vierkante tafel, in geleverd hebben om de Schelde over te trekken. Gisteren is bij Quatrecht en Melle een gevecht geleverd tusschen Duitache en Enge|8che troepen. De Kngelschen trok ken door Gent terug op Zeebrugge. Na dat Gent geheel door Fransche en Kn gelschen was ontruimd had de bezetting door de Duitschers zonder strijd plaats. De telegrafische verbinding met Gent is verbroken, terwijl ookhet treinverkoer tusschen Gent en de Nederlandsche grens plaatsen is gestaakt. De trein van hier in de richting van St. Nicolaas gaat niet verder van de grens. Bij liet station St. Ni colaas op het stationsplein zijn kanonnen en mitrailleuses geplaatst. Aan het Westelijk Front. Van officieele Duitache zijde wordt het volgend communiqué gepubliceerd over toestand op het westelijk oorlogstooneel: Teii Westen van Rijssel werden door onze cavalerie den lOn October Fransche cavalerie-divisies geheel, bij Hazenbrouck andere Fransche cavalerie-divisies met zware verliezen verslagen. Op het Ooste lijke krijgstooneel werden 4n het Noorden alie aanv-ailen van het eerste en tweede Russische legerkorps door de Oost-Prui sische legerkorpsen op den negenden en tienden zegovlcrend afgeslagen. Ken po ging tot omtrekken door du Russen over Schirwinst werd verijdeld, waarbij 2000 Russen gevangen werden genomen. In Zuid-Polen bereikten spitsen van onze legercorpsen den Weichsel, Bij Grojez, ten Zuiden van Warschau, weyden 2000 man van het tweede .Siberische legerkorps ge vangen genomen. Duitsoli vliegtuig boven Parijs. PARIJS, 12 Oct. Van Fransche zijde. Volgens officieele mededeelingen is heden morgen een Duitsch vliegtuig boven Pa rijs verschenen, hetwelk ^bommen heeft uitgeworpen. Vijf Fransche vliegers stegen op om den vijand te vervolgen. Ken nieuwe 1 vlieg-afdeeling is opgericht speciaal voor vervtJiglngsdienst. De Duitschers in België. Men meldt ons uit Maastricht In Luik zijn 3500 Duitsche gewon den van Antwerpen aangekomen. Zij zullen naar Aken worden getranspor teerd. Sedert twee weken zijn te Aken ongeveer 20.000 gewonden aange komen. In Antwerpen. Van wel ingelichte zijde doolt men ons mede, aat Woensdagavond te Antwerpen een bijeenkomst plaats had, van oen 15-tal notabele inwoners, 'waaronder de heeren Robert, Oster- rieth, Ed. Bunge, Krekelinger, L. ■Franck, advocaat en volksvertegen- j woordiger, Ryckmand, Lojeune enz., met het college van Schepenen. Door deze vergadering werd besloten een commissie te vormen, die in o vereen den hoek van het ruime vertrek gescho ven, lagen stapels papieren en couran ten. Beiden haddén zich aan de fraaie let teren gewijd, doch de eerste stappen, die zij op dien moeilijken weg hadden afge legd, hadden hun nog geen schatten aan gebracht. Een paar wekelijksche couran tenartikelen, een bundeltje komische vers jes en drie of vier blijspelen, was al wat er van hen geplaatst was geworden. En al heeft men op 2G jaar nog een heele toekomst voor zich, dit neemt toch niet weg, dat kleermaker, bakker, slager en huisknecht allen op tijd verlangen betaald te worden. Nog iets, antwoordde Jules, ik heb iiet wel gezegd, eer de maand uit is, be hoeft ge nergens op te rekenen mijn oom houdt zich stipt aan den datum. Dus, dat is nog vijf dagen ik hoop voor dien tijd nog een en ander te nut tigen. Dat is waarlijk geen overdreven wensch zou ik zeggen. Fn ik heb een honger als een uit gehongerde wolf sinds ons karig souper van gisteren hebben we nog niets genut- tigd. Weet gij iemand, die ons 100 francs stemming met den Gemeenteraad en onder voorzitterschap van den heer^ Franck voor handhaving van de orde in de stad zou zorg dragen en die de regeling van uitkeering van levens middelen zou verzekeren evenals de ondersteuning der noodlijdenden, ver zorging der gekwetsten, enz. Ook zorgde deze commissie er voor, dat de burgers, die achterbleven, hun wa pens inleverden. Zelfs werd een on derzoek ingesteld in de woningen en er indien, ondanks de verklaring der bewoners, wapenen gevonden werden, uitvoerig proces-verbaal opgemaakt en zelfs tot aanhouding overgegaan. Ook besloot de commissie ingeval de Duit schers de stad mochten innemen, dat haar 15 leden met den burgemeester en Schepenen den Dnitschen bevel hebber te gemoet zouden gaan ter bespreking van de voorwaarden en zelfs zagen zij er niet tegen op, tegen het gevaar zich als gijzelaars aan te bieden. Wij vernamen van betrouw bare zijde, doch zonder hiervan beves tiging te bekomen, dat genoemde heeren reeds gearresteerd zijn evenals de heer Desperout, burgerlijk chef van den dienst van politie en brandweer, die tot het laatste oogenblik op zijn post was gebleven. Verder zou ook te Antwerpen het verbod worden uit gevaardigd voor alle monjyke burgers tussohen de 18 en 60 pfar de stad te verlaten. Na den val van Antwerpen. Men meldt ons uit Breda Door den alhier geïnterneerden Bel gischen kolonel, werd ons verklaard, dat het bericht in de Bollandsche bla den, dat de verdediging der forten om Antwerpen zou opgedragen ge weest zijn aan de Engolschen, onjuist is. Volgens een order, welke genoemde kolonel overhandigde aan den Belgi schen consul te Breda,/ en die ook door ons gelezen is, heeft op 9 Octo ber de Engelsche kolonel J. E. B. S< te Beveren, de aldaar vertoevende 3000 Engelschen bevolen zich terug te trekken. Verder melden ons Belgi sche officieren te Breda, dat do Bel gische en Engelsche troepen jl. Don derdag en Vrijdag hun terugtocht heb- bén volbracht zonder dat de Duitsche cavalerie hen kon achterhalen. Dit was het garnizoen van Antwerpen, in ver- eeniging met het Engelsche hulpleger tusschen stad en eerste fortenring, dus de troepen der zoogenaamde defense mobile. De thans geïnterneerden te Breda vertelden ons wat hen zei ven betreft te behooren tot de troepen die tot het allerlaatst gebleven zijn in omgeving van Antwerpen en forten, ton einde den terugtocht te dekken, het Duitsche leger zooveel mogelijk kan leenen Wel een die het kan, maar goen die het wil Armand liep in gedachten verzonken de kamer op en neer. Ken idéériep hij eensklaps. Als het een goed idéé is Hebt ge mij niet verteld, dat hier in huis een verzamelaar van oude hand schriften woont Op de eerste verdieping een zekere Bridoux. Wat is het voor een man Weet ik het, hoogstens tweemaal hei» ik hem misschien gezien. Laten we probeereo hem wat te ver knopen. Handschriften hebben we genoeg maar geen historische. Weet ge zeker, dat geen enkele be roemdheid ons heeft geschreven Ik geloof het niet, maar hier is de sleutel van onze correspondentie; kijk eens. Bedaard ledigde Armand den inhoud van bet koffertje op een stoel, welke hij eerst tegen den muur zette en in-goa toen langzaam te zoeken. Na een halfuurtje riep hij triomfante- tegen te houden, de kanonnen te ver nagelen en de forten op te blazen. De straten in Antwerpen, die het meest geleden hebben, aldus wordt aan De Tyd gemeld, zijn Plantaanlaan, Jordaanstraat, Boulevard Leopold, Hertoginnostraat, Mechelsche Sfceen- j. De van Breestraat staat voor een deel in brand, de Lange Leemstraat tot aan den Mechelschen Steenweg staat in volle vlam en is nietteblus- schen, daar er geen water is. Er wordt gespoten met water uit de Schelde. Dit water is zout .en ver nielt de stoommachines. De Volkstraat, Kronenburgerstraat, Zuiderlei, Frie- schestraat, Verbondstraat, Klooster straat. Boggijnenstraat, Justitiestraat, Kam nierstraat tot aan de R. K. kerk zijn gespaard gebleven. Ook zijn afgebrand de bureaux van het dagblad „la Metropole", Midden straat, Beddestraat, drukkerij Belle mans op de Eierenmarkt. De Antwerp- sche brandweer'kan geen water krij gen. Duitsche ingenieurs zyn niet op de hoogte van het blussehen. Duitsche officieren hebben aan de brandweer ge wezen, hoe ze bij den vloed van de Schelde uit de riolen water kunnen op pompen met een stoompomp. De Antwerpsche Métropole, wier bureaux, gelijk hierboven vermeld wordt, zijn afgebrand, is 7 dezer voor het laatst verschenen. Dit nummer bevat een verklaring aan de lezers, waarin dezen voorbereid worden op de mogelijkheid, dat het blad niet moer zou kunnen verschijnen. „Als soldaten van de pen, zoo wordt er in de ver klaring gezegd, beschouwen wy het als een heiligen plicht ons blad te doen verschijnen tot op de laatste mi nuut en wij zullen niet in gebreke blijven. Het blad zegt verder o. m. het bykans overbodig te achten te verklaren, dat het er nooit in zal toe stemmen onder toezicht der Duitschers 'te verschijnen en dat het dan zjjn uitgave zou schorsen tot op den dag, waarop het weer zbu kynnen schrijven wat het wensch te te schrijven. De Métropole oindigt zijn verklaring aan haar lezers met den nitroep Leve de Koning, leve het Leger, leve het Vaderland. Leve het vrjje en immer onafhankelijke België". Het blad heeft thans opgehouden te verschijnen. Naar uit Londen aan het Hbld. wordt gemeld, wijst de „Times" er op, dat de Duitschers van Antwerpen geen enkel maritiem voordeel kunnen hebben, tenzij zij de neutraliteit van Nederland schenden, hetgeen echter op het oogenblik niet waarschijnlijk lijk Gevonden Hier heb ik een brief van keizorin Marie Louise f Dat zftl wel f Nu, kijk maar eens I Jules zag met oen oogopslag, welk do cument zijn vriend zoo verheugd heen en weer zwaaide. llc herken hem heel goed, het is een brief van Marie Louise, nit I)e Magoslns du Louvre, mijn vroegere verloofde. Ik was toon vrijwilliger bij het leger en had het gebracht tot korporaal. Fn ik zeg je, dat het een briefje is van keizerin Marie Louise, geadresseerd aan den grooten Napoleon. - En gedateerd 1878! In 1813 mijn waarde, je leest ver keerd. Hdor wat de keizerin schrijft na den slag bij Lutzen „Mijn beste korporaal, Gij hebt nu genoeg lauweren geoogst, laat uw leger voor een wijle in den steelt en kom mij bezoeken in hfet Louvre, waar ik gaap van verveling te midden der prachtige kanten. MARIE LOUISE". Als dat geen 100 francs waard is riep Armand. ja. Antwerpen zal alleen van groote waarde worden, indien de Duitschers België maken tot het tooneel van een defensieve campagne. Indien zy immers uit( Frankrijk worden terug gedrongen zal hot bezit van Antwerpen ton zeerste de kans verhoogen dat, er in België verder zal worden gestreden en niet in Dnitschland. In een overzicht der gebeurtenissen van de tien weken van den oorlog merkt de «Daily Mail" cp: De win keliers te Berlijn mogen de vlag uit steken over den val van Antwerpen, maar de Duitsche regeerders zullen in hun hart wel onrust gevoelen. De correspondent van de „Daily jNews" beweert, dat de Duitschers van Antwerpen een oorlogsschatting van een half milliard mark oischen. Het bezetten van Gent. SAS VAN GENT, 12 Oct. Omtrent het bezetten van Gent vernomen wjj, dat van morgen omstreeks 10 uur een kleine troep cavaleristen hier aankwam en zich naar het stadhuis begaf. De commandant vervoegde zich bij bur gemeester en wethouders van Gent. Toen werd op het stadhuis de Duitsche vlag geheschen. Dé kleine troep Duit schers werd voorafgegaan door do wethouders Ansoele en De Bruyne. Men trok toen naar het pdst- en. telegraafkantoor, waar eenige bevolen gegeven werden. Vervolgens trok mon over de brug St. Michiel over de Rug Haute. Een grootere colonne wordt elk oogenblik hier verwacht. Een kleine bezetting is in Gent achtergebleven. Aan het Oostelijk Pront. PETROGRAD, 12 Oot. De generale staf deelt mede: Heden hebben onze bereden troepen verschillende afdoe- lingen van ae Duitsche voorhoede, deels gevangen genomen, deels ge dood. Do zoon van Grootvorst Con- stantijn Prins Olej werd lichtgewond aan het been. Aan de Oost-Pruisischo grens is de toestand onverandërd. De Duitschers trachten gebruik makend van hun spoorwegen de grensstellin gen bezet te honaen. Aan de linker oever van do Weichsel hebben voor postengevechten plaats. In Galioië trekken de Oostenrijkers op in verschillende groepen. Onze cavalerie is er in geslaagd ondanks de voorzichtigheid van de offensieve beweging der Oostenrijkers een Oos- tenryksche divisie onder vuur te nomen en gedeeltelijk op te lossen. Van officieele Duitsche zijde- wordt het volgend communiqué gepubli ceerd over den toestand op hot oostelijk oorlogsveld Tegenover Russische berichten over be weerde groote overwinningen in Oost- En dat vod denkt ge voor die bui tensporige som aan Bridoux te verkoo- pen Dat noem ik diefstal. Besta vriend, de hongeren la ter zenden we hem het gold terug. Mij goed, maar ik twijfel aan den goeden uitslag. Jij moet ine helpen. Bestaat die Ijaarj nog van het laatste carnaval V Ja, die moet hier nog organs iig- 8pn. Nu, zoek dien man op en dan zal ik je het aandeel vertallen, dat jij in dit grapje hebt de rol is gemakkelijk ge noeg te onthouden. Nu, vergeet het niet, over een kwartier, riep Armand hem toe °n meteen verliet hij de kamer om he- neden hij zijn buurman Bridoux aan te schuiten. t Do verzamelaar woonde alleen en deed dadelijk open. Het was oen man van om streeks zestig jaar met grijzend haar, fletse blauwe oogen, die van weinig intel ligentie getuigden en een ziekelijk hlenke gelaatskleur. Met één blik iiad Armand dit gezien. (Slot volgt.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1