Het Telegraafbureau in het Duitsche Hoofdkwartier. Wilde Frankrijk België's neutraliteit schenden. Blxnaezi laaadü Stadsnieuws. Rechtoxaken. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht Pruisen, is het volgende vast te stellen: Na verdrijving van de Hussen uit Oost- Pruisen, vervolgden wij hen tot over de grens. Het zwaartepunt van on se mili taire operation in het Oosten is toen ech ter naar Polen verlegd. Wij'hebben hier een volledig welslagen. Ganseh Polen ten Westen van de Weichsel is in ons bezit. I>e Kussen behouden nog alleen Warschau, De in goede orde voltrokken ontruiming van oenige kilometers Russisch gebied aan de Oost-Pruislsobe grens is daartegenover van te minder beteekenls, waar nooit be oogd is het gouvernement Soewalki defi nitief te bezetten. Van een opgeven van de belegering van Ossowletz is geen sprake, daar de vesting nooit is bele gerd, doch alleen in verband met het dool der afsluiting van den Bobr-over- gang, In het kader van de toenmalige operaties, beschoten geworden. Bij het terugtrekken op de Oost-Pruisische grens zijn onze troepen nergens verslagen, veel eer wierpen zij bij ieder treffen den vijand zegevierend terug. i "W* De Russische legatie ontving den volgende mededcellngon omtrent de krijgsverrichtingen der Russische legers Op het Oost-Pruisische front zijn er geen veranderingen van beteekonis. In het Zuiden van Polen zijn er don lOn October alleen ontmoetingen geweest van de Russische en Dultsche voorhoe den. In Gallcië heeft de Russische ruiterij een Oostenrijksch-Hóngaarscho divisie ont moet te Tavornik, ten Westen van Przemysl In de Adriatisohe Zee. Uit Brindisi wordt geseind dat de Italiaansche admiraliteit den dienst op alle Oosienryksche havens, behalve van Venetië naar Triëst heeft doen staken De Italiaansche stoomvaartlijnen op de Middellandsche Zee hebben Brindisi tot havenplaats genomen voor vertrek en aankomst. De Brosjelsehe Archieven. BERLIJN, 12 Oct. Van Duitsohe zijde.' Groot opzien zullen geheime stukken wekken, die in de Brnsselsche archioven zijn gevonden en heden avond in de „Nordd. Allg. Ztg." ge publiceerd zullen worden. Naar men in kringen, waar men op de hoogte is, verneemt, zijn zy zoowel voor Engeland'b rol van beschermer der neutralen alsook voor de Belgische Regeering hoogst compromitteerend De 35 totdusver verschenen Prui sische verlieslyston vermelden974 gesneuvelde officieren, 2188 gewonde en 122 vermiste officieren13.051 manschappen zyn gesneuveld. 56.645 gewond en 22 037 worden vórmist. Hierbij komen 1454 man aan verliezen voor de marine en de verliezen van de Beiersche, Saksische en Wurtem- bergsche legers, die een aanmerkelijk deel van de Duitsohe strydmaoht vormen. Na de 35e Pruisische lijst zyn nog negen andere openbaar gemaakt, waarvan elke ruim 10.000 namen ver meldt. No. 43 en 44 bevatten 18.000 nnmen. De verliezen van hot Pruisische leger alleen ffcyn zoodoende reeds tot een totaal van ongeveer 211.000 ge stegen. Do houding van Portugal. Volgens een telegram uit Zurioh aah do Köln.-Zeitung heeft de Por- tugeesohe gezant gezant te Rome aan een redacteur van de -Tribune" mode- gedeeld dat het vanzelfsprekend is dat Portugal op grond van het verdrag van bondgenootschap tussohen Portu gal en Engeland zal ingrijpen. De publieke opinie in Portugal beschouwt deelneming aan don oorlog aU eon logisch on onvermijdelijk gevolg van do plichten en do belangen van Por- tugal. Men is er van overtuigd dat een ovorwinning van1 Duitschland het verlies der Portugeesohe kolonie tot gevolg zou hebben. De stemming in Argentinië. NEW-YORK, Volgons oen telegram uit Buenos-Avnmt noemt ontstemming tegen tegen ae regeering van Argen tinië toe daar de regeering tot nu toe nog geen voldoening heeft gevraagd voor het fusilleeren der Duitsohors van Argentijnsehon vice-consul te Dinnnt den hoer Himmor. De sympa thie der ArgentijnHcho bevolking is aan den kant der bondgenooten en men vreest dat het gebrek een activi- -teit in deze van de Argentijnsche re geering een sleohten indruk naar bui ten zal maken. De laatste worsteling vaa het Belgische leger. Ten der oorlogscorrespondenten van bet Persbureau Vaz Dias meldt uit Axel: Gisternacht ben ik van de grens bij Koewacht teruggekomen na een dag vol w<Hlorwaardigheden. Langs de geheelo Ne- derlandscho grens en hier en daar «eer dicht daarbij word gisteren hevig gevoch ten. vooral in de buurt van Moerbeeke, Wachtebeeke, Exearde en de gehoele grens tusschen St, N lel aas en Gent woedt heden liet gevecht. De Duitsche voorposten zijn giHtoren «enigszins teruggedreven bij Moer beeke en Selzaete maar in het algemeen dringen de Duitschers vooruit in de rich ting naar Gent en Ostende en terwijl ik bier ziet te schrijven hoort men het ka nongebulder en snelvüur onophoudelijk. Het schijnt, dat de reet van het Belgi sche leger nog een wanhopige poging doet om bij V xearde, Lissewegbe, Koese- laere, Saffelaere en Desteldonck den vijand te trachten terug te houden. Dit kost hun lievige verliezen vooral aan de cavalerie, Men ziet aan alle kanten Belgische paar den zonder lierijders de Nederlandsche landerijen overhollen (volgens een door hot Persbureau uit (Jent over Londen ont vangen telegram was het gevecht gister morgen te elf uur nog in vollen gang) Het wemelt hier langs de grens van Bel gische cavaleriepaarden, die wild in rond loopen ze zijn zoo mager als kap stokken. Voor ik het vergeet wil ik nog mei den hoe ik gisteravond te Sluis aanko mend temidden van een chaotischen toe stand nog gelegenheid heb gevonden vanaf den toren een blik in het rond te slaan teneinde nog iets te zien van het Belgi sche gevechtsterrein, hdtwelk ik gister middag verliet. Het was reeds diep in don nacht. Van drie verschillende plaatsen sloegen de vlammen op en mijn geleider zoide mij in do richting Maldegem, maar juiste berichten hieromtrent waren niet te verkrijgen. In Sluis krioelde het nog steeds van vluchtelingen uit Antwerpen, maar ik moet daarbij vermelden, dat zeer veel soldaten in burgerkleeren weer terug trekken naar België. Ze zijn gekomen van Antwerpen en trachten lkngs de kust plaatsen zich weer bij het Fransche leger te voegen. Vooral de minder gegoede vluchtelingen gaan ook door. naar de kust plaatsen, naar Blanken berge, Knecke, Heyst. In Ostende moeten bijvoorbeeld 40.000 arme uitgewekenen zijn, die wach ten op overtocht naar Engeland. Van de toestand in Sluis wil ik nog oven het volgende vertellen. Ten eerste dat men in dte kleine plaatsjes er won derwei in geslaagd is de vluchtelingen op afdoende wijze te helpen. Iedere nacht slapen 800 In hetBtadhuis, De scholen en de boerderijen en de schu ren allen liggen vol. Met levensmiddelen gaat het uitstekend, r is geen gebrek. Wei wordt er dag en nacht gebakken. Men hoeft slechts gebrek aan dekens. Maar de menschen slapen op stróo en on der zeilen en dit is toch iets. De Duitsche officieren verklaarden van harte blijde to zijn, hun Holiandsche vrienden te ontmoeten. Zij deelden nog mede dat Antwerpen reeds vier dagen in het bezit der Du itschers wan en dat zij nu doortrekken naar Gent en Ostende. I)it zou dan het laatste zijn hetwelk zij op Bolgisch grondgebied te doen hadden. Van de gevechten van gisteren bij Ste- kone vernemen wij nog, dat daar ver scheidene dooden en gewonden gebleven zijn. Vooral aan de Bolgiache kant, eb dat bij het goveoht te 1 xaerde bij Loku ren ook een burger is doodgeschoten. Het grootste deel der bevolking der dorpen waar gisteren gevochten is, was op de komst der Duitschers in razonden angst gevlucht. De Duitschers, die gisteren dan ook zelf helpen moesten zijn dan ook on middellijk van de voorraden meel, welke zij vonden aan het bakken gegaan en ze hebben het vee bij groote hoeveelheden ge slacht. Vooral in de plaatsjes St. Nico- laas, St. Paul en Daeknan en Zevoneec- ken. In Btekenc 1b de groote steenfabriek een prooi der vlammen geworden. Zij was in brand geschoten. Van oen ooggetuige vernamen wij nog, dat in Brugge twee dagen geleden ruim <10.000 vluchtelingen bijeen waren. Het vorvoer tusschen Terneuzen en Gent is woer hersteld. Te Gent bevinden zich nog steeds eep groot aantal Kngelsche sol daten. Hier, te Axel, krioelt het van do dui zenden vluchtelingen en de stroom houdt maar niet op. De menschen weten, dat zij naar Antwerpen terug mogen gaan, maar zij weigeren. De schrik voor de Duitschers zit er bij deae menschen te diep In. In een onderhoud hetwelk wij liedeniuorgen met een Ud van uet Steun comité te Axel hadden, vertelde deze ons can een tweetal dames van het Belgische Roode Kruis, welke na tot het laatste oogenblik in Antwerpen te zijn gebleven, tenslotte radeloos den vlucht hadden ge nomen en voor dood aan don weg waren gevonden. Dank zij de milddadigheid van oen groot koopman uit Rotterdam, welk voel zaken op België doet zullen duizon- don vluchtelingen In booten naar Rotter dam worden vervoerd om van daar uit naar hun keuze naar de kampen in Hol land of naar Engeland te worden gebracht. Van liet gerucht In Kngelsche bladen, dat er onder de vluchtelingen typhus zou zijn uitgebroken is niets bekend. Slechts is een klein kindje door diphterifhus aange tast. Het patiëntje wordt echter volstrekt afgezonderd in de loods van den Water staat verpleegd. Hedennacht zijn oen groot aantal krank zinnigen uit België naar Hulst overge bracht. Het Telegraafbureau van het Groote Hoofdkwartier heeft tot opgave, dit hoofdkwartier met de divDtse legers en met het vaderland in voortdurende en geregelde verbinding te houden. Daar om is er ook een aparte directe draad verbinding met Berlijn aangelegd, dat als hoofdaanneemstation gedacht is en van waarnit de telegrammen verder verspreid worden. Om een zoo hoog mogelijk intensief gebruik te kunnen verwezenlijken, is dat station met Siemen's sneltelegrafen uitgerust. Dit toestel kan een belasting met 10.000 woordteekens per minuut verdragen en lijkt machtig veel op een schrijf machine. De overbrenging geschiedt door elec- trischon stroom, zoodanig, dat zoodra de hefboom een opening treft een negatieve en bij een tusschenruimtjeeen positieve stroom ingeschakeld wordt. Die stroomstooten worden op de directe leiding naar Berlijn zoodanig overge bracht, dat op hetzelfde moment, waar op in het Hoofdkwartier een teeken aangeslagen wordt, in Berlijn het tegencontact volgt, dat dan in letters en cijfers omgezet, op de opneem- strooken tot uitdrukking komt. Deze bliksemsnelle overbrenging maakt het ook doenlijk, Berlijn als verdeelings- centrale voor al die plaatsen te ge bruiken, met welke nog geèn directe verbinding met het Hoofdkwartier be staat, want door de zoo snelle over brenging ontstaat geenerlei tijdverlies. Van belang is het, dat het telegra fisch verkeer tusschen den Keizer en den Tsaar voor het uitbreken van don oorlog op dit toestel geschiedde. Op dit toestel werd ook de laatste depeche van den Duitschen heerschor aan den Tsaar opgegeven, op welke dan de mobilisatie der Duitsche legers volgde. Buiten dezen sneltelegraaf worden er in het telegraafbureau van het hoofdkwartier ook nog Morse- en Klop- toestellen gebruikt, waarvan men daar een groot aantal aantreft op de Fran- schen veroverd, doch door dozen meest al op heel vernuftige wijze onbruik baar gemaakt. Zeer talrijk zijn ook de zeer praktische Amerikaansche Hughes-toestellen, die in het Fransche telegraafbureaux te vinden zijn. In bijna alle gevallen is het den DuischerS' gelukt met behulp van,ie Hè bureaux gevonden Aëelen of Fruhsjïhë werktuigen de toestellen weer bruik baar te maken, zoodat ze na inschake ling van een Duitsch typenrad woer voor het Duitsche binnenlandsch ge bruik konden Jienut worden. De Btroom 'Wordt door de stedelijke kracbtcentralen geleverd, ook wel de landcentralen en andere eigen mee genomen dynamo's. 9000 telegrammen worden er per dag verwerkt, en daarbij hoort men er geori 'luid' jgêépföken Woord:' Stil zwijgend hèbien de 'bè&mbtefi dè nenkomende en gereedgekomen tele grammen in dè manden af, in volslagen rust zitten de telegrafisten voor den sneltegraaf en de Fransche toestellen, geen overhaasting, geen lawaai, niets van dat, maar alles gaat rustig zijn gang. Een redacteur van het Persbureau Vaz Dias had een onderhoud met den heer Gustavo Jaspers, redacteur van de „Matin te Antwerpen, die op het laatste oogenblik, onder de bommen regen, zijn stad verliet. Deze ver klaarde dat België, inplaats van zich by Duitschland's vijanden te voegen, aanvankelijk weigerde den door Frank rijk aangeboden steun. Dit blijkt reeds uit de diplomatieke correspondenties, gepubliceerd in het Engelsche witboek en hot Belgische grijsboek. Niettemin wekt deze weigering oize verbazing op. België immers had, na den Duit schen inval, het recht Frankrijk ter hulp te roepen en de Fransche legers waren gereed om België bij te staan vanaf den 3en Augustus, ofschoon gelijk verder blijken zal, tot op dien datum niet de minste verstandhouding bestaan had tusschen de commando's der beide legers. „Waarom riepen de Belgen de hulp niet in Hieromtrent vertelde de heer Jas- paers ons het volgende: „Ik stond aan het sterfbed van een hooggeplaatst officier, die te Luik doodelyk verwond was geworden. Hij vorzekerde mij, dat de Belgische opper bevelhebber, ridder de Selliers de Mo- ranville, Frankryks hulp geweigerd had. Den 3en Augustus hadden de Franschen hem voorgesteld met een belangrijke legermaoht naar Luik op te trekken en een front te makon gaande van Hasselt over Leuven, Luik Namen en Dinant naar Givet. Maar om welke reden weigerde ge neraal Sellier de Moranville het Fran sche aanbod? België was een neutraal land en mocht niet dulden, dat twee vijande lijke legers het tot bun slagveld maak ten, want zoowel Frankrijk als Dnitschland hadden hierbij groot be lang gehad. Eerst den 7en Aug. be sloot de Fransche Staf het garnizoen van Namen met een paar Fransche regimenten te versterken. Het is toch zoo klaar als goud, dat als wanneer er maar een schijn van verstandhou ding was geweest tusschen België en Frankrijk, de Franschen 'geen oogen blik zouden geaarzeld hebben hun front op te stellen langs de Maas vanaf Givet tot de Holiandsche grens. Niet alleen zouden zij aldus groote kans gevonden hebben hun land van Duitschen inval langs België te vrij- waren, maar zij hadden aan de Maas zelve een natuurlijke verschansing, die bijna onmogelijk door den vijand te overschrijden was. België meende dus (en volgens deze overtuiging handelde generaal de Moranville) dat het in deze kritieke dagen het meest zou gebaat zijn door volgens eer en geweten zijn plichten van neutralen staat in haar uiterste consequentie te aanvaarden, en de Bondgenooten, niet minder trouw aan het verpande Woord, eer biedigden deze zienswijze, ofschoon Frankrijk zich hierdoor een onbere kenbaar strategisch voordeel liet ont- gaafc^. Omtrent de beweegredenen, die generaal de Moranville tot zyn wei gering deden besluiten, deelde de heer Jaspaers ons nog meer mede, dat thar.s echter niet voot openbaarmaking ge schikt is. „Trouwens", vervolgde onze zegsman, „ik heb persoonlijk een on- omstootelijK bewijs dat er geen schijn kon bestaan van verstandhouding werkelijk bestaan had, zou Frankrrjï zonder de weigering van de Moran ville van der. eersten dag af in de mogelijkhoid geweest zijn te komen in België. Die mogelijkheid bestond niet, zelfs niet op het einde der eerste oorlogsweek, kan ik persoonlijk be wijzen". Hoezoo Frankrijk had geen kaarten van België voor don 8en Augustus. Dit kanik naot te meer zekerheid volhou den, idp#r ik hot zelve t»eD» die de Retewohf» kaarten naar het Frapsche kamp ovejfgetypcl^ „Dit schijnt ons van het hoogste belang. Kunt u ons ook zeggen op welke wijze dit geschiedde? „Volgaarne, ofschoon men mij ver zocht heeft omtrent myn zending het stilzwijgen te bewaren. Maar nu zijn er reeds meer dan twee maanden ver- loopen en er is reeds zooveel gebeurd dat ik er geen enkel bezwaar meer inzie, te meer daar ik het mij als een plicht beschouw zooveel mogelijk het mlifle hjj tq dragon tot het publioqeren jfer waarheid". Ziehier dus: „Daar ik een auto tot ptyn dispo sitie had, had ik mijn diensten aan mijn vaderland aangeboden. Op Vrij dag 7 Augustus vroeg eou luitenant, ingedeeld bij het „Instituut Cartogra- phique" te Antwerpen of ik niet met de auto, kaarten naar Brussel wilde brengen. In de hoofdstad zou men mij zeggen of ik verder gaan moest. Met genoegen nam ik de zending aan en oen vriend vergezelde mij. We namen alle kaarten mede, die zich in het In stituut bevonden. Het was een gan- sche stapel, zooveel dat de auto boor devol was en rond 9 uur vertrokken wij met onze last naar Brussel. In het Hotel van den Minister van Oorlog vroeg men ons verder te willen gaan naar een bestemming, die men ons onderweg zou aanwijzen. Een officier reed voor. ons uit in een andere auto mobiel' en geleide ons naar Namen. In deze versterkte stad was nog geen Fransche soldaat te zien. Van Namen gingen we verder naar Dinant. Toen wist ik dat we naar een Fransch kamp moesten en het is slechts te Yvoire, dat we de eerste Fransche soldaten ontmoetten, vyf of zes hoogstens, die met een kleine afdeeling Belgische jagers-wielrijders ean brug bewaakten. Aan de volgende bruggen vonden we nog kleine detachementen Fransche soldaten, telkens zeer weinig in getal. In het geheel waren er geen duizend van af Yvoire tot aan de Fransche grens, Dinant inbegrepen. Het is eerst voorbij do Fransche grens dat we de eerste Fransohe poet van eenig belang aantroffen, maar deae was nog niet zoo groot daar zij slechts door een kommandant aangevoerd werd. Deze officier wachtte ons met ongeduld want zeide hij, de Fransche troepen konden niet in België komen, daar ze geen kaarten bezaten. Ook gelastte hij ons aan het „Instituut öartographi- que" te zeggen zooveel kaarten byte maken en ze ten spoedigste naar Frankrijk te zenden daar die welke we aanbrachten op verre na niet talrijk genoeg waren. Dit alleen bewijst reeds voldoende, dat Frankijk er in het geheel niet aan gedacht had België te binnenrukken, anders had de Fr* Staf bij voorbaat wel gezorgd de fc ten te bezitten. Daar ik persoonlijk die kaarten naar het Fransche kamp bracht kunnen twintig personen bevestigen en hier heb ik nog de papieren, die me alt doorgangsbewys dienden om door de verschillende posten te komen". Dit zeggende toonde de heer Jai- paers ons inderdaad do papieren, die eigenhandig geteekend zijn door Baron de Broqueviïle, minister van oorlog. Lotisico. Wij vernemen nit 's Gravenhago, dat er nog een vereeniging van aandeel houders van „Lotisico" is opgericht op initiatief van het comité waarvan de heer Molenbeek voorzitter is. Aanvan kelijk zijn een 25 personen uit ver schillende deelen des lands als lid toegetreden. Men wil met verdere stappen wachten tot na den 20en November, wanneer de laatste klasse der Staatsloterij is geëindigd en men kaï^ weten, welke aandeelhouders door deze loterij recht op een prijs hebben. Men wil dan formeel één winner zijn prijs laten eischen en als deze wordt geweigerd er een civielrechtelijk pro ces van tnaken. Deze vereeniging heft 50 cent contributie van do leden om te voorzien ic de noodige\osten van zaalhuur, proces enz. Ned. Ambulance. Gistermorgen is uit Rotterdam een trein vertrokken met de ambnlances voor Berlijn en Weenen. De trein be stond uit 30 a 40 goederenwagons. De ambulances voor Rusland, Fran krijk en Servië zijn alreeds verzonden, deels toen het Amerikaansche Roode Kruis-schip in Frankrijk, deels toen het in Engeland was. Men meldt ons uit Oldenza^dd,. Zondagmiddag: ,fl De territoriale bevelhebber te Zwolle veroorloofde de opynwe vp»,Belgische vluchtelingen, tot ,op,43 K~M. «fsUwdr van de Nederlandsche grens. Gister- namiddag zijn hier 300 vluchtelingen aangekomen. Vanwege de afdeeling Oldenzaal van het Roode Kruis werden allen bij aankomst voedingsmiddelen verschaft. Voorloopig zijn zy opgeno men in het R. K. Arbeidersgebouw, voormalige jutefabriek van de Firms Gelderman en in de bijgebouwen van de Koninklijke Oldenzaalsche Stoom weverij. '>g 'ÏO :,-T J»JJn "st' Door den Minster vap .Oorlog ïp bepaald, dat vergopajng wegens kost winnerschap aan Landweerplichtigeu indien tijdelijk verlof wordt verfeeud voor een tijdvak van vier achtereen volgende dagen of minder, mag wor den uitbetaald óók over die verlofda gen, doch indien het verlof wordt verleend voor den tijd van vijf of meer achtereenvolgende dagen uitkeering van vergoeding over den verloftijd niet mag plaats hebben. Door den Minister van Oorlog is aan de Commandeerenae Officieren van de corpsen der Landmacht het volgende sohrijven gezonden Indien zooals ik eenige reden heb te vermoeden Militie- of Land* weerplichtigen van het korps onder Uw bevel, die voor de verdere waar neming van den dienst ongeschikt worden verklaard, doch wier ontslag uit den dienst werd aangehouden in verband met het vooruitzicht op her ziening van de standpensioenen der mindere militairen, door U in het ge not worden gesteld van gro-ofc ver lof en dus niet met toepassing van art. 37 van het Reglement van Admi nistratie bij de Landmacht in het genot van verlof met behoud van soldij, dan wensch ik er Uwe apndacht op te vestigen, dat daardoor de be langen van die Militairen, tegen mijn bedoeling, hebben schade geleden. Immers, indien zij aanspraak op pensioen hebben, dan stond de aan spraak voor hen vast vanaf het oogen blik dat zij zouden worden ontslagen, en zoolang zij niet ontslagen werden, hadden zij aanspraak op soldy aan hun Militaire positie verbonden. Wor den zy met groot verlof gezonden, dan hield van af den datum van dat verlof hunne soldy oppensioen ont vingen zij voorloopig evenmin, en de maatregel welke voor hen als een voordeel bedoeld werd, zoufop die wijze een nadeel voor hen worden. [n verband met het bovenstaande zal het U duidelijk zyn, dat, mochten tot het korps onder Uw bevel derge* lijke afgekeurden behooren, aan hen alsnog zal moeten worden uitgekeerd hetgeen hun toekomt om zulks tot aan den datum, welke U als ing&ngs- van hun pensioen inmiddels "of eerlang zal worden bekend «maakt. Ook indien belanghebbenden inmid dels in verband met zyn aanschrijving van 11 Augustus jl. Ille afdeeling No. (R. M. hl*. 652), weder bij het korps mochten zijn teruggekeerd tot het verrichten van de kloine dien- 8ten waartoe zij, ondanks hun afkeu ring nog bleken in staat te zijn, zal Mn hen over de dagen, sedert hun vertrek met verlof tot aan dien terug keer verloopen, de soldij c.q. moeten yorden uitbetaald. Een eigenaardig voorval nan de grens. Men meldt óns van de grens het volgende eigenaardige voorval, hetwelk ten duidelijkste doet zien dat van Daitsche zijde geen schending der neutraliteit te vreezen is Plotseling vertoonde zich aan de Hollandsch—Belgische gfens, waar geen enkel Belgisch uniform in velde of wogo te bekennen was, een vijftigtal Doitsche cavaleristen waarbij zich nog een aantal Duitsche militaire wielry- ders hadden gevoegd. Zij gingen tot pal bij de Holiandsche grensgreppel, aan de andere zijde Btonden „de Hol iandsche officieren met hun manschap pen in afwachting van de dingen die komen zouden. Genaderd tot aan den rand van de greppel salueerden de Daitsche officieren hun Holiandsche collega's on staken hun over de grep pel de hand toe. Weldra ontwikkelde zich een amikaal gesprek. OOÏÏBX, 13 October. De vluchtelingen in Gouda. Het aantal der thans hier ter stede vanwege het Comité tot steun geher bergde vluchtelingen is zoo groot en het aantal van hen zal heden ver moedelijk nog stijgen, dat de grootste zorg wordt vereischt om orde en regel iiWJcm gahg VW taken te honden. teen£e\M>ni mèdowerliing van .<le Militairen, die met groote opgewekt heid de taak van het Comité aan zienlijk verlichten. Onder de welwillende leiding van den le luitenant W. H. Holsteijn zijn de Sociëteit „Ons Genoegen" een aantal Militairen werkzaam, die zich daarvoor vrijwillig aanboden, die met de grootste ambitie alle werkzaam heden verrichten, waardoor voor de vluchtelingen hun tijdelijk verblijf zoo aangenaam mogelijk kan Worden ge- iüaakt. Huh huïbWofdt door het Co- Sitó maar Ö6k döor de vluotjte- Tïhgen, daarvan Weenen wij wel zeker te zyn hóögelijk gewaardeerd. Het Nederlandsche leger oogst in dezen tijd geon roem met de wapenen. Op andere en meer vredelievende wijze maken de Nederlandsche militairen veroveringen. Zij maken zich vrienden van onze naburen van oost en west en zuid door hun hulpvaardig optre den tegenover hen, die in dezen tijd een daad van menschlievendheid op de juiste waarde weten te schatten. Buiten de daadwerkelijke hulp, <3ie door de militairen bij do huisvesting der vluchtelingen wordt verleend, trachten vele ingezetenen, ieder op hunne wijze datgene te doen, waar* door zij kunnen bijdragen om de ge drukte stemming, waarin de vluchte lingen begrypelijkerwijze verkeeren, te verjagen. Zooals gemeld worden nog een „be langrijk aantal vluchtelingen uit Bel gië verwacht, die hier een tijdelijke verblijfplaats kunnen vinden. De trein welke deze vluchtelingen van het zuiden des lands naar hier zou voe ren, werd Zondag reeds verwacht, doch is tot heden nog niet aangekomen. Op informatie aan het grensstation is de modedeeling ontvangen dat de trein met vluchtelingen vóór Gouda Zondag naar de plaats van bestemming vertrokken is, aoodat, waar deze trein hier niet is aangekomen, geen andere conclusie overblijft dan dat elders de vluchtelingen zijn uitgestapt en onder dak zijn gebracht. Hier is het wachten thans op een nieuwe trein. Haastrecht. De diaoonie der Ned. Herv. Ge meente alhier werd dezer dagen ver blijd door het bericht, dat Mejuffrouw Petronella Verburg wed. van den heer Hendrik Uittenbogaart in Aug. j.l. alhier overleden aan haar gelegateerd heeft, de som van f 1000.in geld, vrij van successierechten, onder voor waarde dat uit de rente dier som de graven der beide echtgenooton zuilon worden onderhouden. In zyne ver gadering van 1.1. Donderdag besloot de kerkeraad met dankbaarheid deze schenking te aanvaarden. Gisterenmiddag arriveerden hier van uit Gouda 180 vluchtelingen welke hier onder zijn gebracht zoodat er nn in het geheel aan 192 vluchtelingen huisvesting is verleend. Boskoop. Burgemeester en Wethouders dezer gemeente maken bekend, dat Woens dag 14 October, des namiddags 2 uur, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kosteloozo inenting of herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe in de mannenzaal van het weeshuis aan melden. Oudewater. Zaterdag kwamen hieij 100 vluchte lingen uit Antwerpen aap. Daar men van dezo aankomst telegrafisch be richt had ontvangen, worden zoo spoedig mogelijk pogingen in het werk gesteld de noodige bedden te bekomen. Met bekkenslag werden de ingezetenen uitgenoodigd daarvoor te willen zor gen, waaraan gereedelijk werd vol daan. Het Steuncomité, bijgestaan door eenige dames, had een drukken na middag en kweet zich flink van haar taak. Ouderkerk a.d. IJsel. Zondagmiddag brandde de boeren hofstede met hooiberg, bewoond door den landbouwer P. Kool, geheel af. Hoewel de spuiten spoedig aanwezig wpron, kbnden zdén brand niet stiii^ ten. Alleen de' belendende gebouwen bleven gespaard. Speldt! Riet' lucifers schijnt de oorzaak van den brand te zijn. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Red. Gisteravond tegen het nachtelijk uur werden op dé Gouwe bij het Regentesse- piantsoen een aantal bewoners uit hun slaap gewekt doordat iemand, die zeker niet heel nuchter was aan het gooien was naar lantaarns in die omge ving, teneinde die te verbrijzelen. De steenen kwamen daarbij tegen de huizen der bewoners van ,de Gouwe aan. Een drietal lantaarns werden ernstig bescha- <Hgd. Nadat de polite was gewaarschuwd, werd de steenengooier in arrest gesteld. Huisvesting van Belgische vluchtelingen te Haastrecht. \f M. d. R. Béleéfd veïzèefc ik U ljét volgende in Uw blad op te nemen 'naar aan leiding van het verslag dér vergade ring betreffende Belgische vluchtelin gen. De voorzitter van den Prot. Bond is de ondergeteekendo. Niet.de Bur gemeester heeft aan mij het Bonds- gebouw gevraagd, doch deze zond 1.1. Zaterdag den veldwachter met een door hem uit Gouda ontvangen tele gram, waarin plaats verzocht werd voor vluchtelingen, en tevens met de mondelinge boodschap, of het Bonds- gebouw daarvoor beschikbaar was. Het trof mij, dat dit verzoek zoo laat kwam, het ministerie had toch de burgemeesters aangeschreven ora voor onderdak te zorgen, toen het beleg van Antwerpen begon, aldus volgens bet avondblad van de N. R. Ort. van 1.1. Zaterdag. Myn antwoord was, dat ik alleen geen besluit kon en mocht nemen, dat ik hierin het Bestuur moest kennen on dat mij met het oog op den Zondag den tijd ontbrak om de leden samen te roepen of hen persoonlijk te bezoeken. Het loopend gerucht, dat ik dien dag wel tijd had te Gouda te zijn, is een leugen, ik was 11. Zaterdag steeds te Haastrecht. Dit gaat trouwens alleen mij zelf aan. Indien ik^de eer had genoten tot die vergadering op het Raadhuis uitgenoodigd te zijn, wat niet is geschied, ik had deze zaak nadei kunnen toelichten. Het is ook maar goed, dat de Burgemeester daar over geen oordeel heeft uitgosprokon, zooals in het verslag staat. Mevr. Le Fèvre de Montigny heeft mijne verdediging niet van noode, als het geheugen de menschen niet in den steek laat, weet men ook wel, waarom zulks overbodig is. Het is zyne zaak, dat de heer de Groot op die vergade- ring 'zijn gevoel heeft uitgesproken, doch eerlijkheidshalve had zijn gevoel ook de voorgeschiedenis moeten te berde brengen, wat vermoedelijk ten grondslag ligt aan deze weigering. Te rechter tijd, dit zij in het alge meen gezegd, moet het gevoel spreken en dan kan veel kwaads voorkomen worden. U dank zeggend, E. VAN DEN BROEK Haastrecht, 13 Oct. 1914. Postdiefstal. Gisteren stond voor de Arrond.- Rechtbank te 's-Gravenhage terecht wegens diefstal van aaugeteokonde brieven J. M. Sch., hulpbesteller poste rijen, en diens vriend C. v. d. S., bediende bij de firma Pander, den Haag. Tegen laatstgenoemdo werd 1 jaar geëischt, do verdediger pleitte cle mentie. "Wegens afwezigheid van de ver dediger van eerstgenoemde werd diens veroordeeling verdaagd tot 2 Nov. 406e STAATS-LOTER1J. 4<io xi. Trekking v. Dinsdag 13 Oct. No; 10529 f 25.000. 11729 f 2000. 9744 en 12584 ieder f 1500. 20086 f 1000. 6858 en 14926 ieder f 400. 7593, 16043, 16153 en 18407 ieder f 200. 9706, 13575, 14087, 15481, 16816 en 17698 ieder f 100. Prijzen van f 65. 35 49 ISS 87 73 249 53 65 84 9B 861 485 502 54 79 N 676 91 717 41 46 830 85 00 016 1023 34 86 1141 1396 01 1895 46 84 1509 48 74 83 1618 97 83 1708 18 05 06 1848 76 1000 88 64 67 9017 3197 3868 50 3498 64 80 00 3539 47 50 3687 73 2S88 3014 46 52 66 67 68 08 8048 67 8305 8381 48 66 8416 B4 63 74 75 04 860B 8615 18 46 02 8774 8810 85 88 80OB 84 4078 4150 4810 40 4484 76 80 4530 46 64 66 86 4616 06 57 70 0U 4741 78 4812 38 68 4903 87 5028 08 5184 06 5303 68 08 6816 07 6408 40 07 5638 6604 08 5768 6815 44 55 6830 48 72 6048 6125 87 8312 90 86 6825 28 48 6498 88 04 6500 0 40 77 6714 18 44 88 94 0847 0030 60 7118 87 94 7214 80 7350 70 7418 84 46 78 80 7517 90 61 86 7828 44 47 07 7718 66 68 08 7835 58 >28 94 8107 10 98 8364 61 8880 57 77 8411 81 91 86S 84 64 8640 88 8758 70 8881 8000 17 0007 9138 9365 9856 77 0416 53 09 96 8605 9l 00 07 0611 48 68 9768 98 0804 6 12 30 51 SB 00 9068 10018 70 04 10180 66 80 90 00 10346 56 00 10850 04 10180 80 10039 00 10707 76 10801 61 10034 67 11014 80 11108 44 65 11211 21 64 11880 11460 80 00 11590 11004 15 19 27 48 11768 87 11934 13038 90 13117 06 13906 7 38 12008 13447 12590 80 58 13966 96 12708 19892 34 07 78 12904 20 85 18064 66 18968 18897 86 18412 18516 88 09 71 18096 18718 71 99 18886 88 83 18814 84 90 14090 14189 14818 10 44 69 66 86 14430 01 14687 69 90 14796 41 60 14834 14048 62 16018 88 00 15190 70 15226 15845 60 16400 78 15578 16641 60 15736 68 89 08 16841 56 68 16640 50 71 10066 10118 34 16313 38 68 16308 63 78 16403 8 15 84 93 16537 50 80 16600 80 10729 41 60 78 88 96 10844 77 80 17O2O,fl06B 08 17142 17906 6 21 96 84 17368 64 17418 14 17644 01 17066 78 91 06 17777 17887 48 51 73«TB 18010 80 93 1811888 U 68 1» W5SS 78 18780-Bi Sö 0U<K«*i7*^lfJ|,' ,Aj,j 10280WT 1f 90001 90111 18 78 90308 90464 30501 90607" 98717 66 20388 Aan het Westelijk Front PARIJS, 13 Oct. Het Communiqué van gisteravond 11 uur luidt: Over de hevige aanvallen van het front is geen enkel nader beriehf. pntvangen p vele plaatsen(Hebl>«n,pij, terrein gewonnen, vérjoren, li LONDEN, 13 Oct. fte Daily Chro nicle verneemt uit Parys aat bij de laatste bomaanslag 14 vrouwen w. o. zes jonge meisjes worden gedood. PARIJS, 12 Oct. Hot communiqué van gistermiddag drie nor luidt De pogingen van den vijand om door te dringen by Atrecht en do Oise vooral tusschen Passie, Lasigny en Roye zijn mislukt. In het centrum wonnen wij eenig terrein op do hoog ten aan den rechteroovor van de Aisne beneden SoissonB. Ook hebben wij terrein gewonnen ten oosten en zuid oosten van Verdun. Aan onzen rechtervleugel in de Vogezen werd een nachtelijke aanval van den vijand afgeslagen in de streek van Ban de Sapt ten noorden van St. Dié. Vrijdag en Vrijdagnacht was een brigade fusilliers handgemeen met Duitsche troepen die werden terugge drongen onder zware verliezen v,oor den vijand. De Duitschers verloren 200 dooden en 50 krijgsgevangenen de Franschen 9 dooden, 39 gewonden en 1 vermiste. Ken Fransch bericht over Antwerpen. PARIJS, 12 Oct. Officieel. Volgens dc laatste berichten uit Antwerpen hebl>cn de Duitsohors nog slechts de voorsteden be sset. De 24 forten aan beide oevers van de Schelde blijven krachtigen tegenstand Meden. (Wij geven dit zgn. officieclc Reuterbe- richt slechts als een bewijs hoe slecht men in Parijs over den toestand in Hel glë Is ingelicht. Red.) Van de grens van Zceuwsch Vlaanderen. Over de bezetting van Gent door de Duitschers verneemt het Persbu reau Vaz Dias het volgende De Duitsche bezetting bestond mt 50.000 man. Zij hield maar kort tijd verblijf in de stad en betaalde alles wat zij noodig had met baar geld. Do Duitschers namen echter zooveel mode dat er thans absoluut niets meer te krijgen is te Gent dan wat brood en nog eenige commestibleswaren. Ove- wwÊÊÊ^ÊSsm^ÊÊfssÊÊSÊissBSÊm rigens stemmen alle berichten over een, dat do wederkeerigo verhouding tusschen de bevolking en dë Duit schers weer vriendschappelijk was. De officieren namen hun intrek in de hotels. Do bezettings-detachementen, die achter bleven zijn in de Lóopold- kazerno ingekwartierd. Er galat zeer veel artillerie door Gent, alles in de richting Brugge en niet zuidwaarts Volgens berichten uit Aard^nburg, Sluis, Yzendijke en Sas van Gent zijn hedenochtend tal van vluchtelingen de plaatsen boven de lijn Lbkeren, Gent, Eocloo, Brugge, over de Neder landsche giens binnengekomen. De aandrang is zóó sterk dat te Axel de bakkerswinkels door de Nederla|ndsche soldaten zijn bezet, daar de men'8te anders tot bestorming zou ovërgaan. Dit zijn allen dus Belgen, die niet meer uit Antwerpen komen, maar uit het geheele noordwestelijke dëel van België. Van Ostende echter en gedeel telijk ook van Brugge gaan duipenden Belgen zeewaarts en trachten naar Engeland over te steken. j Het overschot van het Belgische leger is tot achter Brugge terugge trokken en tracht daar stand te hou den. Hedenmorgen word daar zwaar gevochten daar de Duitschots hen hebben achterhaald. Een Duitsch offi cier deelde onzen correspondent mede, dat voorloopig alle instructiön luiden Naar de kust". Onze correspondent te Gent bericht ons, dat de tjiding van den val te Antwerpen te Gent eerst bekend werd Zaterdagavond om 8 uur, toen werd aangekondigd, dat speciale edities van Holiandsche bladen den val van Ant werpen melden. Deze gebeurtenis was dus te Gent meer dan 24 uur later bekend dan te Amsterdam. Zaterdag verkeerde men te Gent nog algemeen in de overtuiging, dat ide Duit schers deze stad niet zouden binnendrin gen. De Generale Staf had den laatsten tijd horhaaldolijk verzekerd, dat de Duit schers ofschoon de omstrekon dor stad be doeken, Gent zelf zouden voorbij trok ken. Ondanks de bezetting der door de Duitochers zullen de dagbladen voorloopig blijven verschijnen. ^00'''fi(etntéWeefdétt VS HMdeï^k. HARDERWIJK, ïa' Oot. Hodéii- nacht zijn hier aangekomen ruim 1600 Belgische geïnterneerden, jagers en in fanteristen. Ze waren om 4 uur van Vlissingen vertrokken. Onder hen be vonden zich 2 generaals, Verbruck en Jamotte en 52 officieren. Ze waren van het Regiment dat Vrydag gedurende een hevige worste ling nabij Dendermonde door de op dringende Duitschers over de Holl. gretis gedtevon-zijn. Voör d<?'dttfeyangrt WM aanwezig de ih&Meerifigs-cómtoahft geii'XükjóÓr 0. I. L. LoB, terwijl hét station bewaakt en de Stationsweg afgezet was door eon bataljon van het le regi ment Infanterie. Een dor generaals, die blijkbaar ge wond was, werd ondersteund door adjudanten naar de gereedstaande auto geleid. Aan een drietal gewonde soldaten werd door het Roode Kruis-comité hulp verleend. Officieren en manschappen werden voor den nacht ondorgebracht in de beide leegstaande kazorne's. De ka zerne in de stad was wel in den nacht van Zaterdag op Zondag bezet ge worden met 450 vluchtelingen, die ech ter inderhaast in oponbare en parti-s culiere gebouwen onderdak werd ver schaft. Nog in denzelfden nacht werd door de Belgische officieren ton huize van den burgemeester de vereischto ver klaring afgelegd waardoor dezen vrij heid van beweging in de stad ver kregen. Een oogenblik is het om nooit te vergeten, die compacto massa typi sche Belgen in allerlei uniform, vooral verschillend van hoofddeksel, zooaltf ze daar aankwamenmannen die elk voor zich een geschiedenis hebben. In hun gomoedelyk Vlaamsch deelen ze graag iets mede van hetgeen ze in de laatste weken doorleefden, maar allereerst spreken deze menschen die voor het nieerendeel behooren tot de reserve, menschen tusschen 30 en 40 jaar, over hun vrouwen en kinderen, waarheen, nu de opwinding van den krijg wijken gaat, hunne gedachten wijlen. En dan sproken ze van de .Dutsen, de meest onzichtbaren vijand, die met de mitrailleuses nog zooveel kameraden neervellen kon, toen het leger vluchtend de veilige grens trachtte te bereiken. Door heel de troep gaat een geest van verheuging, hetgruwelyk tooneel van den strijd voor goed te hobbon verlaten. Ze komen er rond voor uit niet uit lafheid, maar omdat ieder soldaat man voor man weet en gevoelt, voor zijn vaderland te hebben gedaa n wat hy kon. Hier zal de bloedgeur van ons af gaan, zeï ons oen soldaat op leeftijjJ, we zullen seffens weer mensohen wor den En een ander vertelde hoo zijn kame raden op 50 Meter afstand van de Holl. grens nog neerploften, zielloos in het zand. Nooit, nooit hebben we durven den ken, dat de oorlog zóó, zóó vreosolijk Aan het Oostel(jk Front. WEENEN, 13 Oct. Officieel, Onze offensieve beweging heeft de Sen be reikt. De omgeving van Przemysl is geheel van vijanden gezuiverd. De resten van het vijandelijk logor die zich nog ten noorden en ten zuiden van de vesting bevinden, worden aan gevallen. Sterke vijandelijke troepen ontrui men Sieniawa. Onze opmarsch ten oosten van Chy- 80W wordt voortgezet. 1 Hn Russisch-Polen zijn alle pogingen van de Russen om do Weichsel over te trekken by Iwangorod afgeslagen. LONDEN, 13 Oct. Het aantal Bol- gische vluchtelingen dat zich thans in Engeland bevindt, wordt op 40000 geschat. PKTROGRAD, 12 Oot. De groote gene rale staf deelt het volgendo uiedo: Op 11 October hebben do gevechten aan den rechter Wcichseloevcr in de richting van Iwangorod en Warschau oen aanvang ge nomen. Overigens is van het front geen verandering te melden. Afdeelingeu Russisohe ruiterij zijn door verschillende passen in do Karpaten de vlakte van Hougarijo binnengedrongen. LONDEN, 18 Oot De maritieme mede- worker van do Daily Chronlole schrijft naar aanleiding van de val van Antwer pen dat hieruit duidelijk is gebleken dat Duitschland voornomens is lielglü te an- noxeeren oo dat dezo annexatie oen open lijke bcdroiging van de Noderl. onafhan kelijkheid Is. De oorlog zal eon worste ling worden om het bezit of de noutrali- teit van Bolglë. Duitsche onderzeeërs kun nen langs binnenwateren naar Antwerpen komen, maar kénnen de 'êtohelöa *Ml uit- Vhrèn zonder de .Neitorh aenttallioit te ■séhenden» i>4;,0'ii s Htendoo» zou.Khgelanfti.tif ,-JiaWlea ,wAi kitjgen*'lé doen waf het noodig vindt. PKTROGRAD, 12 Oct. Do Marinostal deelt mode dat Zaterdag do Russische kruiser Pallada van 8000 ton en bemand met 000 koppen, in do Baltlsclie Zee door Duitsche onderzeeërs is getorpedeerd en daarna met de bemanning Indedlopte verdween. MARKTBERICHTEN. .Veemarkt Rotterdkmil'i <io.t Vpïtfi Ossön öil Köe^ 'goëdén aanvoer, prijzen waroij voor Into' kW. 41, 2e 38 en 3<i 32 dëfit per htilf *ïlö. Magere Ossen Mo lkvoo on Vaar koeien goed aangevoerd. Vette Kalveren redel. aanvoor, late kw. 30, 2e 28, 3o 24 cent por half kilo. Stieren goede aanvoor, 1ste kw. 37, 2e 33, 3e 26 cent per half kilo. Graskalveren goed aangevoerd. Ue handel was in vette Kooien le kwaliteit flink prnshoudond, mindere soorten met redelijken omzet, vette Kalveren hooger in prijs, in Btieren was de handel als vorigo week, Graskalveron mot redelijke omzet prij zen niet hooger, op de magore markt was handel en prijzen als vorigo week. van het Koninklijk Motoriologisoh Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 768.1 to Haparanda, laagsto stand 758.1 te Vlissingen. Vorwachting tot den volgenden dag: Moest matige zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, wellicht oonige regen, zelfde tomporatunr. BrRGEULIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 8 Oct. Nora Llgtelijn, ouders P. J. Hobbel en M. van Har ten. 9. Evertje, ouders J. B. Jan sen en C. M. Laurier. 10. Mnrinna Jacobus, ouders M. Oosterling on J. Verkaaik. 11. Antonius Cornelia, ouders J. J. Loeflang en C. A. Schin kel. Maria, ouders A. van dor Laan en M. Groenendijk. Magthilda Jo hanna Cornelia, ouders L. J. Gerritsen en J. E. J. P. van Kersbergen. Cornelia Trijntje, ouders G. Dazlor en T. C. Koppendraaier. 13. Ida, ouders, D. Vergunst en L van dor Wende. OVERLEDEN: 10Oct. J.C.Geers, 17 m. 11. H. M. van Dongen Bol ding, geh. met B. Bolonje, 61 j.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2