Verzameling' Oorlogskaarten POTTELBERG Adverteert in dit Blad. NIEUW 200 KAARSEN NuteSpaarbank PHILIPS /zWATT ^oerpoSTtSIGarS Dn C88UNT tal Mi ïirknjjtar: Mainzer Zuurkool Geldersche Rookworst „NI Koninklijke hbrttii 1 tan ita tam" Europeesclien Oorlog 1914 Maun llolorrijifti r. u »nui «t I til.-. Koninklijke Marine. Wees niet verlegen. J. C. den Boer, Mej. de Wed. E. Alter 269^ Gedempte Gracht 269* a 10 CENTS De Oo Brokkenhuis DE BR DE ZUID-HOLLANDSCHE maatschappij van Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 DEN HAAG. Dames. I a Adv eHen den. MARKT 31. Gouda. FEU1LL1 Abonneert U op dit Blad. 1 HAASTRECHT. 1260? £Tï©-ult Wearwell Rijwielen zijl ml.sieriijk en laag ia prijs. ADR. DE GHOOT. Kleiweg 79, GOUDA Telefoon Intt POOL’S tandmiddelen Wed. A. JANKNEGT Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. Lij ziza,ad.koekezx DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR Heeren- en Dameskleeding, W^liej de Wed.E. ALTER. Onzuiverheid Matroos-lorpedoinaker] mininiumlM{tij(121. Kleermaker J 29JMt. Matroos-kok Stoker 2e klasse Adriana Justine Prince, Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. w De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Wie prijs stelt op VAN DEN bevattende i 1". 5». 8". 9°. geving. verkrijgbaar. utrichT GOUDA. (i 6”. 7». Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL Amsterdam. 2». 3”. 4». PRl Per kwartaal Idem franco per Met Geïllustreerd Idem franco per Abonnementen Markt 31, by oi Haarwasschen met Electr. droging Aparte Salon, van allo soorten HAAR- zijn de beate en f/oe<lkoopate, staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOI. A’ Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. Zitting' den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej. de Wed. A. M. BLANKEN, van des ’s mid dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR. Leer U gedragen volgens HET CBKPLIMEHTEERBÖEE. Het Boek voor den goeden Toon, en voor den meer Gedistingeerden Smaak in Taal, in Gebaar, in houding en In Gedrag door F. MEIJER, 7o druk voor slechts 75 centen. Nieuw Complimenteerhoek, Hand leiding om zich in Gezelschappen onberispelijk te gedragen en daarin gepast te spreken, alsmede opgave tier verschillende vormen, waaronder Invitation, Bekendmakingen en de Antwoorden daarop bohooren te worden opgesteld, met de Titulatuur, die aan verschillende Standen dor Maatschappij gegeven wordt Vorder de Regelen der Wellevendheid lot in de kleinste bijzonderheden, alsook Toasten, Toespraken, Brieven, Bloemenspraak, minimum-leeftijd 21 jan maximnm-leeft. 28 jla/ minimum-leeftijd 19 iaar maximum-leeft. 25 jaar' (indien reeds zeer vol doende kunnende stoken maximum-leeftijd 29 jaar) leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer om bij de Zeemacht in dienst te treden als Dames 1 Wilt U bij het opruimen in deses tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. D. B. GROOTENDORST, Pen. lieden overleed in den önderdom van ruim 78 jaar ten huize harer dochter de geb. Verkerk. Namens hare ««kinderen, zuster en broeder, kleinkinderen en achterklein kin deren, Wed. J. v. DOORNE geb. Janknegt. Sophiastraat 30a, Rotterdam 10 Oct. 1914. ProetTtewhJet gr at it verkrijgbaar. Gon. Agent voor Holland: CATALONIÊ te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenJf. Jf. BELOMTEJr. Agent Amstel-Brouwerij, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. 60 A 70 cent per pond en Frankfurter Knakworst GROENENDAAL 11, - Telefoon 258. Levering WERKEN. iHiT a. nn joiw Coiffeur. Oosthaveu 31. OPGERICHT HU. Voedrt uw Fee met de nuivere murwe merk .Ster” en W L, en merk IF*, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere-Dildoma Par(l» 1900. Negen Houden HlmtaUlen. Electr -Dr. A. Beate»» Zn., Gouda. DE voor Gedragen Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op JTA.A.M en ADRB& 2(>!F Ged. Gracht 2fi9‘ DEN HAAG. van het bloed veroorzaakt de moeste ziekten. De Laxeerpillen van Apotheker BOOM zuiveren het bloed, verdrijven overtollige gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doosje 25 en 50 cent. Alleen echt zoo elk doosje voorzien is van de handteekening firma M. A. BOOM. 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. GOUDA. 13 Oct. Ontspanningszaal voormilitai* ren 5 u. nm. 10 nm. S Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeel g te mogen ontvangen W» vergode ng n, concerten, vermakeljjk' heden ens., o-n deze dan in ons» j agenda te vermelden. Algemeene Kaart van Europ/i, Azië en Afrika, voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn Algemeene Kaart van Europa; Kaart van België en Noord-Frankrijk Kaart van Noord-België met een gedeelte Limburg Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België, van Luxemburg, Duitschland, Zwitserland on Italië. Kaart van Elzas-Lotharingen on de Fransche grens. Kaart van Duitschland, Oostenrijk en Rusland, de gedeelten, waarde strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd. Kaart van de Landen aan de NoordzeeEngeland, Nederland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitsqhland en Noorwegen. Kaart van do Landen aan do Middeliandsche Zee. Deze kaarten c.a. 25 X 35 cM. groot, in fraaio lichtbruine kleur uitge voerd, geven op duidelijke wijze zoo good als alle plaatsen aan, welke in dozen oorlog zijn genoemd of vermoetlolijk genoemd zullen wordenzij vormen te samen oen album. Nog slechts enkele exemplaren van Noord-Brabant en terwijl voor jongelieden op een de gelegenheid is opengesteld lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). bq Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillig® verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht als: Heden overleed te ’s-Gra- venhage onze geliefde Schoon zuster, Mevrouw geboren WnnmNK, in den ouderdom van 68 jaren. C. P. M. MOERBEEK— Punten. R. G. MOERBEEK. G. PRINCE. L. E. H. PRINCE— Schim vak dkh Loierr. Goud*, 9 October 1914. Benige en algemeene kennie- Kört Overs Ite belangrijkste troef ben nog Hteeds plaats deel van Belgiö, waar gecombineerde hngelsche gerafdeelingen achtervolg die metde verdediging belast waren, zijn gerot: via Ostende Engeland Het overige deel van gen zou over Selzaete is nu op Brugge gerei den Duitschers, die bi, de Schelde waren goga deze afdeelingen te acht Vermoedelijk evenwe Brugge en Gent deze tr sellers in oen gevecht den bij de bezetting van en schijnen nu ingehaa door een treffen onveru denmorgen was de strij vollen gang, een beslist gevallen. Volgens berichten uit grensplaatsen zijn weder lingen uit de gemeentel Uent, Ecolo, Brugge o\ sche grens binnenkomén wo sterk dat te Axel fcor de Nederlandsche i iaar de menigte andei IW overgaan. In Frankrijk is h ’tOffwteele d*t geen nadere berichte aanvallen aan het fron gen. Maar dan heet bel hebben we terrein gewoi toren. De algemeene verplaat sche troepen is ook hit ten om het gevechtsfror maar ook door eenfge zee te verkrijgen, de vt de Fransche en Belgiscl verbreken. Rijssel zou volgens d< thans weder door de D zet, na reeds door de eerste bezetting op de veroverd. Of deze innen gevolg zou kunnen w van de meerdere activit sche leger, dat na den pen zijn handen heeft spoedig blijken. Hoe het zij, de Frans tisch gestemd. Of zij h wanneer door de weerg komenden tijd grootere den weg zullen worder ratios on of voldoende gen daarvoor aanwezig den afgewach^ Op het Oostelijk gev de situatie voor de Rus R*ig te worden. In Rus ben de Duitschers bij Iw fel Overschreden en zijn plaats en Warschau niet Roraakt. In het zuiden zijn de .2) Mijnheer, ik wilde Bridoux eens spreken, Die hen ik, niijnh Hij sloot de deur on in den dal on, waar 1 wees. - Mijnheer, zeide Ari mij u beschreven als handschriftenverzamelaar iets zeer zeldzaams aan handig geschreven brief Marie Louise. Langzaam maakte hij rijn portefeuille open, n uit en ontvouwde die in< heid. Bridoux nam het epii 8nel door. Heel kort I zeide zeker, dat dit de hand rie Louise is Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren a. BOVirinfCKlKITKH, Haven te McAoonAooea, en C. IIFEUHR Wentliaven te Uouaa. Bloemenspraak, Albumversjes, Liefdesverklaringen in Poëzie, Aar digheden voor bruiloften enz. enz. gaarne een gunstige indruk maakt, schaffe zich dit bijzondere boek aan de prijs is slechtst0.75 Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van Ooed- koope Boeken, Hang b/d Vischmarkt te Rotterdam, en verder alom. Fran co na ontvangst van postwissel groot f ó-75, waarop vermeld Complimen- teerboek.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3