Nl SMITS, landel. D JSHT ep r ES VOOS 0. IE *1 ies. De Oorlog. Donderdag 15 October 1914. behalve Zon- Feestdagen. en Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BKINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON Elviza. dit Btoi. op IE 18) 1. Gouda. 53e Jaargang. ezx -A.d-’veartezx'tïeTDxSLd. voox G-oixó-sl ezx Verschijnt dagelijks Ijders. r. $0. 12604. 1 Eecloo. zoo an- ineii zou •*n gevoelig Landb. (Wordt rerrolgd.) PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. be ver- K SLAVERNIJ tHTdl t. OM «■light kM kal» tOgoU, MIM. door n door M la Soolldht m voordooHdata Uw hola doea werk verllcktea. rich hooren. Stag. 0ow> reiziger. it 1879.) gszaal voor mibtai* - 10 nm. 60LDSCHE1111 KIST. Electr. droging Salon. e soorten HAAR- van Afwthehr geneesmiddel voor imp, zuur, hart- ijsvertering. Prijs 12 louda bij ANT0I ?F Co., te Rot- JANTEN KOLFT, een nog jonge man, kwam Aan het Oostelijk Front Bij de Oost-Pruisische grens. BERLIJN, 14 Oct. Van Deutsche In Galioië. BERLIJN, 14 Oct De Deutsche Tageszoitung vernoemt uit Weenen dat In bankkringen aldaar het hardnekkige gerucht loopt, dat de Russen sedert twee dagen Lemberg ontruimd hebben en deze stad weder in handen der Oostenrijkers «ou zijn. Uit Zuid-Afrika. LONDEN, 13 Oct. Van Engolschc zijde. In het telegram door het Mi nisterie van Koloniën uit Kaapstad ontvangen wordt het volgende ge meld: Majoor Bouwer, die door ko lonel Bridge was gezonden om Maritz te controleeren, verklaarde, dat deze behalve zijn troepen <nog de beschik king had over een Duitsch contingent. Bovendien heeft hij al zijn officieren en soldaten, die weigerden met de Duitschers gemeene zaak te maken, gearresteerd. Majoor Bouwer heeft een overeenkomst gezien, ondertee- kend door Maritz oh den gouverneur van de Duitsohe kolonie van Zuid** West-Afrika, waarby de onafhanke lijkheid der Unie, als republiek ge waarborgd wordt, in ruil voor de Walvischbaai en andere gedeelten van het Duitsoh grondgebied, en waarbij tevens wordt bepaald, dat de Duit- sohers alleen op verzoek van Maritz de Unie zullen binnenvallen. Deze laatste beweert groote voorraden mu nitie en geld van de Duitschers te hebben ontvangen. De Rageering neemt zeer strenge maatregelen en zal de staat van beleg over geheel Zuid-Afrika afkondigen. ,overschaduwde zijn gelaat zoo volkomen, dat niet een» te herkennen was, of hij een haard had. In Jiet fluisterend gesprek, dat deze laat ste met den dikken hoer onderhield, her kende Schwerdtner hem aan de bromme rige «tem al« dj* persoon, die hem zoo onvriendelijk verwelkomd had. Terwijl hij het andere portierraam op dezelfde l»aak als de dikke0 heer zich op zijn ge- man A Zn-, Goud». pen aangevallen worden en dat deze gevechten in uitgebreidheid toenemen. In de Karpathen hebben wij na vierdaagsche gevechten Toro- nya genomen en worden de Rnsaen in de richting van Wyskow vervolgd. Ook hebben in het Vissodal kleine succesvolle gevechten met de wijkende vyandelyke afdeelingen plaats gehad. \olking. Hel is onmiskenbaar, dat in alle lagen van de Itevolking diep medelijden iuwscht met de ongelukkiger, die men •«•klaagt als offer» van een verkeerde po litiek en van Engeland 's perfidie. Sedert de frane-tireQroorlog in de Waal- lie provinciën onderdrukt is en men in de Viaamschf* gebieden, waar than* de laatste gewchten plaat* hebben, herhalin gen van deze onmenschelijkheden niet meer I«‘hoeft te vreezen, l» de stemming in Duitschland tegenover do Belgen zach ter geworden. Zoo schrijft de Lok. Anz. Nog doet de vreugde over den «nellen val van Antj werpen on» hart sneller kloppen, maar onze gevoelens tegenover don overwonnen vijand zijn veranderd, (leen twijfel, inden aanvang, toen de franc-tireur-oorlog logon ons woedde, waren wij uitend vertoornd; maar nu In in plaats daarvan uitsluitend medelijden gekomen. Feitelijk is thans de verbittering geheel gericht tegen Engeland, dat in de oogen van het Duitsohe volk steeds meer de l>e- wttste aanstichter van den oorlog wordt. vuv. van iauuibuuü zijde. Het dropte Hoofd kwartier meldt dd. 14 Oct. ’s middags Op het Oostelijk oorlogstooneel zijn de Russen in het gevecht bij Schir- windt teruggeworpen met een verlies van 3000 gevangenen, 26 stukken ge- ichut, twaalf mitrailleurs. Lyck is weder in onze handen Birilla van vijanden gezuiverd, Bij het terugwerpen van de Russi sche voorhoede op Warschau werden 8000 man gevangen genomen en 25 kanonnen veroverd. PARIJS, 14 Oct. (van Fransche zijde). In het heden gepubliceerde communique wordt het volgende ge zegd: Op onzen linkervleugel tot aan de Oise worden de krijgsoperatiën op de gewone wijze voortgezet. In het centrum zijn do vorderingen door onze legers in de omstreken van Betry-au-Bac behaald, bevestigd. Op den rechtervleugel valt niets nieuws te vermelden. Het is misschien niet overbodig, hierbij aan te teekenen, dat het aan vankelijk met succes bekroonde op dringen der bondgenooten tegen het centrum der Duitschers (eenige dagen geleden bij‘Soissons en nu bij Berry-au-Bac), reden geeft tot de veronderstelling, dat de Bondge nooten een poging doen om het front der Duitschers daar te doorbreken, Op het Oostelijke oorlogsterrein. WEENEN, 14 Oct. Van Oostonryk- sche zijde. Hedenmiddag verluidt van officieele zijde, dat de in de linie Stary—Sambor—Medykh versterkte vijandelijke stellingen door onze troe- BE JOM Oorttaw» 3L Koning Ferdinand I. BERLIJN, 14 Oct. Van bevoegde zijde wordt den correspondent van de Vossische Zeitung te Boekarest ver klaard dat koning Ferdinand I in do opvatting en behandeling van buiten- landsche vraagstukken volkomen door den geest zijn voorgangers bezield is en dat de door beleid en bezonnen heid gekenmerkte politiek van Roe menië zich in dezelfde banen als tot De nachttrein naar de residentie was op punt om het stadje Borghausen te ver laten. De conducteurs hadden de portieren der wagons reeds gesloten, en de machi nist Ijield de hand aan de stoomfluit om M sein tot vertrekken te geven. Daar kwam in snelle vaart een man uit het stationsgebouw loopen. Door zijn ruimen manteljas, die in den wind fladderde, ge- hij op een reusachtige vleermuis, die in den herfstnacht voortvloog. Kan ik nog mee? hijgde de heer, terwijl hij ’t sweet van zijn gelaat wiachte. De stationschef, die hem reeds met een handgebaar beduid had, dat bet niet kon, herkende hem nu bij het licht der lantaarn °P het perron. Hé, mijnheer Schwerdtner, gaat ge nu reeds weer heen? Kom, maak gauw ’oort, ik zal n helpen! De reiziger kon niet antwoorden; de welwillende beambte rukte het portier van naast bijzijnden wagon open en duwde den laatkomenden bekende naar binnen. 6p hetzelfde oogenblik liet de stoomfluit «ich hooren. en de trein kwam in bewe- het leger was een infanterlecorps achtergebleven staande uit de overgeblevenen van schillende regimenten en toen ik tusschen die menschen doorliep, vroegen verschei- donen mij, hoe zij op iloliandsch gebied konden komen, ’s Nachts zijn zij bij troe pen zich komen melden aan onze grens posten en door onze soldaten vriendelijk ontvangen. Het zijn hartelijke kerels, onze jbngens, de hospitaalsoldaten zijn handen tekort gekomen om gewonde voeten en lichte kwetsuren te verbinden en die niet meer konden loopen te vervoeren. En zij hebben hun laatste «tuk kommiesbrood ge geven en koffie en thee gezet om in hun geïmproviseerde wachtlokalen de Belgi sche soldaten te laven. Zaterdag zijn bij Hulst 15.000 Fransche en I ngelsche soldaten overgekomen en de Belg, generaal, die hen bracht, heelt zich, zoodra hij op Hollandsch- gebied was doodgeschoten. De strijd In Vlaanderen. BAS VAN GENT. 14 Oct. Bij Somer- gem wordt op het oogenblik zeer hevig gevochten. Somergeiu ligt tusschen Gent en i. Blanken, 7 nor, loll. Mij. v. Landb. str. iwij geregeld tijdig gen ontvangen vaa jerten, vermakelyi* Leze dan in ons» an. hoekje en gaf zich moeite om te toonen, dat hij geen notitie wilde nemen van het gesprok der heeren, die zoo gaarne on- gestoord wilden blijven. l >e heer in grijzen mantel haaide nu uit >»eu zijner mantelzakken een koker te voor schijn. Ik zal nog maar een «Igaar aanste ken. Dat is het lieste middel tfgen kies pijn, zelde hij. Doch daar scheen hij iets te bed(*nkwn. Hij boog het lichaam voor over naar Schwerdtner en hield hem den sigarenkoker voor, welke uit twee klop pen bestond, waarvan hij de een met de Vingers gesloten hield. Wij zijn u misschien lastig met ons rooken wilt ge daarom zeil liever ook mtN'doen, mijnheer Hij vroeg dit met gedempte stem, alsof hij wegens zijn rheumatiok den mond bijna uiet kon openen. Dank u, ik rook nooit, antwoordde “ichwerdtner. Zonder zich beleedigd te toonen, trok fa* heer zich met «wn schouderophalen terug. Hij nam een sigaar uit den koker, kreeg vuur van zijn vriend en borg den koker weer in zijn mantelzak. Schwerdtner «loot de oogen. Het een tonig gedruiscb der wielen en het gemom pel van zijn twee reisgezellen bij het an dere portierraampje deden hem allengs in sluimeren. Daar bij trokken de jongste gebeurtenlswn uit zijn- leven In nevelach tige Iteelden het oog van zijn geest voorMj. Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk. BERLIJN, 14 Ozt. (van Duitsche ggde). Het Groote Hoofdkwartier meldt dd. 14 Oct. ’s middags: De vijand en daartoe behoort een deel van de bezetting van Antwerpéh bevindt zich in haastigen aftocht van Gent naar het Westen en de kust. Onze troepen vervolgen hem. Rijssel is door ons bezet. Hier werden 4500 gevangenen gemaakt. De stedelijke overheid had Rijssel tot open stad verklaard. Desniettemin schoof de vijand bij een omvattingspoging van Duinkerken troepen daarheen met de opdracht zich te handhaven tot het dmvattingscorps zou zijn aangekomen. Aangezien dit niet kwam, was hiervan het natuurlijk gevolg, dat de doelloos verdedigde stad bij de inneming door onze troepen werd beschadigd. Van het front valt niets nieuws te melden. Geconstateerd is, dat dicht bij de kathedraal van Reims twee zware Fransche batterijen zijn opgesteld. Verder werden lichtsignalen van een èr torens van de kathedraal opge- lerkt. Natuurlijk zullen al onze troe pt bij dergelijke maatregelen van den v||bn<l optreden zonder do kathedraal te sparen. De Franschen dragen dus 8oo wel thans als vroeger zelf de ichuld als het kerkgebouw verder het offer van den oorlog wordt. zooals deze laatsten dit zelfde eenigen tijd geleden poogden te doen bij St. Mihiej aan de Maas, aanvankelyk met het gunstige resultaat dat die vesting hun in handen viel, maar zonder dat de beoogde doorbre king van het front der bondgenooten slaagdeintegendeel wordt van daar een terugtrekken der Duitschers gemeld. De Duitschers In Belgis. De aftocht van het Belgische leger. Ue coat, van net ad. te saw van Gent «etinjii onder uato 12 UCt. ,r ih bijna te veel om te schrijven. ..VenaiB de »cnepen op ue reede de dei ning geiovien van den geweldigen golt- .-’lag up ue niormachiige zee, i« turn een na voelen van de ontzaglijke gebeurteniH- sen, die de vorige week helmen pmate gevonden bij en na den val van Antwer pen. Dagenlang heb ik te belzaete ge zien het voorbijtrekken van het Belgieeue leger, dut uh den omtrek van Antwerpen wegtrok om de verdediging der tonen over te laten aan de bondgenooten. Daar toe waren 18.0UÜ Franschen en r.ngel- «uhen naar Antwerpen gekomen, de n- gelschen met scheepskanounen van 14 M. lengte, 't Heeft niet mogen baten, het ge- «chutvuur heeft ai die dagen met upge- houden en do 42 c.M. stukken der Dutl- «chers hebben hun onweerstaanbaarheid bewezen. Woensdag reeds was allen uit Antwerpen gevlucht, de regoering i^iar Ostende, de gezanten der vreemde mogend heden her- en derwaarts, de koning naar '>elzaete. Daar zag ik hem Donderdag. an verwonding, zooals sommige lierich- len luiden, geen spoor. Hij liep met een adjudant op de kade een sigaar te roe ken en zag er zorgelijk uit. Koning Al bert is een zeer sympathieke, jong uit ziende man, met iets zeer bescheidens en innemends in zijn optreden. Voor allerlei menschen had hij een vriéndelijk woord over en de soldaten prezen hem zeer. „Waren alle officieren maar als de Ko- ntnk, zelde een soldaat tot mij, dan alles wel anders zijn gegaan.' De Koningin was er ook, doch haar lK*b ik niet gezien, ik t kwam juist even te iaat en zag het volk Hunnen Maje steiten nog toewuiven, toen zij naar hel hui® van Burgemeester César de Kleck gingen, waar zij logeerden. Vrijdagmorgen is de Koning te paard en de Koningin per auto naar Ostende vertrokken. Het voorbijtrekk»jp van het leger imposant. Op het groote marktplein Selzaete «tonden heiderden auto's en i als ik vragen mag Naar df* residentie, antwoordde Schwerdtner, zonder zich te bewcg«m. Hij alle beleefdheid was hij niet in een «tem ming om met vreemden «en gesprek aan te knoopen. De vrager zw«>g en hervatte weldra het fluisterend gevoerde gesprek met zijn reisgezel. Nu kwam de conducteur om het reis biljet van den laatst hijgekomon reiziger te knippen. De man met den brrodgeranden ho«d ging rechtop zitten en beschermde Zich niet zijn mantelkraag tegen de Ma- OcnstRooniende fri«»che lucht. I lionsivaardig reikte de dikke beer het biljet van Schwcrdlncr aan den conducteur over en deze knipte er met zijn tang oen gaatje in. De dikke (luisterde hem intus- schcn hoos toe Wol verduiveld, zeg eens, Ik heb Uitdrukkelijk bedongenHoewel ge fluisterd, had Scherdtner deze woorden toch gehoord. Neem mij niet kwalijk, fluisterde de oonducteur terug. geheel toevallig en In de haast heeft de stationschef zelf dien heer ingelaten. G® zult wel bemerkt heb ben, dat ik geen tijd mefer had... Goed maar geef voortaan In-ter acht. Ik hoop, dat het nachtverkeer niet zoo druk is, dat we nog meer toevloed van reizigers te wachten hebben. Daar zal ik wel voor zorgen, u kan er op rekenen. De conducteur ging on sloot het por tier. Schwerdtner kroop nog dieper in zijn tocht nog vrij kalm, maar rijdag kwam er meer schot in. Toen waren de Duii- «cherH al aan het opjagen en was hun geschutvuur duidelijk te hooren bij Moer- beke, ongeveer 2 uren van Selzaete. Toen ging in het in «ene dubbele file over de brug. Aan de eene zijde auto's waaron der vele auto-omnibussen met i ngelschen, kanonnen Of ruMery en daarnaast dwar relde maar voort het voetvolk, vaak In de looppas. Maar men moet respect heb ben voor het Belgische leger, zoo orde lijk en bolrekkelijk precies ging alles. Want het moet toch geen kleinigheid zijn acht of tien uren gemarcheerd of gereden te hebben en met oen vijandelijk leger in den rug en zijn vaderland verloren we tend, nog zijn sangfroid te bewaren, zoo als die Belgische soldaten deden. En er waren er bij op bloote voeten met schoe nen in de hand en vrachtwagens en boe renkarren vol met soldaten, die niet meer inedekonden. En tusschen dat leger in stroomde het maar voortdurend vluchte lingen uit de dorpen en stadjes, bepakt en beladen, te voet, op fietsen, op hon denkarren en voertuigen van allerlei soort. De straten en wegen waren er mede over dekt. In het krankzinnigengesticht van belzaete werden honderden uit andere ge stichten gebracht en die stuiuperds waren weerbarstig en verschrikt geweest. Nu zijn er in dat gesticht, waar er ders ongeveer 800 zijn, bijna 8000 krank zinnigen. Vrijdagnacht is begonnen het overko- van Belgische troepen op Hollandsch gebied. Tot dekking van, 1 infanterlecorps achtebgt zijn verontschuldiging aan te bieden voor zijn haa«tlg ongewoon binnenkomen. Ik kwam zoo laat, dat ik reed« vreesde niet meer te kunnen meereizen. Neem mij niet kwalijk, dat ik zoo onstui mig hier binnen kwam. Deze beleefdheid scheen den heer In den grijjien mantel iets vriéndelijker ie «temmen. Het wae alleen wegen* den wind door de open deur, zeido hij halfluid, i mijn verwen«chte rheuiuatii-k... Het verwondert me eigenlijk, datje zoo gevoelig hent, zei de kaalhoofdige mot zekeren spot. Ik dacht, dat jij in je leven dal wel ontwend zou wezen- Als men. zooals jij... Och wat viel de ander hem In de rede. Niemand is gevrijwaard voor kiespijn. Hij wierp het overschot van zijn sigaar het venster nit en keerde he< hoofd een weinig naar Sohwerdtaer. die zijn hoofd in de kussens drukte peinzend voor zich uit zat te staren. Waar gaat nw reis heen, mijnheer. was van lerden auto's en voort durend stroomde het maar toe, artillerie, allerlei soort cavalerie, lander®, guides, mei 'dubbel zooveel losse paarden als man nen. Vele lansiers hadden lansen van uhlauen. Woensdag en Donderdag ging de af- Van I—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer - - 0.10 Bp drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van i-—5 regels f0.35 bij vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.95 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Gevangen Frantche geestelijken. BERLIJN, 13 Oct. Van Dnitache zyde. De Keizer stond op verzoek van den aartsbisschop van Ketden toe, dat krijgsgevangen gemoakte Fransche geestelijken, die als gemeen soldaat dienst deden, al» (krijgsgevangen) of* fioieren zullen worden behandeld. Na den val van Antwerpen. BERLIJN, 14 Oct. Do Duitache bladen fe-even voortdurend verslagen uit hot ver laten Antwerpen en hun correspondenten schilderen op hartroerende wijze de gren- zelooze él lende van de van alle middelen beroofde inwoners van Antwerpen en on der d» door de belegering getroffen be- struikelende de coupé binnenbijna had hij zijn hoed en reistasch uit de hand la ten vallen; in zijn gejaagdheid wa» hij ais verblind. Een brommerige stem stiet een luide verwensching uit. Schwerdtner stamelde een verontschuldiging, daar hij geloofde een passagier in het halfduister op de voeten getrapt te hebben; hij groette daar op beleefd en wischte het zweet van zijn voorhoofd; inmiddels was de trein in vol- mak zette,, oordeelde hij noodig, nogmaals l«*n gang gekomen. t Nu eerst kon hij eens om zich heen zien. Er waren nog twee andere reiziger» in de coupé. Voor zoover het licht der lamp aan den bovenwand en de rook van twee sigaren «en juiste waarneming toe heten, kwam hij tot het vermoeden, dat zij mannen van middelbaren leeftijd wa ren. Zij zaten tegenover elkaar bij een raampje. De een, die voorwaarts reed, wa« zwaarlijvig; hij droeg een borateligen snorbaard en aan de hand, waarmee hij de sigaar aan den mond bracht, fonkel den eenige prachtige diamanten. Hij scheen bet warm te hebben, zijn ademhaling wa® hoorbaar en hij had zijn hoed afgelegd het licht der lamp scheen op zijn glim mend kaai hoofd. Zijn reismakker tegen over hen» scheen zich voor de frisachc lucht in acht te nemen en scheen het open raampje slechte te dulden ter wille van zijn overbuurman. Hij droeg een langen, donkergrijzen stofmantel, van boven tot onder geheel dichtgeknoopt en had een zwarten doek om zijn kin en wangen. I en groote grijze hoed met breeden rand f 1 25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1