Stadsnieuws. Boskoop- De luiste dagen ii het bestormde Antwerpen x. Laatste Berichten. 406e STAATS LOTERIJ. Telegrafisch Weerbericht BrRCxEELIJKE STAJND. nu toe zal blijven bewegen. Het is ook nu wederom bewezen dat trots sommige verschijnselen in het publieke leven van Roemenië de dvnastische jf)pee diep ook in de breeaere lagen der bevolking is doorgedrongen en dat bet volk zich ook met groote kracht tot den nieuwen koning wendt wien het Roemeensche volk diepe genegen heid en het volste vertrouwen schenkt. Naar luid van berichten in A^eensche en Duitsche bladen neemt de span ning tusschen Rusland en Turkye meer en meer toe. In Constantinopel voelt men zich er over bezwaard dat Rusland tegenover Turkije een uiterst beieedigende taal voert. Duitschland en Nederland. BERLIJN, 14 Oct. De „Berl. Ztg. am Mitt." sohrüft onder den titel „Duitschland en Holland" o.m.: „Het komt Duitschland niet iü de gedachten om Nederland to bedreigen. Het bezit van Antwerpen heeft, ook zonder de vrye beschik king over de Hollandsche Schelde- monding, voor ons enorme waarde, dezelfde waarde, die Antwerpen voor België had en die de stad ook steeds in de oogen van Engeland gehad heeft. Van onvriendelijke bedoelingen, welke ook tegen het Koninkrijk dat door het Vorstenhuis van Oranje ge regeerd wordt, was en is bij ons geen sp rake. Wij betreuren het reeds genoeg, dat Holland door den jpassalon toevloed vluchtelingen en door de interneering van Belgische en Engelsche troepen, zonder zijn toedoen, by de ramp be trokken word, en bewonderen zeer de gastvrijheid waarmede men ginds een toevlucht verschaft aan honderddui zenden, die zonder eenig middel van bestaan zijn, en deze allen opneemt. Het zyn waarlijk geen geringo bezwa ren en moeilijkheden die den Hollan ders door deze scharen worden bereid, die over hun grenzen binnen stroo men. Do mensohlievende opneming en verzorging, die deze vluchtelingen daar vinden is de grootste erkentelijk heid waard. Doch Holland thans nog zélf in don maalstroom van dezen volken-oorlog te trekken, is zoo ver van onzé be doeling af als maar mogolyk is; Duitschland zulke oogmerken toedich ten is even ongerijmd als arglistig. Nederlanders en Duitschers. Nog altijd z|jn er by ons, schrijft Het Volksbelang van Gent, monschen die beweren, dat vele Hollanders, de Duitschers in dezen oorlog genegen zyn. Ziehier wat een gekend Duitsch schrijver, Friedrich Von Heilwald, sprekende over Nederlanders en Duit schers, in zijn gekend werk „die Erde nnd ihro Volkor", daarover zegt „Met de Duitsohers vormen de Ne derlanders een scherpe tegenstelling. Geen natuurlijke gronsen sohoiden de beide volken en toch is het den Duit- scher, zoodra hy do grenzen over schrijdt, te moede, alsof hij zich hon dorden mylen van zyn vaderland be vond. „Was hot tot voor korten tyd in Duitschland de gewoonte, Nederland als een onderdeel van Duitschland te beschouwen, reeds in de taal bestaat een zoo groot verschil, maar in andere opzichten is het onderscheid tusschen de beide volken niet minder. Elk des kundige moet erkennen, dat zoo eenig volk recht heeft op een onafhankelijk nationaal bestaan, dit met het Neder- landsche het geval is. Met uitzondering van de Engelsohen, is er geen Ger- maansch volk, met zulk een sohorp geteekend volkskarakter." „De Nederlanders zegt Krusse in zijn werk „Excurse tiber holliindi- sche und vlëmisohe Art, Spraohe und Litteratur" zyn e«n volk op zich zelve. In hun neigingen, zeden en ge woonten vertoonen zij veel meer over eenkomst met de Engelschen dat met de Duitschers en hiervan zyn zij zich zeer goed bewust. In den regel wil de Nederlander niets van de Duitschers weten en zeker zou elke poging, om zyn vette weigronden in te palmen door hem op krachtige wijze worden afge wezen, waarbij een grootach inundatie systeen nog even goede diensten zou doen, als ten t|jdo van den grooten Zwyger." UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BU HET LEQER TE VELDE VI. Wat een veldprediker nu eigenlijk te doen heeft met vluchtelingen In de eerste plaats heeft de uittocht ia 't r; van zoovele duizenden Belgen leven in de plaatzen, waar wy vertoeven, geheel en al in de war gebrachtal wil men nog zoo graag men kan onmogelyk dit aangrijpend feit behandelen alsof het niet bestond, vervolgens kwam daardoor een alge- meene opwekking tot het leger om te helpen, zooveel nooden te bestrijden en allen ontvingen deze opwekking met de grootste ingenomenheidsol daten wijzen den weg, helpen den vreemdelingen hnn pakken dragen, deelen brood uit en water, doen af stand van hun eigen maal warm eten, loopen en rijden patroelje om langs de breede wegen het verkeer te waar borgen officieren beramen maatre gelen en waarborgen de uitvoering men weet bijna niet, waar bp te letten valt, de menschen worden afgezet, bedreigd, bedrogen door gewetenloo- zen, die het juiste oogenblik steeds schijnen te kennen om hun voordeel te doen met anderer moeilijkheden dan was er de schoone ontdekking, dat Nederland ondanks den druk der omstandigheden barmhartig blijft en gaarne helpt om wonden te heelen en tranen te droogeneindelijk was het gevaar niet denkbeeldig, dat de soldaat schade zou beloopen aan zijn zedeloos beid, want die Belgische meisjes en vrouwen zijn zoo anders dan de onzen, zoo wuft, zoo gauw vergeten haar leed, zoo belust op overwinningen Neen, het waren en het zijn bij lange niet allen heilige boontjes en ingeto gen braven, die hier huisvesting zoch ten, vooral niet, als zij neerstreken waar veel soldaten gelegerd zyn. Wat een veldprediker heeft uit te staan met al die vluchtelingen Denkt u, dat ge een ruimte hebt gevonden om eene samenkomst te houden met de aan uwe verzorging toevertrouwden, een school, een schuur of iets derge lijks in elk geval een schoone vondst, want zoo heel weinig bleef beschik baar tengevolge van de inkwartiering. Nu dringen drommen vluchtelingen op ze moeten, als het kan toch onder dak worden gebracht, reeds teveel overnachtten onder der. blooten hemel of bij het brandend vuurtje in de bosscfien en uw school, uw schuur is in een oogenwenk in bezit geno- mon, gij moogt buiten blijven staan Maar als ge de beschikking hebt gehoudenbijv. in de weken, toen nog geen vluchtelingen ons land over stroomden, over eenige ruimte, hoe gaat het daar dan toe? Wat komt er terecht van de godsdienstoefening Ik ga er u eene beschrijvenOp het appel is meegedeeld, dat de veldpre diker er is en kerk zal houden, in een danstent, in deze dagen voor de soldaten afgehuurd en dienende voor kantine. Ryen stoelen en banken daarvoor een tafeltje of een groote trommeldit is de plaats voor den domine. De officieren geven loffelijk het voorbeeld en zitten vooraan. Er wordt ook gezongen, meestal zonder begeleiding, bekende liederen, waarvan het gebruik belangryk is vergemak kelijkt sedert een dun bundeltje (bloem lezing uit psalmen en gezangen met een enkel koepiet van tWien Neer- lands Bloed en 't Wilhelmus) den sol daten in handen is gegevende meesten hier hebben ook een nieuw testamentje, dat ze in kleine ruimte kunnen wegbergen. 1 fl.ri fS Maximum prijs voor suiker. Naar Tel. vernöemt, is binnenkort de vaststelling van een maximum prijs voor suiker te verwaohten, nl. op f 48.50 de 100 K.G. Prijsverklaring. De Stoomtram-Mij. „Nederland" ontving van hare agenten de heeren Keller Bryant en Co., 2 King William London E. C. de volgende telegrafi sche medodeoling De belasting-ambtenaren deelden ons mede dat hoeveelheden rubber huiden, molastego, en rood en geel koper van de schepen „Celebes", „Nias", „Kiouw* en .Oranje, zyn verbeurd verklaard. Alle verzoeken om inliohtingen moe ten worden gericht tot den procureur- generaal at The Treasury. Dank betuiging van den Belgischen Gezant. De Minister van Bultenlandsche Zaken ontving van den Belgischen gezant t Ibler den volgenden brief, in de Fransne t.vol „Den Haag, den 12 Oct. 1914. Mijnheer de Minister. Sedert het begin van den oorlog heeft Holland, naar het schoone woord vin H. M. de Koningin, aijo armen geopend aan de ongelukkigen die een schuilplaats bin nen zijne grenzen zochten. Die praohtige opwelling van het begin is niet verslapt. Integendeel was ln de jongst ver loopen dagen ten gevolge van het Meg, het tMMnbardement en de brand van Antwerpen zoomede van de verwoesting der omliggende gemeenten, een zeer tal rijke Belgische bevolking gedwongen een toevlucht in dit gastvrije land te ln 't vooruitzicht vzn deze droevige ge beurtenis had de Regeering des Koning» sen het Kzbinet te 's Gravenhage ge vraagd of 't er in zou toestemmen die vluchtelingen op te nemen. Uwe Kxcel- lentle beeft mij wel willen antwoorden dat de Nederlandsche Regeering ai bet moge lijke zou doen om deze on gelukkigen te hulp te komen. Ik heb opdracht ontvangen de Nederl. Regiering warmen dank te betuigen voor de welwillendheid waarmede zij de inwo ners van Antwerpen en der naburige grensplaatsen heeft ontvangen. Ik kwijt mij van deze taak met even veel ontroering als oprechtheid omdat ik getuige ben geweest van deze spontane uiting van prachtige edelmoedigheid. Het voorbeeld daartoe is overigens vzn hoogerop gekomen. H. M. Koningin Wil- h el mi na, steeds de eerste om de ongeluk kigen te ondersteunen, beeft zicb wel per soonlijk met de arme Beigen willen bezig houden mi heeft bun levensmiddelen en warme kleeren laten uitreiken. Alle Beigen zijn diep ontroerd en dank baar over de goedheid van hun noordelijke buren. Ik heb de eer, uit naam van mijne landgenooten en voor mijn persoon, Uwe Excellentie te verzoeken allereerst aan de geëerbiedigde souvereine van dit land, aan de Regeering en eindelijk aan het geheele Volk onzen diepst gevoelden dank en onze onmetelijke erkentelijkheid wel te willen betuigen." Ik maak van deze gelegenheid enz. (get.) A. FALLON. Onlusten in Celebes. PF.N HAAG, 15 Oct. Blijkens een uit Ned.-India bij het departement van Kolo niën ontvangen telegram werd bij het onderdrukken van de in de landstreek Ma- inasa (afdeeüng Mandar van het Gouver nement Celebes en onderhoorlghedeo) uit gebroken onlusten, gestuit op een ver sterking te Paladsng. Daarbij werden een I uropeesche sergeant en twee Europee- scho fuseliers gedood, een onderluitenant licht gewond en een inlandsch fuselier zwaar gewond. De versterking is inge sloten in afwachting van versterking der troepenmacht. De Vluchtelingen uit België. Terug naar Antwerpen. Naar wy vernemen is een nader overleg met de Duitsche Regeering omtrent den terugkeer der Belgische vlnohtelingen nog onvermijdelijk geble ken. De Regeering heeft inmiddels met den meesten spoed dat overleg onver wijld ter hand genomen, maar nog niet zoodanig antwqord ontvangen dat de Regeering afdoende maatregelen voor den terugkeer zal kunnen nemen. Te Rotterdam beginnen de gegoede Belgen zelf ook de handen aan de ploeg te slaan teneinde voor een be hoorlijke nittocht zorg te dragen. Reeds is vergaderd met het doel daartoe een comité te vormen wat wel spoedig tot stand zal komen. Achteruitgang visscherij door den oorlog. Hoe de oorlog op onze visscherij uitwerkt, blijkt nit de opbrengst der visch in de Rijkshal teIJmuiden. De opbrengst van de maanden Aug. en Sept. van dit jaar bedraagt f 482.417, en in dezelfde periode van 1913 f 1.298.976, das een enorme vermin dering van f 866.559. Is het niet door staking, thans wordt onze visscherij door den oorlog hevig geteisterd. GOUDA, 15 October. Kleeding voor de vluchtelingen. In verband met de nog bestaande groote behoefte aan kleedingstnkken voor de vluchtelingen hier ter stede, zullon de padvinders alhier onder lei ding van den len luit. L. D. Viehoff Zaterdagmiddag a.s. eon rondrit door de stad maken, teneinde de ingezetenen in de gelegenheid te stellen hetgeen zy aan kleedingatukkan overcompleet hebben, voor do vluchtelingen af te staan. De Vluchtelingen in Gouda. In dezen tyd van oorlogsverschrik king en ellende» die de nasleep daar van is, is het heerlijk te ervaren welk een warmte en hartelijk medegevoel er by onze landgenooten is voor de vluchtelingen, die uit onzen zuidelijken nabuurstaat onze grenzen zyn over- geyld in grooten angst om het ïyfte bergen. In ons geheele land zyn die nobele gevoelens óm hulp te bieden aan den steun-behoevenden medemensch op prachtige wyse tat uiting gekomen. Overal geschiedde dit in ons land; van onze eigen stacl weten wij het het beste hoeveel er reeds is en nog wordt gedaan om leniging te brengen in den nood, waarin zoo talloos velen ver- keeren. Het Comité tot staan, afd. Vluch telingen, dat zich hier met de verzor ging heeft belast, heeft sinds de komst aer vluchtelingen op treffende wyze ervaren hoe zeer velen zich bey veren het hunne by te dragen, hetzy door zich zelf beschikbaar te stellen voor de vele werkzaamheden, die moeten worden verricht, hetzy door bydragen in geld, geschenken in voedingsmid delen, versnaperingen, gebruiksarti kelen en voorwerpen van allerlei aard, die in deze dagen bijzonder van pas komen en kleedingstnkken vooral. Eenig idee daarvan geeft het vol gende brood, vleesch, rqst, kaas, worst, melk en siroop werden door leveran ciers en particulieren de eerste dagen gratis verstrekt en daarna totgeredn- ceerden prys geleverd of wel by be stellingen werd soms wel de dubbele hoeveelheid afgeleverd als in reke ning werd gebracht. Koekjes, cakes, beschuit, eierkoeken, appelen kwamen in allerlei hoeveelheden in tot groote vreugde van de kinderen vooral, die zich deze lekkernyen heerlijk hebben laten smaken en speelgoed, waarmede zij zich vermaken. Maar niet alleen de kinderen zyn zoo bedacht, fabrikanten van sigaren en pypen zonden tabak, sigaren en sigaretten benevens de pijpen, die spe ciaal in Antwerpen gebrnikt worden. Daarmede is aan de mannen een groot genoegen verschaft in dezen tijd, na zy tot werkloos blijven zijn gedoemd. Voorts kwamen er nog by het Comité in hoeveelheden zeep, eau de cologne, kaarsen, kleedingstukkpn van allerlei aard, tof luiers zelfs, die zeer noodig zijn in dit groote gezin, waarin ook de zuigelingen niet ontbreken, petten, die velen welkom zijn, verder ook geïllustreerde briefkaarten en veel lectuur, waarin de vluchtelingen zich in de ontspanningszaal der sociëteit of in den tuin verdiepen. Door de welwillendheid van den eigenaar van een magazijn van uurwerken is het Comité in staat gesteld den vluchte lingen in hnnne zoo bereidwillig met grooten spoed ingerichte nachtverblij ven de gelegenheid te bieden het juiste uur te vernemen. Het Comité ontving van verschil lende zijden een belanrijk bedrag in geld, waaruit de uitgaven kunnen worden bestreden voor de aanschaffing van allerlei wat npodig is. Onder de ingekomen bedragen zijn groote en kleinere, en de wijze waarop dat geld werd geschonken getuigt van de groote sympathie, welke voor net verzorgings- werk van de vluchtelingen wordt ge voeld. Een R. K. geestelijke, die in „Ons Genoegen" op bezoek was stelde het Comité een bedrag ter hand, ten einde de in de keuken dienstdoende Belgische vrouwen van klompen te voorzien. Verschillende wasscherijen hier ter stede boden welwillend aan de wasch voor de vluchtelingen te verzorgen. Daar niet van al die gewaardeerde aanbiedingen gebruik is kunnen wor den gemaakt, heeft het Comité aan de stoomwasscherijen van de firma Daalmans Co. en die van de firma Jaspers, „Het Wapen van Amsterdam" de verzorging der wasch om beurten toevertrouwd. Het Comité ondervindt ook bijzon dere medewerking vfcn h.h. doktoren, die gezamenlijk een apgeling voor de medische verzorging der vluchtelingen hebben getroffen, van de directrice en de zusters van het van Iterson-Zieken- huis, waar de menschen worden ge baad, van de R.K. liefdezusters, de zusters van de Wijkverpleging en van de particuliere verpleegsters hier ter stede, die ook des nachts hun wakend oog over de slapende vluchtelingen laten gaan. De Stadsapotheek bereidt gratis de recepten, hetgeen zeer wordt gewaardeerd. Het aantal vluchtelingen in Gouda bij het Comité ingeschreven, bedraagt 1135. Van dit aantal vertrokken reeds naar Haastrecht 180, naar Schoonho ven 100, naar Oudewater 121, en naar Moordrecht 21. Laatstgenoemde ge meente achtte het zioh ten plicht meerdere vluchtelingen tot zich te nemen het plaatselijk comité aldaar wendde zioh daarom tot het comité te Gouda, dat op dat oogenblik zelf zijn menschen goed kon bergen, waar na het Moord rechtVcomité er in slaagde aan een 50-tal vluchtelingen uit Rot terdam een goede wijkplaats te kunnen bieden. Dit doortastend optreden ver dient alle waardeering. Voor zulk een beduidende vreem delingen-bevolking is het natonrlyk noodig dat een goede regeling wordt getroffen, teneinde te zorgen dat alles op tyd geschiedt. Wy noemden reeds de verdienstelijke prestaties van de militairen onder leiding van den le Luitenant W. H. Holsteyn, doch daarnaast dient ook melding te worden gemaakt van het feit dat vele diensten worden verricht door de vluchtelingen zeiven, mannen zoowel als vrouwen, die dit doen met het grootste genoegen, en daarvoor «en welkome hulp zijn. De vrouwen schil len de aardappelen en helpen bij werk zaamheden in de keuken ook zyn er vrouwen, die aan de naaimachines werken, welke door de dames van het Comité zyn aangeschaft teneinde de linnenvoorraden bij te houden, ver stelwerk te doen enz. De mannes helpen by het aandragen in de keuken en verrichten ook andere werkzaam heden, die hen worden opgedragen, zoodat langzamerhand het werk w»t gedaan moet worden, in eigen beheer kan geschieden. Het aantal vluchtelingen ondergac heden een beduidende verandering Een 25-tal vertrekt heden met door den stalhouder, den heer J. A. C. de Goey welwillend beschikbaar gestelde rijtuigen, naar Bergambacht, waar een Comité de verzorging van deze men schen op zich neemt. Tegenover deze vermindering staat dat morgen weder 500 vluchtelingen uit het zuiden des lands worden verwacht. Deze mensehen zullen in de kweekkassen van de H.V. v/h Gebr. Steensma aan den Qnof Florisweg hun «nachtverblijf vindei. Ook de vluchtelingen, welke than welwillend worden geherbergd in lo kalen van de sociëteit „de Réunie", gaan naar het verblijf aan den Graaf Florisweg over. Door oe bijzondere welwillendheid en het doortastend optreden van des heer H. Eijssen op Vrijdagavond jl. toen de groote stroom van vluchtelingen aan kwam, waarvoor aanvankelijk geen on derdak was, mocht het Öomitó dien avond reeds beslag leggen op de pak huizen van den heer Eyssen, waar met groote snelheid slaapplaatsen voor de menschen werden ingericht. Daarvan is tot heden een dankbaar gebrnik ge maakt. Nu ter anderer plaatse vol doende ruimte voor nachtverblijf is verkregen door vertrek van velen naar omliggende gemeenten, is door den hoer W. F. A. Lambrechtseo van Ritthem namens de ca. 200 vluchtelingen die daar verbljjf hielden, den heer Eijssen dank gebracht voor zijn welwillende beschikbaarstelling van zijn gebonwen, waardoor &\\e aangekomenen Vrijdag reeds een onder dak kon worden verschaft. Ook bracht de heer Lambrechtsen namens het Comité den heer Eijssen bijzonderen dank voor de aan de vluchtelingen verleende gastvrijheid. In den tuin der Sociëteit rtGnaG»« noegen werd Woensdagmiddag een concert gegeven door de militair! kapel, die na elk nummer door de vluchtelingen warm werd geapplaudi- seerd. Voor Zondag a.s. is door de muziek van het R. K. Jongenspatro naat „St. Alloysius" een concert in „Ons Genoegen" toegezegd. De Directie van de Witte Bioscoop stelde Dinsdag en Donderdag van deze week zyn zaal voor de vluchtelingen open. Van dit vriendelijk aanbod werd een dankbaar gebrnik gemaakt Onderbreking stroomlevering. De Directie der Gemeente Lichtfa brieken maakt bekend dat met goed vinden van Burgemeester en Wethou ders van Gouda, de stroomlevering der Centrale zal worden onderbroken, op Zondag 18 October 1914, en zoo noodig ook op Zondag 25 October 1914, telkenmale *ran des voormiddags 7 uur tot 12 uur, tot het doen van eenige werkzaamheden in den hoog- spanningsaanleg der fabriek. De vorige aankondiging vervalt hiermede. Gisteren zijn van hier afgezonden naar Bergen op Zoom vier automo bielen geladen met levensmiddelenen verschillende kleedingstnkken, daartoe dopr ingezetenen dezer gemeente be reidwillig afgestaan voor de Belgische vluchtelingen. Door het alhier opgericht Mili tair Mannenkoor „Nooit gedicht" op a.s. Zaterdag des avonds 7 uur in het Hotel Neut eene uitvoering wor den gegeven, waarvan de opbrengst zal komen ten bate van het steun comité. Haastrecht. Door den heer Commissaris der Koningin in Zuid-Holland zyn her benoemd tot Zetters voor 's Rijks Di recte Belastingen alhier, de heeren B- Smit en P. Blanken. En in de gemeente Vlist de heeren G. Boer en J. A. Rooken. Stremming passage. Door B. en W. dezer gemeente wordt kennis gegeven dat het verkeer voor rijtuigen over de ophaalbrug vsj de gekanaliseerde Hollandsche IJ** by Haastrecht van 19 tot en met w Oct. is gesloten. get was een akelige nacht, toen de bommen ons over het hoofd floten.... gaar neen, laat ons eerst een Heilige plicht vervollen met al onze dank baarheid jegens het Hollandsche volk oit te roepen. Ja, onze dankbaarheid js »oo groot als de menschlievendheid der Hollanders oneindig is. En een jjailige plicht is het voor onze uit wijkelingen van het arme België, nooit tl vergeten op welke zoete brooderlijke wSge wy hier ontvangen werden, ftoral wij, Belgische journalisten mo wn dit niet vergeten, den dag dat wij weer als vrye Belgen onze ge dachten zullen kunnen neerschrijven I^at ons hopep, dat die dag van ver lossing niet te lang uitblijve en dat we zoo baast mogelijk Onze schnld van erkentelijkheid kunnen kwyten Een ding kunnen we nu reeds zeggen en dit is, dat zelve, nooit onze vluchtende landgenooten op zulke aandoenlijke wijze ontvangen hebben als wij hier door onze Noorderburen opgenomen zyn. Dit broederlijk onthaal was dan ook zeer zoet en opbeurend ria de verschrikkelijke dagen, die we beleefd hadden. Ja, verschrikkelijk was het, zoo verschrikkelijk, dat men niet ver staat hoe de meesten er niet hun zinnen bij verloren. Wat mij aangaat, noojt zal ik het vergeten. Met gansch de Antwerpsche bevolking hadden wij moed en vertrouwen in de toekomst behouden tot de allerlaatste dagen. Niet dat we dachten dat het een vol strekte onmogelijkheid was dat de Duitschers ooit Antwerpen zouden innemen, oh neen, de val der forten van Luik, Namen, Maubeuge en an dere hadden ons geleerd hoe weinig we nog op forten rekenen mochten, wanneer de vijand er zijn helsch ge schat op richt. Maar we waren vol vertrouwen in den moed van onze dappere soldaten, vertrouwen, dat trouwens nooit bedrogen werd. En had men ons|niet de hulp van Frankrijk en Engeland toegezegd Zondag nog verzekerde mij een commandant van den Fransohen Staf dat Antwerpen slechts met zijn eigen garnizoen had liand te houden om gered te zyn. Dien dag waren er reed» 3000 Engel- «hen met prachtige mitraileuses aan- ajfweo, «r ontscheepten nog 7000 .Engelschen, die een driehoek zouden vormen tusschen Brugge, Gent en Kortrijk, dan zouden daarna nog im mer Engelschen ontschepen,, zoodat er op 't einde der week wel 50.000 zouden zyn. Ook Frankrijk zond ons twee kanonnen van 20 cM. en twee andere van 27 cM. Dit alles alles zou ons van den Duitschen inval vrij waren. Ongelukkig, toen de vier Fransche ka nonnen aankwamen was er geen tijd te veel ze richtig op te stellen en de voor vallen hebben ons geleerd dat de Engel schen wat laat kwamen om hot onheil te voorkomen. Intusschen vochten de 3000 reeds gearriveerde Engelschen als leeu wen. Pas waren zij te Lier oi zij ver sloegen de Duitschers, die kolossale ver liezen leden. Maar ook onze bondgenoo- ten worden erg beproefd. Van de drie duizend werden er duizend buiten ge vecht gesteld. Onze eigen soldaten deden nog immer meer dan hun plicht. Met den heldenmoed, dien zij van ai het begin van don oorlog getoond hadden, verde digden zij hun stellingen, voet voor voet. Maar wat kan de Leeuwenmoed vaneen haodjevoi mannen tegen de altijd toene mende stroom der overweldigers uitrich ten. Wat baat hot als zij een gansch re giment uitroeiden, wanneer oogenbükke- lijk twee nieuwe regimenten do plaats van het gevallen innamen. Dit was te veel Met tJ*. Niet alleen kon men in het Bel gische leger de jongens die op het slag veld vielen niet ramplaceeren om de goede reden dat er geen ramplacanten waren, waar ook waren het immer dezelfde jon gens die aan het front stonden. Nooit kon men hen een weinig rust laten, zoo- dit het geval bij den vijand was en kwam het dat men sommige regimen ten zag, die aangevoerd moesten worden door een pas benoemde onderluitenant bij gestaan door een paar onderofficieren da? al de andere aanvoerders reeds een roemrijke dood op het slagveld gevonden hadden of in de ambulances lagen. Kn dat dit verschrikkelijk Duitsch be- leger ingsgeechut! Toen het fort van Waelhem viel, stond ik er zeer dicht bij en zag hoe een schut ter, gansch bebloed langs eeo ladder over de vestinggracht poogde te komen. Toen ik den armen kerel op een veilige plaats had gebracht, wilde ik hem wat nieuws v'«gen, maar het eenige wat de onge lukkige kon uitbrengen was een lange klacht. „Ochl" mompelde hy, „het is ver schrikkelijk. Van waar ze schieten weet men niet, maar hun granaten doorboren twee meter dikke beton- mnren alsof ze door boter vliegen. In zulke voorwaarden was de strijd niet neer gelijk. Ook wrong zich de kring van staal en vuur hoe langer hoe dichter rond de stad. Vele burgers, vooral de vreemdelingen, vonden het raadzanm Antwerpen te veriaten. Anderen bleven, daar zij niets bezaten om in den vreemde te leven, deels daar ze immers nog hoop hadden. Immers, de Engelschen hadden ons verzekerd dat Antwerpen nooit zou vallen. En zoo leefden we voort in het geteisterde Antwerpen, kalm niet tegenstaande alles, kalm niettegen staande reeds de granaten tot in Edeghem, óp weinige kilometers van de stad losbarsten, kalm, niettegen staande van alle zijden de slechtste berichten toekwamen, kalm, niettegen staande den ganschen Dinsdag het kanon onophoudend zoo hevig bul derde, dat men zou gezworen hebben hebben dat de batterijen in de stad zelve waren opgesteld. Maar het werd hoe langer hoe meer een exodus van gegoede burgerij, vooral wanneer men Dinsdags morgen vernam dat de trei nen zeer onregelmatig liepen en de telegraafdienst voor het pnbliek geheel gesloten was. Wanneer 's avonds de duisternis was ingevallen, word het nog akeliger. Telkens als een donde rende losbarsting de bevolking ver ontrustte, zag men een grooten rosshn vuurgloed. Dit zyn de „long tonio", die de Engelschen op onze vesting wallen gesteld hadden, zeiden goed- ingelichtenEn dan, dan kwam op eens het slechte bericht, zoo onver wachts alsof het reeds een granaat was die te midden van do stad los brandde. We zaten, een klein groepje nota belen der stad en eenige journalisten, in de Salons des Royal Yacht Club, het eenige lokaal waar men na zons ondergang nog kon blijven. lederen avond vergaderden wij daar en reeds heette het „Le dernier Salon ou Ton cauBe". Rond 11 uur kwam een onzer collega's met het allerlaatste nieuws, en wat nieuwsDe toestand te Ant werpen is erg, do personen, die zich aan het gevaar van een bombardement willen onttrekken zijn verzocht zoo spoedig mogelyk zich langs het Noorden of het Noordoosten te ver wijderen. Is dit officieel vroeg men ten allen kanten Zoo qffioidel als het maar zijn kan, was het antwoord. Generaal de Guise heeft het aan al de burgemeesters der omliggende gemeenten laten schrijven en morgenochtend verschijnt het al 'in de krantén, Een doodsche stilte Volgde op dit antwoord.. Nu, wie komt er morgenavond nog hier „Alleman* was het algemeen ant woord, waarop oen ieder langzaam huiswaarts keerde. Aan slapen viel nochtans niet te denken. Dat zou het kanongebulder nog wel aan eon doove beletten. JASPAERS. Vette varkens, redri. aanvoer, tarnde1 vlug, »8 A 32 ct. per half KG. Biggen voor Engeland, góede aanvoer, handel matig, si iaa»/fct. per half K.G. Magere Biggén, goede aanvoer, handel vrijwel 0.90 k f 1.30 per week. Vette Schapen, geen aanvoer, handel k f Lammeren, redelijke aanvoer. Handel matig 16.— a al.—. Nuchtere Kalveren, goede aanvoer, hun del vrijwel, 8.k 15 Graskalveren, goede aanvoer, handel vrij wel 30.— a 85.—. Fokkalveren 14 4 28 Eieren matige aanvoer, handel vlug per 100 stuks, 8,— k f 9. Kaas, aangevoerd 100 partijen, handel seer vlug. ie kwal. 37.— k 38 50. 2de kwal. 34-- i 36--. Zwaardere 40.— k f Noordhollandsche a Boter weinig aanvoer. Handel vlug. Goeboter 1.55 k f *.6a Weiboter ƒ1.40 k 150. 4<1# KI. Trekking v. Donderdag 15 Oot. No. 9454 f 400. 12562 f 100. Prijzen van f 60. aas 888 04 414 746 003 8619 8819 70 4061 6908 6788 Ö370 8498 6518 94 60 0006 <tt» 03 7990 7890 7000 7771 8087 8187 8669 8096 8702 7904 77 (UHi 0684 10697 90 10617 10098 10742 10864 11006 99 11479 19009 19979 12882 19696 12748 19828 18189 18068 89 08 18640 51 18797 11090 14167 14980 14404 14505 14876 14990 15106 16914 16085 15780 10090 10481 10814 47 10914 17166 17908 17847 17666 17800 86 18178 188" 19132 1" 90114 S 4e Klasse 3e L^st No. 13563 m. z. 13564. MARKTBERICHTEN- Gouda, 15 October. 1914. GRANEN: Onveranderd vast. Tarwe: Zeeuwsche ia.— k ta.a mindere dito 11.75 Ia-—Afwij kende 10.50 A 11^-. Polder 10.— A f 11.—. Rogge Zeeuwsche 10.— k li.—. Polder 9.75* 10.—. Baiten- landsche per 70 kilo 10.50 i 11 GerstWinter 8 75 k f 9 Zomer 8.60 a 9.—. Chevalier 9-»5 k f 9-5°» Huiten!, voergerat per 65 kilo k Haver per H.L. 5 75 6— Per 100 kilo *i.»5 75- Hennep zaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 k 9.—. Kanariezaad ƒ24.—A ƒ25.— p. HX. Karwijzaad per 50 Kilo 17 75 k 18.50. Kooliaad 14.— f »4-5o per H L. ErwtenKookerwten 13 50 k 14.50. Buitenlandsche voererwteti per 80 Kilo k f Boonen bruine boooen f 16.— k f 17.—. witte boonen *0.— k ai,— Paardenboonen 9.50 k f 10.—Duivenboonen IL50 k 13.50 \Uis per 100 Kilo Amerikaansche Mixed j 4 Kleine ronde 13.50 Vmmarkt. Melkvee redelijke aanvoer, handel en prijzen zeer goed Aan het Westelijk Front LONDEN, 14 Oct. Het officieele Fransche communiqué meldt dat de Engelsche en Fransche troepen Yporen hebben bezet. LONDEN, 14 Oct. In oen officieel Engelsch communiqué wordt gemeld dat de Engelsche troepen op don lin kervleugel der geallieerden in contact zijn gekomen met den vijand. Hieruit wordt opgemaakt dat de Duitschers iets zijn teruggedrongen aan hun flank. De terreinsgeeteldheid is, daar het operatieterrein een mijnstreek is, oen belemmering voor een sneller opmarsch. De Duitschers iu België. PUTTEN, 14 Oct. (Part. Maasbode.) De Duitsche vicc-couBui van Terneuzen die per boot van Terneuzen naar Ant werpen was gevaren verklaarde dat het raadzaam is niet op het Belgisch gebied der Schelde te varen daar er drijvende mijnen liggen. OOSTBURG, 14 Oct. De Duitsche troe pen zijn in verschillende grensgemeenten aangekomen overal wordt de Duitsche vlag geheschen. Op Brugge is oen bom geworpen die dicht bij de Lancierskazerne ontplofte. AARDENBURG, 14 Oef. {Part. N. v. d. D.) Duitsdie verkenners zijn gezien te Stroobrugge, 10 injputon over de Zoeuwsch-D^lgischc greqa bij ?Zij gingen terug in de froyens. Alle bewoners vliichton over ''de Neder landsche grens. Even ten Zuiden van Maldoghem schoten de Engelsohen Woensdagmorgen een boflch plat ómdat zij moetiden dat er Duitschers in waren De Koningin van België. LONDEN, 14 Oct. De Evening Standard vernoemt uit betrouwbare bron 'dat Ko' ningin Elisabeth nog la België verblijf houdt, en dat zij zich voortdurend aan de zijde van den Koning bevindt. TERNEUZEN, 14 Oct. Personen die vandaag uit Gent langs een om weg over de grens zijn gekomen ver zekeren dat te Gent een troepenmacht van meer dan 100.000 Duitschers is gelegen. De soldaten logeeren in groote lokaliteiten, do officieren zyn bij de gegoeden ingekwartierd- De huizen van hen die vertrokken waren zijn opengebroken. Het leven gaat zijn gewonen gang. De winkels zijn geopend en de fabrieken werken. Opvorderingen worden met bons be taald maar uit de buitengemeenten worden gevallen medegedeeld dat de soldaten zelfs paarden medenemen zon der daarvoor bons af te geven. Per sonen blyven ongemoeid. Terugkeer naar Antwerpen. Men seint ons uit ROOSENDAAL Heden hebben schepenen van Ant werpen en leden van het /comité openbare besprekingen gehouden te Roosendaal ten einde de vluchtelingen te bewegen naar Ahtworpfto terug te keeren. Hieraan wordt eéhtar over 't algemeen geen gehoor gegeven, om dat men de Duitschers niet vertrouwt. Men seint ons uit DEN BOSCH Heden nacht zijn hier weer een aan tal vluchtelingen aangekomen, waar onder een aantal nonnen. Onder deze vluchtelingen waren ook krankzinnigen, die naar het Konde- watergesticht zijn overgebracht. Per4rein passeerden nog 3000 ge ïnterneerden. De Nederl. Commissie tot steun aan Belgische en andere vluchtelingen heeft per auto 200 brooden naar de grens gezonden. Men verneemt dat de kinderen, waarschijnlijk door de ongewone voe ding en het buiten verblijven, aan inge wandsziekte lijden. Binnenkort zullen weer 5 vracht wagens met levensmiddelen naar het zuiden vertrekken. Brugge b e o t Men seint ons uit SLUIS t Volgens hier ontvangen berichten is Brugge door dè Duitschers bezet. Gisteren verschenen aldaar 800 Uhlénen. Het gerucht loopt .lat op deze l'binnen ia geschoten en twee hunner gedood werden^ doch een bevesti ging daarvan i» niet ontvangen. Te Hoeefce l«j de Nederlandsche grens wer den patrouilles llhlanen gezien. Te Brug ge heeft een Duitsch vliegtoestel twee bommen op de kazerne geworpen doch er is bijna geen schade aangericht. Hlor te Sluis kwamen gisteren en ook heden tal- loozo vluchtelingen aan. Zij komen uit het noordwestelijk gedeelte van België ter wijl ook zoor vole zich daaronder bevin den die reeds vroeger uit het Belgische achterland naar bet noordwestelijk deel van België waren gekomen. Men schat het aantal vluchtelingen dat hier gepas- oerd is op tiO.OOO. De toestand Is onbe schrijfelijk. Er is geen onderdak zoodat vele den nacht hebben doorgebracht li rgs do straten zittend. Ook is er gebrek aan voedsel. In de bakkerswinkels is niets moer aanwezig. Alle boerenwagens zijn gerequiroerd om de vluchtelingen over te brengen naar Breskons, doch ook aldaar is alles stampvol. Kr liggen o.a. 20 groo te booten die anders de suikerbieten ver voeren en nu geheel met vluchtelingen zijn bezet. Bij Hamme houden de Duit- scher de vluchtelingen tegen. De Belgische uitgewekenon. LONDEN, 14 Oct. In een artikel over de Belgische uitgewekenen zegt de Daily Chronicle dat hot vraagstuk wordt beheerscht door do 600.000 vluchtelingen die zich in Nederland bevinden. De Nederlanders vervolgt het blad zijn geen talrijk volk, zij voe ren geen oorlog maar lijden toch reeds op andere wijze schade door den oor log die hun groote kosten oplegt. Zij hobben ban ongelukkige naburen met de grootste menschenliefdfe en edel moedigheid ontvangen maar men kan van hen niet verwachten (fat zij hen wor onbepaaldon tijd zondotr vergoe ding zullen onderhouden. Van de verschillende wegen welke openstaan is voor de Belgen beslist het besté dat zij in Mederland blijven op kósten van 'Engeland, indien dit aldus zou kunnei^/rden geschikt. De Vlaamscl^sprekende Belgen zul len zich hot meest thuisgevoelen in Nederland daar hun taal slechts dia lectisch afwijkt van.het Nederlandach, torwyl ook hun leefwijze het meest met die der Nederlanders overeen komt. In alle Opzichten zal het voor hen boter zijn in Nederland te blyven, en wij kunnen niet insaen dat het voor Engeland kostbaarder zou zijn wan neer zij daar bleven etn wij voor hen betaalden. Aan België's Zeekant. Men seint ons De Dttitachei"» heb ben na Brugge ook West-Ka pelle, Kncbe en Heyst bezet. Zestig lanciers zijn bij Anrdonburg over de Ned. grens gekomen en go- interneerd. Aan het Oostelijk Front. BERLIJN, 14 Oct. (Van Duitsche zijde,) Op het oostelijk oorlogstooneel hebben de Russen op 13 October in het geheel 11000 gevangenon verloren. 51 Kanonnen en 12 Machinogeweren vielen de Duitsche troepen in handen. De stad Lyck bevindt zich wederom in Duitsch bezit. Een Duitsche aviateur heeft ver schillende bommen op Warschau ge worpen. Een bom viel op hot station en doode een onderofficier. BERLIJN, 14 Oct. De „Nova tte- forma" bericht dat de Russen bij hun vertrek uit Lamberg den aartsbisschop Dr. Joseph Bilczewski als krijgsge vangene hebben meegevoerd^ LISSABON, 14 Oct. De Gouverneur van Angolo heeft voor geheel Portu- goesch Congo d.e staat van beleg afge kondigd. Japan en Duitschland. LONDEN. 14 Oct. Officieel wordt bericht dat de Japanscho regeerng met do Duitschera in Tsingtau is overeen gekomen dat- de Japanners op 15 October den consul der Vereenigde Staten en een aantal Chineezen en Duitsche vrouwen en kinderen naar Tientsin zonden brengen. Duitsch spion in Amerika. ONTARIO, 14 Oct. Naby het rariio- telegrafisch station te Porthurwell aan hetEriemeer ia een Duitach spion ge arresteerd op Wien tal van foto's en een kaart van do haven en het district werden ge vond on. BQ zijn overbrenging naar de gevangenis wist hij te ont snappen door uit den in beweging zijnden trein te springen. KREFELD, 14 Oct. Volgens een hier ontvangen telegram is de vroegere commandant van Antwerpen, luite nant-Generaal De Guise in het gevan genkamp dor Krefeldor huzaren- kazerne ondergebracht. Cholera. ZURICH, 14 Oot. Volgons een tele gram aan de Zwitsersche Regeering is Servië, Rusland en GaliciÖ voor zoover het Oostenrijksoho gedeelte betreft, wegens cholera besmet verklaard. Er ontbreokt echter ambtelijko be vestiging. 0 De krijgsverrichtingen ter zee. BERLIJN, 14 Oct. Hot Marineambt verklaart dat het bericht van de P. T. A. als zouden bij de vernieling van de Russische kruiser Palada 2 Duitsche onderzeeërs zijn gezonken, volkomen onwaar is. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer heeft in hare ver gadering van heden achtereenvolgens zonder stemming aangonomen do wij zigingen van de ovorgangsbopaling van de auteurswet, do tijdelijke regeling van de militaire rechtspraak, de be stendiging van den staat van oorlog, het buitengewoon oorlogscrediet van 50 millioen, de ruiling van grond met do gemeente Amsterdam, buitenge wone waterstaatswerken ter voorko ming van werkloosheid, oon renteloos voorschot van den spoorweg Roer mond—Vlodrop en do overeonkomst betreffende de ruiling van grond onder Makkinga. De Eerste Kamer is daarop tot nadore bijeenroeping uiteen gogaan. Brood in beslag genomen. Do burgemeester van Enschede hoeft oen geheele voorraad brood van eon bakkersvereüniging in beslag doen nemen dat niot voldeed aan de vori eisohte bestanddeelen. Het brood is publiek verkocht. Men meldt ons uit Aalsmoor Sedert Maandagmorgen wordt ver mist de sergeant majoor v. P. Al zij" eigendom heeft hy achtergelaton. Zyn administratie is in ordo. Men vermoedt dat hem eon ongeluk is ovorkomen. Allo nasporingen zijn tovergoefs. Hollandsche waren voor Brussel. Volgens berichten in een Engelsch blad moet Veldmaarschalk van dor Goltz verschillondo pogingen gedaan hebben om voedingsmiddelen aan te koopen in Holland en daartoe agenten bierheen hebben gezondon. De hon gersnood die te Brussel dreigt, noopte daartoe dochj die agenten zijn niet go- slaagd om voorraden op te doen. De Nederlandsche regeering bewaakt zeer streng den exporthandol. Te Brussel zijn veertig verkoopors van kranten veroordeeld tot strafar- beid in de Duitsche gevangenissen, omdat zy Engelsche, Fransche en Belgische couronten verkocht hobben. Te Gent verschynfc weder een blad. van het Koninklyk Meteriologixch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 773.5 te Memel, laagste stand 762.5 te Karls ruhe. Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind, uit ooste lijke richtingen, afnemende bewolking weinig of geen regen, iets koeler. GOUDA. GEBOREN 12 Oct. Gerrit Johan nes, ouders J. Schipaanboord on H. Groen. 13. Maria, ouders P. C. Alblas en M. Jonkman. 15. Hen drik, ouders J. Vonk on M. Hoogen- doorn. GEHUWD14 Oct. O. G, M. van Boxtel en G. M. Stravers. K. van Groningen en D. J. Hofstede. T. Reosink en C. J. Nieuwenhuizon. J. Loendersloot en M. Verhart. OVERLEDEN: 11 Oct. Catharina J. van der Sprong, 6 j. 13. Joan nes Boer, 85 j. 14. Agatha P. Wiezer, 4 j. REEUWLJK. GEBORENWillem Jacobus, ouders N. Koster en C. Oosterwyk. OVERLEDENT. J. do Ryk, 10 maandep. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2