rine. ilonKfflr" di ïirt 148L. De Oorlog. No. 12605. Vrijdag 16 October 1914. 53e Jaargang. {>2 f 5 behalve Zon en IP EN i ken H I Elvira. GOUDA XTiem-ws- en -^d-’v-ezrtezxti^'bla.d. voor Q-oixcLai. en OxxxstxeleexL. Verschijnt dagelijks FEUILLETON. op dit Bi«d. t F< lijk u lui ii pilji Telefoon Interc. 82. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc, 82. t an eener vrywillige 9 (Wordt vervolgd) n> J 5B0L Amsterdam. zou van ten van een brief van aanneming der 50 GOUDSfflE COURANT. Noorden gebracht. PARIJS, 15 Oct. - Van Fran.che s voedingswaar». BERLIJN, 15 Oct. Van officieele Duit- rhe zijde. Het groote hoofdkwartier meldt id. 15 dezer ’s namiddags: lh' aanvallen der Franschen in de om- .«taken van Albert zijn met aanmerkelijke utliezen voor den vijand afgealagen. etwigens hebben zich in het Westen jmi wijzigingen voorgedaan. to rijwiel. aum-leeftijd 21 janr. num-leeft. 29 jaar. Typhus. LONDEN, 15 Oct. Volgens berich ten aan de Parijsche bladen zou ty phus zijn uitgebroken onder de Duit- sche legers. Van Fransche zijde wordt al het mogelijke gedaan teneinde be smetting te voorkomen. (Hbld.) Canadeesche troepen. LONDEN, 15 Oct. Het eerste con tingent Canadeezen kwam gisteren te Plymouth aan, aan boord van een aantal groote paketbooten, de eerste kwam te 9 uur aan wal, de laatste 12 uur later. Do troepen werden door .een groote menigte geestdriftig ontvangen. (Hbld.) gszaal voor mintai- -10 pm. Armenzorg, Ge- ngtoezicht. T. 1. Blanken, 7 uur, loll. Uij. v. Landb. istr. i wij geregel «^tijdig gen ontvangen v»M wrten, vennakelgk' leze dan in on« daar het gepeupel reeds was begon nen te plunderen. De overblijvendejgedeelten van het Belgische leger hebben bij de nade ring van onze troepen Gent ten spoe digste ontruimd. De Belgische Regee- ring moet met uitzondering van den Minister van Oorlog, zich naar Havre hebben begeven. zijde. In het o.m. 2,40 uur ver schenen communiqué wordt gezegd Op het Oostelijke oorlogsterrein wordt de slag voortgezet over een front zich uitstrekkende van do om streken van Warschau langs den Weichsel en de San tot aan Przemysl en verder ten zuiden van de Dnester. Onze corr. seint ons uit Terneuzen De Duitsche consul overhandigde mij het volgende schrijven van bur gemeester en Kabinet van Antwerpen aan de Nederlandsche pers Antwerpen, 13 October 1914. Ik wil de eerste gelegenheid, die mij geboden wordt om met Nederland te correspondeeren niet laten voorbijgaan zonder uiting te geven aan de gevoe lens van warme dankbaarheid van ons volk voor de roerende, onberekende gastvrijheid met broederlijke liefde door de Nederlandsche natie en in het bijzonder door de overheid en bewo ners der grensdistricten aan onze vluch telingen gegund. Het is een schouwspel, dat aller bewondering verwekt en waarvoor geen woord onze dankbaar heid kan weergeven. Later gelegenheid zal toelaten het in meer gepasten vorm te doen, maar ik zal U dankbaar zijn, van mijn schrij ven aan de lezers mededeeling te geven. Persoon en eigendom eijn in Ant werpen veilig. Hier gedomicilieerde burgers van regelmatige broodwinning worden zonder formaliteiten toegelaten on kunnen gerust terugkeeren. Met hoogachting Uw dw. LOUIS FRANK, Volksvertegenwoordiger, voorzitter der Intercommunale Commissie. Donderdagmorgen zijn de Duitschers te Blankenberg aan zee aangekken. Men verwacht hen heden to Ostende. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dl Markt 31, bij onze Agenten Aan het Oostelijk Front. PARIJS, 15 Oct. Het communiqué van elf uur luidt, dat de berichten van het front er op wijzen dat geen belangrijke wijziging in den toestand is gekomen. Blankenberg bezet. SLUIS, 15 Oct. (Part. Telegraaf). PARIJS, 15 Oct. Van Fransche zijde. In het om 2.40 uur openbaar gemaakt communiqué wordt het volgende medege deeld: Op onzen linkervleugel heeft de vijand d«i linker-oever van de Lya ontruimd. In de omstreken van Lens en tussehen Arras en Albert hebben wij merkbare vor deringen gemaakt. In het centrum tusschcn de Oise en de Maas zijn wij voortgerukt in de richting van Craonne, Noord-Oostelijk van den weg Berry-au-BacReims en ten Noor den van Prunay. In de richting van Bei- ne hebben wij verscheidene Duitsche loop graven genomen. Tusschen de Maas en de Moezel zijn wij, na in den nacht van 13 op 14 Oct. de aanvallen ten Zuid-Oosten van Ver dun te hebben afgeslagen, den 14den ten Zuiden van den weg naar Metz voortge rukt. Op onzen rechtervleugel hebben wij het gedeeltelijke offensief van den vijand ten van St. Dié definitief tot staan onan 4 Zn., Goud». I LIJM was terstondterug in zijn fantastisch too- \eriand. Was dit In de werkelijkheid maar zoo spoedig te bereiken geweest 1 Ach, het was zoo mooi, zoo helder licht alleen de nachtuilen met hun akelig ge- kras wilden er niets van weten, die on geluksvogels, die het zonlicht schuwen. Klemden ze zich niet krijschond aan den voortsnellenden wagen, in dwazen angst en kleingeestige woede knagende aan. <1<- ijzeren* spaken der wielen? 1)1 was liet in werkelijkheid dé rem, die werd aan ge draaid, omdat de trein langs een helling naar Iwneden ging Dit was Schwerdtnor's laatste gedach- te bij verloor het bewustzijn on dq/ deed hem goed. Nog slechts eenmaal had bij een on duidelijke gewaarwording van de wereld, bulten hem. Met was alsof plotseling oen lange donkere gedaante voor h<*m oprees. Hij deed moeite om de oog»*n te openen on toen leek het wel of de lamp aan don bovenwind verduisterd werd. Dat jva* alles. Vervolgens verliep een lange tijd. De slaap overmeesterde hm op onwwrstaanhore wijze. Een akelige droom benauwde hem en hij had <«en ge voel, alsof een groote zwaarbThom druk te. Aanhoudend ruisebte het In zijn ooron en zijn ademhaling word moeilijk. De tedder der Engelsche matrozen beloond. LONDEN, 15 Oct. Op voorstel van dén minister van Handel heeft Ko- ning George de zilveren medaille voor betoonde dapperheid toegekend aan R. P. Voorman,' kapitein van' het s.s. „Flora” uit Amsterdam en aan J. A. Berkhout, kapitein-van het s.s. „Titan” uit Amsterdam, ter belooning voor de redding der overlevenden van de drie gezonken Enge|sche kruisers. In het verre Oosten. LONDEN, 15 Oot. Een telegram uit Peking van gisteren meldt dat de hoofdaanval op Tsingtau zal worden begonnen na het vertrek van de non- combattanten benevens 10 Duitsche dames. (Hbld.) aum-leeftijd 21 jaat. num-leeft. 28 jaar. lum-leeftijd 19 jaar, num-leeft. 25 jaar. i reeds zeer vol- 3 kunnende stoken, ium-leef tijd 29 jaar) net 20 jaar immtf lenst te treden alt f 1.25 1.50 1.50 1.90 lagelyks aangenomen aan ons Bureau en, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front Be Duitschers van Rijssel verdreven. tONDEN, 15 Oct. De Daily Chro nicle verneemt uit Calais dat de Duit- ichers uit de stellingen om Rijssel verdreven zijn. De spoorwegdienst Galais—Rijssel is hervat. De Duit- schers rukten in sterke macht in de richting van Galais op maar werden verrast en over de Belgisch^ grens teruggeslagen. De Daily Express meldt dat een aviateur een bom heeft laten vallen in het Duitsche kamp bij Wyterhaete ten zuiden van Yperen. De Duitsche artillerie beschoot Bail- leul en Hasebroeck. Men werd ge dwongen in wanorde terug te trekken over de Lys. De Times verneemt uit Galais dat oen Duitsch vliegtuig Maan dag bommen liet vallen bij St. Omer. Twee menschen werden gedood, 6 gewond. Vijf .Fransche vliegers ver volgden en vernietigden het Duitsche toestel. (Hbld.) BERLIJN, 15 Oct. Van officieele Duitsche zyde. Het Groot Hoofd kwar tier meldt dd. 15 dezer ’s namiddags Op het Oostolijke oorlogsterrein is een met sterke troepen ondernomen poging der Russen om naar Oost-Prui- sen voort te dringen ah mislukt te beschouwen. De aanval van onze troepen, die in Polen schouder aan schouder met de Oostenrijksche troepen stryden, maakt vorderingen. Onze troepen staan voor Warschau met ongeveer 8 legercorp sen. Een op de linie Ivangerod-War- schau over den Weichsel ondernomen Russische uitval werd over de geheels linie, met zware .verliezen voor de Rus sen afgeslagen. traden d»* indrukken van gister en heden weer voor hem op, in eigenaardige ver warring van inbeelding en werkelijkheid. „Nieuwere tijden, nieuwere begrippen!" zuchtten di* wielen in hun snelle vaart over de ijzeren spoorrails. Een oneindige toekomst vol licht vertoonde zich aan zijn bewonderend»* blikken. Docb het doel, waarnaar de ziel streeft, lag nog achter een groot»* massa afbraak, steenen en piiinboopi'n, terwijl giftig gedierte den vol verlangen voorwaarts snellenden wan delaar tegemoet kroop- Zwaarden, lansen en groot»* vlammend»» vuurpoelen versper den den w»*g voor zijn lichaam, terwijl zijn blik met d<* vrijheid eens vogels door de ruimte vloog. Dat was een harde strijd doch moedig voorwaarts Waarom te dralen? I Ike overgang in de tijdperken der ontwikkeling kenmerkt zich door strijd 'zoOwel in de natuur als in het leven der volkeren. Nu klonk het gedrutech der wielen als een opwekkende marsch bij den intocht van een overwinnaar. I en toevallig stooten van den wagen schrikte »len jeugdigen droomer op. voor een second»* opende hij de OOg»*n. Ach ja, daar lagen de kussens op de zitbanken; daar aan don wand liengelde een op carton geplakte aankondiging van <le spoormaatschappij of van wat anders, en ginds zaten twee reisgezellen, ineen gedoken. zij hadden hun gesprek ge staakt en waren blijkbaar ook Ingeslui- inerd. Sehwerdtqor -loot d<* oogen weer PARIJS, IS Oct. Van Fransche zijde. In het om 2.40 uur gepubliceerd communiqué wordt gezegd, dat de Duitsche troepen komende van Ant werpen op weg zijn naar het Westen, en dat zij in den avond van 14 dezer de streek bij Brugge en Thielt hebben bereikt. De in Russische bladen verspreide geruchten over buitgemaakte Duitsche kanonnen missen eiken grond. In Polen en Galicië. WEENEN, 15 Oct. Van officieele Oostenryksche zijde. Gisteren verover den onze troepen de versterkte hoog- ten van Starasolook bij Stary en Sambor won onze aanvallende bewe ging veld. Ten noorden van Strwiar hebben wij een reeks hoogten tot aan het Zuidoostelyke front van Praemysl in bezit. Aan de San stroomafwaarts van de vesting wordt, eveneens ge streden. Onze vervolging van den vyand over de Karpathen strekt sich uit tot Wyszkow en Skole. BERLIJN, 15 Oat. De „Secolo” bevat een ’telegram uit Petersburg, volgens hetwelk een groote slag aan den linkerover van den Weichsel plaats heeft. Het front tusschen Sandb- mir en Petrokof moet zich over bijna 200 K.M. uitstrekken. Men meent met een sterke Duitsche strijdmacht te doen te hebben. Militaire beoordeelaars hopen dat het den Russen zal gelukken de Duit- schors terug te dringen of op den weg naar Warschau te vernietigen. Anderen meenen, dat het beste plan zou zijn de Duitschers uit hun basis te lokken opdat hun zijvleugel in Ga- liciö en Noord-Polen aan eventueole aanvallen werd blootgesteld. Aan den anderen kant wordt opgemerkt dat politieke redenen het voor de Russen raadzaam maken Warschau tot het uiterste te verdedigen. De Tsaar zond de bevolking van van Warschau de vermaning te ver trouwen op de Russische wapenen, PETROGAD (Petersb.), 15 Oct. Van Russische zijde. Do gouver neur-generaal van Warschou richt een oproeping tot de bevolking om zich niet ongerust te maken, over de Krygsgebeurtenisson in Russisch Polen. Het teven in Warschau-gaat zijn gewonen g^ng. In Polen. BERLIJN, 14 Oct. Van Duitsclm zijd»». Een Oostenrijker wi»*n hot gehikt is uit Warschau te ontkomen, beachrytl in <le „Nova Roforme" d«* daar heersahonde to<>- Htandmi. De Riissischo' overheid elet iod«*r een voof spion aan. Onder de Poolscbe en Joodsch»» bevolking heblxni roede her- haaldolljk arrestatie* plaats gehad. H»*t Frederik Bchwerdtner -was eerst kort geleden van een groote reis in het vader land teruggekeerd. In het algemeen venhuis van liet stadje Berghausen was tij als wees opgevoed' onder de vaderlijke tiding van den rector Krug, aan wiens voorspraak hij later te danken had, dat «*n aristocraat, wiens landgoed in de nabijheid van het stadje lag, hem onder *>jn bescherming nam. Die heer, baron van Ellerich, liet hem het gymnasium zij- ner vaderstad bezoeken en zond hem ver- volgens naar de universiteit te Jena. Daar studeerde hij in de klassieke let- waarvoor hij steeds een bijzondere voorliefde had gevoeld, N» zijn schitte rend examen had zijn adetijke bescher- ner hem zelfs de middelen verschaft voor de langdurige studiereizen, die hem de laatste twee jaren van Duitschland had den verwijderd gehouden. In die twee jaren had bij den jongen «eteerde een merkwaardige verandering plaats gegrepen. Hij had een blik g«l»- Kpn in de wereld en in het leven der maatschappij, waarvan hij als eenvoudig «tudent met zeer ingetogen levenswandel wdf geen denkbeeld had gehad. En toen heel met zijn g»»vo»*i in strijd waren, en waar hij zoo gaarne met jeugdigen ijver legen wilde te veld»* trekken. Den tweed»ii dag van zijn verblijf in IJcrghausen moest de oude rector reeds bet grijz»* hoofd schudden over zijn voornmli- gen leerling, en sedert deed hij dat nog herhaalde malen. Hij was „een andere” geworden, zei de oude heer hem ronduit, en te eerlijk om iets verborgen te hou den openbaarde de jonge man hem v rijmoedig zijn nieuwe gedachten en g»*- voelens. De rector meende in deze be kentenis „de stem eener. slechte, tot niets goeds leid»»nde nieuwe richting” hoorea doorklinken en hij deed zijn uiterste bost om het kwaad uit te roeien, dat bij Fre- derik had wortel geschoten „daarbuiten, in het gedrulsch eener zedelooze wereld”. I n toen had Schwerdtner na kort hqraad het besluit genomen, Berghau-en ver slaten, vroeger dan aanvankelijk bepaald was, liever dan later te moeten heengaan na e»m openlijken twist met den rector. Hij was nu op weg naar de r<nidentic, waar hij onmidddlijk zijn audit ten huize van zijn hesehernii»e»*r. baron von Ellel rich, wilde aanvaarden. Hoewel licht ing»^luimerd, verloor Ij toch niet geheel het besef van wat rond om li*m voorziel. Hij voelde, dat do trein hij h»*t volgende station stilhield en «eni ge minuten later weer in beweging kwam, Hij Woef echter stil zitten, zonder een Inchtje te scheppen, want hij wilde insla pen om uit te rusten. Doch zijn geert bleef werkzaam; in nevrtachtige beidden werd hij overmeesterd door een b<*gecrtc om te weten, die veel verder voortdrong dan de zaken, die men zich aan de ge leerde faculteiten kan eigen maken. Met zijn intrede in de leerschool des levens kwam hem als beperkt en onverschillig Voor, wat hij tevoren als een afzonderlijke wereld, zijn, eigen wereld had beschouwd. Hij was heengegaan, als oen schoolge leerde met beperkten gezichtskring; ver vuld met beginselen en gewaarwordingen, die in het hart van den jongeling het stof der dorre boekengeleerdheid wegvaag den. Het was, alsof hij eerst nu den weg naar zijn eigen hart vond, naar zijn ziel, die reeds lang dreigde te verstikken on der oude formules en onliewezen leerstel lingen. Zijn vaderland kwam hem nu ook heel anders voor dat men de verandering hij hem ook opnterkte, zon hij onmiddellijk ervaren door zijn vaderlijken vriend en leermeester, den rector Krug. Schwerdtner zou vóórprat in dienst treden bij baron von I llerich als bibliothecaris en als leer meester van den jongsten zoon des huizes. De week verlof, die hem gegund wu voor hij zijn ambt zou aanvaarden, hij bij Krug. in de oude omgeving zijn knapentijd, doorbrengen. Doch maar al te spoedig kwam hij lot het hecef. hoezeer de oude omgeving hem vreemd geworden w»s. Het vejHijf in het kleine stadje, waar de lieden geen ruimen blik hadden, kon hem niet meer bekoren. Daar heerschte nog menigte van ouderwrtsche levensbeschouwingen, die ge- PRIJS DER AOVERTENTIÉN: Van 1—5 gewone régels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerB 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Na den val van Antwerpen. BERLIJN, 15 Oct. Van officieel Duitsche zijde. Het Groote Hoofd kwartier meldt dd. 15 dezer ’s namid dags Bij Antwerpen zijn in het geheel 4000 a 5000 krijgsgevangenen ge maakt. Men kan verwachten, dat in den eerstvolgenden tijd nog een groot aantal Belgische soldaten, die burger- kleeren aangetrokken hebben, zal ge vangen genomen worden. Volgens mededeeling van den con sul te Terneuzen zijn ongeveer 20.000 Belgische soldaten en ‘2000 Engelschen op Nederlandsch grondgebied gekomen waar zij ontwapend werden. Hun vlucht moet in grooten spoed hebben plaats gehadhiervoor pleitten de groote hoeveelheden weggeworpen kleederen en andere zaken, vooral van de En gelsche Royal Naval Division. De krijgsbuit te Antwerpen is groot en bedraagt minstens 500 kanonnen, een groote hoeveelheid munitie, on telbare sabels, zeer veel verplegings- materiaal, talrijke automobielen, vele locomotieven en wagens, 4 millioen kilogr, graan, veel meel, kolen, vlas, voor 10 millioen mk. wolkopter en zilver voor een waarde van een half millioen fk.een gepantserde spoor trein, verscheidene geladen ambulance- treinen, alsmede een groote veestapel. Belgische of Engelsche schepen be vinden zich niet meer te Antwerpen; de bij het uitbreken van den oorlog in de haven van Antwerpen liggende 34 Duitsche stoomschepen en 3 zeil schepen, zijn met uitzondering van een, nog aanwezig. Echter zijn de machi nes onbruikbaar gemaaktaangeboord en tot zinken gebracht is alleen de „Geneisenau” van den Nordd. Lloyd. De .groote havensluizen zijn onbescha digd, doch zijn in den eerstvolgenden tijd door de op den bodem liggende met steeneiV verzwaarde schuiten niet bruikbaar. *De kaden zijn onbescha digd. De stad Antwerpen heeft weinig geleden de bevolking houdt zich rus tig en schijnt verheugd te zijn, vooral

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1