Maison van Teeflelen. K. H. BARTELS BOTTERDAM. Salamander. Dames- en Kinderhoeden. Walt krimp - minor lage prijzen. ^OERPnST-SIGARlS Nuts-Spaarbank Bij W. PRINCE, Kipstraat 34-36 Rotterdam HAASTRECHT. Harpte, Oufc Nte ii dinm stel. Tentoonstelling „De Kleine Winst” 36' GROOTE VERLOTING I R sr 3 Tandpasla - Mute. 1 Pelterijen M. DE LEEUW. Paraplnie Ad verteert in dit Blad. unui». V/^ De Oo G. van Diest, - Haastrecht a UnH Nikt lilt mrln KIHtÜËl, UTUBOI, BEBBER, u KUNSTTANDEN met en zonder gohemelte-pteat, vanaf f 2.— per tand, n f36.— per gebit. Scheer’s verpakte Thee Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling «GOUDA EN OMSTREKEN". «nut Dr. VAN MOLL is voortaan dagelijks to oonstil- tooren van 12—J'/a »“r> COOL- SINGEL 48. 15 Anton Coops, Drogist, Wijdste. 29. WOLJT 4 C. 3 ri O Fransche Modellen Dames. Een Utrechtsch Wagentje flo. 126W 134 .Jonker Fransstraat 136 Grootste keuze in 4 ZEItt*: XTie-o.^ Hoogstraat 304, Rotterdam. ANTON COOPS. Drogist, Wijdstruat 29. Em**rp«*till*« Wijb*rttabl*tt*n Pastil** Poncelet Manthapaatill**. IwiftBftuilLCiMém Telefoon Inti Kufa jralit filtfé I.# I. s 30 GELAKTE KOOKKACHELS met groot* voet f 20. Voorteken kwaliteit wordt gegarandeerd. UaMta a Wenen 1olj». leeelililee net te Tejeli lakei MrMo- tocHt Tandarts J.T.ORTH&Zn. ÏUEIHILEI a UIIUIK. (feilen a Geheime ZiektoJ Neemt Uitsluitend 26, 20 en 18 ct« ig talaia FtfNüti «el Koper- d Nikkebnonteeriag ff 7.M. ZATERDAG 14 NOVEMBER as. trekking der Koninklijk Goedgekeurde til Paarden, Rijtuig, Tuigen, 11 umrviill irliktlfi. Prijs per lot 50 CENTS. GOEDKOOPSTE ADRES. Smeterij Kipstr. No. 45, Nieuwste Vulhaard „TURENNE” FEUILLi T Eiwitstaal Kinawyn DrogiHterij Weuthaven II, Groenmarkt 35, Den Haag. h en vtmcmT GOUDA. j verkoop uitsluitend content I (i 1.00 f 1.20 f OJSO f 0.80 f 1.00 t 1.00 f 0.90 I 0.50 f 0.75 f 0.80 f 1.20 f 0.40 f 1.25 f 0.75 f 0.60 Lage prijzen, vaste prijzen, «oliede goederen, prima afwerking, BK JOMG Oosthavon 31. d 36 v- Speciale inrichting tot het vervaardigen van alle soorten ONDERGOEDEREN. met mlaeembarea Emmer ea nikkeimoAteenag Zit tingelen derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej. de Wed. A. M. BLANKEN, van de» mid dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 "/o- 17 HET BESTUUR. Aan het Weste PAKIJS. 1" October zijde. Communiqué van hei front had slechts plaats. Op den linker voort vorderingen te m we ons meester van Fr oosten van Rijssel. Aar Yperra naar de kust i van Dultsohe troepen tetra afgeslagen. BERLIJN, 18 Oct. 1 kwartier meldt dat de westelijk oorlogsterren 1M dag van gisteren is meen rustig gepasseerd. PR1 Per kwartaal idem franco per Met Geïllustreerd Ideqj franco per Abonnementen Markt 31bij oi Davo Linoleumwas vanaf 30 cent Depot Palthe. ONTVANGEN de nieuwe voorraad: 2 Vraagt Stalen yen Prijzen. M Aanbevelend, G. VAN DIEST. Hanrwauchen mot Elootr. droging Aparte Salon. Leveripg v«n allo aoorten HAAK WERKEN. ■ALT. Coiffeur. Fijn verlakte vie»k. 11— f «.7». Tavm .eorkawUea (roste k«ua Sao- aa SMrd.unlan,.. en Halahomfalljka «rtikalaa. Telefoon-Intercommunaal 384. F’laataiag xoadrr p*j* r« *wt achnitelijke ea langdurige garaabe. 12 COOLMNOEL zo, ROTTERDAM. Alle middelen tegen ziekten Blaas- en Urinewegen f 1,20, zwak|J mannen die lijden aan verlies vaj levenskracht, uw aangewezen mid is Amerik. Pillen van Prof. Alton, 3 p. flac., Hygiënische gummiartikAj vanaf 10 ets, VronwenspuiteavZI gummi vanaf f 1,50, van glas co®.! pleet f 1,50, Buik-Corsetten f2M| Breukbanden ijzersterk voor werk-i lieden fl,25. Tegen bloedarmoede, zwakte, slechte eetlust Staalnillm steeds versch 1000 af 1, Staalpastilte van Dr. Faber f 0,75, Eiwitstaal per liter f 0,90. Tegen Likdoorns het be- roemde middel van Dr. HarischfO^ft Tegen zweetvoeten Radicaal 60^6 helpt direct, bevist onschadelijk, al les alleen verkrijgbaar in de SALA MANDER, 43 Kipstraat, ROTTER» DAM, tegenover de Meubelzaak vaa Reeuwijk. Let op het juist Adrw 43 Kipstraat, Rotterdam. 4) Werktuigelijk deed d< zijn bewegingen v V hij bij het ultstappei Worden. Toen veegde hij bet bloed van zijn hai keerde hij den voorbijst gtt* den rug toe om Mn hun blikken te ont Daar kwam de hoof' nu wenkte de conducted treden, waarna hij hem dra het gelieurde meded - Wat? Daar? *Zijt ge daar zeker De hoofdconducteur tr de coupé een weinig op< oograblik trad hij met e zetting weer terug. Hij dra anderen mot een h daar moesten blijven wi de heen. Schwerdtner hield ziel ▼ast; hij had oen steun werd duizelig. De gr< xijn voeten te bewogen, dachten vlogen hein in het hoofd, de koele m< ‘hem sterk aan. Tuuschei CetaMe Fimuei Goedgekeurd bij Koninkl. Besluit v^n 3 April 1914 No. 55. (Met een maximum van 15000 loten) HOOFDPRIJS: - met een Paard, compleet Do trekking zal plaats hebben den 14 November 1914 des voormiddags .in het openbaar ten Stadhuis» te Gouda onder toezicht van een daartoe bevoegd ambtenaar. Do Paarden auilen zooveel mogelijk worden aangekocht op de Najaam- Paardenmarkt op 13 November 1914 te Gouda. Onverkochte loten nemen aan de trekking geen deel. Rugpijn Nieren Pillen Pink Pillen Teer-Capsules Koortspillen dr. Kule Sangulnose Staalpillen Eiwitstaal L».. Koko Haarwater Scotts Emulel Wondzalf Wondolle Koortsthermometer Breukbanden Ontharingemiddel Zweetvoeten middel AIXB MIDDELEN TEOEN OBHEIME ZIEKTEN. Vraagt gratis inlichtingen i prtyioourant. Naar buiten zonden wij alleen logon ontvangst van postwissel of onder rembours. Voor on- en minvermogende Ooglëdors, DINSDAG, DON- 'DERDAG en ZATERDAG van 9—10-uur U*M*r*oh*kada 16, ROTTERDAM. vladt m.s 4* rrootst. ksou so zoodkoopsU prllssa la Valrszalateor-flurd-a, la alle Isbrikst.., voltes, de aleawste systemea. Vulregulateur-Kachels, rijk vernikkeld met zichtbaar vuur, f 15. -, Salamander Vulkachels f 5.—. brandend bij mij te zien. PABUS, 18 Oct. 8 u zijde publiceerde men h muniqué Op onzen linkervleugi gttookm ten Noorden vi U Baasde het front C bezet. De liondgenooten Iterea. Ten Noorden van Ar. merkte de dag van gi merkbaren vooruitg de streek tusscl heb1>en wij op son. 1 vorderingen gemat A’an Kngelsche zijde. (Mt mede, dat de Enge ite vijandelijkheden der Noord-Frank rijk goede ben gemaakt, en dat de vijand meer dan 48 K.l bra gtMirongen. De Dnitschers Duiteche nRaid” in Kemper De grenslijn aan de schen kant tusschen 1 land vertoont hier inhammen naar ons die hoekige bochten de Duitschers bezig vluchte of verdwaald daten op te vangen. S( is de inham benedei handen genomen. Dj dorpjes Meer, Meer! Loenhout en, Hoogstr heen zijn te vinden sche grensplaatsen Strumpht, Het Boscl beek, Rijsbergen, Zun Gisterochtend vernam correspondenten, o.a. Tel. 328. 120 GEGARANDEERDE KWALITEITEN, y

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3