Il I. II' snorts, .g- iü> Itltfi). p 8EIIEI, w. Had. EREN. ‘I trapluier ist trechL De Oorlog. No. 12607. Maandag 19 October 1914. 53e Jaargang. behalve Zon en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEV1LLÜ1U}. E 1^7* 3.X en l I XTietx"Ws- ezx -^d.'vertexxtie'blGud- voor G-oxxd.su exx Osacxstrelceirx. Verschijnt dagelijks i' e Ziekten! tegen ziekten M egen f 1,20, zwak J en aan verlies v3 aangewezen midJ3 van Prof. Alson,fM she gununiartikelj rouwenspuiten vTJ 1,50, van glas com-| k-Corsetten f 2ftftl ersterk voor werk-l gen bloedarmoede. I «Ün» opge- iog al werkt op de ag- m. Jt BERLIJN, 18 Oct. westelijk bondgenooten hernamen Engelacbe rijde. in g°’ like tend contant- (Wordt vervolgd.) Depot PnltM- aanval zeeaol- dc g<>- 't j van het Ia. (lOIRSIH E COURANT. die daar lag bloed nog nier PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Ideq) franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten werd oen door onze eetlust St^alpillJ 1 PAKIJS, 17 Oct. In hel hcdeunamlrl- dag gepublicrartte communiqué wordt ge- "Kil ketting. I chtar kon men en het vari ruw 30 MEST. PRIJS DER AD VERTENTIEN: Van 1—6 gewone regels met bewijsnummerf 0.66 Elke regel meer0.10 Dy drie aditereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per pudding van 1—5 regels 10.35 bjj vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Ufk.lt ik werd er van zo<» fwzflnaf Oafl, StaaipastiïiZ 0,75, Eiwitstaal i Likdoorns het U- nDr. Hartachfo^ft on Radicaal 40J» ist onachadelijk. al- gbaar in de SALA- pstraat, ROTTER, de Meubelzaak na >p het juist Adna (tterdam. te Zondert dat daar het schieten ge hoord wordt van Meerle en nog zeer vele Belgen haastelijk over de Neder* landsche grens komenvooral de nog vrij talrijke vrijwilligers, die nu én dan de verleiding niet konden weerstaan om op de DuiUche uhlanen te scMeten. Te Zundert, waar toch reeds minstens beloften, aan zulke steden gedaan. Op de gemeentelyke overheia en op de intercommunale commissie van notabelen kunt u rekenen. Zy blyven aan uw hoofd en doelen uw lot tot het laatste. Wij staan voor u in. (Toejuichingen). Maar ledige steden en verlaten hui zen zijn moeilijk te bewaken. Iedereen denke hier aan. Voor een volk is stof felijk verlies in zulke mate, als nu bij ons, een grooto ramp, doch zedelyke ontzenuwing, het verlies van ziele- kracht is alleen onherstelbaar. En hoe zouden die schatten niet verloren gaan, indien weken na weken en misschien langer nog, de nu heerschende toe stand hier aan de grens trots allo opofferingen van Noderlandsche zijde moest voortduren Denkt daaraan, luistert naar geen praatjes, toont, dat gij Antwerpenaren zijt met een hart in uw borst en komt terug met ons waken voor onze oude, heerlijke stad. Toont, mevrouwen on mynheoren, dat gij nog sinjoren zijt van den mooien, ouden stempel en komt weder tot betere dagen. Dank, hartelijk dank aan Nederland en driemaal hoezee voor het Belgische vaderland 1” Dr. Franck heeft ook Zondagmorgen een dergelyk opwekkend woord tot terugkeer gesproken te Breda. De veruivling door het bombardement van Antwerpen aangericht. lu de met medewerking van vurachil- lende comitéte hier Ie lande uitgegeven Gazol voor Belgische Vluchtelingen vin den wij het volgend overzicht van hetgeen door het boml>ardraH-nt in Antwerpen eo Omgeving is vernield Turnhouteche Baan, bij Bareel, trien mg< wc boten- 8t. Jozefstraat, schrapuel door een huis naast de plaats van rijtuigen» bij Louis de Teiugkeer naar Antwerpen. Zaterdagmorgen te kwart voor elf heeft Dr. Franck op ’toogenblik de meest populairste staatsman van Bel gië van het gemeentehuis te Roosen daal de talrijke vluchtelingen toege sproken. Volgens de N. R. Ct. sprak de thans dienstdoende Antworpsche burgemeester het volgende: „Mevrouwen en mijnheerenIk spreek hier namens het college van burgemeester en schepenen van Ant werpen, als voorzitter der intercom munale commissie, welk college in overeenstemming mqt de Belgische liet grooto hoofd kwartier meldt dat de toestand op oorlogsterren onveranderd !*e dag van gisteren in er over het alge meen rustig gepasseerd. Werktuigelijk deed de jongeman dit. <l*h zijn liewegingen waren zoo onvast, hij hij het uitstappen moest geholpen worden. Toen veegde hij met zijn zakdoek bet blof-d van zijn handen, doch hierbij keerde hij den voorbijstroomenden reizi ger” den rug toe om zijn vaal gelaat •an hun blikken te onttrekken. Daar kwam de hoofdeonducteur aan en au wenkte de conducteur hem nader te treden, waarna hij hem in weinige woor den het geljcurde mededeelde. - Wak Daar vroeg hij ontsteld. „Zijt ge daar zeker van De hoofdconducteur trok de deur van de coupé een weinig open on op hetzelfde «ogenblik trad hij met een kreet van ont zetting weer terug. Hij te-duidde den i»ei- d* n anderen mc< een handgebaar, dat zij daar moesten blijven wachthouden en snel de heen. a Bchwerdtnor hield zich aan den wagen v**t. hij had een steun noodig. want hij werd duizelig. De grond scheen onder Zijn voeten te bewegen, verschillende ge dachten vlogen hem in verwarring door het hoofd; de koele morgenlucht greep ■hem sterk aan. Tuaschenbeide moest hij mantel, dien do verdwenen passagier had af-htcrgelakm. Hij vond een zwarte zijden doek, Minengevouweq als een Irrncde doe en een ledigfleschjê. Hij reikte deze voorwerpen aan den commissaris over en zeide i - DU vond ik In den mantel. De commissaris nam de kurk van bet fleschje on bemerkte aan de geur, dat he» chloroform had bevat, waarmee do zak doek gedrenkt was. Schwerdiner ra de conducteur herken den oograblikkelijk don zwarten zijden doek als dezelfde, welke do reisgenoot van don vermoorde langs zijn wangen ge bonden had zij waren nu helden van moening, dat hij dit slechts had gedaan om zijn gelaat onkralwar te maken en een laUwe herkenning te voorkomen. Nu kwamen de dragers met een draag- l*ar or/i het lijk weg te voeren. D e dok ter leidde de noodlge maatregelen. Intite- "chen verliet de -commissaris de coupé om den naam ra hot adres van de twee hoofdgetnigen Schwerdtnor on den con ducteur op te teekrara. I >och toen men het boNoode I ooupé in het daglicht bracht, Schwerdiner door den aanblik ungograpen, dat de krachten hem bega ven. En geen wonder I De gelM*!iricnie *n van dien morgen waren zoo schok kend geweest, dat ook krachtiger naturen dan do zijne ton zeerste ontsteld zouden geweest zijn. f 1 25 1.50 1 50 ,1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. De Duitschers in België. Duitscho „Raid” in de Belgische Kempen. De grenslijn aan den Zuid-Brabant- schen kant tnsschen België en Neder land vertoont hier en daar groote inhammen naar ons land toe. In al die hoekige bochten van België zijn de Duitechers bezig de daarin ge vluchte of verdwaalde Belgische sol daten op te vangen. Sedert twee dagen is de inham beneden Breda onder handen genomen. Daarin liggen de dorpjes Meer, Meerle, Minderhout, Loenhont en, Hoogstraeten. Daarom heen zijn te vinden de Nederland- sche grensplaatsen Castelre, Nieuw- Strumpht, Het Bosch, Grazen, Strij- beek, Rijsbergen, Zundert, Wernhout. Gisterochtend vernamen wij van onze correspondenten, o.a. te Rijsbergen en voorts (k huizen beginnenda naast d*<n wlMclagunt Suys ten getalle van I waar •ndrr Ikwuiijns zijn verbrand. I»an terug op do Schoenmarkt staan nog J huizen recht» die weinig iswehadigd zijn, waarop weer .1 huizen volgen die verbrand zijn, i lerenmarkt, I tahllssement Bellemans gansch in puin. Rooijer, het huis van advokaat iUjckmans beschadigd door een bom, geen brand. De meid gedood. Kro- uenburgstraat. links komende van de Ka«- teelpleinstraat rijn verscMdeno huizen vernield door brand tot tagon de maga zijnen van Ed. van Nieuwcnburghs. Ver- Imndetraat, op 2 plaatsen links en rechts zijn totaal 17 huizen vernield. Brederode- «traat, evao voor de Bro^Wmiostraat h ee« huis Ingedrukt. Miroeusatraat, 7 bui zen verbrand langs «h-n zuiderkant. Pa letstraat. ten Zuiden der Bolwerkatraat worden 4 huizen verbrand. Juztitiepaiet bommen kwamen terecht op den ach terkant. g««m brand, weinig schade. An- selmoatraat, van voor In de straat links werd het dak van eeii huls ingedrukt. Van Breestraat, elf hoerenhuizen afgo- brand luaachen de l^uige I^eenstraat en Mochelachon Steenweg recht over het huis van Notaris Teurlinckz. laaabeila-lei, 3 huizen vernield. Hor- «heat Bindstraat 2 huizon vernield nevens de Café de Kroon. Bakkerstraat, 4 buizen rernleW op den hoek Bakkeratr. Iji» 'lortUMlrj W aast raat, hut van Petrus Van Hciirik gc«h*oltelijk vernield. P. Van Hou- rik la den duim algnechot«m hij hot red- len van oen bediende van lleinlghdd* iiytist van Berchem, welke gedood iz tiTle Koningenstraat. In de raap lann g» mallen op de koer achterhuis vernield. Hub van Van Dael kleermaker vernield. Hoek Koninginstraat en Berchemrabe Steenweg on oud< Baan, verschillende huizen vernield. Hoek Konlnginstraat en Borchcmsche Sbenw., over het Sylvain café vernield. Oude Baan, «nevens Archi tect van l'oppenolle Iteenh.. huis vernield. ■»(iiotnj«|{ J.»p |«V)fo|jo<Hoz suoAüU <qnq langs den kant der Waranda. Van Bree- -traaf, lusachen Lange LeenMtrsat en Mochelschen Steenweg, grootendoeb ver meld op don overkant van Notaris Tour- links. Elisabeth gasthuis langs den kam d«r Is-opoldstraai, schade aangerichl door een item. Aan het Ooetelijk 1'ront. HEKUJN, 17 Oct. Officieel. A eigens de mcdedochogstt van het hoofd kwartier bleven de iUisse'i^ zZau-r»|Mg het gouvernement Sw’walkl rustig. Hst aantal» Russbqjc/'lkrijgsgevangenen bij Schlrwinde gemaakt, Istdraagt o.a. 4flOÖ Ook worden eenige kanonnen veroverd. Ten zuiden van Warschau wordt do strijd voertgezet. regeering vóór het innemen van de stad is ingesteld. Wij hebben gewenscht de eerste gelegenheid, die ons geboden werd, waar te nemen, om een korte mededeeling tot onze uitgeweken mede burgers te richten. De Nederiandsche militaire en burgerlijke overheid, die ons dat mogolijk maakt, zijn wij ten zeerste daarvoor erkentelijk en ieder een zal begrijpen, dat wij op neutralen bodem over de algemeens toestanden niets anders dan een waardig stilzwe gen kunnen bewaren. Ons land is diep ongelukkig, maar onze tegenstrevers zelven brengen hulde aan *de dapperheid onzer sol daten (gejuich) en, wat wij niet ver loren hebben, onze eer, onze nationale fierheid zijn ongeschonden en met hen onze hoop in de toekomst. In onze ellende is de grenzolooae offervaar digheid van het Nederlandschu volk en de Nederlandsche regeering, met H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins-Gemaal, ook velen een troost boven alle woorden en een merkmaal van menschl ie vend heid. In den nood leert men zijn vrienden kennen. Inde Nederlanders hebben wij onze broe ders gevonden nooit zal een Belgisch hart dat vergeten. Over de toestanden in Antwerpen zal een kort woord volstaan. Wij wil len niemand dwingen tot terugkeer. Hetds als vrye mensehen dat gij moet oordeelen en als moedige menschen en waardige mannen en vrouwen, wion het geschonken brood zuur is en bitter, hoe graag dan ook gegeven. De stad en het leven in de stad zijn veilig. Wij kunnen officieel en gerust aan alle ordelievende menschen aan raden om terug te keeren. Voor jonge man nen, die niet tot het leger behooren, en ongewapende burgerwachten is er niet meer reden tot vrees, dan voor andere burgers. Er bestaan daarover uitdrukkelijke en geschreven verkla ringen. Niet alleen tegenover het stads bestuur, maar ook tegenover de Neder landsche regeering afgelegd. De toestand ten opzichte der levens middelen is goed, evenals in Charleroi en Brussel. Orde en kalmte moet ieder een helpen handhaven. Voor andere dan ordelievende burgers is geen plaats. In één woord Antwerpen wordt be handeld, zooals Brussel het sedert 2 maanden is. De Duitsche overheid verklaart, dat zij alles in het werk wil stellen om de veiligheid te handhaven. De i heele wereld heeft het oog op zul licht op (lira h<'Ffn(jnorgcn nog te zwak wan oui alles goed te kunnen zien. Terwijl de commieaarie van politie met zaakkennis het tooneel van de miHdaMlfh oogensebouw nam. hield de dokter zich met het lijk itezig. Hij hief het hoofd op en zag («ra breed* gapende wond aan de keel, eet! snede van het «ene oor tot het andere, waar het hloed opnieuw uit begon te stroomra. Daarbij viel era voorwerp op den grond dat onder de kin beklemd had geseten, De commissaris hukte «-zich ra raapte het op. Het was een scheermee, waar het bloed afdroop, blijkbaar hH moordwapen, dat de misdadiger in de doodeUjke wond had laten ritten. Een keelwond, die Onvermijdelijk den dood tragevolge moest hebiien. con- slateerde de dokter. De dood moet spoedig ingetreden zijn. Ft wanneer kan dit gebeurd rijn vroeg de commissaris. Hm, ongeveer drie uur geleden. Das tiwwchra twee ra drie uur. Ja. De commissaris gaf nu het scheermes, den hoed ra dra langra grijzen mantel aan era van zijn ondragrachiktra over, dus de voorwerp4’»*- vcrmoiedelijk aan den moordenaar haddra toeliehoord. Ver volgens werd het lijk aan •■ra nader on derzoek onderworpen. Mra zag de kost bare ringen aan de vingers ra vond in era broekzak era portrawonalp. Vaneen portefeuille, die zulk era welgesteld man toch zeker wd bij zich had gehad, was- lijk rustig was zich met bloed te beaoedelen. ducteur licht eras bij daar op vloerWat is dat? Hij raapte wn witte zakdoek op, die daar lag op oen plek, waar het hloed nog nier héengeetroomd was. Hij bekeek dra doek nauwkeurig, hiold hem onder den neus en reikte hem ver volgens aan den dokter over. 1 >at riekt naar chloroform, nietwaar? Js zeker! De commissaris wrakte Bchwerdtner om nader te komen en liet hem den doek zien. Deze nam hem in d<- handen ra bracht era punt er van onder zijn neus. - Ach, nn begrijp ik het, sprak hijj 1 Dat was het, wat op mijn gelaat hoeft gelegen. Toen ik ontwaakte, bespeurde ik oen walging-wekkendcn geur, en nu her inner ik ,me ook, dal ik Iets hel» afge worpen, to«ti ik mij uitrekte om tien slaap af te schudden. De moordenaar beeft u bedwelmd ni't chloroform: Ik vernuwdde dit reeds dadelijk. Oodertnsschra had era andere Iwambte de zakken onderzocht van dra tangen zich er op bezinnen, waarom hij daar was blijven staan. Op een ander oogenhlik kwam de vraag bij hem op, of men hem misschien voor den moordenaar zou aan zien. Hij zag zich reeds voor den rechter staan, hij hoorde de onsamenhangende antwoorden, die hij gaf en die met elkaar In tegenspraak waren, en daarbij kwelde hem de vraag „Weittc toevallige om standigheden kunnen nog intreden, die mij in verdenking kunnen hrragra Het perron werd allengs ledigde laat ste reizigers gingen huns weegs. Eenige vrachtkarren rodra voorbij; de conducteurs gingen heen en sommigen wierpen een nieuwsgierigen blik op den jongeman, die daar bij de deur zijner coupé bleef wach ten. Zij geloofden misschien, dat daar oen zieke lag, die voorzichtig moest worden overgebracht. Fr kwam opnieuw leven ra beweging.' I ra troep mannen in uniform naderde met vluggen tred: een commissaris van politie, de stationschef, een dökter ra ver- scheidrae ondergeschikte beambten van politie en van de spoorwegmaatschappij. Schwerdtner voelde zich beklemd om het hart. Hij hoorde nauwelijks wat in zijn nabijheid gesproken werd. Een paar conducteurs kwamen haastig aan loopra. doch werden weggezonden met last den aandrang, van dk* nieuwsgierigen, tegen te houden. Men vormde ran kring om, den waggon. ,#aar de commissaris van politie en de doktor nu binnengingen, gevolgd door dra hoofdconducteur, die roet ran lantaarn moest bijlichten, daar hrt dag- oene vi- eeo bn> GoL iioogo weg, süheidingsniuur ingesebobm tussciM-n dv huizen Do Gol ra De Beider. I onteinstraat recht over bet Gasthuis rrahts en links van de Godtstraat 2 bui* zra ingesahotan. Hofstraat 3 huizen vsr* brand No. Hü, 91, ttö, Tumhouteche baaa, era Mchrapneil is gevallra voor de wo ning Luyckx. Weinig schade in de stra ten. rakel ruiten uitgeriagen. Middenstatie en Bougiefabrick hebben ntet geleden. Boerhavestraal. era huls vernield. Ixuigo lyooyhroeckstraal bij Ver bruggen buis vernield. Molr, Ixim len op Café nevens 12 uiaandrastraat niei| ontploft, weinig schade. Meirburg, gauscif d<- blok huizen vanaf het huls NorwalJ inngs do noordzijde der Schoenmarkt tot halverwege vitj de Iteddestraat is vernield, Aan het Westelijk Front PARUS, 17 October. Van Fransche zijde- omniuniqué van 11 uur nui.' Op het front had slechte era artillertegevecht plaats. Op den linkervleugel gaan wij voort vorderingen te maken en maakten we ras uteoster van Fronelles ten zuid oosten van Rijssel. Aan het kanaal vdh Yperra naar de kust van Duitsche troepen daten afgeslagen. PARIJS, 18 Oct. 3 uur. Van Franschc zijde publiceerde men het volgende com muniqué Op onzen linkervleugel hebben de Ixind- genoolen tra Noorden van het kanaal van U Bassóe het front Givcnchy-Fromellee bezet. De bondgenooten hernamen Armen- llères. Tra Noorden van Ama (Atrecht) ko»- Berkte de dag van gisteren zich door wn merkliaren vooruitgang onzerzijds, t In de streek tusschen Arras en Oise hehben wij op sommige punten |Bge vorderingen gemaakt. ym Engelsche zijde. Het Perijbureaii dMt mede, dat (te Engelsche troepen hij de vijandelijkheden der laatste dagen in Noord-Frank rijk goede vorderingen heb ben gemaakt, en dat de bondgenooten den vijand meer dan 48 K.M. achteruit heb ben gedrongen. Volgens een part, telegram ui- Vlls- singra aan de N. R^ Crt. is Zaterdag avond van do pier van Zeebrugge door de Duitechers op het Belgische lichtschip Wtelingéft geschoten. De bemanning ver liet het vaartuig in ran boot en is opge pikt door het Hollandsche marinevaartulg Atlas. Zij is hier zoo juist geland. Het liohtechip te nu onbeheerd. geen spoor te ontdekkoi, evenmin als van een horloge en te-merkra, dat <k- jas war ra opragerukt. Era moord om den gepleegden dief stal aan de gerechte straf te onttrekken, sprak, de commissaris. De schurk beeft de portemonoate en do ringen moeten achterlatra, hetzij hij ge4i tijd liad om bet te plunderen, hetzij hij bang Con- den vrij talrijke vrijwilligers, die op de DaiUche uhlanen te sclyeten. (juuuuii, waar toen reeos m 13000 vluchtelingen aanwezii brengt die aankom&t van di<| wonden Belgische! schieters i wat consternatie. Bovendien/ hun komst dermate verkeera gewone burger-vluchtolingenZdat deze nil heelemaal niet meer vdn torug- keeren willen hooren. Men nad ze al zoo ver dat velen daarover reeds ernstig dachten. Tusschen Breda-Rys- bergen en do grens was al een merk bare beweging van terugkeerende vluchtelingen te zien. Zooveel mogelijk worden de anderen afgevoerd naar Breda, ook per stoomtram. De weinige fabrieken in die streken liggen vol met Belgen, zoo o.a. gebouwen van de handelskweekerij „Malona”, de schuren van de boomkweekerij „Wil helmina”, de stroohulzenfabrik Pillot enz. enz. Alleen te Zundert werden in twee dagen 33.000 K.G. brood ver bruikt. De Belgische douane-post te Wuest-Wezel (beneden Zundert), waar van destijds de Belgische douaniers het eiken passeerenden Hollander onnoodig lastig maakten en hem zelfs papieren eigendunkelnk ontnamen, is thans ledig en van die douanen niets meer te zien.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1