JGAS. .SMITS, •handel. d.K Alter IBS VOOk REEN. rmeid, hulp in de huis- IGAS De Oorlog. Woensdag 21 October 1914. 53e Jaargang. i FEUILLETON, Elvira. I No. 12609. «u i )OIJ Kz. Fed.E.ALTSB, jracht HAAG. behalve Zon- en Feestdagen. ukkerij KENNISGEVING. g licht hebben? b Gracht 26T IAAG, kwerken lel m voor porti. 8. Goiufa. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. KENNISGEVING. ezx vooz e-tx Oxxxs'txollxzezx- Verschijnt dagelijks behalve Zou- en Telefoon Interc. 82. tot ^iSFfnx'k’ iteiooR. ver- Ga te kman Zn., Goud* ÏR1NGERWAARD. vergoed. MM en ADIiBS PR SUE RA DV ER TE N T ÏÏÏÏT Van 1— 5 gewone regels met bewijsnummer. HUI lan&Zm ‘kt 31 ■g f t .25 1.50 1 50 1.90 opende die, toen In dat klurhlijke- van den - waar waa zijn ge<-n middag, rymnaaiuiti Mijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, brengen ter kennis van de ingezetenen Dat is niet ónmogelijk, zucht leunde de raadsheer in naar hem De naar of andere zitting uitgereden, zei hij ging daarop met tergende langzaam- >t JAC. KOOU Kz. Wieringerwaard, last met het instal- - is dit werk d< riet het groot ÏSTE WAAR- ragen ameskleeding. •Ie of gedeelten f en de «tad aan huil Aan het Westelijk Front. Duitschers in België. Men seint ons uit SLUIS. In Brugge worden voortdurend gewonde Duit- Rchers binnengebracht. Een hier aan gekomen betrouwbaar persoon deelt mede, dat de geest onder de Duitsche soldaten rumoeriger wordt. Het schijnt dat de Duitschers thans worden terug geslagen. De bezetting der Duitsche troepen in de verschillende plaatsen is klein. Alle beschikbare troepen schijnen zuidwaarts te trekken. De persoon uit Brugge hier aangekomen raadt den Belgen aan nog niet terug te keuren. In Sluis bevinden zich een 4000 tal vluchtelingen, die geen van allen wenschen terug te keeren. Uit Londed wordt eiken dag wittebrood SJE biedt zich san nwij geregeld tijdig •gen ontvangen vaa certen, vermakelyk- deze dan in 0Q* Ion. sht 1879.) De Gouverneur van Antwerpen. BERLIJN, 20 Oct. Van Duitsche zijde. De Hamburgsche senator Stran- deh is naar België vertrokken om den post van burgerlijk gouverneur van Antwerpen op zich te nemen. PARIJS,’ 20 Oct. Van Fransche zijde. Het Fransche communiqué van hedenmiddag peldt, dat in weerwil van hevige aanvallen, het Belgische leger stand gehouden heeft op de linie van de Yser. In* de omstreken van Yperen wordt verder gevochten. aangevoerd. Ongeveer de helft van het aantal der vluchtelingen wordt ondersteund. igszaal voor müihü- 10 nm. g. Armenzorg, ingtoezicht. T. 7’/j uur Gebouw, laatrecht. Alg. N** thoudersbond n0n« st”. Spreker: Ds.G- InderwerpBlijft Van 1--5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer,0.10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. do Belgische soldaten zich dapper ge houden ondanks de a. i. gebrekkige leiding en het gemis aan moed, dat volgens hem zou bestaan hebben bij sommige officieren, vooral bij die der luxe regimenten, wier houding niet sterk genoeg gelaakt zou kunnen worden, j. A. V. D. VALK, RGEN, Dorpstraat 'De BURGEMEESTER van GOUDA, brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op don 16 October 1914 executoir is verklaard het Kohier No. 4 der Belasting op be drijfsbelasting en andere inkomsten dienst 1913'14 vsn de gemeente Gouds Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zynen aanslag op den bij de Wet «paalden voet te voldoen en dat heden in nat de termijn van ses weken binnen welke ti reclames behooren te worden ingediend. jCouda, den »i October 1914. De Burgemeester voornoemd, R, L. MARTENS. dat het Ie Suppletoir Kohier der Plaat selijke Directe Belasting naar het inkomen in deze Gemeente, voor het dienstjaar 1913/14 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land goedgekeurd, in afschrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente-Ontvanger. Gouda, den si October 1914. Burgemeester on Wethouders voornoemd, R.. L. MARTENS. De Secretaris, J VAN HEUSDE. ademing heen. Zijn hoofd deed hem pijn, elke zenuw aan zijn lichaam scheen Ie trillen. Hij snakte naar runt, naar een afwezigheid van alle gedachten en met afschuw doorzag hij. dat hij niet spoedig het afgrijoelijk tooneel 'van dezen morgen zou kunnen, vergeten. Het zou hem zeer pijnlijk geweest zijn naar baron von Ellerich te gaan en op name in zijn huls te verzoeken. Het was beter daarnxM? tot morgen te wachten en daarom nam hij zijn in trek in een hotel. GOUDSCHE COURANT. PR U S 41 H ET ABOÏÏÏÏËM ENT 7 Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten De Belgische militieplichtigen. Wij ontleenen aan do „Nieuwe Cou rant” de volgende proclamaties, waar van de eerste aangeplakt werd in Forest de tweede in Brussel. Het Duitecb Gouvernement weet, dat het Belgisch Gouvernement het inzicht heeft vrij Militieklassen binnen te roepen. Het Duitsche Gouvernement verbiedt ten stelligste, dat de jonge lingen, geboren in 1894,1895 en 1896, naar het Belgisch leger treden. Van heden af zijn die mannen onder de oorlogswet geplaatst. Zij moeten in hun gemeente blijven, zoo niet, zullen zij streng gestraft worden. Indien ze er in gelukken te ontsnappen, zullen hun ouders het verantwoorden met hun eigen leven. Dat zij rustig te huis blijven en in dat geval zal er hun geen leed geschieden. De jongelingen, waarvan kwestie, moeten in persoon verschijnen ten gemeentehuize 5 Oc tober 1914, ten 9 ure des morgens, om aan hun naamafroeping te ant woorden en beteekenis te ontvangen van bovenstaand bevel. 6) Weder aarzelde Schwordtner. De juist gestelde vragen van den raadsheer be doelden natuurlijk niets anders dan een bolder licht te werpen op feiten, waarvan l'ij als ’t ware sluimerend iets had waar- genomen, doch hij wenschte zich niet ver antwoordelijk te zien voor gissingen, die v*n hem door de politie als feiten zou den worden aangenomen. Kan het misschien ook <*en scheld woord of anders een angstkreet geweest rijn bekende te Isidienden. aan wie hij zich niet had te storen. Maar toch moest hij zich moeite geven om den onaaugenamen indruk ter zijde te jatten. Hij werd een gevo»-l van koude onverschilligheid gewaar, dat de innige dankl>aarheid jegens zijn vaderlij ken beschermer bekoelde. Mocht hij uit het gedrag der liediendeo niet opmaken, welke positie hij in dit aanzienlijke huw zon innemen De stem van den lakei, dfp hem door een lange, heldere gang had geleid, <teed hen) opschrikken uit zijn pijnlijk^ be- Kchouwingen. Hier, dit is uw*, kamer Daar naast vindt ge de vertrekken van den jongen Itaron. uw leerling. Volgen den vasten regel van ons huis wordt om twee uur voor baron Roix-rt en voor 'u het mid dagmaal opgediend in <te hlauwe kamer naast de apedzaal, maar ik zal u nog wel sens jUmwn waarschuwen. Dien toon van afdabmde goedheid, door den lakei aang«,»!ag''n. vond Eretlerik on verdraaglijk hij kon niet antwoorden en was recht blij, toen bij alleen was tus- schen de vier muren. Het vertrok zag er echter zeer behaaglijk uit. Ja, hij kort hier best huizen en sludce- ren! Hij had volstrekt geen reden om ontevreden te zijn. Zijn prikkelende fijngevoeligheid maar paste dié wel voor eeq man, die op eigen iMM-nen wilde staan en zich een plaats in de wereld wilde veroveren f Na in zijn kamer goed te hebten rond gezien. klopte hij aan de deur van de ■4. eerste wordt geschoten, in do tweede wordt geslapen en gegeten. De graven staan met elkaar in verbinding en wel ondernardsch, want ah men maar even boven de loopgraven uitkomt, wordt men prompt door een vijande- lyk projectiel geraakt. Men probeert nu wel, de tweede loopgraven zoo hygiënisch mogelyk te houden. Maar dat gaat heel moeilik, of liever heelo- maal niet. Want geheel vry syn «e nooit. Er wordt om beurten in gegoten, geslapen en allee, wat menschelijk is, in gedaan. Kr stamelt zich dus een geweldige afval op in die onderaard- ache holen. En ah het dan begint te regenen, is de ellende niet te oversien. Dagen lang liggen de soldaten in het vuile water. Daardoor syn de ver schillende min of meer besmettelijke siekten ontstaan. Vooral buikloop komt veelvuldig voor. En de typhnsgevallen vermeerderen zich bedenlcelyk. Do be wuste dokter zeide my .De slag aan de Aisne hangt haast geaeel af van het weer. Gaat het regenen, dat moet er wel op een of andere wijze een einde aan worden gemaakt. Al het medische personeel, dat maar eenigszins gemist Kan wor den, wordt in lange treinen naar do Aisne gebracht.” Hoe het einde ook moge zyn, één ding staat vast: de Duitsche gedachte, van gemakkeiyk te kunnen over winnen, heeft aan de Aisne alvast den nekslag gekregen. Aan het Ooetelijk FrouL Officieel bericht van de Oostonrijk- Hongaarsche legatie. De Oostenryk-Hongaarsch<« legatie doelt het volgende mede In den veldslag dio ten Oosten van Chyrow en van Preemysl gisteren is voortgezet hebben wij nieuwe behng- rüke successen behaald, ter hoogte van Magiara dicht bij Nizynioc, waarvan het bezit door den vijand ons hinderde, hebben w(j na hevige oanonnade deze phtaU door een aanval genomen. Ten Oosten' van Przemysl zyn onze troepen voortgerukt tot Nedyne. Op den zuidelyken vleugel worden allo Russische aanvallen tegon de hoogten ten zuidwesten van Sambor die don geheelen nacht duurden, bloedig afgo- slagen. Onze troepen trokken voort tot in de dalen van de streeken van de Swika. De Oostenryk-Hongaarschx strijdmachten die de Han bij Jaroslaw waren overgetrokken waren des naohts In de Duitsche loopgraven. Na do gedrukte stemming te hebben geschetst, die in Duitschland heerscht, schrijft do Berlynsche correspondent van de Tijd Het orgste is echter, dat de gezond heidstoestand van het Duitsche leger aan de Aisne bedenkelyk achteruit gaat. Er is van dit feit nog weinig in Duitschland uitgelekt. En die er van hoorden, stoppen als struisvogels hun hoofden in het zand en willen op deze wyze tyet verschrikkelyk spook beeld ontloopen. Maar men moet maar eens mot dokters spreken, die van het slagveld komen. Ik sprak er een, die langen tijd aan de Aisne geweest was. De toestand in do loopgraven moet langzamerhand onbeschrijfelijk wor den. Men denkt over het algemeen, dat de loopgraven een eenheid vormen. Dat is echter niet het-geval. De loop graven zyn in tweeën gedeeld. Uit do Do slag by Ryssel. BERLIJN, 20 Oct. Van Duitsche zijde. Naar de Stampa bericht, moet de werelddag bij Ryssel over het lot van Frankrijk, België en Engeland be slissen. De slag is in vollen gang, ter- wyl de gewonden uit het front weg gedragen worden, heeft er achter de vuurlinie steeds nieuwe aan voer van versche troepen plaats. Het aantal in gevecht z^nde soldaten is niet bij be nadering vast te stellen. AV Toen Frederik Schwcrdtner het paleis van Itaron Ilerich binnentred en dun Imron vroeg, keek de portier met onbeechaatnde minachting aan. baron was reeds een uur geleden oen on _r heid naar zijn kamertje, waar hij door middel van een electrische schel een lakei van de eerste verdieping naar beneden ontliood. Hij liet Scbwerdtner als een be delaar In de ruime vestibule wachten. Toen de lakei beneden kwam, riep de portier hem uit zijn kamertje toe, dat hij ..dien heer daar" naar boven moest ge leiden, dat het Jf nieuwe gouverneur voor den jongen was. die vroeger dan verwacht werd wao gekomen. En de ge galonneerde lakei wenkte „dien heer” ge nadig om hem te volgen. Frederik onderdrukte zijn ergernis het waren eigenlik toch slechts ondergeschik- praalgraven van Karei den Stoute en van zijn dochter in de kerken bleven. Uit het Johannis-gasthuis werden alle schilderijen verwijderd. De in veilig heid opgeborgen kunstwerken bevin den zich in de stad, niet in Engeland. Van Kol’s indrukken uit België. Het Eerste-Kamerlid Van Kol ia naar het Persbureau M. S. Vas Dias mededeelt na oen 11-daagsche reis door België Zondag weder te Voor schoten teruggekeerd. De heer Van Kol deelde mede, dat hij spoedig weder naar het door den oorlog geteisterde gebied zal vertrek ken. Het doel zijner reis is zich op de hoogte te stellen Van het verloop van den oorlog. Hiervoor zyn hem reeds belangrijke gegevens verstrekt, welke het gevolg waren van zorgvul dige enquêtes door pensonen binnen en buiten het Ryk staande. De heer Van Kol heeft de volgende reis gemaaktMaastricht, M o u 1 a n t, V i s Luik, Tienen, Leuven, Brussel, Enghien, N i n o v eBrus sel, Nivelles Brussel, W a v e r e n, Jodoigne, Loucin, Jemappe, Seraing, Lftik. Tweemaal is de heer Van Kol van Luik naar de Ardenn maal over L o u v e van Luik naar Maasi Hammont, Achal, Nees^Kh jsuh^ imid- hout, Herenthals, Neszei, Lier, zijn hmrling niet, «m trouwen» niemand van zijn todconmllge huisgraootmi. Zondér etmlge Woeling al» in Mrooiing, opende hij nogmaalH oen deur «■n kwam in een ruim*' tuinzaal, door het daglicht helder verlicht. Een wand be stond bijna gebed uit glazen deuren. Mm kon daardbor em terra» oversten, van waar een trap naar «hm zonnigm tuin voerder Afgevallen bruine bladeren, waar do wind mee speelde, bedekten bet terra» en dm tuin. De guldm zonnestralen spreiden nog zulk helder licht, dat mm nog kon wanen in dm zomertij^ ff Hchwxrdtner bleef verschrikt ntatn m hieldde hand omhoog om zijn oogrn te Irochiitten. De pracht rondom hem Ih> nam hem bijna den adem. Een oogonbiik voelde hij aandrang om te vluchten, al» voor een gevaar, of als ware hij op verboden plaatsen. Doch toen- hij het hoofd ter zijde wendde, viel zijn blik op een heerlijk uchoone schilderij aan d<-n door de zon beschenen wand, die door zijn grootte reeds de aandacht moest trekkas. Plotaeling werd hij aangegrepm door de grootste nieuwsgierigheid n trad nader. Hij stond voor het levmsgroote portret van een schoone jonge dame, zoo prachtig uitgevoerd, dat mm zou gewaand hebben haar levend voor zich te zien. In het bijzonder viel het rijke.’ goudglanzende haar in het oog. (Wordt vervolgd) aangrenzende kamer en hij g<<hn antwoord; kreeg. Hij kwam <-m matig groot (vertrek1 lijk tot leer- en schrijfvertrek jongen, l»aron diende. Maar leerling? Ja, het was nog Robert zou dus in het |gy Natuurlijk, het was zijn eigen schuld, dat hij op zoo’n ongunstig uur gekomen was en niemand aantrof om hem een vriendelijk welkom, toe te roepen. Peinzend ging hij verder m opmde ook de volgende deur. Hij kwam nu In kleine zaal, waar verschillende bmoodlgdhedm vobr lichaamsoefeningen aanwezig waren. Hrt vertrek naast deze gymnastiekzaal was stellig de blauwe kamer, waar hjj met zijn het middagmaal zou ge bruiken. Op de ronde tafel in bet mid den der kamer lag reeds een wit tafel laken uitgeepreldt Hier heerschte al meer weelde; Bchwerdtner voelde zich daar minder op zijn gemak; hij wist zelf niet waarom. In zijn ééntje had hij immers de andere kamera benoaht, doch eerst hier >s>gon hij zich eenzaam te gevoelen. Hei scheen hém toe of het gebeeie huis wm uitgestorven. Uit alle hoeken gaapte hem een af- schuweiyke, hartvcrlammende onverschil ligheid tegen. Nog nooit had hij hier em voet in huis gezet hij had met baron von Ellerieh nooit anders het verkeer onderhouden dan door briefwisseling; in de laatste jaren ontmoette hij hem slechte éénmaal, dal was bij den rector Krug, Hij kende ook De kunstwerken in Brugge en Gent. BRUSSEL, 20 Oct. Van Duitsche zijde.) Daar Brugge en Gent zon der strijd door de Duitschers genomen werden, leden de gebouwen alsook de openbare kunstwerken van Brugge niet de minste schade. Uit de kerken en musea waren alle schilderijen van de primitieve meesters, evenals alle verplaatsbare kunstwerken van den eersten rang, reeds in September ge borgen. daar voor een bombardement werd gevreesd. Uit de Onze Lieve Vrouwekerk werd ook Michel Angelo’s Moeder Gods verwijderd, terwijl de Scbwerdtner. Met een rijn stoel. Hclrt ge nog iets verder mede doelen Ik weet verder niete. Wees dan zoo goed, dit proece-ver- l«al te onderteekenen en houd u gereed v«>r verdere verhoeren, ate dte noodig ■«ehten zijn. Ate ge later meer tot kalmte wit gekomen zijn, gelukt het u mUmchien nog dien naam of dien kreet duide lijker te herinneren. Schwordtner onderteekendo het proces verbaal en ging met een zucht van ver- dagelijks aangenomen aan ons Bureau ten, den Boekliandel en de Postkantoren. geweest, een- n e, verder jhtB i 1 s e n, dt.MolU.Turn- 1 T - - Mortse 1, Beroham, Antwerpen, Mechelen, Dendermonde, M e 11 e, Gent, Selzaete, Sas van Gent, Ter neuzen. De gespatieerde plaatsnamen zijn van die steden en dorpen, welke vol gens den heer Van Kol geheel of bijna geheel verbrand of verwoest zijn. De algemeene indruk die het Kamerlid ontving was die van ontzetting ën weemoed over zooveel vernieling aan gericht0 in het rampspoedige België. Bevoegde personen vertelden dat er minstens evenveel Belgische burgers als soldaten gedood zyn. De berichten in de bladen zyn beneden de werke lijkheid. Veel gewelddadigheden van allerlei aard zijn gepleogd, ook tegen vrouwen, die door de betrokken per sonen uit den aard der zaak werden geheim gehouden. L De heer Van Kol is or zoo goed als van Overtuigd dat wel in het begin van den oorlog bij Visé, doch o. a. geenszins te Leuven door Belgische burgers op Duitschers geschoten is. Volgens den heer Van Kol hebben De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 20 Oct. Van Fransche zyde. In het communiqué wordt gemeld Op onzen linkervleugel honden de Duitschers nog de omstreken van Rys- sel bezet in de richting van Armen- tières, Four nes en la Bassce. Aan de Maas trachtte de vyand te ver geefs onze troepen, die op de rechter zijde op het schiereiland van Camp dos Romains te voorschijn kwamen, terug te dringen. Resumeerende, maakten wy gisteren op verschillende punten vorderingen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1