J. I DEK D Ui Bin-rxexa land. Stadsnieuws. p. a. Vingerling. Boskoop. Pgr auto naar Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht Ad verten tiën 6HISCHE-, LEIDStHE- El EDtMIEI UU. FIUIM XNIKWORST, HLIHXIE ROOKWORST, P1CIB SPEK («er uier), finantal II, Tdtjih. 251 llllim, REUZEL ER IBRtm. zonder succes op eenige panton door de Russen aangevallen, de vereenigde Oostenrijk-Hongaarsche en Duitsche cavalerie heeft sterke Russische cava lerie-colonnes nog verder van Hangar- zow teruggeworpen. PARIJS, 20 Oct. Van Fransche zyde. Het communiqué meldt, dat in Oost-Pruisen en aan den Weichse! de pogingen der Oostenrijkers, om de Han over te steken, verijdeld zijn. De strijd ten Zuiden van Przemyil wordt voortgezet onder voor de Rassen gun stige omstandigheden. WEKNEN, 20 Oct. - Van Oosten rijksche zijde. Ten N. van Mizyniec kwamen wij by onzen aanval op storm afstand van den vyand. KRAKAIJ, 20 Oct. De bladen mel den, dat boven Warschau een Zeppelin gezien werd, die onder de bevolking groote ongerustheid wekte. Alle ge goede families hebben Warschau ver laten. Het eiland Borkum. Wat ook aan het einde van den oorlog gebeure moge. schrijft de cor respondent van do Daily Chronicle, daar kan geen twijfel bestaan over de toekomst van het eiland Borkum en zijn vaarwaters. Borkum is het meest westelijke van de Oost-Friesche eilanden en bet meest westelijke punt van Dnitschland en, ter zee, het bii welke plaats in Engeland, België of Frankrijk meest nabjj gele gen Duitache stuk grond. Hot verdeelt de monding van den Eema in twee mondingende ooster en de wester Eems en deze beide zyn vaarwaters voor Duitach verkeer in vrede of oor- log. l)e rivier op, naby Borkum, waar de beide Eens-monden tot één worden, ligt de Daitscbe haven Kmdon. Einden heeft haar beide wegen in en uit door de Eems-mondingen. Tegenover Ëmden ligt de Iiolland- sche naven Delfzylde uit- en ingang van Delfzyl loopt door de Duitsche mondingen Met andere woorden Hol land kan, in vrede of oorlog, zyn ha ven van Delfzyl alleen in of uit naar believpn van Duitschland. De duidelijke lee voor Europa is, dat de Waster-Ëems de monding tos- sohen het vasteland van Holland en het eiland Borkum gegeven moet worden aan de neutrale regeering vpn Nederland. Natuurliik sou het eiland Borkum aelf ook Hollandsch moeten worden, omdat de oostelyke monding ep de nauwe toegangen (boven en zuidelijk Borkum) ook geneutraliseerd moeten worden, opdat Einden niet langer een plaats biyft, die dreigt of bedreigt kan worden. Eilanden door Japan bezot. TOKIO, 20 Oct. Van Japanscho zijde. Het Ministerie van Marino deelt medo, dat om militaire redenen de Marianen- en Marschall-eilanden, be nevens de Oost en West-Carolinen bezet zyn. Duitsche torpedoboot vernield. TOKIO, 20 Oct. Van officioele Ja- pansche ayde. De Duitsche torpedo boot H 190, die door de duisternis be gunstigd uit Tsingtau kon ontkomen, is 00 mijl ten Zuiden van Kiautsjau in vernielden staat, gestrand gevonden. Indische troepen naar Egypte. MILAAN, 20 Got. Van Duitsche zijde. Officieren van de uit Zanzibar in Napels binnengeloopon stoomboot Port Said deelden mede, dat zy gedu rende de vaart van Zannibar naar Suez tal van Engelsche en Franscho schepen hebben aangetroffen voLraot Indische troepen, die naar Egypte gingen, waar expeditietroepon der ko loniale troepen worden voorbereid. De aanvoer van Britaoha troepon. BERLIJN, 20 Oct. Van Duitsche zyde. Volgens berichten uit Stockholm vormen, sedert een week, geweldige transport vloten bijna e«n onafgebro ken brug tusschen Ramsgato, Dover en Folkestone aan de Engelsche kust. Men berekent, dat binnen enkele dagen Britaoha troepen ter sterkte van meer dan 200.000 man op Franschen bodem staan zullen. Da Engelsche pets ver klaart, dat het voor Engeland een stryd op leven en dood is, om de verwezen lijking der Duitsche plannen te ver hinderen, dio zich verbergen achter wanhopige pogingen, om vasten voet te krygen aan het Kanaal. De com mandant van Dover heeft buiten» landsche vluchtelingen aangezegd bin nen een week de stad te veriaten. Verbod van betaling. BERLIJN, 20 Oct. Van Duitache ayde. De Staatscourant maakt een ver ordening openbaar, waarbij het. verbod van betaling wat Engeland en als ver geldingsmaatregel ook wat Frankrijk, de Fransche koloniën en overzeesche liezittingen aangaat, voor toepasselijk wordt verklaard. Wilhelm II koning der Belgen. LONDEN, 20 Oct. De bladen ver nemen nit WashingtonIn de diplo matieke kringen loopt alhier het ge rucht, dat de keizer een onderzoek instelt, of de nentrale landen hem zullen erkennen als koning der Belgen, indien Duitschland den oorlog wint. Tot dusver gaf dit optreden slechts aanleiding tot bittere kritieken onder de regeering-ambtenaren. Misdadige onzeewaardigmaking van een Iloode Kruisscliip. Het destijds te Rotterdam aange komen Amerikoanscbe schip „Het Roode Kruis" bestemd voor het over brengen van de Amerikaansche am bulance van verschillende landen, is aldaar bezocht door oen Amerikaansch journalist en deze doet daarover naar men nit loonden aan de Daily Tele graph bericht, oen raar boekje open. Het schip behoorde oorspronkelijk aan de Hamburg-Amerikslyn en heette toen de Hamburg. De Kapitein, nie mand minder dan do admiraal Ward, was in een zeer pessimistische stem ming en verklaarde liever geen passa giers op do thuisvaart te willen mede- nemen. De machinist* officieren vertelden later de reden daarvan. Hot schip had aan boord, behalve de bemanning 120 pleegzusters en 40 doctoren. Het levend overbrengen dezer menscheu had aan de officieren do grootste moeite gekost Men had, na afvaart uit New-York, nl. al spoedig ontdekt dat als het Duitache schip zoo onzee waardig mogelijk was geworden. Met een beetie slecht Weer zou het onmo gelijk blyken om het water uit te pompen, omdat alle pompen .onbruik baar waren gemaakt. De reservoir- pijpen en tankbuizen van het schip vond men gevuld met sokken, stukken van dekens on in de provisiekamers vond mon manden en kisten met rot tende voedingsmiddelen, bedorven aardappelen, kool enz. De afkoelings- toestellen voor de provisie in de koel- kamers waren vernield. (Het was by het vertrek uit New-York in die dagen snikheet Red.). De Asohpiropom misten alle kleppen. De veiligheidspompen, waarvan alles afhangt ingeval van brand waren ontdaan van twee on twintig der voornaamste kloppen en veeren. De ketels waren in zeor govaariijken toe stand. De vlampijpen bleken yuil en verstopt. De pakking lekte overal. De versohwatertanks waren aan de bin nenzijde dik aangezet. Kortom het geheole schip, bezien uit eon tech nisch oogpunt, was misdadig onbruik baar gemaakt. Dezo verklaringen zouden nader onder eede bevestigd worden by terugkomst van hot schip in New-York. Van Belgische zijde. De Belgische legatie te 'söraven- hage doelt ons het volgende mede: Een mededeoling van het Duitsche gezantschap, den 18n dezer door de Noderlandsciie Pers openbaar ge maakt, strekt om het geloof te doen ingang vinden, dat de in België heersohendo hongersnood het gevolg is van de houding der Engelsche en Fransche Regeeringen, ten opzichte van het van voedsel voorzien, aoor de Noderlaudsche J£ogeering, van de on gelukkige BeTjfischo arbeidersbevol kingen. In antwoord op deze tendenzieuse bewering, doet de Belgische Legatie opmerken, dat het, na de schending van België door Duitschland, niet tegenstaande zyn plechtige beloften, on moge) uk is nog vortroüwen té stel- in dergolyke verklaringen. Daarom bezat men geen en kolen waarborg dat de levensmiddelen en de voorraden, die bestemd waren voor de Belgische arbeidersbevolkingen, niet gebezigd zouden worden voor de Duitsche legers. Uit de publicatie van den 18n dezer maand volgt, dat het Duitsche bestuur reeds sedert gornimen tijd besloten was de voorschriften van het 4ever- diag van Den Haag niet in acht te nemen. Gisteren had te lloorn de plechtige overdracht plaats van het nieuw ge stichte geitouw der Rijkstuinbouw- wintersehool te Hoorn aan het Ryk. Onder de autoriteiten merkten we op dr. K. H, M. v. d. Zando, inspec teur van het Landbouwonderwijs, de hoeren Ketelaar en Zijp, leden van Ned. Staten, den heer W. de Jong, lid der Tweede Kamer, den heer van I^ei)nep, secretaris van den Nederland- schen Tuinbouwraad, den heer Haze- loop, Rijkstuinhouwieeraar, de heeren Bos, van Leersum en Vonden, leden der Prov. Staten. De heer A. A. de Jongh, burge meester van Hoorn, sprak het openings woord. Daarbij ging hij de werkings- geschiedenis der School na, die van zoo bijzonder groot belang kan zijn voor den Tuinbouw in West-Friesland Hulde werd daarbij gebracht aan de Regeeringen van Ryk, Provincie en Gemeente voor de kraichtige samen werking, om te komen tot de stichting alsmede aan allen, die hebben mede gewerkt aan.dfen bouw, of dezen heb ben bevorderd. Aan het eind zijner rede droeg hij de school over aan de regeeringsver- togentf oordiger, den heer v. d. Zande. De gemeente-financiën en de Belgische vlaeh telingen. Van betrouwbare znde vernamen wij zoo meldden wy reeds, dat een groot aantal gemeentebesturen zich gewend hebben tot bet Departement van Fi nanciën om voorschotten teneinde te kunnen voorzien in de uitgaven noodig voor het onderhoud der Belgische vluchtelingen. Het Vad. voegt hieraan toe: Het juiste aantal hier te lande vertoevende Belgen is nog niet op te geven, maar als zeker mag woraen aangenomen dat dit getal niet ver beneden een miilioen is. Hiervan worden vélen door particulieren onderhouden, maar verre weg het grootste deel komt ten laste van het Rijk. Neemt men na aan, dat de verplegingsko ten per hoofd f 0.30 per dag bedraagt en dat het aantal van Rijkswege te onderhouden Belgen op circa 500.000 mag worden geschat, dan is dit voor het Ryk een uitgave van f 150000 der dag. Het voor dit doel aan de Regeering toegestaan bedrag van f 100.000, was aangevraagd vóór den val van Antwer pen waarna de honderdduizenden Belgen over onze grenzen kwamen, en was bestemd om te voorzien in de uitgaven voor de vele vluchtelingen daarvoor reeds in ons land opgenomen. Gewonde Belgen. Gisterenavond brecht de Middel- burgsche boot te Rotterdam 69 licht gewonde Belgen uit Middelburg en Vlissingen aai. Hiervan werden 30 in het Fracisous-gasthuis, 15 in Eudokia en 24 in het hospitaal van het Roode Kruis opgenomen. Van de laatsten werden 11 per brancard vervoerd alle overigen in tramwagens. Hedenmiddag verwacht men een aantal gekwetsten uit Bergen-op-Zoom per spoor aan het centraal station te Rotterdam. De Geïnterneerden. Aangezien de gegevens omtrent de namen ent. der Belgische geïnterneerde militairen nog niet van de verschillende Intorneerings-depóts by het Infor matie-Bureau zijn ingekomen, kan ge noemd Bureau vooralsnog onmogelijk de tallooze telegrafische en schrifte lijke vragen om inlichtingen, die ge- interneerden betreffende, beantwc or den. De verzameLtaten dier gegevens worden vanwege dat Bureau den Bel gischen gezant aangeboden. Hoogst waarschijnlijk zullen de afdrukken van deze Staten vanwege de Belgische legatie binnenkort zoowel in Nederland als in België verkrijgbaar worden ge steld. Kardinaal Merctor over den terug- koer dor vluchtelingen. Een correspondent van Do Tijd heeft een onderhoud gehad niet kardinaal Mer- eter, den aartsbisschop van Meoheien, die in de eerste plaats aandrong op den te rugkeer van do vole'naar Nederland uit geweken priesters, wier hulp In do pa rochie van het aartadiooees hij dringend noodig noemdo. Kn vermeldt toch vooral aldus ging Z.hrn. voort dat ik innig den terugkeer wenucb der gevluchte bevolking, in alle oprechtheid, er is geen onkel ge vaar te vroeien. Ik sou het bijzonder op prijs stellen, indien du bladen in Bolland de aandacht wilden vestigen op de vol gende toezeggingen, die ik van do Duit- seft» overheid verkreeg en welke ik ge rechtigd ben in haren naam te doen le. De jongelieden behoeven niet te vreezen, naar Duitschland te 'worden weggevoerd, om in het Duitsche leger te dienen of tot dwangarbeid verplicht te worden. 2e. In dien ergons het polltie-regleinent door enkele personen overtreden wordt, zal de overheid de daders opsporen en de pitch- Ugen straffen aonder de schuld aan de ganse he bevolking toe te schrijven. 8a Do Duitsche en Belgische overheden zui len allee in 't werk stellen om te belet ten. dat er gebrek aan voedmet ontsta. Ik hoop, dat ze er toe zullen bijdra gen, dat alle vluchtelingen in Holland on middellijk ter ugk eeren. Door een persbu reau in nw land ia het bericht verspreid, dat ook ik gevlucht was. Daarvan ia ech ter niets waar. *t Wan mijn plicht, is mijnen niet te veriaten, nietwaar f De border moet bij zijn schaapkena blijven m dat moeten de pastoors ook doen. en de pastoors, die uitgeweken zijn. moeten dos t>-rflgkomen. Voorts gal ét kardinaal ais zijn voor- nemen te kennen om naar Meehelen terug te keeren en het bisschoppelijk paleis weer te betrekken. De schade daarvan en aan de St. Kombontekerk acht hij niet on herstelbaar. De kerk heelt veel, heel veel geleden, de toren ia minder beecbadi Er zal veel noodig zijn, Eminentie, nu te herstellen, wat in het ongelukkige land verwoest werd. Ja... ja... daartoe zal ontzaglijk veel noodig zijn. We gaan er komiteiten voor oprichten, maar er bestaat behoefte aan zoo véél. Ook in Engeland worden al ko miteiten opgericht en ik ontving reeds geld uit Engeland, Schotland en Ierland. En Holland... Een klein oogenbiik werd Z. Km. de ontroering te machtig, bij aarzelde enkele seconden en ik zag tranen in zijn oogen. Met trillende stem vervólgde hij dan - Holland is een edelmoedig land. Hoe dankbaaroneindig dankbaar ben ik voor wat het Hol landsche volk voor onze arme vluchtelingen gedaan heeft. Dien dank kan ik niet genoegzaam uitdrukken. Ik heb verslagen gehoord van terugge keerde priesters en ik ben er diep van ontroerd. Ze vertelden me, hoe de solda ten in Roosendaal bun brood aan de vluchtelingen gaven, terwijl ze wisten, dat ze vooreerst zelf geen ander krijgen zou den. Neen, voor zoo'n opoffering kan inen nimmer dankbaar genoeg zijn. En katholiek en niet-kathoiiek hebl>en daar aan meegedaan. Dat is mooi, zeer, zeer schoon. Volgens bij de familie te Amsterdam ontvangen bericht is Gerard Bekking thans naar het front gedirigeerd. N. R. Ct. GOUDA, 2l October. Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie. Er schijnt bij sommige menscben de meening te bestaan, dat het Comité voor de Vluchtelingen, hetwelk een onderdeel is van het Comité tot steun aan noodlijdenden door demobilisatie ook gebruik maakt voor de huisvesting en verzorging der vluchtelingen van de gelden, welke zijn ingekomen om te dienen tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie te dezer stede. Ter controlé van bovenbedoelde meening hebben wy ter bevoegde plaatse inlichtingen ingewonnen en ons is gebleken dat beide Comité's geheel naast elkaar werken, afzonder lijk worden geadministreerd en de kosten uit geheel aparte kassen worden bestreden. De gelden voof de noodlijdenden door de mobilisatie ontvangen, worden alleen voor d i e menschen besteed hetgeen voor de vluchtelingen is inge komen wordt door het Comité voor de Vluchtelingen uitsluitend voor de vluchtelingen be heerd en uitgegeven. Door Burg. en Weth. zyn aan de Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden- Gouda, 14 October 1914. Bij Uw besluit van 24 Juli j.l. No. 596 werd op ons voorstel op de gemeente- begrooting voor den loopenden dienst een bedrag van f 1000.— gebracht voor de voorziening in de kosten van een brandweertelefoon. Sedert is ons echter gebleken, dat voor dat bedrag onmogelijk een tele fooninrichting, die voldoet aan de eisohen die daaraan moeten worden gesteld, is te maken. De directeur der emeen te-Lichtfabrieken heeft n.l. een begrooting opgemaakt welke wij hierbij overleggen, volgens welke de kosten niet f 1000.— doch f 3000— tullen bedragen. De desbetreffende begrootingspost zal derhalve alsnog moeten worden verhoogd en wy hebben daarom de eer Uwen Raad voor te stellen, onder mededeeiing dat de Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente werken nader door ons is gehoord zich met het voorstel kan vereenigen, blij kens haar mede hierbij overgelegd advies van 12 October j.l. No. 316, de gemeente-begrooting voor den diepst 1914 als volgt te wijzigen: Artikel 4 van Hoofdstuk VII der Ontvangsten„Geldleening ter: voor ziening in de kosten van aanleg van een brandweertelefoon" (Volgnummer 61) wordt gebracht op f3000.en Artikel tl van Hoofdstuk XV der Uitgaven: „Koeten van andere bui tengewone werken, die nit buitenge wone ontvangsten bestreden mogen wordenj. aanleg van een brandweer telefoon" (Volgnummer 233) wordt eveneens gebracht op f 3000.—. Aan den Raad der gemeente Gonda. Gouda, 19 October In antwoord op de vervat in bet verslag van het delde in de af deelingen, waarin X Raad voor het ondersoek der g begrooting van inkomsten en uitg*,^ voor den dienst 1916 was verde* hebben wy de eer het volgende a2 te doelen: UITGAVEN. Volgnummer 77. Wy van beschouwingen over het door leden van een der afdeeiingen gepjf» verlangen om deze post zuinighej^ halve voor dit jaar te schrappen, voegelyk te kunnen onthouden. Volgnummer 94. Wy achten het raadzaam, dat dit jaar reeds een prj* cipieele verandering wordt gebrad^T de regeling betreffende de uitgave vu het Verslag der handelingen van Uw Raad. In afwachting echter van nadere herziening, zouden wy «gun bezwaar tegen hebben, dat aaa Am tegenwoordigen aannemer voer ét jaar een extra vergoeding van f 200.- wordt betaald. Volgnummer 95. Tegen het intvé der afdeeiingen geopperde denkMabl om de kiezerslijst naar stemrespMfe- velijk kiesdistricten te splitsen, mm zich de bepaling van artikel 8 d* Kieswet. Volgnummer 121. Ten aanzien ns de verlichting der muziektent ia k* Houtmansplantsoen staan wy nog hetzelfde standpunt als verleden jaar. Het in de memorie van beantwoor- ding betreffende de begrooting voor 1914 hieromtrent gegeven antwoord zouden wij dan ook nu slechts kasna herhalen. Volgnummer 131. Er zal naar ver betering van de wijze waarop het on derhoud van sommige gebouwen ge schiedt in den door een lid bedoeldee zin worden gestreefd. Met name iel worden gezorgd, dat de jalousiën van het Stadhuis bij de eerste oververving in een andere tint worden geschilderd. Volgnummer 132. Met het oog op de tijdsomstandigheden vindt ons Col lege geen vrijheid gelden uit te trekken voor den extra-aan koop van qaenast- tegels en trottoirband, zooals door een lid in een der afdeeiingen wbrdt ver langd. Wat de gemaakte opmerkingen over de wijze van bestrating betreft, daarover zullen wij in overleg treden met de Commissie varf bijstand in het beheer der Gemeentewerken en wit in het bijzonder den toestand der be strating van dep toegangsweg naarM Station aangaat, op verbetering d aangedrongen worden bij de Tra* weg-M aatschappij GoudaBodegraf* die met het onderhoud is belast. Volgnummer 136. Vóór het ver schijnen van het Afdeelingsverslag was door ons reeds tot de noodige verbete ring van de brug over de Raam bij de Kuiperstraat last gegeven. Voorts heb ben wij bepaald, dat het brnggenper- soneel desverlangd van de noodige bescherming tegen ruw weer cal wor den voorzien, zooals in een tldeeling door een lid gaarne zou worden gwien. Volgnummer 137. Ons komt in te genstelling met het in een der afdee iingen geuite gevoelen de plaats van het urinoir achter het waaggebouw, ook in verband met de Markt, het minst ongeschikt voor. Volgnummer 141. Zooals reeds bq de toelichting op de ingediende be grooting werd opgemerkt, ia deze post feraamd in overeenstemming met de oor den heer de Monyé voor des gemeentel yken reinigingsdienst opge maakte begrooting. Wy achten gees reden aanwezig om reeds in dit sta dium van die begrooting af te wyteB- Volgnummer 181. In tegenstelling met het in twee afdeel ingen gwi» gevoelen kunnen wy g0*1^0 termen vinden om ons /w1*4®1 regeling van de bezoldiging|.van gemeente-apotheker, waardoor de te genwoordige titularis een salarisver hooging zal ontvangen, terug te oenee. INKOMSTEN. Volgnummer 15. Naar onze zou een wijziging van de verordw^s op de heffing van kaai- of ligg*"60 strekkende, tot het vrijstellen vsa i* servevaartuigen de deur openkow» zetten voor misbruiken,zoodatWJ®* zoodanige wijziging moeten onbadea. Wat betreft de booten van d«o bootdienst „de Vooruitgang t deze wordt inderdaad geen1 taald voor zoover betreft het aan de Jan-Kattenbrug en korastig het gevoelen van leden" in de afdeeling, waar dej»«®J ter sprake kwam, zonden wij heto» onbillijk vinden, indien de Stoomww Maatschappij daartoe werd verpu»» Volgnummer 22. Wy zouden tagp een hoogere raming van dezen pj» desnoods geen beswaar hebben, aio*" nen wij met het oog op een voormoJJ beheer verhooging te moeten ontrs^» Aan den Raad der Gemeente Gom» VERSLAG van het verhandelde in de Afdeeiingen, waarin de Raad is verdeeld, voor het voorloopig onderzoek van de ontwerp-begrooting der ge meente, voor het dienstjaar 1915. Algemeene beschouwingen worden «jet gehouden. UITGAVEN. Volgnummer 77. Waar dezo be grooting getuigt van bezuiniging, ge ven alle leden in een der afdeeiingen in overweging, het presentie-geld voor de leden van den Raad, voor dit jaar te schrappen. Volgnummer 94. In alle afdeeiingen is men van oordeel, nu dit jaar het contract met de firma Brinkman ten einde loopt, dat deze post moet wor den verhoogd. In een der afdeeiingen wordt een zakelijker regeling gewenscht, zoodat den aannemer (leverancier) betaald prordt naar gelang de omvang van het werk is en niet zooals nu, met een vaste som, zonder te weten wat daarvoor geleverd moet worden. Volgnummer 95. In twee afdeeiin gen zag men gaarne de kiezerslysten voor de districten gesplitst, anderzijds werd gewezen op de daaruit voortsprui tende kosten tegenover een zeer ge ring voordeel. Volgnommer 121. Een lid uit een der afdeeiingen wyst op da onvol doende verlichting der muziektent, en dringt ernstig op verbetering aan. Het bezwaar dat grootere lampen van de jeugd veel te lijden zouden hebben, kan ondervangen worden, daarom mag z.i. de gewenschte verbetering niet uitbiyven. Volgnummer 131. Er wordt door een lid gevraagd om verbetering van de wijze waarop het onderhoud van sommige gebouwen geschiedt, speciaal het verven van het Stadhuis. De groen geverfde jalqpziën getuigen van wei nig smaak. Betere leiding bij dergelijk werk is dringend noodig. Volgnummer 132. Bij dit volgnum mer bespreekt een lid in een der afdeeiingen de uitvoering van straat werken. Hij zou gaarne zien dat daar meer zorg aan werd besteed, en het stampen van kei- en klinkerbestratin gen algemeen werd toegepastvoorts wil hij duizend gulden uittrekken tot aanschaffing van quenasttegels en trot toirbanden. Omtrent de wijze van t herstrating maakt een lid in een andere ^ifdeeling eyepeepa ernstige bemerkin gen, hij wyst ondermeer naar Tt ge deelte Raam W. Z. 't welk kort go- leden is verstraat. Een derde lid dringt op verbetering van den Stationsweg aan. Volgnummer 136. De verbetering van de brug over de Raam wordt in een der afdeeiingen bepleit, en wel zoo, dat die brug breed schoinuitloo- pend oen betere verkeersweg vormt van uit de Kuiperstraat naar de Hou- tenstraat en omgekeerd. Een ander lid in die afdeeling zou gaarne het braggeopersoneel van de Gouwe, Kat- tensingel en Haven van oliejas en zuidwester willen voorzien. Volgnommer 137. In een der af deeiingen vraagt een lid de verplaat sing van het urinoir achter het waag gebouw, het komt hem voor dat het waagplein thans wordt ontsierd en er betere plaats is te vinden b.v./échter het Hotel „De Zalm". Volgnummer 141. Dit volgnummer moet met f 2000.— worden verhoogd volgens de meening van enkele leden in een der afdeeiingen. De raming is h. i. te laag. Een lid in dezelfde afdeeling meent dat gewacht moet worden totdat de commissie is benoemd en de zaak loopt. Volgnummer 181. In twee afdee- lingGfi wenschen vele leden de voor gestelde verhooging van het salaris van den gemeente-apotheker even goed terug*te nemen als dat van anderen. INKOMSTEN. Volgnummer 15. Een lid in een der afdeeiingen vraagt wijziging van de verordening regoler.de de betaling van kaai- en liggelden, in dier voege, dat eigenaren van vaartuigen geen kaai of liggeld behoeven te betalen van vaartuigen dienstdoende als re serve voor hun eigen vaartuig. Even eens wordt gevraagd of de stoomboot „De Vooruitgang" voor de aanlegplaats a&n de Kattenaingelbrug betaalt. Zoo niet, dan wordt de wenschelijkheid daarvan betoogd. r Andere leden merken op dat dit eoen aanleggen wordt gedaan in het belang van het publiek en het niet billijk zou zijn daarvoor kaai- of liggeld te heffen. Volgnummer 22. Algemeen acht men in een der afdeeiingen, dat deze post met 500 gulden kan worden verhoogd. De Commissie van rapporteurs. R. U. JONGENBURGER. L VAN DER WANT. Gouda, J3 October 1914. Aan Burgemeester en Wethouders van Gouda. Gouda, 20 Qct<Aer 1914. Wij hebben de eer U mede te doelen, dat de metselaar T. Pijpers sinds 1 Januari 1910 in vasten dienst by de Gemeente-werken wegens den staat van zijne gezondheid zijne betrekking niet meer kan waarnemen. Wy hebben hem, na zoo lang mogelijk, nis de bepalingen van het Werkliedenregle ment ons veroorloofden, hem in het genot ^van ziekengeld te hebben ge- liten, overeenkomstig het hi«by over gelegde advies van de Commissie van bijstand in het beheer de^gemeente- werken met ingang van Y5 November e.k. eervol uit den diensNmoeten ont slaan. Zyn diensttijd is echter tekort om te kunnen aanspraak maken op pensioen, hetzij uit het Rijks- of uit net Gemeentefonds. Met de Commissie voornoemd achten wij daarom voor Pijpers een gratificatie om zyn gezin in den eersten moeilyken tijd heen te helpen, in deze omstandigheden wel op haar plaats. Op grond van het bovenstaande heb ben wij daarom de eer U voor te stellen te nemen het volgende besluit De Raad der gemeente Gouda; Gezien de voordracht van Burge meester en Wethouders, dd. 20 October 1914, No. 106'1219 en het daarby over gelegde advies van de Commissie van byst&nd in het beheer der Gemeente werken dd. 12 October 1914, No. 317 •- Besluit: Burgemeester en Wethouders te machtigen om aan den eervol ontslagen metselaar by de gemeenteworken T. Pijpers met ingang van 15 November 1914 eene gratificatie tot een bedrag van f 6.50 per week uit te betalen en wel tot 1 Juli 1915 of zooveel eerder als de toestand van het gezin dat zal mogelijk maken. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Do Vluchtelingen in Gouda. £ooal» reeds geweid ia het aantal vluchteling**! de laatste dagen "er ueu- ziculijk gestegen. Toch zijn ook vInette- 'ingen vso hier vertrokken oui tic'i uudr Antwerpen te begeven, uu daar eeu rus tiger toestand is ingetreden, iioetfcl hun aantal nog betrekkelijk gering is, is het h<i te verwachten d&t dit allengs zal toe- liwafc. 11 Bet aanzienlijke getal Vluchtelingen hééft aan de politie hier ter stede han •left vol werk gegeven, wijl voor deze menschen als vreemdelingen" verschil lende formaliteiten te vervullen zijn. Ook Je controle bij aankomst en vertrek en het toezicht in het algemeeu vordert vait Je .politie oen buitengewone werkzaam heid, welke in dc eerste plaats van den commissaris en den inspecteur worden vereischt. Do goede regelingen door den commissaris van politie getroffen in sa menwerking met het Comité tot steun afd. Vluchtelingen wordtm bijzonder gewaar deerd. De belangstelling voor de Vlucbtclin, gen van de zijde der burgerij blijft toe- ueinen. Bet Comité ontvangt geregeld van allerlei zaken, welke het ten liate van de vluchtelingen goed kan gebruiken. Ve len, die het 'onrité hebben gesteund, heb- !>en te kennen gegeven gaarne eens een kijkje te nemen in de lokaliteiten, waar de menschen des daags verblijven, waar zij middagmalen en den tijd passeer en. Bet Comité wil aan die wenschen gaarne gevolg geven en zal, waar het niet doen lijk is ieder afzonderlijk uil te noodigcu, eiken middag van 2—4 uur de gelegen heid bieden tot bezichtiging van „tjns Ge noegen", aan ben, die het comité steun verleenden. Het is daarvoor noodig dat dc bezoekers en bezoeksters zich aanmel den aan het bureau bij den ingang voor de Vluchtelingen- Werd Zondag jl. door het R.K. Jon genspatronaat een concert gegeven voor de Vluchtelingen in dèn tuin van ,,<Jns Genoegen", voor Zondag a.s. is reeds de toezegging ontvangen dat bet Stedelijk Muziekcorps onder directie van den heer Joh. G. A rent/, in den tuin een concert voor de Vluchtelingen geven zal. Ten bate van de Vluchtelingen werd gisterenavond in de zaal der Sociëteit „de Réunie" oen weidadigheidssoiréc ge geven. Door eenige jongelui uit den Haag. die een strijkje vormden, werden eenige muzieknummers ten beste gegeven, die oen warm applaus uitlokten. Door d«u heer E. J. Tobi, coneertzanger te Dtisseldorf, thans bier onder de wapenen werd wei- willende medewerking verleend. De lie deren door hem gezongen, waarbij Mcj. van Iterson het plano-acconipsgneimmt op zich had genomen, vielen zéér in den smaak. Namens het Comité tot Steun afd. Vluch telingen, bracht de heer L. D. Viehoff, le luitenant, daar de voorzitter en de secretaris verbiaderd waron aanwezig te zijn, aan alle medewerkenden dank voor de door hen verleende hulp. Als blijk van waardeering voor allen, bood Lult. Vie hoff aan mej.^wan Iterson e«n «bloemstuk, aan. Do zaai was geheel bezet, zoo '-zelfs dat -enige dames van bet Comité zich hebben moeten vergenoegen met een min der goede plaats, doch voar bei goede doel hebben zij dit gaarne over gehad. Het was een succesvolle avond, die ze ker door d<- Ujzoodere medewerking der dames, die thee schonken en bloemen ver kochten, een flinke bate voor de kas voor het Comité voor de Vluchtelingen heeft afgeworpen. Belgische soldaten. Onder de vluchtelingen uit België, die hier het laatst sijn aangeko men, waren ook eenige Belgische sol daten, die niet in uniform waren. Deze 5 soldaten, 5 in getal, zyn heden per spoor onder geleide naar het intemeeringsdepót te Harderwijk overgebracht. Aan het schriftelijk examen voor hoofdonderwijzeres en onderwijzeres aan een bewaarschool werd gisteren alhier deelgenomen door 13 dames. Rogge-aan koop door de gemeente. Door den Minister van Landbouw is aan de burgemeesters, behalve die van de provincie Groningen een cir culaire gericht, waarin in overweging wordt gegeven onverwyld over te gaan tot het voor rekening der gemeente aankoopen van alle party en rogge, voor zoover deze voor de consumptie geschikt zijn, tegen een prijs van f 10.60 per 100 K.G. Indien tot dezen aankoop niet voor rekening van do gemeente wordt over gegaan, dan verzoekt de minister dit voor rijksrekening te doen. Indiende eigenaars der partyen tot verkoop aan de gemeente niet geneigd zijn, worden de burgemeesters gemachtigd deze te onteigenen. Aan een schryven aan De Tuinbouw is het volgende ontleend: Half Octoberde tijd van over- §roote, jachtende drukte, werken van en vroegen morgen tot den laten avond drukke vaart in de slooten om de plaatselijk gekochte boomen van den tuin van den verkooper naar de pakloodB van den kooperte brengen opeenhooping van planten en vaartui gen aan de verscnillende oversche- pingsplaatsen stoombooten vol kisten voor Amerika en Engeland, vol manden en pakket! voor het station Gouda zoo was liet andere jaren, doch nu heerscht eflri Boskoop een ongekende rust. >tl, VyI Op een schuit mei verpakte manden vestigen de menschen elkanders aan dacht een loods, waar des avonds licht brandt, behoort tot 4® groote uitzon deringen en een wagonlading wordt bijna als een wonder aangekeken. Hoe wel de drukte voor Amerika ook niet zoo groot schijnt t/>zijn als in andero jaren, is de verscheping normaal, doch voor de Europeesche landen is zij tot heden van geen beteekenis. Voor zoo ver ons bekend is, zijn er een paar wagons geladenstukgoederen ziet men de laatste dagen iets meer ver schepen en ook naar Engeland zyn er enkele zendingen gegaan. Afbestellingen, vele onvoorwaarde lijk, enkele met het verzoek om tot bet voorjaar to reserveeren, hopende op in dien tusschentijd gekomen vredo en beteren algemeenen toestand, bly- ven nog steeds inkomenvan nabe stelling is geen sprake en ook de meeste orders, die in normale jaren omstreeks dezen tijd inkomen, blijven achterwoge. Op een zeor enkele uitzondering na, hebben gelukkig al de patroons hun vast personeel aan hot werk kunnen houden, zoodat het getal werkloozen (waarvoor door het gemeentebestuur trouwens reeds maatregelen zyn geno men) in onze gemeente nog niet groot is. II. De weg van de Nederlandsche grens tot Merxem, een voorstadje van Ant werpen, bood een treurigen aanblik. Teneinde een ruim terrein te hebben, hetwelk door de kanonnen der forten kon worden bestreken, waron de villa's en huizen, die in de omgeving van dien weg stonden, door de Bolgen zelf opgeblazen. Alleen de puinhoopen waren nog zichtbaar. Goheele ge deelten bosch waren omgekapt. Inde directe nabijheid van de forten 8ta- broeck, Ertbrand en Merxem waren zware prikkeldraadversperringen aan gebracht, door welke electrische stroom werd geleid. Voor deze versperringen bevonden zich echter nog kleine kuilen naast elkaar, ter grootte van 40 a 50 c.M. middellijn, in het midden waarvan honten palen staken met scherpe pun ten er aan, waardoor het onmogelijk ww, Joopend of zelfs op de knieën kruipend de prikkeldraad versperrin gen anders dan met de uiterète om zichtigheid en langzaam te naderen. En dit terrein was onder het bereik van het mitrailleuse en kanonvuur. Als leek zou men zoo zeggen hoe kun nen deze versterkingen genomen zyn? Genomen zyn ze ook niet; de forten aan de noordzijde zyn aan de Duit- scbers overgegeven zonder dat blyk- baar een schot is gelost. Uiterlykiyn althans noch aan die forten noch aan de versperringen teekenen waar te nemen, die er op zonden kunnen wy- zen dat daar stryd is gevoerd. Bij Merxem moest de auto halt houden. Duitaèhe landweersoldaten keken onze passen in, hetgeen heel vluchtig geschiedde, blijkbaar werd alleen maar gezien of de pas een af» teekening en het stempel droeg van het Dnitache Gezantschap of het Duit sche consulaat. Het zou overigens den mees ten wachtposten wel bezwaarlyk zijn te lezen wat er op die passen staat, d&Ar de in ons land uitgegeven buitenlandsche passen uitsluitend in het Fr&nsoh zijn gesteld. Antwerpen lag voor ons. Was het bezwaarlijk geweest op den weg naar de grens snel vooruit te komen, door de vele voertuigen en menschen, die zich daar bevonden, in de stad Antwer pen was juist het tegendeel het geval. Het was er doodstil. Bij het binnenrijden zagen wy hier en daar een enkel mensch aan de deur staan, die, zeker pas in z(jn woning teruggekeerd, de luiken van de ramen deed of wel de planken, die er voor gespijkerd waren, bezig was te ver wijderen. Enkele estaminets waren maar open, de winkels waren voor het meerendeel gesloten. Op de broede hoofdstraten waren weinig menschen, rijtuigen waren niet te ontdekken en particuliere auto's of taxi's evenmin. De stilte werd alleen verbroken door het gesnor der militaire auto's en door bet gezoem der electrische trams, die op de lijnen 1 en 2 weer rydon. Deze stilte in oen stad, waar vóór eenige wekon alles leven was en vertier dóet beklemmend aan. In vele straten, waar niet anders dan huizen staan, door particulieren bewoond, zyn alle vens ters door luiken gesloton en voor de keldergaten liggen zakken zand, die voor het bombardement daar zyn neer gelegd om te verhinderen dat gra naatscherven in de kelders terecht kwamen, waarin de bewoners hun toevlucht hadden gezocht. Een eigenaardige indruk maakt de Place Verte, waar het Stadhuis zich bevindt. Daar staat op dit plein een wacht van Duitsche land woorsoldaten terwijl aan den ingang van het Stad huis officieren controleeren wie binnen gaat om by de Kommandatur zijn pas te laten afteekenon of een paspoort te vragen. Het aantal dergenon is niet gering, zoodat de aanvragers in rjjen opgesteld, hun beurt moeten afwachten. Het bombardement hoeft aan de stad niet zulk een schade aangericht, als aanvankelijk uit de berichten werd vermoed. Het stadsgedeelte gelegen bij de Schoenmarkt heeft zeer veel geleden. Daar liggen vele huizen in puin en heeft het vuur groote ver woestingen aangericht, welke de brand weer getracht heeft eenigermate te beperken. Reeds gaven wij een op somming van de straten en huizon, die by het bombardement werden ge troffen en vernield. Merkwaardig is het hoe midden in een straat soms een of twee huizen door een granaat getroffen in brand zijn geraakt en tot een puinhoop ge worden, terwijl de belendende perceelen hoogenaamd geen schade hebben be komen, althans te oordeelen naar het geen aan de voorzijde to zien is. Er zijn ook perceelen, die aan de achter zijde getroffen zijn en waarvan de granaatsplinters in muren en plafonds leelijke teekenen hebben achtergelaten. (Wordt vervolgd Aan het Westelijk Front. PARIJS, 20 Oct Het officieel com- miniquó van 11 uur avonds: De dag van heden is gekenmerkt geweest door een krachtsontwikkeling van de Duitschers ovér het geheelo front. Zoo aan het meest noordelijke gedeelte daarvan, waar het Belgische leger op merkwaardige wijze stand heeft gehouden by La Bassóe, waar de Duitschers vooral een hevigen aanval hebben beproefdton noorden van Atrecht; te Mametz, tusschen tusschen Péronne en Albert, te Van- quois, ten oosten van Argon neen eindelyk op de de'Maasheuvels en in de streek van Champion. Overal zijn de aanvallen der Dnit- schers afgeslagen. (N. R.Ct.) LONDEN, 21 Oct. De Times ver neemt dd. gisteren van de Fransche knst: Terwyl 2 Engelsche kanonneer. booten gisterenmorgen in een vuurge vecht gewikkeld waren met Duitsche batterijen op de kust, zouden zij aan gevallen zijn door Duitsche onder zeeën. Engelsche torpedobooten waren echter komen opdagen en de duik- booten werden met verliezen terugge dreven. De kanonneerbooten beschie ten nog de batterijen. Van de Japan*clu« Legatie. Bet Japanscbo Gezantschap «tooit «cd<\ dat alrt vervolg op het bericht Ix-treflm- «Ie de bezetting van de Marianne en Mars hall Eilanden dat dit geschiedde dooc het gedeelte van het Japanscbe eskader, dat eerst "had geopereerd in de richting van Jaloit Island en vandaar 14 Get Is ver trokken. Tijdaas deze liexetting wérden drie Duitsche verketwlngihooten gevon den,* die zich hadden verliorgen. Een werd door de eigen betiianuing vernield et» zonk. terwijl de andere met de guhoeie lieman- ning werden buitgemaakt, («een schade ot persoonlijke ongelukken aan Japan* chc tijde. Mengelberg. Men meldt ons uit AMSTERDAM We vernemen dat de toestand van den heer Mengelberg, dirigent aan het Conoertgebouw, die doordat h(j van trap viel een lichte hersenschudding bekwXïn, bevredigend is. 'OverredoQ. Men meldt ons uit DEN HOSCH: Gis teren is te Goldrop op een gevaarlijke bocht de eerste luitenant dor veldartillerie Josephus Jitta uit Amsterdam utet xiju rijwiel door de stoomtram uit Mierlo bij het oversteken van de lijn gegrepen. Zwaar verwond werd hij opgenomen en uaar het ziekenhuis overgebracht, waar hij aau <to gevolgen overleed. I to heer Joaephus Jitta was gehuwd en vador van twee kinderen. De Duitschers in Iielgió. MAASTRICHT, 20 Oct. (Mattra trok- ken door Luik 2400 Mariniers uit Ham burg, die naar Antwerpen gingen. Het waren (linke kor els met gebruinde ge zichten. Zij zagen er zoor opgewekt uit on zongen onder hel marcheuren hot Volks lied. Ook zag ik twoe stukken van 42 c.M., maar ik kon niet to weten kotuen waarhmi dio worden getransporteerd. Twee Zeppelins vlogen over Luik In de richting van Antwerpen. SLUIS, 21 Oct. (Part. Tel.) Ver- ledon week hobbon 40 000 Duitschers de stad Rousseiaero bezet. Na allerlei opeischingen te hebbon gedaan, wer den zij naar Nieuwpoort en Dixraou- d,en gezonden, na L00 m»n to hebben achtergelaten. Zondagavond verschenen 200 Fran sche dragonders in Rousseiaero on verjoegen de Duitschers, dio by het gevecht niet sneuvelden. Maandag avond kwamen de Duitsche troepen van Brugge en Gent en bombardeor den de stad. Na veel schade to hebben aangericht., gelukte het den Duitschers de stad innen te rukken. De Franschon trok ken in goede ordo met allo kanonnen terug. De Duitschers bezetten Rousse iaero, brandden veie straten plat om de vuurlinie voor hun artillerio vrij te krijgen. Dinsdag word do strijd horvat. Nonr verluidt nebben do geallieerden de stad hernomen. van het Koninklijk Meteriologiscfc Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 781,4 te Hemosand, laagste stand 760.8 te De Bildt. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige winden uit oos telijke richtingen, bot rokken tot zwaar bewolkt, wellicht eenige regen, zelfde temperatuur.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2