Verzameling jorlogskaarten llillllllllllllllllllllllllllllilill Nuts-Spaarbank ir Bum HIM MW Koninklijke Marine. „II,Koninklijke Fabrieken 'k tanen ilaan lormerw' „HALFWATT LAMPEN a 10 CENTS I IUM ir HU. Dienstaanbiedingen hebben in de Kindermeid, ook genegen als hulp in de huis houding. Europeesclien Oorlog 1914 KOKO HAAR KOKO DOET HIT HAAI OIOIIIN. Dames. Goudsche Courant De O No. 126 VERVANGEN BOOGLAMPEN MARKT 31. FEUIL EH Kleermaker Matroós-kok Stoker 2e klasse LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR?, HAASTRECHT. eken DE ZUID-HOLLAHDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Telefoon 1 Gouda. Maaglijders. VAN Bl'ommestein’s I ixi kT i- i roefonder'óndelijk de BESTE, en '/O'komen on schadelijk] APELDOOR'N-HOLLAND. Matroos-lorpedomaker] minimum -wto™. Kleermaker 29 Het COMITÉ TOT STEUN, Afd. VLUCHTELINGEN, noodigt hierbij allen, die door schen kingen in allerlei vorm hunne sym pathie met zijn werk hebben betuigd, uit, tot een bezoek aan de Verblijf- plaats der Vluchtelingen in de Socië teit „Ons Genoegen”, waartoe eiken dag des namiddags tusschen 2 en 4 uur gelegenheid zal bestaan op vertoon van kaarten, welke daags te voren aan het Bureau verkrijgbaar zgn. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000 000,-. Mevrouw I NIEUWE PHILIPS POOL’S T AH DM I DDKLEü zijn de beste en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige contröle. en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. De Drukkerij A. Brinkman Zoon Markt 31 alle drukwerken voor den handel en voor parti culier gebruik. Craijon Vergrootingen formaat 50 X 60 cM. 1°. 9». HET BESTUUR. 17 voorradig de Marine te Willemsoord (den Helder). f 0.60 9 86 UTRICHT/ GOUDA. Electr -Dr. A. Brinkman Zn., Gouda I (ie op ei verkrijgbaar. i 3p en f 0.75 -0.70 -0.70 - 1.00 OPGERICHT f Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk „Ster” en W L, en Hf» tHOOXHXkOKIiKl merk HL. Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere-IMploma Partje 1900. Neven Gouden Medaille*. Haarwaaschen met Eleetr. droging Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAK WERKEN. BALT, A. BE JON» Coiffeur. Oosthaven 31, 1 l Per kwartaal Idem franco Met Geïllusti Idem franco Abonnement» Markt 31, Ij 1 U ruit 7/ goed doen door ‘A “KOKO” te gaan gebruiken voor het te laat i*. Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. IJssel Zegwaard DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Lnz. A. OOSTERLING. •teedt tnccet. MT Deze adverlenttën kosten sleehts bij vooruitbetaling: 16 regels f 0.35, /oor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. Het Maagpoeder van Apotheker BOOM is het beste geneesmiddel voor maagpijn, maagkramp, zuur, hart water en slechte spijsvertering. Prijs per doos 75 Cents. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS,’Fa. WOLFF Co., te Rot- terdam bg E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej. de Wed. A. M. BLANKEN, van des ’s mid dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 7) Als door ernstige houden, waren de lig gebogen wvnkb: slagen. De mond w do lichi gesloten 1! durend van uitdn De eerste indruk w lach bleef de blik dan scheen men de mondhoeken (lelijk kreeg men melancholie, die lieflijke gelaat sche als de langzaam zi< grond eener fijngei Schwerdtner wist portret zoo sterk geen verrukking of sprekend gevoel. Z denken liet hij het uitoefenen; slechts men zou dit gelaat beschouwen zonder doorgrond. Het to van leven, zooals Z schilderij had opgei in hem niet eens d« dat zijn Hij genoot 4- - -4 Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht alsVi miniïnum-leeftijd 21 jaai Aan het W< De Duitsch Bombardement c LONDEN, 21 zijde. Telegramm vestigd gebleven) bladen uit Dover dat de Engelsche dag tot het vallei krachtig de, Duits* Belgische kust bo zij een Duitsch v schoten hebben. C geslaagd zijn een sche batterijen te delijke verliezen n dood en en gewon Terug naai In het nieuwe „Antwerpsche Tij krachtige opwQkki lingen voor om na te keeren. „De toestand al is rustig en nu is gekomen om Noon liefdevol de taak heeft de vluchteli ir, te ontlasten van vloed uitgewekene) verbazend zijn. k stens anderhalf n thans in Holland Iedereen moet Belgische burgers op zulke prachtig» landsche bevolking niet een last voor De kwaadste t beschieting is nit Dat alle goedgezi er dus voor zorge huizen te keeren, leven en beweging schen zouden.” Churchill in LONDEN, 21 zijde. Engelsche van Antwerpen deden mede, da’t hen vergezeld he met hen al dien t vertoefd heeft. Ch positie van uit ee De Duitscheri PARUS, 21 Oc EEN NET MEISJE biedt zich aan als Brieven aan Mej. A. v. d. VALK, p. a. A. VAN BERGEN, Dorpstraat No. 9, Boskoop.»» Gouda, 21 October 1914. CommissarissenMr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (PresDr A E TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBUBNMk P H J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (SeorJ Directeur: Mr. J. W. KONING. X W De Maatschappij sluit, alle soorten Levensverzekering ftegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot- de Hoeren tl. BOVtVMEESTEH, Haven te HeMknHoven, If. C. LirBBBH, H^eetkaven te tJouda. Vanaf heden weer bekende CASSELER RIBJES, iz70 cent per */i kilo. FRANKFORTER KNAKWORSTJES, a 22 */a cent per paar, Je kwaliteit GELDERSCHE ROOKWORST, 70 cent/per ,/1 kilo. HOOG FIJNE MAINZER ZUURKOOL, 10 cent peri */2 kilo. Aanbevelend, A. J. OPSTELTEN, Hoogstraat 8 Teleph. 1^0. Melkbeker Aschbakje Wandbord n Vo<M en rtm. a. ■■imdbmbmm, VAN DEN bevattende i Al^emeene ]Kaart van Europa, Azië en Afrika, voor zoover de landen van deze werèlddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2°. Algemeene Kaart van Europa; 3°. Kaart van België en Noord-Frankrijk; 4°. Kaart van Noord-Belgiö met eei^ gedeelte van Noord-Brabant en Limburg 5°. Kaart van Frankrijk met do aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België, van Luxemburg, Duitschland, Zwitserland en Italië. 6°. Kaart van Elzas-Lotharingen en de Fransche grens. 7°. Kaart van Duitschland, Oostenrijk en Rusland, de gedeelten, waar de strijd tusschen deze Rijken wordt^gevoerd. 8°. Kaart van de Landen aan de NoordzeeEngeland, Nederland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitschland en Noorwegen. Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee. Deze kaarten c.a. 25 X 35 cM, groot, in fraaie lichtbruine kleur uitge voerd, geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan, welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedolijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album. Nog slechts enkele exemplaren Chemische Fabriek L. POOL <t Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. v Bulten mededinging, Lid der Jury. marimum-leeft. 28 jaar. minimum-leeftijd 19 jaar, maximum-leeft. 25 jaar. (indiën reeds zeer vol doende kunnende stoken, maximum-leef tijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op een leeftijd van- 16 tot en met 20 jaar immer tie gelegenheid is opengestold om bij de'Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende)^gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). 50 levert spoedig en tot nor male prijzen GAAT HIT UITVALLIN TICIN. HILDIK ALS «„TAL. V"ST"KT W0*TtLS' BEVAT GEEN KLEURSTOF, OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU KOOP HET VANDAAG VAN UW DROGIST OF COIFFEUR. PRIJS t FL 0.78, fl. 1.80, sn fl. S.QQ per N Brabant «n Limburg. GOUDA. 21 Oct. Ontspanningsziyd voor militai ren 5 u. nm. 10 nnj. 26 Oct. 2 uur Verg. Armenzorg, Ge bouw v. Woningtoezicht. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededoen g te mogen ontvangen van vergade ng- n, concerten, vermakelijk heden enz., om deze dan in onw agenda te vermelden. B. z. a. 1 November NET MEISJE P. G. 21 j. goed kunnende kok’en en bekend met alle huishoudelijke bezigheden v. g. g. v. Br. fr. E. 561 Boekhandel BLOMMESTEIJN, Hilversum. 6 Kan afgewasschen worden. Wij maken volgens elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Heeren of Dames kop schotel met portret compleet n n n n n n Artistieke afwerking. Prachtige uitvoering. prekende gelijkenis. Prijs f L75. 12 Portretbriefkaarten 12 medaillon-foto’s keurig af gewerkt, geen Tip-Top -0.35 Gekleurd 12 stuks P* - 0.75 portretten onbeschadigd terug. 30 Zending fr°. na ontvangst van portret en postwissel of postzegel». Atelier WILHELMINA Wilh.lmina.tra.t 2, AMSTERDAM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3