s min I u I taw" riedingen I H I ft 1 I ken H S1 Courant De Oorlog. KI tl II 1 No 12610. Donderdag 22 October 1914. I; en IP EN >0 000.-. Amsterdam. FEUILLETON. Elvixa. .Km het Leven, IAAG. 53e Jaargang. ttën kosten slechts •hotte»,fan u<ta J I 1 o M fl j! I Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. XTïeu_"WS- -j^cL^ex'tezx'tïe'lolsLQL voor G-oia.c3.SL en OzxxstxeHsezn. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. u is mfn Zn., Gouda 'H A, I le scheikundige Tandartsen en f 1.25 1.50 1.50 1.90 «F*, voedingsvaude MedaiU™. in de nccea. betaling: 5, toot elke regel ko llet neem Pres.), Dr. A. E. JlBEÜSk. P.H. it zekering liegen marsch naar Warschau staat er gun stig voi 1 grof vetii den te zeer verbluft. de barones Werkelijk? Is u van baron Hugo von File- aan het Bureau. *sztyd voor militai- - 10 nni- Armenzorg, Ge- igtoezicht. .wij geregeld tijdig jen ontvangen vai erten, vermakelijk- eze dan in onze in. LONDEN, 21 Oct. (Part. Hbld.) Een groot aantal'Britsche hoogleeraren en geleerden hebben een verklaring ge publiceerd in antwoord op het mani fest der Duitsche hoogleeraren, waarin zij zeggen dat de Duitsche professoren dwalen, indien zij meenen, dat Duitsch- land hier velen heeft die het sympa thiek zijn. Zij merken op dat Engeland in deze groote quaestie volkomen eensgezind is. Vóór Engeland zoowel als voor België is deze oorlog een verdedigingsoorlog voor vrijheid en vrede. Aan het Westelijk Front De Duits chers in België. Bombardement der Belgische kust. LONDEN, 21 Oct. Van Engelsche zijde. Telegrammen (overigens onbe vestigd gebleven) door de Londonsche bladen uit Dover ontvangen, melden, dat de Engelsche oorlogsschepen Zon dag tot het vallen van den avond toe, krachtig de, Duitsche stellingen op de Belgische kust bombardeerden, en dat zij een Duitsch vliegtuig omlaag ge schoten hebben. Ook gouden zij er in geslaagd zijn een Zeppelin en 6 Duit sche batterijen te vernielen. De vijan- delijke verliezen moeten 1600 man aan döoden en gewonden bedragen. Terug naar Antwerpen. In het nieuwe Antwerpsche blad „Antwerpsche Tijdingen” komt een krachtige opwekking tot de vluchte lingen voor om naar Antwerpen terug te keeren. nDe toestand alhier is gunstig. Alles is rustig en nu is het oogenblik wel gekomen om Noord-Nederland, dat zoo liefdevol de taak op zich genomen heeft de vluchtelingen te herbergen, Lte ontlasten van den te grooten toe vloed uitgewekenen. Die toevloed moet verbazend zijn. Men schat dat min stens anderhalf millioen Belgen zich thans in Holland bevinden. Iedereen moet terug komenDe Belgische burgers mogen thans, nu zij op zulke prachtige wijze door de Hol- landsche bevolking geholpen werden, niet een last voor haar worden. De kwaadste tijd is voorbij. Eene beschieting is niet meer te vreezen. Dat alle goedgezinde Antwerpenaars er dus voor zorgen terug naar hunne huizen te keeren, opdat er wederom leven en beweging in onze stad heer- schen zouden.” (Wordt vervolgd.) f f 1 volkomen. Evenwel zijn verdere aan vallen op deze stelling met zekerheid te verwachten, wijl na het overschrij den van de San-rivier aan den op- marsch langs de weg naar Ivangorow en Warschau geen natuurlijke hinder palen meer in den weg staan. De oorlogscorrespondent van de „Vossche Zeitung”, die'persoonlijk de gevechten bijwoonde, Constateert ook den belangrijken voortlang der Oosten- rijksche troepen en r^pmt de wanho- pigen tegenstand der Russen. In Polen en Galicië. Van Engel- m uit Petrograd PRIJS VAN H ETA li O N N E M E NT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Goeden morgen, mijnheer, zeide zij, terwijl zij naar het midden trad om haar parasol op de tafel te leggen. zeker mijnheer Schwerdtner? Om u te dienen, jonkvrouw. Papa is verhinderd u te ontvangen, zoo valt mij de taak ten deel, u in ons huis te begroeten. Zij sprak op koelen, hijna hoogmoedi- toon; daarbij wees zij onachtzaam een der stoelen rondom de tafel. acht zijn houding verlegen geweest zijn. Nu was hij zelfs niet eens verwonderd. Na tuurlijk I Hij moest toch eindelijk wel iemand in dit huis ontmoeten, en waarom kon dat niet de dame zijn, wier portret daar tfan den wand hing Zonder («enige bevangenheid boog hij voor haar. De dame sloeg een vluchtlgen blik op hem. LONDEN, Oct sche zijde, -/ (Petersburg) ontv "gen ambtelijk 'tele gram wordt gezegd, dat de Duitsche^ troepen, die op Warschau aanrukken/ in de streek ten Noorden van de rivier Poulitza teruggeslagen zijn en dat zij zich nu in vollen aftocht bevinden, met achterlating van gewonden en met achterlating der versterkte voor postenstellingen. De Russen rukken prachtig over het geheele front op. De vijand biedt nog wederstand op den linkeroever van den Weichsel, ten Zuiden van de omstreken van Pilstga tot aan Sandomir. De Russen, die aan een hevig artil lerievuur blootgesteld waren en zich op voor hen zeer ongunstig terrein bevonden, handhaven zich dapper in de omstreken van Kosemitze. Op 20 October hebben de Russen een aan- merkelijk succes behaald en hun positie op den rechter Weicheloever is thans verzekerd, i Ten Noorden van de Przemysl zijn de Oostenrijksche pogingen om de San over te trekken afgeslagen en hebben de Russen het offensief op dit punt hervat. In de omstreken ten Zuiden van Przemysl heeft men de overblijfselen aangetroffen van alle reeds vroeger in Galicië verslagen Oostenrijksche leger korpsen. De opmarsch van talrijke vijandelijke legerafdeelingen is door krachtige aan vallen der Russen teruggeslagen. In Oost-Pruisen heeft zich geen enkele wijziging voorgedaan. De krijgsverrichtingen ter Zee. CHRISTIANIA, 21 Oct. Uit Stock holm wordt gemeld dat de Duitsche onderzeeër het Engelsche s.s. Glitze nabij de Noorsche kust in den grond heeft geboord^ De bemanning werd gered. LONDEN, 20 Oct. Gedurende de beide laatste dagen zijn in de buiten wijken van Londen enkele op zichzelf staande gevallen van anti-Duitsche opstootjes voorgekomen, die echter mets te maken hebben met de massa der bevolking. De opstootjes te Dept ford schijnen in de eerste plaats ge richt tegen de Duitsche winkeliers, die openlijk hadden gepocht op het succes der Duitsche invadie. Er zijn strenge maatregelen genomen om te voor komen, dat dergelijke opstootjes nog maals zullen voorkomen. Dertig per sonen zijn gearresteerd en wachten nu in de gevangenis op hun proces. LONDEN, 20 Oct. Berichten hier ontvangen melden, dat in een huis, dat uitzicht heeft op de Furth of Forth, welke toegang geeft tot de maritieme basis van Rosyth, een radio- relegrafische inrichting is ontdekt, «waarmede van de kust af verbinding kon worden onderhouden met vijande lijke schepen. De Pers in ballingschap. LONDEN, 21 Oct. Van Engel sche zijde. V- De Metropole, welk blad vroeger in Antwerpen werd uit gegeven, verschijnt morgen te Londen in het Frausch, als een gedeelte van het Londensche dagblad The Stan dard. De Independence Beige, die Heden voor het eerst te Londen is versche nen, drukt een brief af van Asquith, waarin deze de verschijning van het blad welkom heet en de hoop uit spreekt, dat het zijn dappere taak met succes zal bekroond zien. Asquith voegt hieraan toe „Ik ben overtuigd, dat binnenkort de Indópen- danctf X0lgo opnieuw te Brussel en te (^stènjle zal verschijnen, door toe doem- onze wapenen en die van onzW $iyQdgenooten, en dat het dap- pereYBelgische volk opnieuw in zijn land/gevestigd zal zijn, in het onver kort genot van de vrijheid, waarvoor het/ zich zulke schitterende en ont zettende opofferingen getroost heeft.” 'I Engelsche financiën. LONDEN, 21 Oct. Van Engel sche zijde. Bij de heden plaats ge had hebbende inschrijvingen voor 15 millioen pd. st. aan schatkistbiljetten, is voor een bedrag van 43.162.000 pd. st. geteekend de gemiddelde rente, waarvoor de schatkistbiljetten worden toegewezen, bedraagt 32/4 pCt. Churchill in de loopgraven. LONDEN, 21 Oct. Van -Engelsche zijde. Engelsche marinesoldaten, die van Antwerpen teruggekeerd zijn, deeien mede, da’t Minister Churchill hen vergezeld heeft erU dat hij daar met hen al dien tijd in ae loopgraven - vertoefd heeft. Churchill heeft ook de positie van uit een vliegtuig verkend. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 21 Oct. Van Fransohe zijde In het middag-communiqué wordt gezegd De gisteren plaats gehad hebbende aanvallen van den vijand zijn bijzonder hevig bij Nieuwpoort, Dixmude en La Bassép. Alle aanvallen werden met de uiterste kracht door de legers der bondgenooten afgeslagen. Overal elders is de toestand zonder merkbare wijziging. Aan het Oostelijk Front. Stryj en Sereth hernomen. Men seint ons uit den HaagDe Oostenrijk-Hongaarsche Legatie deelt Uw geheugen Neem mij niet kwalijk, jonkvrouw! Ik spreek voor u in raadselen. Ik zin speel op een herinnering uit mijn jeugd. Ik ben uit Berghausen, het stadje waar uw landgoed dicht bij ligt. Ach ja, zeide zij misnoegd. Papa heeft daarvan gesproken. En nu wilt ge zeggen, dat ge mij daar reeds vroeger gezien hebt. Dat moet wel lang geleden zijn, want ik hen daar in twaalf jaren niet geweest. Dat weet ik, het is dertien jaar ge leden.' Ik doolde rond tusschen de stad en het landgoed van uw papa. Daar kwam het rijtuig van den baron aanrij den, de lichte caleche met do appels<jhim- mels ik weet bet heel nauwkeurig.. Fn weet ge waarom ik dien dag en die ont moeting zoo lang heb onthouden Wel, ik had destijds mijn eerste sprookjes- boekje gelezen. Dat mag vreemd schijnen, want ik was reeds een lang opgeschoten knaap van twaalf jaar. Maar men had mij streng en nuchter opgevoed op kosten van de gemeente* en mijn leera ren hielden bij het lichamelijk zoowel bij het geestelijk voedsel voor mij stee Is het oog gericht op het nuttige, alleen op het nuttige. Doch op een Zondagmorgen had ik in een oude kist op zolder bij den tor een gedeelte van een sprookjesboek tonden. Ik legde de losse bladeren bij lar en verslond den inhoud dat brokstokken waren, maakte voor mij lectuur misschien nog aantrekkelijker. Ik werd er kaortaaehtig door mee- d.d. 21 Oct. het volgende mede Nieuwe officieele berichten van hedenmorgen melden, dat de steden Stryj en Sereth door het Oostenryksch- Hongaarsche leger hernomen zijn. BERLIJN, 21 Oct. (Van Duitsche zijde). De Duitsch-Oostenrijksche op- --- - - o- tor/ Op 19 dezer hebben de' mrijkers bij Chyrow en Przemysl ^succes gehad, bij uiterst zware voor de Russen. Zij verover- ^heuvelreeksen, die den straat weg naar Lemberg beheerschen. Van nog grooter belang is het Oostenrijk sche oprukken aan den rechtervleugel en de verovering van de hoogtestel- liijgen bij StarySanbor. De inne ming van deze stelling wordt nog beteekenisvoller door het feit, dat de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen verder Oostelijk door de valleien der Stryj en der Swica doordringen en de Russen voor zich uit dreven. Door deze stelling bij StarySanbor en door de heuvelstelling, die langs de ge noemde valleien bereikt werden, werd de Russische linkervleugel volkomen van zijn steunpunt, het Karpathen- gebergte, weggedrongen. Deze ondernemingen aan den Oós- tenrijkschen rechtervleugel hebben de Oostenrijk, er echter niet van terugge houden, ook naar het Noorden toe hun offensief te vervolgen. Met dit doel voor oogen hebben ze de San bij Jaroslaw overschreden en bezetten de Oostelijk van Jaroslaw gelegen heuvelreeksen. Daar Jaroslaw Lemberg Noordelijk beheerscht, was het niet meer dan natuurlijk, dat er hier weder een hevige poging van de Russen gedaan werd, om de voorhoede van de Oostenrijkers over de San terug te wierpen. Deze poging faalde echter een natuurverschijnsel, waarvan men de verklaring zelfs niet beproeft te vinden. Zijn gedachten zweefden in de onmete lijke ruimte, die zich achter deze gestalte scheen uit te breiden. Hij droomde met open oogen een oud vergeten sprookje misschien... om dan eensklaps tot de werkelijkheid terug te keeren. Hij knipte met de oogleden om de vermoeide oogen wat op te frisschen, trad een schrede te rug en beschouwde het portret... met meer nuchteren blik. I n wonderlijk... nu was de uitdruk king van melancholie uit hpt gelaat ver dwenen, nu lag er een trék van spotlus- tige vroolijkheid in - spottend met hem hij gevoelde zich daardoor ontstemd. Op datzelfde oogenblik hoorde hij ««en geluid als het ruischen eener japon, en tegelijkertijd zag hij een schaduw hij den glazen wand. Daar hij geen deur had hooren openen, keerde hij zich verrast om en zag op den drempel van een der glazen deuren een dame. Zij had haar geopenden parasol op den schouder liggen, en de rookie voe ring daarvan weerkaatste een purperen gloed op haar gelaat. Wegens het helle zonlicht kon hij dit gelaat niet duidelijk onderscheiden, maar toch herkende hij het origineel van het portret, waar hij voor stond hij herkende die /bevallige gestalte en vooral het prachtige blonde haar. Wanneer deze verschijning hem wn halve minuut vroeger tegemoet was ge treden en hem uit zijn droomerig peinzen had opgeschrikt, dan zou hij zeker met Behandeling van Engelsche gewonden. Men seint ons uit den Haag: De Britsche gezant wenscht allen dank te brengen, die zijn aandacht hebben/ gevestigd op het bericht ge geven door den oorlogscorres^bndent van „De Tijd” betreffende de brutale en onmenschelijke behandeling van Britsclie gewonde soldaten door de Duitschers. Hij is niet in staat per soonlijk te antwooorden op de talrijke blijken van verontwaardiging en me degevoel, die hem in verband hiermede hebben bereikt. Hij greep daarom deze gelegenheid aan zulks door middel van de pers te doen. De vermaarde betonfondeeringen, die bij Namen, Antwerpen en Mau- beuge door de Duitschers lang te vo ren voor de opstelling van hun zware geschut voorbereid heetten te zijn, zijn nu ook, volgens een correspondent van de Times, bij Duinkerken ontdekt. Verleden jaar zoo meldt hij, begon men de fondeering te maken voor oen particuliere villa in de duinen bij Ooxijde, 18 K.M. van Duinkerken en even over de Belgische grens. Wie de man was die den grond gekocht had, bleef een geheim. De villa was blijk baar in grootscheepschen stijl ontwor pen en over haren eigenaar vertelde men allerlei verhalen. Sommigen zei den dat het prins Victor Napoleon was, anderen dat het een rijk fabrikant uit Luik was, maar zijn nftgm werd niet bekend. In elk geval duurde het werk een heelen tijd en werd het met groote zorg uitgevoerd door bijzpndere ^ploe- gen, die Duitschers „leken” te zijn. De fondamenten waren van beton en men liet elk gedeelte een tijdlang drogen, voor men aan een volgend begon. Het werk duurde heel don winter oj^ was in Juli nog aan den gesleept ik had oen -Wik geslagen in een wereld, waarvan ik het beslaan tót dien dag niet had vermoed. Ik legale de bladeren in de goede volgorde en VSSng naar buiten om alles nog eens met n^rts- tochtelijk welbehagen te genieten. De heerlijke morgen en het schoone landschap waren recht geschikt om den tooverachli- gen Indruk van die boeiende kinderlec tuur te versterken. Aan den rand der sloot naast den straatweg lag ik op den rug in het gras. Ik had den helder blauwen hemel boven mij en achter mij lagen do golvende renvelden zoo liet ik mijn sterk prikkelde verbeelding opnieuw in wonderland rondwarenDoch mij niet kwalijkik vrees u te velen. Aanvankelijk had de barones hem ze ker met spotachtige verbazing aangehoord doch langzamerhand begon ze toch met moer aandacht naar hem te luisteren. Wees zoo goed voort te gaan, zeide zij, hem met belangstelling aanzivnde, ter wijl zij in een leunstoel plaats nam. Ge spreekt van een tijd, waar ik gaarne aan terugdenk. Nu daar lag ik en las van toove- naars en too ver godinnen, van prinsen en prinsessen, en van kasteelen, die van goud, juweelen en ivoor gebouwd waren. 7) Als door ernstige gedachten bezig ge houden, waren de oogen onder de beval lig gebogen wenkbrauwen half neerge slagen. De mond was zeer aantrekkelijk, de licht gesloten lippen schenen voort durend van uitdrukking te veranderen. De eerste indruk was oen z&chte glim lach bleef de blik er langer op rusten, dun scheen men een spotachtig trekje bij de mondhoeken op te merken, doch ein delijk kreeg men een indruk van zachte melancholie, die zich over het geheele lieflijke gelaat scheen te verspreiden als de langzaam zich openbarende onder grond eener fijngevoelige vrouwenziel. Schwerdtner wist niet, wat hem in dit portret zoo sterk aantrok. Hij bespeurde geen verrukking of eenig ander sterk sprekend gevoel. Zonder aan kritiek te denken liet hij het kunstwerk zijn invloed uitoefenen; slechts één ding begreep hij: men zou dit gelaat uren lang kunnen beschouwen zonder het karakter te hebben doorgrond. Het toopde een afwisseling van leven, zooals /flÖj/Aog nooit in een schilderij had opgemerkt. Daarbij kwam in hem niet eens de vraag op Wie zou dat zijn Hij genoot den aanbllk als van (|OI»11E COBB ANT. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels niet bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, plke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. gen naar Frederik sloeg daar echter geen oj). Hij was Is 11 de dochter ilch Vindt ge dat zoo vreemd vroeg zij met een blik, die hm moest terugwijzen binnen de betamelijke perkingen..K Doch Schwerdtner had geen kennis van den goeden toon der salons. -In 2aken van étiquette was hij nog onkundig aD een kind. rpctc Waarachtig, het is belachelijk, dat ik het niet dadelijk begreep, toen ik daar voor uw portret stond. Maar - mijn geheu gen hield geen gelijken tred met de jaren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1