NGAS. lenhuis i nbiedinget red.K Alter pte Gracht 269' I 4 I I I NGAS De Oorlog. Mo. 12611. Vrijdag 23 October 1914. 53e Jaargang. Telefoon Interc. 82. s- lELlLLErOA. Elvira. I I I! *1 i- ,e Courant 'ukkerij van nan&Zoti nkt 31 lig ITietxvrs- ©ïx -^.d.’T7"©xt©zxtï.©'bl©-c3. voor G-oxxcLs. ©xx Oxxxstxelcezx- Verschijnt dagelijks jkwerken HAAG, XiSTEWAAH idragen Dameskleding, leele of gedeelte n :ls. 3Wed.E.AL® iOOIJ Kz. itig licht hebben? i tot JAC. KOOIJKz. b Wieringerwtardi belast met hetinstal- Telefoon Interc. 82. behalve Zon- Feestdagen. en Mrd. IJrSASPËBA® in de stad .end aan het Bureau. 1 gepeins militai’ zijt... Ik had Irinkman A Zn.. G< L in den nok, itdrukking van trooste- pnam. I zachtkens nader. mama, aangë- I vi 1 en in de tuccet. rteniiên kasten slechts ruitbelaling: 0.35, voor elke regel 60UDSCHE COURANT. f 1.25 1.50 150 1.90 del en .uiten deetndaenhuB en vergoed. KAAM en AüHM Gracht 209* S HAAG. sprak as hel, In een spottenden glimlach keek Ier aan. 'eer voor een woord? Mt u het recht te ge- vergeet, dat men bng is dit werk door met het grootste kosteloos. 1, /IERINGERWAARD. court, in Woevre in de richting van Champion, en Zuidoostelijk van St. Mihiel in het bosch van Dailly. Wij hebben in het Argonnerwoud en in .Zuid-Woëvre in dé richting van het bosch van Mortemare geringe vor deringen gemaakt. ik nooit iets schooners heb gezien °oit zou kunnen zien, althans niet met Zoodanig gedisponeerde oogen als toen. Ja, mijn moeder was schoon. toon- bewogen bitteren glim- Aan het Westelijk Front. Duitschers in België. Gistermiddag zijn weer 2000 Duit- schers te Hammont aangekomen. Zij, voerden vele paarden en stukken ge schut met zich. De bevolking vlucht vol angst over de Noord-Brabantsche grens. Reeds enkele vluchtelingen kwamen te Eindhoven aan. Gistermorgen zijn eveneens sterke Duitsche troepenafdeelingen gezien ten zuiden van het Brabantsche grens- plaatsje Reusel. Gedurende de laatste drie dagen zijn ruim 2000 vluchtelin gen uit Eindhoven en omgeving naar Antwerpen teruggekeerd. De krijgsverrichtingen ter Zee. Onderzeeërs. BERLIJN, 22 Oct. Het ingrijpen der onderzeebooten neemt steeds moer en meer toe. Volgens de Times zijn er Maandagmorgen twee Engelsche kanonneerbooten door Duitsche onder zeeërs van de Fransche kust verjaagd. De Deensche duikboot Havmanden is volgens officieele Duitsche onderzoe kingen niet door een Duitschen on derzeeër beschoten. Het kan dus alleen geschied zijn door een Engelsche duikboot, die denkelijk door de Sont in de Oostzee wilde binnendringon. De Times doet nu het voorstel de geheele Noordzee voor de neutrale scheepvaart te sluiten en de blokkade Van eeh punt aan de Noorsche kust tot aan Calais uit te breiden. Commissie oorz. ZIG, Vice-Voorz. JTENDORST, Pen. BERLIJN, 22 Oct. Van Duitsche zijde. De generale staf maakt van uit het groote hoofdkwartier dd. 22 Oct. voormiddags bekend De strijd aan het Yserkanaal'duurt voort. Nog elf Engelsche oorlogssche pen ondersteunden de vijandelijke ar tillerie. Ten O. van Dixmuiden werd de vijand teruggeslagen. Ook in de rich ting van yperen drongen onze troepen met succes voort. Het staat ontwijfelbaar vast dat de Engelsche admiraal, die het bevel voert over het eskader voor Ostende, slechts met moeite door de Belgische autoriteiten werd afgebracht van het voornemen om Ostende te beschieten. De gevechten ten N.W. en ten W. van Rgssel waren zeer verbitterd. De vijand week echter op het gansche front langzaam terug. Heftige aanvallen uit de richting Toul tegen de hoogten, ten Z. van Thiaucourt werden onder de aller zwaarste verliezen vopr de Franschen afgeslagen. Uit Antwerpen, Uit BREDA wordt dd. 22 October aan de N. R. Crt. geseind Een heden middag van Antwerpen vertrokken Nederlander deelt ons mede, dat te Antwerpen thans niet meer dan enkele honderden Duitsche soldaten zich bevinden. De staf is „uit het hotel St. Antoine vertrokken. In den nacht van Woensdag op Donderdag te half drie trokken de laatste* bezettingstroepen, bestaande uit marine-infanterie, uit de stad weg. Het voorbijtrekken van de colonnes duurde vijf kwartier. De troepen werden van de Turnhoutsche poort af met den spoorweg naar het Zuiden vervoerd. Tegen half vier vloog een Zeppelin in zuidelijke richting over de stad. Ook de gansche omgeving van stad en forten zijn verlaten. In de forten te Borsbeek 1, 2, 4 en 6 waren de Belgische kanonnen en pro jectielen zonder eenige bewaking ge laten. Duitsch spoorwegpersoneel, dat in de laatste dagen bezig was met het herstellen van bruggen en spoor wegen, is eveneens verdwenen. en tot nom Gedurig komen gewonden te Ant werpen aan. Zij worden meerendeels naar den dierentuin vervoerd. Een groot schip met gewonden ligt in de Schelde voor de kade. Vele Engelsche verpleegsters benevens enkele militaire Belgische doctoren doen dienst. Hedenmorgen wapperde op de Lieve Vrouwe-toren en het stadhuis de Bel gische vlag. Onze zegsman, wien dit bericht aanvankelijk1 ongelooflijk vodrkwam, heeft zich hiervan met enkele land- genooten persoonlijk overtuigd. Een Duitsch officier, die hierop gewezen werd, antwoordde dat zij zich thans wel met andere dingen bezig te hou den hadden. Het is onbekend door wien het verwisselen van de vlag ge schiedde. fe Borsbeek zijn vele tusschen de forten liggende villa’s geplunderd. Op het binnenkomen (en verlaten van de stad werd heden bijna geen controle uitgeoefend. Levensmiddelen zijn overvloedig en goedkoop. Er zouden veel meer trams rijden indien er genoeg bedienings personeel voorhanden was. De telefoon is nog niet hersteld. Ook de water leiding is nog niet geheel in orde. Alle herstellingswerken liggen trou wens thans stil. Het dienstdoend po- htie-personeel wordt gestadig talrijker, Beiersche soldaten wierpen gisteren middag een aantal (vermoedelijk on bruikbare) mitrailleuses in de Schelde, De treinen en tot de stad toegang gevende wegen zijn vol terugkeerende vluchtelingen, doch ook de naar Ne derland vertrekkende treinen waren dicht bezet. Onder de Duitsche soldaten heerscht een gedrukte stemming. Rijwielen werden gisteren onop houdelijk in de straten gerequireerd, waarschijnlijk omdat ze voor de /les nachts uitgetrokken troepen noodig waren. De stad wordt gestadig levendiger. Aan het Oostelijk Front In Polen en Galicië. PARIJS, 22 Oct. Van Fransche zijde. De voorwaartsche beweging der Russische legers wordt bevestigd; een belangrijk succes is in de omstre ken van Warschau behaald, waar de vijand mqer dan 10 K.M. achteruit geworpen is. t De vorderingen der Russen zijn eveneens merkbaar te Ivangorad en ten Zuiden van Przemysl. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureay: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Het proces der Belgische burgemeesters. De Maastrichtsche correspondent van de N. Ct. schrijft Onze lezers herinneren zich het aun- grijpend geding dat gevoerd werd te Tongeren op 24 September 1.1. Tien burgemeesters en secretarissen uit grensgemeenten van de Nederlandsche grens, waren vervolgd, omdat zij de recruteering van het Belgische leger begunstigd hadden. Het Landgericht had hen vrijgesproken, oordeelende, dat het grondgebied van hun gemeen ten op het ©ogenblik van het delict, niet bezet was door de Duitsche troe pen. De plaatselijke commandant was in hooger beroep gegaan. De advecaten, die in eerste instantie gepleit hadden, werden verwittigd, dat de Duitsche wet hun niet toestond voor het militaire gerechtshof, Feldkriegs- “fcwricht, te pleiten. De verdedigers der burgemeesters, die geen Duitsch advo caat te Tongeren konden vinden, wa ren i^ar Luik gegaan, voorzien van Met een hoonenden trek om den mond wierp zij het hooftL in den nok, terwijl haar gelaat een u looze afmatting ai Schwerdtner trat Zijt ge ongelukkig, me jonk vrouw Met een spottenoen glimlach keek zij hom over den schau Wat is dat nu ingelukkig Wie gl looven... Doch ja, met u nog wat toegevend poet zijn. Plotseling keerde zij hem weder het ge- heele gelaat toe, terwijl in haar blauwe oogen oprechte weetgierigheid sprak. Zeg mij eons oprecht, zeido zij op bijna bevelenden toon, gelooft ge ook aan dat oude fabeltje van geluk Als ge daarmee doelt opr onze in wendige bevrediging, ja, jonkvrouw ik geloof, dat die verkregen kan worden. En waarin bestaat dje... inwendige bevrediging Vóór alles in de vervulling van on zen plicht. Zij knipte ongeduldig met de vingers. Plicht I plicht I dat hoort men alle 'lagen met gehuichelden ernst... Maar goed, laten wij bij den plicht blijven Heeft ieder mensch zijn plicht Stellig En wordt men innerlijk bevredigd, als men dien vervult -* Dat is buiten twijfel. (Wordt vervolgd) t opruimen in dezen om het Brokkenhuis. bepcht aan een der of per Tel. n°. 178, :e zal halen, wat 8) Ik was reeds te oud oin aan de waar heid van deze sprookjes te geloovon, maar die bekoorlijke leugens verplaatsten mij als in een gelukkigen droom. Ja, ik droomde met open oogen, toen ik de bla deren van het boek als een kostbaren schat bij mij gestoken had. Ik zag op naar den onbewolkten hemel, en vergat alles om mij heen door den wonderlijken onzin, dien mijn geest fantaseerde als vervolg op de gelezen sprookjes. En daar verscheen het npan appelschimmels van den baronwel te verstaanik wist vol strekt niet aan wien de equipage toebe hoorde. Ik beschouwde het rijtuig als een tooverheeld uit een sprookje, zoodra ik had gezien, wie er in zaten; een klein ®Msjo aan de zijde van een engel, van «“n toovergodin, zoo rechtstreeks uit het wonderland gekomen. Dat was mijn arme, lieve fluisterde de barones, plotseling daan. Nog heden ten dage geloof ik, dat ik nooit iets schooners heb gezien of Kort Overzicht. f Wel is waar wordt er nog over het geheelo front nabij de Aisne gestreden, doch aller belangstelling concentreert zich op ’t-oogenblik op den uitersten linker vleugel der geallieerden. Zij staat in Zuid- helgië aan de Yser. Deze stelling is niet alleen van belang om de eventueele te- I rugtocht van het leger der verbondenen te dekken, maar ook uit oen oogpunt van defensie is deze positie onmisbaar. Hier toch is het mogelijk het oprukken der Duitschers naar Calais en Duinker ken te verhinderen, 't Is dus niet te ver wonderen, dal de strijd daar uiterst lievig is en het vallen der beslissing moot zon der twijfel van groote invloed zijn op het verder verloop van de oorlogsgebeurte nissen. De gevechten bij Lille wijzen op pene poging der Geallieerden om door de Duitsche linie hoen te brekon en aldus hunne macht in de, buurt van Nleuwpoprt saam to trekken. Een overzicht van ’t ge- heei is moeilijk te geven, doch het Pa- rijscho communiqué meldt dat tusschen. de kust van de Noordzee en La Bassee en p wel op de fronten Nieuwpoort-Dixmuiden, L Yperen-Meenen, Warmeton-La Bassee hef- L hg gestreden wordt. De „Times” verneemt uit Epernay dat BL de Duitschers op 19 October zijn verdfe- >Vtn ul' P°s*tieö nabij de forten noor- Jsdelijk en oostelijk van Reims. Volgens een Fransch officier worden de Dultóchors jtenr uit al hun stellingen verdreven, mis- .Jchien uitgezonderd het fort Brimont. In den noordelijken hoek van Frankrijk wor den de Duitschers, volgens een telegram aan de „Times” uit Boulogne, van dag tot dag teruggedreven van het eene dorp naar het andere. In de buitenwijken van Rijssol werden hevige straatgevechten ge leverd. Groote verwoesting is in de stad aangericht. De Engelsche legatie bericht dat Lord Kitchener gisteren mededeelde dat den gc- heelen dag de vijand krachtige tegenaan vallen deed tegen het 'front der geallieer den, doch aanzienlijke verliezen lijdende werd teruggeslagen. liet Belgische leger in het bijzonder, onderscheidde zich door zijn geestdriftige en dappere verdediging van zijn positie. Wat het Oostelijk front betrett: De OoRtenrijksch-Hongaarsche troepen heb ben volgens een Weensch Communiqué op meerdere plaatsen terrein gewonnen, tegen de versterkte stellingen der Russen van Felsztijn (ten oosten van Chyrow) tot nabij een punt ten oosten van Medyka Ook zijn ze met succes opgerukt ten zui den van de Magiera. De tegenaanvallen der Russen werden afgeslagen. Öp den rechtervleugel van de Oostenrijksch-Hqn- gaarsche troepen werd de strijd voorna- iningszaal voor n. 10 nm. e Schouwburg 8 oor» „Ons Voordeel”- Perg. Armenzorg, ö0* roningtoezicht. Café Schaakbord, Ver an de leden der Hoil. andbouw. •eken wij geregeld tijdig mogen ontvangen*» concerten, vermakeli|* m doze dan in on* nelden. BERLIJN, 12 Oct. (Part.) Do „Grazer Tagespost” meldtDe voor- deelen, die wij aan het Zuidelijk front hebben behaald zijn zeer belang rijk en een beslissing kan spoedig worden verwacht. De gevechten bij do strijd kunnen beslissend zijn vooralle operaties in Galicië. De Russen zijn gedwongen sterke troepenmachten aan den Weichsel te concentreeren, ter wijl zij in Galicië met succes door onze troepen worden aangevallen, zon der dat zij hun bedreigde strijdkrach ten daar versterkingen kunnen zenden. Dè Duitschers in België en Frankrijk. PARIJS, 22 Oct. Van Fransche zijde. In het middag-communiqué wordt het volgende gezegd Op onzen linkervleugel hebben aan zienlijke Duitsche troepen de hevige aanvallen voortgezet, met name rond om Dixmuiden, Warneton, Armentie- res en La Bassée. De door de geal lieerden ingenomen posities werden gehandhaafd. Op het overige front deed de vijand slechts gedeeltelijke aanvallen, die alle werden af geslagen, met name té Fri- court ten Oosten van Albert, op het plateau Westelijk van Craonne in de richting van Souain, in Argonne bij het Fort-de-Paris Zuidwestelijk van Vtff^nnes, in de omstreken van Malan- Ik zal dien indruk mijn leven lang niet vergeten. Ik zou voor haar hebben kunnen neerknielen en ik weet niet wat nog meer doen. Uit loutere bewon dering vergat ik zelfs om op te staan eb naar te groeten, zooals ik had moeten doen; als een rechte vlegel bleef ik liggen. Ik geloof zelfs, dat de koetsier met de zweep naar den luien lomperd sloeg, die daar aan den rand der sloot lag en de zx>n op zijn gelaat liet schij nenLangen tijd^ wilde ik het niet ge- looven, als men T mij vertelde, dat die schoone dame in het rijtuig en dat meisje de barones von Ellerich en haar dochter Elvira geweest waren. Ik bleef hardnekkig vasthouden aan mijn sprookje en droomde nog lang van die godin, die vrouw uit hooger sferen. Het was bij mij oen dweepziek gevoel, dat aan fanatisme grensde. Werkqjijk zou een kalm opmer ker dan ook niet gedacht hebben, dat die schoone vrouw de moeder was van het negenjarig meisje, dat naast haar in het rijtuig zat. ij scheen nog een bloeiende maagd te zijn. Barones I Ivira knikte zuchtend- Ja, tot aan haar dood heeft zij een bewonderenswaardlge jeugdigheid gehou den men zag haar altijd aan voor mijn oudere zuster. O, mijn God, het is reeds elf jaren geleden, en toch staat mij haar sterven nog levendig voor den geest. Ja, in haar werd een engel van zacht moedigheid en van schoonheid begraven. Ik zie haar nog in de kist liggenvrede sprak uit haar schoone trokken, als wilde baar gom Zij hield op en in smartelijk staarde zij naar den vloer. Ja, welk prachtig haar I Schwerdtner met warmte. Dat was het, wat mij zeker het meest betooverde. den zonneschijn schitterde het verblindend. Ik zal het nooit vergeten. Nog dikwijls, als ik over de goudkleurige korenvelden mijn blik liet weiden, meende ik haar tusschen de halmen te zien opduiken Doch ik zou de wonderschoone vrouw niet wederzienOmstreeks een jaar nadat ik haar voor het eerst en ook voor het laatst had gezien, betreurde men te Berghauseh het afsterven der algemeen geëerde dame. Elvira bedekte haar gelaat met de hand. Schwerdtner zweeg, verzonken in den aan blik van 'datzelfde goudblonde haar, dat hem eens had betooverd, en dat hij nu terugvondt bij de dochter van de sJhoone vrouw, die hem een toovergodin ha<J ge schenen. Zijn dweepen bracht hem nu een beetje in verlegenheid.» De barones stond eindelijk op en met een diepen zucht keek zij in het rond. Ach, is het niet vreemd, hoe wij daar.... Ge hebt van mijn moeder ge sproken, die ik vereer als een heilige. Ge herinnert mij er aan, wat ik eigenlijk moet missen Ik heh dwaas gehandeld. melijk gevoerd door de artillerie tegen de versterkte stellingenwaarop de Rus sen teruggetrokken warent De pas van Jablonica, de laatste van de Karphaten- passen, die voorheen door de Russen werd bezet, is thans in handen van de Oostenrijksch-Hongaarsche colonnes. Er zijn thans geen Russen meer op Hon- gaarsch gebied. In de Boekowina rukten de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen tot aan de Groote Sereth voort. Volgens officieete berichten uit Petro grad staan de Oostenrijksch-Duitsche troe pen er niet zoo gunstig voor De DuiF sche troepen, die op Warschau aanruk ten, werden teruggedrongen naar de streek ten Noorden van de rivier de Poulitga. Zij bevinden zich in volkomen terugtocht. De Russen trekken krachtig voorwaarts over het geheele front. In het district Kosenitz houden de Russen dapper stand onder hevig artillerievuur. Hun positie aan den linker Weichseloever is thans verzekerd. Pogingen der Ooslonrijkers Om beneden Przemysl de San over te trekken werden verijdeld. De Russen traden daar weer aanvallend op. Iwhooren te zwijgen van de herinnerin- uit mijn jeugd. Door mijn praten ik bij u een oude wonde openge- PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. gen i heb reten. Die wond veroorzaakt mij een smart, die ik niet gaarne zou missen. Hoe ik des tijds getroffen was door het verlies van mijn moeder toch kon ik toen niet be seffen wat ik in haar verloor. Ik was nog een onrijp kind eerst nu weet ik, dat ik in haar mijn lieschermgeest heb ver loren. Toen Schwerdtner zich getroffen de door haar hartstochtelijk toon, voegde zij er een lach bij Ge zult mij zeker niet begrijpen. Ge zijt... een geloerde on ge kent de wereld niet, waar ik in leef. Doch mettertijd zult ge daar wel aan gewoon worden. Men leert haar gemakkelijk die groote leu gen. Ach, ik vrees, mejonkvrouw, dat men u heeft loeren gelooven, dat ge van alle zijden bedrogen wordt. Ja, doch waarop loopt het gezellige leven uit, als men het goed beschouwt Ik ben geen bakvischje, geen kostschool meisje meer dq uiterlijke schijn verschaft mij geen vreugde meer. Ik heb leeren zien en onderscheiden, en kan mijn bekenden hun aantal is legio verdoelen in twee klassen die gebaseerd zijn en dBe hun eigen belang zoeken te bevorderen. Doch goed beschouwd, zijn ze allen ko medianten en dat komediespel is ver schrikkelijk vervelend. zij ons, j treurende achtergebleven, troos ten haar rijke blonde lokken, die los hingen en witte atlassen kussens bedek ten, gaven den schijn, alsof zij op vloei- id lag. op

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1