OORLOGSVARIA. KENNISGEVING. VERKIEZING VAN LEDEN Kamer van Koophandel en Fabrieken. Stadsnieuws. INGEZONDEN, Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht een geldig paspoort om er een verde diger te zoeken. Aangezien zij te Luik niet slaagden, ontvingen zij er den rand zich naar Aken te begeven, ditmaal voorzien van paspoorten van de kom- mandantnr te Luik. Te Aken stelden zij zich in verbinding met mr Sonanini, een der kundigste advocaten der Rijn provincie, die op zich nam de aange klaagden te verdedigen. Nauwelijks te Tongeren terugge keerd, werden de heeren bij den com mandant ontboden, die hun verklaarde, dat zij zich zonder zijn vergunning naar Aken hadden begeven en dat zij gevangen werden genomen. Zij protes teerden, zich baseerende op de rechten eter verdediging, maar niets hielp. Na een dag hechtenis werden zij veroor deeld, door den commandant tot 4 weken gevangenis, subs frs. 500 boe te elk. De zaak der burgemeesters werd voor het Feldkriegsgericht den 14en dezer behandeld. Daar de debatten niet publiek waren, is het ons onmogelijk er een verslag van te geven. Maar naar wij hooren," eischte de auditeur-militair de toepas sing van de doodstraf tegen de 10 beschuldigden. Als getuige a charge werd gehoord de plaatselijke commandant te Tonge ren. Na het pleidooi van mr. Sonanini en een beraadslaging van meer dan een half uur sprak het Feldkriegsge richt de beschuldigden vrij. Veel menschen van het stadje en de omliggende gemeenten wachten met spanning het vonnis af en het was met een diepe aandoening en vretigde dat de uitspraak werd ontvangen. Men verwachtte de vrg gesprokenen nog dienzelfden dag in vrijheid gesteld |te zien. Maar niettegenstaande de vrij spraak besliste de commandant, dat de burgemeesters en secretarissen in Duitschland zouden gevangen gehou den worden tot na afloop van den oorlog. Het is te hopen, dat deze beslissing niet zal gehandhaafd worden en dat de hoogere Duitsche autoriteit de uit spraken en vonnissen militaire recht spraak zal weten te eerbiedigen. De Petersburger Beurscourant meldt dat Enver Pasja, de Turksche minister van oorlog, benoemd is tot opperbe velhebber van de Turksche legers en vloot. Het Suez-Kanaal. LONDEN, 22 Oct. De Engelsche regeering heeft alle vertegenwoordi gers der vreemde mogondheflen te Londen een nota doen toekomen, waarin verklaard wordt, dat Engeland de maatregelen goedkeurt, welke de Egyptische Regeering heeft genomen, toen zij gelastte dat alle vijandelijke schepen het Suez-kanaal moesten ver laten, die lang genoeg in de havens van dit kanaal hadden gelegen om het vermoeden te wettigen, dat zij niet voornemens waren om te ver trekken, ten einde[ alduB een in be slagneming te voorkomen. Het Kanaal is voor eon dergelijk dool niet aangelegd. De Prulsisohe Landdag. BERLIJN, 22 Oct. In het Huis zijn de tribunes geheel bezet. Vele afgevaardigden, die deels gewond zijn, dragen uniform. De president verkrijgt machtiging om de Keizerin met haar geboortedag geluk te wenschenook de sociaal democraten stemmen voor deze op dracht. De ondervoorzitter van het Minis terie, Delbrück, dient vervolgens de oorlogs-wotsontwerpen in. „De haat en |le afgunst van de •naburige volken van* Duitschland'', aldus de Minister, „hebben ons in een oorlog gewikkeld, voor ons bestaan. Het gaat er om te zijn of niet te zijn. Onze legers strijden aan de grenzen, ten Westen en ten Oosrehw De Kei zer bevindt zich te midden zijner ze gevierend strijdende troepen. De Rijkskanselier vergezelt hem en be treurt het levendig verhinderd te zijn, de wetsontwerpen hier te kunnen in dienen, die voor den oorlog noodza kelijk zijn. Ik kwijt mij van een allerhoogste opdracht (alle- afgevaardigden, bene vens de leden der Regeering, verheffen zich van hun zitplaatsen), door aan het Huis de hartelüksto groeten van onzen geliefden Keizer en Koning over te brengen, die mij, toen ik kort geleden in het hoofdkwartier ver toefde, mij deze opdracht gaf. De Keizer volgt met levendige belang stelling uw arbeid om de wonden te helen, door den oorlog geslagen, en wenscht uw arbeid den grootsten voorspoed toe." (Levendige bijvals betuigingen). Vervolgens liet Minister Delbriick de wetsontwerpen toe, waar onder er een is, waarbij 1.500.000.000 k. wordt gevraagd. Voortgaande zegt de Minister: „Terwijl daarbuiten onze legers strijden en bloeden, is liet de taak van ons om het. land naar alle kanten sterk en gereed te houden. (Levendige instemming.) Eischen zcrnder voorbeeld in do geschiedenis worden ons gesteld; reusachtige offers worden van ons gevraagd. Maar het zijn ook reus achtige krachten die er ontwaken, leder onzer weet dqt wij de wapenen niet uit de hand zullen mogen leggen, voordat de overwinning is verkregen, die ons een duurzamen vrede verze kert, (Stormachtige bijval.' Ieder onzer weet ook, dat wij" over krachten en middelen beschikken om aoor te zetten, totdat die zegepraal behaald is. (Hernieuwde stormachtige bijval). Ik ben er zeker van, dat ook uw beraadslagingen er van zullen ge tuigen, het onze ijzeren wil is de overwinning te bevechten." (Opnieuw geestdriftige toejuichingen). Na eenigo korte verklaringen vftn den sociaal-democraat Ilirsch en een vaderlandlievende toespraak van den president, keurde het Huis van Afge vaardigden, met algemeene stemmen, de drie lezingen van do oorlogswets ontwerpen goed. Maeterlinck over Koning Albert. In de Daily Chronicle wijdt Maeter linck een welsprekende 'hulde aan Koning Albert. Het stuk, dat meer dan een kolom van het blad beslaat, is door Alexander Teixeira de Mattos in het Rngelsch vertaald. Wij nemen er hier een en ander uit over „Van alle helden uit dezen gigan- tischen oorlog", zoo vangt Maeterlinck aan, helden, die in de herinnering der menschen zullen leven is een der meest vlekkeloozen, een van hen, wien wij nooit genoeg kunnen lief hebben, de groote jonge Koning van mijn klein land. Hij was inderdaad op het kritieke oogenblik de man, op wien ieder wachtte. Plotseling liet hij in schoonheid de machtige stem van zijn volk hooren. Op dat oogenblik belichaamde hij België, dat aan zich zelf en aan anderen ontdekt werd. Hij had het wonderlijke geluk om het geweten te mogen zijn van zijn land, in een van die vreeselijke uren van tragiek en verslagenheid, waarin zelfs de besten aarzelen. Ware hij er niet geweest, dan zou zoflder twijfel alles anders gegaan zijn, en de Ge schiedenis zou een van haar schoonste en edelste bladzijden hebben gemist. Zeker, België zou ook dan loyaal en trouw aan zijn woord zijn geweest; en een Regeering die aarzeling had getoond, zou zijn weggejaagd, onweer staanbaar en zonder genade, door de verontwaardiging van een volk^-dat nooit, hoe ver in zijn verleden ook, valsch spel heeft gespeeld, zou veel zijn geweest van warring en besluiteloosheid, yermijdelijk zijn in een zich plotseling met een onheil bi voelt. Daar zouden verwarde slagingen zijn geweest, en vergei doch onherstelbare weifelingenEn, vóóral de woorden, die zoo gend noodig waren, de juiste e®3o^- troffende wooj<leftr<zij zouden niet zim gesproken, en de daden, grooter en beslissender dan wij kuVien schilderen, zouden niet op het jukte oogenl zijn gedaan. Dank zij den Koning blijft de weer- galooze daad schitteren, en wordt zij volledig en zonder aarzeling voortge zet en het pad van den heldenmoed is recht qil fljpherp afgeteekend en blinkend, als Jat van de Thermopylae, duizendvoud verlengd. Doch wat hij geleden heeft, wat hij dag aan dag lijdt, kunnen alleen zg begrijpen, die hot voorrecht hadden den neld te mogen naderen de meest sensitieve en de zachtaardigste der menschen, sober en stileen man *an beheerschte aandoeningen, bescheidön met een beschroomdheid, die tegelijk verbaasd en verruktzijn volk lief hebbend niet zoozeer als §en vader zijn kinderen liefheeft, doch als een zoon zgn aangebeden moeder." Hoeveel offers uit alle standen en beroepen in Duitschland de oorlog eischt, blijkt o.a. uit een rubriek in de Togliche Rundschau, die aan de „gevallen philologen gewgd is. „De heldendood voor het vaderland stier ven yerder", zoo heet het in'een der jongste nummers, en dan volgt een lange lgst met de namen van een zestigtal leeraren van verschillende inrichtingen van onderwijs, met de vermelding van den rang, dien zg in het leger bekleeden. Joffte en zijn soldaten. „Generaal Joffre, schrijft dkoorfogs- correspondent van de „Manch. Guard." „is living up to his reputation". Zijn officieren vertellen mij dat hij het tem perament heeft van een bulldog en dat hij van den eersten dag van den oorlog af gebleven is de koelste man in het geheele leger. Nooit toont bij eenige opwinding. Hij gaat om 9 uur naar bed, staat op met het aanbreken van den dag, opgewekt en bedaard, en brengt den dag door met van den eenen kant naar den anderen te vlie^ gen in een auto welke dooreongetfo- men 60 mijl per uur aflegt." De officieren van de recruten van 1914 hebben den correspondent ver teld, dat de nieuwe soldaten grooter vorderingen maakten in een maand dan in een jaar in vredestijd. Hun uitrusting is spiksplinternieuw, klee- ren, wapens en alles. Voor den win ter krijgen zij wollen kloeding en buizen en broeken van een stof welke ondoordringbaar is voor regen. Engeland heeft 11.000 wollen truien gestuurd. (N. Crt.) Oorlogs varia. Een bijzondere correspondent van de „Journal" meldt over het moedig gedrag van Koningin Elisabeth van België te Ostende het volgende Eerst, toen de laatste gewonde sol daat naar een veilige plaats was overgebracht, stemde Koningin Elisa- heth er in toe aan boord van haar jacht te gaan. „Zij heeft zich" aldus de correspondent „meer dan heldhaftig gedragen en haar edele toewijding gedurende de twee laatste dagen van het beleg zullen nimmer door het Belgische volk worden ver geten". De Belgische Vluchtelingen. Omtrent den omvang van den terug keer van Belgische vluchtelingen uit het Zuiden des lands zijn bij het departement van Binnenlandsche Za ken zeer bevredigende berichten in gekomen. In verband hiermede wordt verno men, dat er de eerstvolgende dagen maatregelen van regeeringswege te wachten zgn om, zooveel mogelijk, ook het Noorden en het Oosten des lands van Belgische vluchtelingen te ontlasten. In Jen Haag neemt het aantal Bel gische vluchtelingen die terugkeeren, geregeld toe. Gisteren zgn 15 a 1600 Belgen ver trokken. De Belgische spoorwegbeambten kunnen terugkeeren, mits ze voorzien zijn van een bewijs, waaruit blijkt, dat ze in dienst komen van het Bel- fische gouvernement, welk bewijs door en consul verstrekt wordt. Uit België is telegrafisch mededoe- ling ontvangenj dat een kapitaal van 800,000 francs gezonden zal worden, om de loonen van de uitgeweken be ambten over de maand October uit te betalen. Ook in Vlissingen zullen de beambten van post en telegrafie, zoowel als van het spoorwezen en de marine, dit loon ontvangen. Op welke wijze en waar de betaling zal ge schieden zal nader worden bekend gemaakt. Wij ontleenen aan de N- R. Crt. don letterlijken inhoud van het rondschrijven dat in Nederland zal worden verspreid, vap onzen consul-generaal te Antwerpen: De consul-generaal der Nederlanden' te Antwerpen bericht hierbij, dat volgens zijn oordeel de toestand te Antworpen volkomen rustig en ordelijk is. Aan niemand wordt eenige overlast aan gedaan. Oin het dagelijksch leven weder op gewonen gang te brengen, is het be paald noodig, in hot belang van de Bel- gischo bevolking, dat de vluchtelingen naar Autworpen terugkoeren en hunne bozigheden hervatten. De consul-generaal voornoemd kan, naai aanleiding van eoü onderhoud met den logenwoordigen keizerlijken gouverneur de'r stad Antwerpen, aan het bovenstaan de toevoegen, dat hem door genoemde autoriteit de meest geruststeltende ver klaring werd gegeven, te weten, dat Zijn® Excellentie zich geheel zal houden aan de Haagsche Conventie, zoodat de belan gen beider partijen worden gediend door hij verdrag bepaalde voorwaarden, vol gons welke de privaat eigendommen, de persoonlijke vrijheid en de eer van vrou wen en meisjes ten volle worden gewaar, borgd. Voorts, dat volgens de uitdrukkelijk® verzekering der Duitsche autoriteiten, or. delievende jonge lieden, die niet tot het leger behooren, en burgerwachten kunnen terugkeeren. Genoemde autoriteiten denken ef in het minst niet aan, laatstbodoolde lieden krijgsgevangen te maken, op te eischen of naar Duitschland te vervoeren. Het is de oprechte wensch der Duit sche autoriteiten, dat de bevolking van Antwerpen en omliggende plaatsen aan hen haar, vertrouwen zal schenken, opdat zij in het belang der burgers zullen werk zaam zijn en rust en orde zullen kunnen verzekeren. Antwerpen, 17 October 1914. consul-generaal voornoemd, A. VAN DEN BERGH. Belgische geïnterneerden. In hetj bureau van de Belgische isau Dillenburgstraat 25 te s Grave^hage, zijn ter inzage gelegd de lijkten met nanoen der Belgische soldaten die in Nederland zijn geïn terneerd en die in de inrichtingen van het Roode Kruis worden verpleegd. Gisteren zijn te Vlissingen weder 198 Belgische geïnterneerden aangekomen, on der wie oen officier en enkele gewonden. Nederlanders in Antwerpen. De consul-generaal van Nederland te Antwerpen, de heer Van den Bergh, verzocht den correspondent van de Maasb., de uitgeweken Nederlanders met den meesten aandrang te willen aansporen terug te keeren, daar door verschillende individnren op allerlei wijze in leegstaande huizen wordt in gebroken. Mr. W. L. Rutgers heeft, in zijn kwaliteit van regeeringscommissaris van Nederland, zijn intrek genomen in hotel Mille Colonnes te Antwerpen, waar hij speciaal de materieele belan gen der Nederlanders zal behartigen. Alg. Ned. Borgmaatschappij voot den Middenstand. Woensdag 28 October zal te Amster dam in 't hotel Krasnapolsky op aan stichting van het algemeen bestuur van de Nederlandsche coöperatieve centrale Middenstandscredietbank, waarvan voorzitter is de heer J. E. Scholten te Groningen, een vergade ring worden gehouden om te komen tot de oprichting der Algemeene Nederlandsche Borgmaatschappij voor den Middenstand. Deze maatschappij zal zich borg stellen voor middenstan ders, die de soliditeit hunner zaak kunnen aantoonen, doch tengevolge van de tegenwoordige omstandigheden meerder bedrijfscrediet noodig hebben. Het eerste risico wordt door de deelnemers zelf en niet door de aan deelhouders gedragen, wijl volgens art. 84 der statuten eventueele verliezen zooveel mogelij/ uit premie en omslag zullen worden bestreden. (N. Ct.) VOOB DB BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Gouda doen te weten, dat de Verkiezing van Vijf Leden v*n de Kamer van Koophandel en Sb- brieken aldaar, ter voorziening in de vacaturen, ontstaan door de aftreding van die -heerenA. van Reedt Dort- land, H. Braat, A. Goedewaagen, H. Knuttel en W. A. Hoyng, zal plaats hebben ten Raadhuize, op Woensdag den 25n November 1914. De inlevering der stembriefjes door de kiesgerechtigden, zal aanhangen des namiddags ten één ure en voort duren tot des namiddags ten vijf ure, na welk tijdstip geene stembiljetten meer zullen worden aangenomen, dan die van de in de zaal tegenwoordige kiezers, zullende onmiddellijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen. Aan de Kiesgerechtigden zal acht dagen vóór den dag der verkiezing een stembiljet worden toegezonden. Den kiezer die zijn stembriefje heeft verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid verschaft om er aan het Stembureau een te bekomen. Gouda, den 23n October 1914. Burgemeester en Wethouders voorn., R. L. MARTEN5. De Secretaris, J. VAN HEUSDE. GOUDA, 23 October. De Vluchtelingen. Naar wij vernemen houdt het ver trek van vluchtelingen die naar België terugkeeren aan. Ook heden verlieten weer een aan tal van hen deze gemeente teneinde zich per spoor naar Esschen te begeven, waarvoor hen gratis vervoer werd verschaft. Door de politie te Rotterdam is aldaar een minderjarige jongen uit Gouda aan getroffen en onder geleide naar zijn woon plaats teruggebracht. Een ongeval. Heden morgen had een dame, die zich omstreeks 10 uur op het perron bevond, het ongeluk op de rails te vallen, waar bij zij een bloedende hoofdwonde kwam. Na in de wachtkamer te zijn binnen, gebracht werd zeer spoedig hulpverleend door Dr. Montagne, waarna de dumie w, rijtuig naar haar huis werd gebracht. Haastrecht. Dinsdag 20.October trad alhier op i, 't gebouw „Uoncondia", uitgenoodigd door de Aldeeling Haastrecht van den Ned. G* heelonthoudersbond de heer Ds. West- uiijze van Leiden mei het onderwero-j .Blijft Mobiel. Velen waren opgekomen om den talent. v*Uen jongen spreker te hooren, waartoe zeker bijdroeg, dat deze hier geen onbe- kende was. Het gebouw was dan ook na genoeg geheel gevuld. Onder de aanwezigen merkte uien ook verschillende inwoners van Gouda, Oude- water en Stolwijk op. Met een kort woord van welkom aan spreker en aanwezigen opende de voor zitter der vereeniging, de hoer J. Schoor, üe vergadering en gaf daarna het woon) aan den heer Wesünijze. Deze begint met te zeggen, dat het noo dig is voor het leger der gehee(pnthou- dera mobiel te blijven, te blijven strijden met onverminderde kracht tegen dengroo ten menschenvijand: het Alcoholisme. Want het kwaad hierdoor veroomakt, is, zooals reeds de Engelsche tita*nwn Gladstone zeide, erger dan pest, hongers nood en oorlog. Wat oen zee van-ellende die woord» vertegenwoordigen, als 't ware voor den geest roepen,' behoeft zeker niet nader aan geduid te worden, maar dan begrijpt men ook, wat het zeggen wil, ais een mlnals Gladstone zegt Alcoholisme is erger dan die drie. Spreker zegt verder de aanwezigen niet te zullen overstelpen met cijfers, hoewel deze in hun eenvoud toch dikwijls zoo welsprekend zijnmaar wijst op het ver band tussehen alcoholgebruik eenerzijds eu ontaarding, misdaad, ongelukken an derzijds. Als voorbeeld van het eerBte noomi spreker Normandië, dat schoone deel van 1' raukrijk, waarvan de bevolking bijna tot op de helft verminderde, nadat het aantal drinkgologenhedon van 122 tot 171U toe' nam. Urn 't verband tussehen alcohol onuiJs- daad aan te toonen, wordt Herlijn ge noemd, waar 40000 misdaden en 75% der misdrijven tegen de zeden den drank tot oorzaak hadden. En voor 't laatste wordt aangehaald een scheepstimmerwerf te Kiel in 'tN. van Duitschland met ongeveer 2000 werklie den, waar de statistieken, door 2 dokto ren van 1900—1910 opgemaakt aanwezen, dat naarmate het biergebruik al- en bel melkgebruik toenam, het aantal ongelll- ken steeds verminderde. Deze voorbeelden zijn natuurlijk Mi vele te vermeerderen. Lettende op dit alles roept spreker allen toe Blijft Mo biel. Vervolgens behandelt spr. enkele be zwaren, die ïneü. zou kunnen opwerpen. Vooral wordt dikwijls gezegd, dat urn door aan te sluiten zijn vrijheid verliest; doch zegt spreker, wat is eigenlijk «vrij heid. Is h ij vrij, die zijn hartstochten den vrijen loop laat, of hij, die ze be dwingt en overwint. Niemand is slaaf, die zich zelf iets oplegt. Behalve dronkaards zijn er matigen en geheelonthouders. De ïuatigheldsprcdiking is echter haast zoo oud als 't alcoholge bruik zelf en toch gaat de draak, die '8 menschen wil verlamt voort, steeds overal zijn slachtoffers te maken. Er zijn in ons land1, volgens kantonrechters, 22000 dronkaards. Stierven die allen, dan waren er slechts matigen en geheelonthouders en toch zouden er na 5 jaar weer-dronkaards zijn, voortgekomen uit de matigen. Hoe dikwijls gebeurt hot, dat kinderen van matige ouders, later de verleiding niet kunnen weerstaan, slachtoffers van den alcohol, dronkaards worden. We kun nen toch niet,' als we 't kwaad bestrijdt® willen, dit slechts ten halve doen ene« beetje van het slechte wèl toelatea f Blijft dus mobiel, roept spreker uit, strijdt voor een gelukkiger samenleving, sluit u aan, want alleen van de organi satie kan kracht uitgaan. Ze Is als een oase in de woestijn, om de zwakke® t® helpen en te steunen. Ook voor vrouw® is or plaats, ze kunnen meewerken op feestdagen don alcohol té weren, glas te laten staan. Waarom zal-e«i moe dor, die slechts het geluk harer kinden® bedoelt, zo iets geven, dat slecht voor hen is Laten we het leven, dat zoo ko ia, zoo mooi en zonnig maken *lP kan. De geheelonthouders vormen reeds gejieel leger, maar een leger, dat nU strijdt mot moordwerktuigen om to <t°°' den en te vernietigen, maar mot de penen der liefde, om te redden, wat dreigt te vallen en te behouden, wat verlor» zou gaan. Ten slotte haalt spreker nog een leg»' de aan, waarin een draak wordt overwon nen door een jonkvrouw in 't wit ff kleed en met een kruis gewapend. 'e draak is het heidendom, de jonk*T0ü het Christendom maar evetnzoo zal die» dere draak het alcoholisme overwoim®* worden door de strijders voor do onthouding, die den draak naderen een geest van liefde en ci'barmiog hun lijdende medemenschen. Blijft dus biel, zegt spreker nogmaals, blijft BtrU®* met volle kracht, tot dat ee«r golukKig"' heerlijker samenleving zal zijn go ol^ waarin ton minste voor 't cohol" geen plaats zal zijn. 4 l)c gansche rede werd ia adorn looze stilte aangehoord en een daverend applaus was 't loon van den wakkeren strijder voor een drankvrije maatschappij. Na de pauze kregon we enkele voor drachten, alle van ernstigen aard, te hoo- ron als Een nacHt in 1870 van Francois (joppée Wat is de dronkaard toch dom, van Laurillard, Gouden Bruiloft en een herinnering van Bertha von Suttner, die alle meesterlijk werden voorgedragen. Vooral laatstgenoemd stukje ook van 1871 zal de meeaten der aanwezigen tot diep in de ziel gegrepen hebben. In dit stukje werd o.m. geschetst hoe een eerbiedwaardig Fransch geestelijke, een - man van diep in de 70, wien 't grijze I haar om do slapen golfde, opgehan- g e n moest worden, omdat hij o n b e- w u s t een franctireur had gehuisvestf g Ken rilling van afgrijzen zal zeker door f de aanwezigen zijn gegaan, en menigeen zal in stilte' gedacht hebben, terwijl 't van binnen onstuimig werkte en bruiste Waartoe, waartoe toch zoo lots vreeselijks als de oorlog 1 Zooals men begrijpt, viel den spreker weer een warm applaus ten deel. Na af loop bedankte de voorzitter den spreker vin hartelijke bewoordingen voor al 't schoone dat hij ons had laten hooren. Nadat ook oen woord van dank voor de opkomst tot het publiek gericht was, ging dit, zeker hoogst voldaan, huiswaarts. Niemand zal voorzeker den gang naar f „Concordia" betreurd hebben. 'J Was een schoone avond 1 Waddinxveen. In de vergadering van den Raad dezer gemeente gehouden op Woens dagavond -j.l. war* aanwezig alle leden. Voorzitter de Burgemeester. Vastgesteld wordt het verslag der vergadering van den 9den Oct. j.l. Vervolgens wordt mededeeling ge daan van ingekomen stukken. De Voorzitter deelt voorts aan den Raad mede, dat de gasmeester tot herstel van gezondheid voorloopig 3 maanden rost moet nemen. Aan den Voorzitter is vanwege de directie der N.V. Bak kerij „de Eendracht" verzocht om te verhinderen dat wittebrood nit andere gemeenten alhier wordt verkocht. Echter kan zulks alleen geschieden krachtens eene verordening, en wan neer de Raad daartoe wil overgaan, zal een commissie ad hoe een desbe treffende verordening ontwerpen. De voorzitfer adviseert echter een neu- L trale houding in deze aan te nemen en niet over te gaan, voorloopig althans, een dergelijke verordening in het leven te roeden. Dienovereen komstig wordt besloten. Voorts is uit een persoonlijk onderzoek den Voorzitter gebleken dat de in deze gemeente aanwezige voorraad tarwe, voorloopig voor de eerstvolgende we ken voldoende is, om in de behoeften te voorzien, zoodat hij nu althans nog niet wil overgaan tot de bevoegdheid hem verleend krachtens de onteige ningswet, om de tarwevoorraden in beslag te nemen. Aan de orde is thans de brief van het plaatselijk comité van steun van den 5 dezer. Het nemen van een be sluit, om door de verbreeding van de Noordkade, werk te verschaffen aan noodlijdende ingezetenen, wordt aan gehouden tot een volgende vergade ring. Dit geschiedt na bespreking van de praeadviezen, uitgebracht door B. en W. en de Bouwcommissie. Door de Bouwcommissie zal worden opge maakt een kostenberekening per Meter, volgens de plannen voor een verbree ding der Noordkade, door de Com missie aanbevolen. Ingetrokken wordt met 1 Jan. a.s. de bestaande verordeningen op de heffing en invordering van het school geld voor het Uitgebreid Lager On derwijs. Voorts is aan de orde de Begrooting van Inkomsten en Uitga ven over het dienstjaar 1915. Deze wordt door den Raad vastgesteld op Gewone inkomsten f 65963.09172 uitgaven - 65963.09 /2 Nihil. Buitengewone inkomsten f 5158.*0 uitgaven - 4000. Batig saldo f 1158.70. Benoemd wordt tot Onderwgzeres aan de Herhalingsschool aan het Dorp Mej. J. C. Edauw, zulks met ingang van 26 Oct. a.s. Aan het Comité tot ondersteuning van Belgische vluchte lingen alhier wordt verleend een cre- diet van hoogstens f 500.—. Nog wordt verhoogd voor verbetering van de Wilhelminakade de post „Onder houd van wegen en voetpaden" met 300.— af te schrijven van den post „Onvoorziene Uitgaven". Hiena niets meer aan de orde zijnde, is de ver gadering gesloten. Door de politie is proces-verbaal opgemaakt tegen een tweetal personen, werkzaam aan de in aanbouw zijnde huizen der Woningbouwvereeniging alhier, die ten nadeele van den aan nemers zich een hoeveelheid verf had den toegeëigend. Schoonhoven. Men schrijft ons Naar wij vernemen heeft de heer Begeman, Rijks-nijverheidsconsulent, Vrijdag en Zaterdag j.l. onze gemeente bezocht, om, naar aanleiding van het rapport inzake werkverschaffing aan circa 150 werkloozen een organisatie daarvoor tot stand te helpen brengen. De heer Begeman was gerechtigd namens de Regeering mede te deelen, dat f 2.50 per week aan iederen werk- looze zal worden bijgestort door )iet Nationaal Steuncomité, indien voor behoorlijke regeling voor allen werd gezorgd en er samenwerking tot stand kwam tussehen het plaatselijk steun comité, de uitgifte van arbeid en de uitgifte van spijzen. Van een en ander diene dan de plaatselijke overheid de leiding te nemen door de benoeming van een comité voor werkverschaffing. Het is nu te hopen, dat het plan van de Maatschij. van Nijverheid, dat inmiddels veranderd 'schijnt, zoodanig wordt opgevat, dat de zoo noodige eenheid en samenwerking in dit stadje eindelijk eens tot stand komt en alle werkloozen aan arbeid worden ge holpen. De Regeering heeft nu door bemid deling van den heer Begeman gedaan, wat ze hiervoor kan doen en de com missie van rapporteurs heeft het ge noegen, dat het plan in groote lijnen, dat inmiddels in handen van Burg. en Weth. is gesteld, de officieele goed keuring der Regeering kan wegdragen. UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE. VHI. Laat ik nog een staaltje aanhalen van die belangstelling in godsdienstige samenkomsten. Ergens lag een zeer groote bezet ting in kwartierden eersten keer van mijn verblijf in die plaats gaf ik, ten antwoord op een verzoek in dien' geestf als mijne meening te kennen, dat er alles voor pleitte, daar eiken Zondag „kerk" te houden en boven dien nu en dan op een avond in de week. Zoo gebeurde dan ook. Maar.... de overplaatsingen kwamen af en eensklaps vertrok ongeveer de helft der bezetting, kort daarop" nogmaals een gedeelte en toen wederom een gedeelte. Over andere gemeenten moesten we dus onze zorgen uitstrek ken met dit gevolg, dat verledep Zondag geen preek te H. kon wezen. Toch kwamen in het morgenuur de jongens bij de kerk samen er was geen liericht, dat godsdienstoefening zou' worden gehouden en dus.... Maar men ging niet uiteen, onverrichter zake en pruttelende, ndat men ook niets had"neen, men trad finnen, de (soldaat) organist plaatste zich aan zijn instrument en bracht er gauw de stemming in; toen een gemeenschap pelijk lied, vervolgens een stuk uit het Engelie voorgelezen door den oudsten onderofficier van het gezelschap, ....en men was toch stichtelijk tezamen ge weest op den Zondagmorgen. Des anderen daags kwam ik daar voorbij op weg naar een verderafge- legen troepenafdeeling, een onzer ge trouwen, die vertelde, hoe ze het den vorigen dag hadden gemaakt, en was niet weinig verheugd, toen ik de on gekunstelde blijdschap gewaar werd, veroorzaakt dóór de aankondiging van mijn plan om 's avonds te komen kerk houden. De ingenomenheid was niet het person lijk bezit van dien éen, want bij mijn binnentreden 's avonds was de kerk meer dan vol. Na mijn preek bracht een der aanwezigen mij een kop dampende cacao met verzoek me dit te mogen aanbieden. De kerk dient namelijk tot gezellig verblijf en is om deze reden ingericht voor het bereiden en gebruiken van warme dranken. Onder het genot van het aangebodene, dat we in deze omgeving 0n onder zulke omstandig heden buitengewoon goed smaakte, vlogen eenige avonduren om met ge zellig, ernstig en steeds op peil geble ven gesprek. Elders zou ik samenkomst hebben in een lokaal van de gemeenteschool, de eenige beschikbare ruimtemaar werd op het laatste oogenblik teleur gesteld, omdat een landweercompagnie des Zondags voor een groot gedeelte naar Den Bosch was gereisd, daar vrouwen en kinderen zoo sterk naar den man verlangden, en nu deze over treders gestraft moesten worden in mijn lokaal, dat dus voor arrestanten was ingericht. Ik kon niet anders dan berusten, maar eenigen van mijn wach tend gehoor betreurden het zeer, als ze niets zouden krijgen, en zij begaven zich op weg om te zoeken naar een Een operette in Gouda. Geachte Redactie In deze tijden van spanning is ont spanning een dringende eisch. Van daar dat ^ik het waag om door Uwe bemiddeling een verzoek te richten tot het Bestuur der Sociëteit Ons Ge noegen, dat steeds op zoo lofwaardige wijze ons degelijke ontspanning weet te verschaffen. Zie geachte Redactie, lang, lang reeds is het geleden dat we hier in Gouda een goede Operette genoten en in onzen Nieuwen Schouwburg die zich daar zoo bij uitstek voor leenen zal, naar ik meen nog geene. Zou gezegd bestuur ons daar nu niet eens op kunnen vergasten Er is hier in het land een een supe rieur operette-gezelschap, ik bedoel het „Wiener" directie Georg Braun. Keur van prachtige stukken, ge speeld door eerste klas kunstenaars, heeft het op zijn repertoire, ik noem alechts„Wie einst im Mai", „Kino- Königin" en voor het zoo uiterst me- ^lodieuse „Pole n-B 1 ut", dat mij de m'èest bekoorlijke van alle schijnt. Zelfs voor hen die geen Duitsch kennen, zijn deze zoo gemakkelijk te volgen operettes in alle opzichten genietingen. Ik weet wel dat een operette veel geld kost en ik kan begrijpen en waardeeren dat het Societeits-Bestuur, vooral nu, misschien huiverig is veel geld te wagen. Maar anderzijds durf ik het d^n steun van het dankbare publiek, welke zich uiten zal in een uitverkocht huis, gerust toezeggen eu met dat vooruitzicht wordt het risico gering. Met hartelijke dank voor de plaat sing. Namens talrijke leden der Sociëteit, X. schuur of andere overdekte ruimte. Jammer genoeg bleef hun moeite vruchteloos toch gaven ze niet op als ze iets zouden gevonden hebben, of ze dan mochten schrijveh Natuur lijk en ook zonder dat zou ik terug komen na het einde der Broodprijzen. Mijnheer de Redacteur De Burgemeester vari Amsterdam heeft aan de bakltifre $én éltculaire gezonden, waarin hij fcèHcfit, dat te beginnen met Donderdag 22 dezer mo- geü geleverd worden v Brood van ongebuild tarwe meel (waterbrood) 12 V2 ct- per ^50 G. (gaar Brood van ongebuild tarwemeel (melkbrood) 14,/a ct. per 750 G. (gaar gebakken). Wat is bn~~de bakkers in Gouda nu de minimum-prijs Brood van ongebuild tarwemeel (waterbrood) 16 ct. per 800 G. (gaar gebakken), dat is volgen de Amster- damschen prijs dus minstens 2 V2 ct. te duur. Voor brood van gebuild tarwemeel (melkbrood voor zieken) laten sommige bakkers hun afnemers 20 ct. betalen, dit is das vergeleken bij de Amster- damsche prijszetting nog veel duurder. Zou het daarom in dezen dnren tijd niet wenschelijk zijn, dat ook de overheid in onze gemeente voorschrif ten gaf, wat betreft den prijs en het gewicht van het brood Het zou m. i. vele inwoners ten goede komen. Met vriendelijken dank voor de plaatsing, Uw dw, dr. Z. Aan het WestelijF Front. PARIJS, 23 Oct. Het communiqué van gisteraVond 11 uur luidt De activiteit die de vijand gisteren toonde is ook heden niet verzwakt. Tussehen de zee en Bal'assee duurt de strijd voort, de vijanden konden echter noch de Belgische, noch de Franech- Engelsche troepen terugwerpen. Ook tussehen Arpes en de Oise is de activiteit der Dnitschers buiten gewoon groot, doch nergens hadden de pogingen van den vijand succes. In Argonne maakten wij vorderingen tussehen St. Hubert Le Fort de Paris. Ten noorden Van Verdun wonnen wij terrein in de richting van Ham- mont en Brabant sur Meuse. In Woevre hebben wij een aanval van den vijand op Champion afge- LONDEN, 23 Oct. (officieel). De flotille die op verzoek van den bevel hebber der geallieerden, voorzien van een groot aantal zware verdragende marinekanonnen de Belgische linker vleugel ondersteunt, heeft sedert 19 Octobor den Duitschen rechtervleugel hevig beschoten. De Duitsche zware artillerie kon niet veel uitrichten, daar de Engelsche kanonnen verder droe gen. Ballons boven de kust wezen de richting aan waarin dq Duitsche batte rijen moesten worden beschoten. Deze beschieting bracht den vijand zware verliezen toe. Woensdag had een ont ploffing plaats, vermoedelijk van een munitiewagen. De verliezen van de Engelschen zijn gering vergeleken bij die van den vijand. Een merkwaardig telegram. Het Nieuws v/d Dag publiceerde gisterenavond een telegram uit Aar denburg van den volgenden inhoud De burgemeester van Wenduyne heeft geseind, dat de overwinning is aan de geallieerden. Negen korpsen, dat is 70.000 man, zijn gevangen ge nomen tussehen Chalons en Longwy zijn 300 kanonnen en 31 vaandels buitgemaakt. Het bericht van den burgemeester wordt niet bevestigd. (Met het meeste voorbehoud maken wij melding van dit telegram waarvan de inhoud niet is bevestigd en ons onwaarschijnlijk voorkomt. Red.) In België. SLUIS, 22 Oct. (Part.) Men hoort hier op het oogenblik, 12 uur 's mid dags, zwaar kanongebulder. De Duit sche gewonden die van Brugge naar Gent zouden getransporteerd worden, moesten weer terug naar Brugge, zoo dat met vrij veel zekerheid veronder steld wordt dat de verbinding Gent Brugge op een of andere wijze be dreigd wordt door de Engelschen. Voor die veronderetellidg is te meer grond nu hier te Sluis ook uit die richting, zeer duidelijk te onderscheiden van het meer Oostelijk geluid, kanonschoten hoorbaar zijn. De stemming onder de Dnitschers te Brugge is naar men hier algemeen hoort, zeer treurig. Een vliegmachine is hedenochtend hier ge hoord, maar door de mist niet gezien. Uit Zeeuwsch Vlaanderen. Uit OOSTBURG verneemt een on zer corr. hedenochtend nog, dat daar weer veel Belgen komen en thans uit de richting Eecloo. Algemeen stemmen de berichten overeen, dat/er ontzaglijk veel gewonden uit de kuststreek en van de Yser-linie komen. In Gent wordt door de Duitsche troepen ruimte ge- maakt voor de gewonden. Gisteren alleen kwamen er 1500 binnen. Een correspondent van het Bureau die te Gent was informeerde daar naar de plundering der goud- en zilver- win kels, die daar meest plaats gevon den hebben. Een en ander bleek zeer overdreven. Wel viel te constateeren, dat er groote agitatie heerschte aan of op de Kommandatur. Wat Brugge betreft zoo zit de be volking daar op stel en sprong om de stad te verlaten. Het bombardement aan de kust wordt steeds heviger bij Middelkerke en Dixmunde werd vannacht het vuur van het èchieten gezien tegen den nachtelijken hemel hetgeen geleek alsof de geheele kust geïllumineerd was. Het gekrijsch der opgejaagde zee vogels, het kanongebulder en de zoek lichten der Engelsche schepen maken een onbeschrijfelijk akelig en onheil spellend effect, vertelde een gevluchte bewoner van Middelkerke die tevens mededeelde dat alle dorpen, die hij voorbijkwam een toonbeeld van alge- heele verwoesting waren. De Duitsche soldaten tussehen Gent en Brugge en de Hollandsche grenzen zijn bijzonder beleefd tegen iedereen, maar verbergen ook niet een zekere mate van onverschilligheid of gelaten heid over. toekomstige gebeurtenissen. Een proclamatie. GENT, 23 Oct. De corr. van het V. D. Bureau seint onder alle voorbehoud: Een Brusselaar, gisteren te Gent aangekomen, deelt mede dat te Brussel door de Duitsche overheid een procla matie is aangeplakt, waarin gezegd wordt dat de Dnitsche troepen hun opmarsch naar Parijs voorloopig sta ken, omdat de cholera in de stad is uitgebroken. Verder wordt medegedeeld dat de Duitsche troepen vermoedelijk in Bel gië zullen overwinteren. De Duitschers in Belgie. SLUIS, 23 Oct. (Part. Tel.) Men zegt dat de Geallieerden in de nabg- heid van Eeclóo zijn, 25 K.M. ten Oosten van Brussel en dat zij de Duitsche linie hebben afgesneden. Bevestiging van deze mededeeling is niet kunnen worden verkregen. Iets achteruitgeslagon zijn de Dnit schers wel. hnn front wijst dit aan. De strijd is echter nog onbeslist. Boe ren kwamen bij avond in lange rijen de stad Brugge in. Zij brachten 4000 gekwetsten mede^ Op vele plaatsen is de streek bosch achtig in de zonnige bosschei^ heb ben verschrikkelijke tooneelen plaats. De treinen rijden tussehen Knocke en Ostende niet moer regelmatig. In Zeebrugge is het niet geoorloofd wapens te hebben, deze moeten met ammunitie ingeleverd worden. De krijgsverrichtingen ter zee. LONDEN, 23 Oct. (officieel). De admiraliteit deelt mede dat men we gens het lang uitblijven van de E. 3 vreest dat deze onderzeeër in de Noord zee is gezonken. Optreden van Italië. LONDEN, 23 Oct. Volgens een tele gram uit Venetië aan de Evening News hebben twee Italiaanscho oorlogsschepen te Valona troepen ontscheept. Te Licce staat eon regiment infanterie gereed naar Valona to vertrokken. De tolofonische ge meenschap met Rome en do overigo dee- Q len van Italië is vorbrokon om te belet ten dat deze maatregelen ruchtbaarheid krijgen. TURIJN. De „Stampa" bevestigt de bezetting van Valona door de Italianen. Minister Bertling treedt af. Mon seint ons uit DEN HAAG Blijkens do Staatscourant van heden avond treedt Minister Bertling als minis ter van financiën af. Minister Troub wordt Minister van Fi nanciën on zal de portefeuille van Land bouw, Nijverheid on Handel ad interim waarnemen. Naar wij vernomon is hot do bedoeling dat nu Minister Troub overgaat naar Fi nanciën do afd. Arbeidersverzekering zoo spoedig mogelijk onder dit departe ment zal w or don gebracht en dat de uit voering van de Beurswot aan den Mi nister van Financiën zal worden opge dragen. In verband hiormode is het waarschijn lijk ,dat Minister Troub het departement van Landbouw ad interim blijft waar nemen. Minister Bertling heeft ontslag genomen op grond hiervan dat naar zijn mconing het landsbelang eischt dat in dezen tijd voor het Departement van Financiën 00a man met groote parlementaire ervaring moet optreden. De vluchtelingen. Men seint ons uit HARDERWIJK Alle vluchtelingen zijn hier aangezegd om tegen morgenochtend terug te keeren. Zij moeten zich aan het station vervoegen. Degene die niet naar België terug wil gaan zal ondergebracht worden in het kamp van Oldebroek. EINDHOVEN, 23 Oct. Tc Boxtel hadden twee Belgische dames, vluch telingen, den {nacht doorgebracht bij mej. van Dieden in Stationsstraat. Toen de dames gistermorgen vertrok ken en mej. van Dieden naar boven ging ontdekte zij onder het bed een valies dat zeer zwaar was. Zij opende het en vond.... een massa geld on geldswaardige papieren. In allerijl werden de dames die naar het station waren vertrokken gewaarschuwd maar zij ontkenden dat het valies hun eigendom was. Daarna werd de bur-» gemeester van Boxtel gewaarschuwd, die terstond de zaak deed onderzooken. Tegenover den burgemeester verklaar den de dames dat zij het valies van een dame hadden gekrogen op hot statioen te Vlissingen. De inhoud ver tegenwoordigt een zeer groote waarde. De zaak wordt verder onderzocht. Een slachtoffer. Te Voorschoten is een 60-jarige Belgische vluchteling overlodon aan de ontberingen en doorgestaue ellende. Marktberichten. "WOERDEN, 28 Oct. 1914. Aanvoer ter kaasmarkt 123 part. Goudscho kaas le s. f35,— a f37,50 id. id. 2e s. f 31,a f 34, id. id. zw. f35,— a f39,— id. id. rijksm. f 38,50 a f Alles per 50 K.G. Handel vlug. van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 773.6 te Herno8and, laagste stand 758.2 te Helder en Vlissingen. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige zuidelfiko tot zuidwestelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, wellicht enkele regenbuien, zolfde temperatuur,.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2