Adverteert in dit Blad. 200 KAARSEN NIEUW PHILIPS /zWATT CACAO. BLOOKER’S lijst ffl unmiH te GOUDA verbluf houdend, Ëie inlichtingen verzoeken omtrent hunne familieleden. MQWAsli Hun GOIIDU WW Nuts-Spaarbank HAASTRECHT. a 10 CENTS USpecialilttaWthi 10 Un Reservoirs yèrza^idiiigij |orlogskaarten NKUII OP HU. J. C. DEN H Nt Bioscoop-Saloi) „Gouda Vooruit”, Mi jw «L hl Itm n ttn dokte. 4 DAALDERS Nieuwe Schouwburg De Cock’s Ensemble Dienstaanbiedingen j hebben in de *-'■ Oorlog (1914 feTïe-o.’ BRONGAS I261J Advertentiën Wo. Gouda. MARKT 31. I Elv: Aanbevelend, Telefoon Int 1 r - T' hnde g|d’oeïtei H. CUSVELLER. 1 Eerste De Minister va ZONDAG 25 OCWfl 1914 - de» avonds 8 uur te geven door het „De Noodstorm”. Vrouweiitemmers Goudsche Courant J tleedlt tuccet. FEUlLLt Met Goud en Zilver J I H I Craijon Vergrootingen formaat 50 X 60 cM. mJ> Aanbevelend, Groenentlaal II, Teleph. U. miMT, BEUZEL El MNDÏET.^== Pracht-Programma KOOIc/ O WIERINOERWAARD. I bevattende i l Wie Wilpraehtig licht hebbeii? Werkelijk zuinig in het gebruik is alléén lie zoover do landen Hij I 6°. verkrijgbaar. Electr -Dr. A. Brinkman ft Zn-, Gouda. G PR Per kwartaal Idem franco pei Met Geïllustreer Idem franco per Abonnementen Markt 31, by t J i ,E t s U N J X o n <o 3 (0 U D I» Sociëteit „Ons Genoegen” - Gouda. ,T'L. pa- irie dezen oorlog zijn genoemd of vormen te samen een album. Nog slechts enkele exemplaren op en f0.75 -0.70 -0.70 - 1.00 Heden overleed plotseling te Haarlem Jn den ouderdom van 83 jaar onze geliefde vader, be huwd-, groot- en overgrootvader Uit aller naam, L. CUSVELLER. Gouda, 22 October 1914. Dit nummer bei bladen. -4- l De^Staatscourant v bevatte de mededeel Bertling zijn ambt Financiën heeft rtee pister Treub thans in Minister van Financ ‘4en tevens dat het I ^Landbouw door Mr. b/rim z&l worden behei Het aftrederi van 1 komt niet onverwach Amsterdam. Optreden van CATO KOHLER JOS. BOELEN’S. Theatre fantoches (levende Marionetten). WES VAN EUNEN - Humorist. DUO DE COCK in hun Creatie TAILOR? De man met 12 hoofden met Slot-Apotheose. Holland en de Belgen. Na de Pauze: Blijspel in 2 afdoelingen. I. De Vooravond. II. De volgende morgen. STERK VERMINDERDE PRIJZEN. Stalles en‘Loge leden der Soc. en Militairen f 0.75. Niet-leden f 1. Balcon f 0.50. Militairen f 0.25. Gallerij f0.20. Plaatsbespreking vanaf Zaterdag 10-12 en 2-4 uur on aan de Sociëteit. I UF* Dbzc ad verleniifin kosten slechts bij vooruitbetaling: 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej. de Wed. A. M. BLANKEN, van des ’simd- dags 12-2 uur. 1 Rentevergoeding 3 17 K RET BESTUUR, 1 geleden verluidde he tij^apmstandigheden persoonlijkheid eischl bekwaam in het belas vooreerst een uiterst] die daarnaast kende i de Vraagstukken va: *ardj die een oplossin Niettegenstaande d Igheden, waarvan k «dmende den tijd, da >abt vervulde, blyk was hij op dit o o de eerste kracht, die foment van Financiën Met bijzondere waard geen door Minister B zitting nemen in het 1 der Linden is gedaan het landsbelang op d vorderd wordt om de financieel bewind ov handen van den man van Landbouw heef een krachtige en b bij is. De heer Bertling zijn taak te moeten iemand, die overgroo kennis beschikt. Wij zwaarlijk in de uiten standigheden waarin o een beter opvolger z< don gevonden dan Mi naar bekend, zijn a cylindervorm, hoogte circa M. £.65 diam M. 1.50 dikte 7 m.M. tot bil lijken prijs TE KOOP. Br. fr. lett. Z. kantoor UTR. DAG BLAD te UTRECHT. i in 3 doelen, ’oman van Victob i Dinaüx. 9) j Zie eens aan, hoe (lend uw theorie is plicht tot het uiterste, worden 1 In de plaats moeder treed ik op ah huiles van ’s morgens laai ben ik in de weer deelde rol in de maatset Mefa maakt mij dikwijle W de manier waarop Mm gelukkig gevoel meestentijds vind ik all O, me jonkvrouw, ai warmte, ge levert ju gelijk heb. Met den (te vervulling ons moet •loei ik slechts dien pl: inborst ons voorschrijft. *- Hm!... Wil dat zijn beroep, zijn werkli wil moet kiezen H daan En zoudt ge in zien, een anderen w ken, wapneor ge begree] loopbaan iets van u v uw inborst indruischte Ja, want als ik in natuurlijke inborst... werden op de Tentoonstelling te Ostende, Londen, Amsterdam, Parijs enz. de LAXEERPILLEN van Apo theker BOOM bekroond. Prijs per doosje 25 en 50 cent. Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS,'Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. I V VAN DEN - De Heer en Mevrouw Dr. BAKKER NIEMEIJER stellen zich voor Zaterdag 24 October receptie te houden in do Sociëteit „DE RÉUNIE” van 3—4'/i uur. n r n n n n Artistieke afwerking. Prachtige uitvoering. Sprekende gelijkenis. Prijs f 1.75. 12 Portratbrief kaarten f 0.60 12 medaiilon-foto’s keurig af gewerkt, geen Tip-Top - 0.35 Gekleurd 12 stuks-0.75 Portretten onbeschadigd terug. 30 Zending fr°. na ontvangst van portret en postwissel of postzegels. Atelier WILHELMINA Wilhelminastraat 2, - AMSTERDAM. er^Afrika, r4g ootrokker L* België en 'Noor^-Frankrfjl^; ram Noord-faelgië inpt een Vbdeelte vaii^oord-Brabant em I r T ‘i |e aahgrenj^nd^ g^d’eelton ^anjhet ZuBelyk 1 deel van België, tan LuxÖmbqrg. DiMtscnla^nd, Zwitserland en1 Itdlië.jl K^iart van Elzas-Lotharindm en Je Fjansebo grens.} S Kaart van Duitschland, Ocetenrij^enfeuslan^ de geitjolton, waarjde strijd tusschen deze Rij ken j wordt geveerd. 1 J '8°. K|art van de Landen aan de Noordzee': Engeland, IWrlerland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitschland} jan Noorwegen. 9°. Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee. rj De^e kaarten o.a. 25 X 35 cM. groot, in fraaie lichtbruwe kleur uitgé- voerd^ geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen’ aan, welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij Kan afgewasschen worden. Wij maken volgens elk portret, hoe klein of verbleekt ook Fraaie Hoeren of Dames kop schotel met portret compleet Melkbeker Aschbakje Warfllbord v De patiënten van Dr. J. H. BAKKER NIEMEIJER,’ die aan het huldeblijk hebben bijgedragen, worden verzocht opZaterdag24dezer in de Sociëteit „DE RÉUNIE”, Oost- haven, te 2!/2 uur precies bij do aan bieding tegenwoordig te zijn. GOUDA. 23 Oct. Ontspanningszaal voor militai- ren 5 u. nm. 10 nm. 26 Oct. Nieuwe Schouwburg 8 unr, Vergadering „Ons Voordeel”. 26 Oct. 2 uur Verg. Armenzorg, Ge* bouw v. Woningtoezicht. 28 Oct., 7 uur, Café Schaakbord, Ver gadering (van de leden der Holl. i Mij. van Landbouw. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeelt g te mogen ontvangen van vergade nc n, concerten, vermakelijk* heden enz., om deze dan in onze agenda te vermelden. AERTS, FRANCISGUS, uit Li, zoekt Aleida Cemmens uit Li< BASENS, Wed.-, uit Oerborn (in pelle) zoekt haan dochtör M Basens uit Oerborn. BAUWENS, WILLEM FRANS jO- SEPHUS, uit Mechelen, Koolstmat 53, zoekt Elvira jSidorna Josephina Banwens, zustertj^n het klooster „Zusters der Cnwre lijke Scholen” in Vorselaer (jtjlóWtor naaiq Hugo- lina). BAUWENS, WILLEM FRANS JQ- 7°. SEPHUS en echtgenoote zoekên hun schoonouders Jan van HumJ beèck en Maria Sophia Rosalie Rampelberg uit ^Mechelen, Kool- BUNCK, Fam. JOSEPH, Vlaamsche Kade 69, Antwerpen, zoeken hun zoon Jean, seng. 12e Linie Regi- ^mens 3/IV, enj Alfons van Mele, ^Kloosterstraat 129, Antwerpen (was vrijwilliger). EMDEN, BERNARD VAN, zoekt Pierre Godecharle en Liza Gode- charle (waarschijnlijk beiden te Rotterdam). GEYSEL, LUCIEN VAN, uit Meche len, Kanonstraat 39, zoekt zijn schoonouders Joseph Meloen-Loenen uit Mechelen. GQYVAERTS, FRANS LODEWIJK, Tnet vrouw en 4 kinderen, zoekt zoon Pieter Lodewijk Fiorentina, lichting 1113, 2e Regt. Carbiniers 2/III. HASENWER, JOSEPH, uit Borger- hejut, zoekt zijn vrouw en twee kA deren. II1/JVEL, MARIE ISABELLE VAN /J)ER, Lei 65, Antwerpen, zoekt hare ouders Jacques van der Heuvel en Louise Tax, beiden uit Oosterhout, en hun broers Gaston en George. HOEK, FRANCISGUS, Kandelstraat 46 te Merxem, zoekt zijn moeder Eveline Meulenbergs uit Merxem. MALLET, JACOB JOSEPH, Ant werpen, Montignystraat 139, zoekt de Wed, Mallet geboren Crooyman met 2 zuster.-? en schoo ibro ir (denke lijk in Hollandsch Limburg). MERKX, FR \NCOIS, uit Borgerhout hij Antwerpen, zoekt zijn ouders Henri Merkx Geentiens uit Borger- gerhout, Prinsestraat No. 12 (is in Antwerpen achtergelaten). PEETERS, GUSTAV P. P., Breda- straat, Dam Antwerpen, zoekt zijn broeder Jos. Peetors, wonende op het Kiel, Abdijstraat (nu vermoede lijk in Delft). PONCELET, MARCELLE, Antwer pen, Rue de Jardiniers 87 (Ambu- lancesoldaat), zoekt zijn ouders Pon- celet, Jean Louis on Elisabeth (waarschijnlijk Amsterdam). SALUEN, CATHERINE-v. d} Bought zoekt zijn zoon Emile, Lichting 1905 2e Linieregiment l/II fort Steen dorp en zijn zoon Louis, Lichting 1908 25e Linieregiment 3'1. SCH1LLEMANS, FRANS FREDE RIC, de Merodestraat 61 uit Ber- ghem, zoekt zijn vader August Schillemans, moeder Sophie Ghys, zuster Marie, broeder Hubert en diens vrouw Louisa van Schil. VERBRUGGEN, JACOBUS DA NIEL, uit Antwerpen, Gaastrooy- straat, zoekt de familie de Batiste, Klapijnstraat in Antwerpen. VERMEULEN, MARIA JOHANNA, echtgenoote van Tryphon Martinus Pruyer met 2 kinderen uit Antwer pen, Lupinstraat 62, zoekt haar echt genoot, van beroep boschwaohter. Deze week buitengewoon met de kunstfilm GOUDSCHE-, LEIDSCHE- El EBM8 UIL n de mi MAINZER ZUURKOOL, FRANKFORTER KNAKWORST, GELDERSCHE ROOKWORST, PBOCIIIIEIIB SPEK (zeer M CORNEPBEEF. “ji door 1°1| Algemeöne Kaart van Europa, Azi van deze^ werelddelen bij den oorl 2°J Algemeene Kaart vaq Eurypa JW Kaart vaft 4°. Kaart vi Limburg f p 5*>. Kaart van Frankrijk met Elzas-Lotharinj Boeiend naar de beroemde Ducango i en vorder De watervallen van Tivoli in Roriie. Prachtvol gekleurd natuurbeeld. i Beulemeester als Vader en schutter Komisch. Rigadin doet een goed huwelijk Klucht. 1 Sidi-Hadji. Acrobatie. Frits is dol opTunderlappen. Ihm™ finaal. Hij wende zich tot Jac. K00IJ9& putfcjnboofcde? te Ufieringerwadk diepch gaarne belast mtet hetinJJ. loeren vanA R^pds jMren lang is’^it wei ondojtjgöteekende metl Riet succes üitgevoerd. j Blagen kos^. hj Aanbevelend, 1 2 w I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3