I II 1AS. w i’t MERK ie leden i t: fll I H .E. Alter GAS igs. De Oorlog. O. 12614. Dinsdag 27 October 1914. d3e Jaargang. Zon en 41 FEUILLETON, Elvira. in dit Blad. TD-A-- il Telefoon Interc. 82. icht hebben? gracht 269* <AG, neskleeding. )IJ Kz. ezx -^^d-’vex'tezrftxe'bls.d. voor G-oixcLo- exx Oxxxstxelcezx- Verschijnt dagelijks behalve O. ALTER acht 2694 AAG. t, glSj ik df UYZONEN •I t Feestdagen. Telefoon Interc. 82. 5Ü m - -150 YjfcWl BI i.9o Ma fa dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Brieven uit Parijs. I IX. loos. de stad aan huis I (Wordt vervolgd.) "'7 OF - man Zn-, Gouda» PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten il AC. KOOIJ Kz. ieringerwaard, met het instal- TEWAAll- ?en of gedeelten BE JO!W Oosthaven 31. NOERWAARD. r en ban- ver- Doch een s dit werk door het grootste (lOUISIHE COURANT. jj ‘I Eleotr. droging salon. soorten IIAAR- trgoed. LM en ADBUS: „De Yser overstak er óóit in zal slagen weer terug te keeron. Jn den beschrijving van het gevecht zegt hij dat overal met groote wan hoop wordt gevochten. De Duitschers doen wanhopige aanvallen dcch de tegenaanvallen zijn even hevig. De verliezen aan Duitscho zijde schat de corr. op ongeveer 22000. In Zuidwest-België. oorlogscorrespondent van AZIJN VAN HEM. HEEËN worden ■d in verzegelde ran vijf, twee en en een Ned. onx J leiding van Nom- I 'rijs, voorzien van 1 and Merk, vol- 1 Vet gedeponeerd. j et de uitvoering jerde orders aan- 1, O. BIJL, GEBAART Lz. Aan het Westelijk Front, De Duitschers in Frankrijk en België. PARIJS, 26 Oct. Van Fransche zijde. In het middag-communiquè wordt het volgende medegedeeld Gedurende gisteren werd ons front over de generale linie Nieuwport Dixmuiden gehandhaafd. De Duitsche troepen, die de Yser tusschen deze beide steden zijn overgetrokken, zijn niet kunnen voortrukken. In de streek tusschen Yperen en Rousselaere, tus schen Armentieres en Russel, ten Wes ten van La Bassée en van Leng, en Oostelijk van Arras (Atrecht) strekt zich de linie naar het Zuiden uit in het verlengde van de reeds in de vo rige communiquó’s aangegoven linie. In de gevechten van de laatste da gen schijnt de vijand aanzienlijke ver liezen te hebben geleden. P R IJS DER'TÏÏVÏÏrFeFtÏËÏÏT- Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerB 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Uit West-België. Uit Sluis seint de bijzondere oor logscorrespondent van het Persbureau Vaz Dias Het staat wel vast dat de Duitschers al hun krachten inspannen om toch in Frankrijk door te dringen. Gisteren sprak ik een Duitscher die vóór den oorlog te Antwerpen was en gevlucht bij het begin van den oorlog. Thans is hij terug in Antwerpen en dient hij bij den Duitscher als gids. Dagelijks maakt hij autotochten met de Duitsche officieren en verkenningen ^szaal voor militai- - 10 nm. shouwburg 8 uur, is Voordeel”. Armenzorg, Ge- igtoezicht. Schaakbord, Ver te leden der Holl. JOUW. .wij geregeld tgdig ren ontvangen van arten, vermakelijk’ eze dan in on«e »n. levendig belang stelde in zijn lot doch nu kwam hij tot de ervaring, dat de ba ron slechts die vriendelijke woorden ge bruikte om daarmee zijn koude onverschil ligheid te verbergendat hij zich het lot van den jongen student had aangetrok ken, was hoogstens een gril geweest. Ook bemerkte hij, dat tusschen de le den van het gezin geen eigenlijke band bestond. De oudste zoon des huizes, baron Gui do, die als luitenant bij de huzaren dien de en volgens enkele uitingen van den jongen baron Robert een zeer vroolijk leidde, was eerst sedert korten tijd weer in huishij was uit een verafgelpgen gar nizoen naar hier overgeplaatst, <)och met verbazing nam hij, Schwerdtner, waar, dat barones Elvira voor haar jongsten broe der bijna een vreemde was. Zij werd dus inderdaad zeer bezig gehouden door haai „plichten”. Sedert do eerste begroeting had Schwerdtner haar niet meer te zien gekregen. Op zekeren dag, in het begin der twee de week, zeide de baron bij zijn bezoek de leerkamer zoo terloops Wat ik zeggen wil 1 Hedenavond ontvang ik gasten. Kom dan ook eens, mijn waarde Schwerdtner I Misschien kunt ge daar kennissen maken, die voor u nuttig of interessant zijn. Op het liepaalde uur trad Schwerdtner dien avond in gespannen verwachting de ontvangzalen binnen. Do wereld, waar hij kennis zou maken, was hem werkelijk ge heel vreemd hij was overtuigd, dat De gevechten aan den Yser. LONDEN} 26 Oct. V. D. De cor- respondent van de Daily Chronicle geeft in het blad van hedenmorgen een levendige beschrijving van de ge vechten in België. Wij ontleenen er de volgende feiten aan De corr. welke zich bevindt bij het Belgische leger verklaart dat de strijd aan de uiterste linkerzijde in-de na bijheid van Nieuwpoort; in het voordeel blijft van de geallieerden en dat de Duitschers ten zuiden van Ostende terug zijn gedrongen. Wel is het waar seint de man van de Daily Chronicle, dat ten zuiden van Dixmuiden kleine gedeelten Duitschers er in geslaagd zijn de Yser over te steken, doch is het nog in het geheel geen bewijs dat de geallieerden op deze punten ge slagen zijn, en hij voegt er aan toe Het is de vraag of de vjjand die de oen week en Schwerdtner ambt als gouverneur van den veertienjarigen baron Robert zoo best mogelijk. Hij had zich reeds de hartelijke toegenegenheid van zijn leerling verwor ven en de hoer des huizes, die eiken middag op een bepaald uur in het leer- vertrek kwam om zich als zorgdragend vader te vertoonen, sprak dagelijks zijn tevredenheid uit. Toch gevoelde Schwerdtner zich in zijn nieuwe betrekking niet op zijn gemak; hij kon niet „warm worden”. Hij merkte op, dat in de welwillende houding van den baron veel uiteriijk vertoon was. Tot dus ver had hij voor zijn weldoener een bijna dweepzieke verecring gevoeld, omdat hij zich inbeeldde, dat baron von Fllerich nieuwe deposito-geldei viel ook nie1 - neming per auto in de streek tusschen Ant werpen en de kust. Hij deelde mij mede dat de Duit schers buitengewoon groote verliezen lijden in de gevechten aan den over kant van de grens. Dat zou hen evenwel niet terug houden om door te dringen tot eiken prijs. Het schijnt echter wel als of zij zelven gaan twijfelen. Althans een Bruggenaar verzekerde mij dat onder de Duitsche officieren in Brugge een stemming van moedeloosheid heerscht. Hij vertelde mij dat een bij hem inge- kwartierde Duitsche luitenant zoozeer zijn ontmoediging liet blijken dat hij twee dagen lang niet anders deed dan schreien. In yhet laatst der vorige week moeten te Brugge Belgische krijgsgevangenen zjjn binnengekomen, die mededeelden dat zij gevangen genomen waren te Verdyze, waaruit blijkt, dat alsdan Duitsche afdeelingen er in geslaagd waren de Yser over te steken. Daar entegen verneem ik, dat gisteren ge vochten werd bij Oudenbosch en Et- telgen, dat er op zou wijzen dat de Duitschers over niet onbelangrijke af standen teruggeslagen zouden zijn. In verband hiermede is het van be- teekenis dat gisteren, na den ochtend, geen geschutvuur meer is gehoord. Dit zou beteekenen, dat 'de strijd te yer van de kust gevoerd wordt, dan, dat de Engelsche kanonnen er aan’ deel kunnen nemen. Daarentegen is vannacht weer hevig kanongebulder gehoord. f 1 25 vwOa Kg ten, den Boekhandel en de Postkantoren. De Tijd” seint uit Brugge Laat ik beginnen met te zeggen, dat alle praatjes, in Holland verspreid, door verschillende correspondenten in het plotseling beroemd geworden grensplaatsje Sluis, dat al die berichten, handelende over de desorganisatie en verwardheid in het Duitsche leger vol komen onzin zijn. Ik weet, dat in de bladen vermeld geworden is, dat Duit sche officieren moedeloos en wanhopig waren, dat de uittocht uit Antwerpen als een soort vlucht werd afgeschil derd, dat de Duitsche troepen mitrail leuses in de Schelde geworpen zouden hebben enz. Van dit alles is niets aan. Het Duitsche leger, dat Antwerpen verliet is nog volkomen intact en een uitstekende geest heerscht onder de manschappen. De uittocht uit Antwer pen van de meeste troepen had dan ook gelijktijdig plaats met eenzelfde gebeuren in andere Belgische steden on vindt juist zijn oorzaak in het feit, dat na den val van Antwerpen de sterke bezettingen overbodig geworden zijn en het meerendeel daarvan naar het front gezonden kon worden. Wat de gevechten te NieuwpoortDixmui denYperen betreft, in hoofdzaak is de toestand nog steeds dezelfde. Geen van beide partijen weet te vorderen. De strijd heeft dagen gewoed in een hevigheid, zooals zelfs in Frankrijk nog niet voorkwam. De Engelsche vloot heeft in deze strijd een groot aandeel genomen en tot vanmiddag donderde onophoudelijk het zware scheepsgeschut. Sinds vanmiddag éch ter heeft het gebulder opgehouden, nadat Ostende gedurende twee dagen gebombardeerd is. In verband met dit bombardement is wel van gewicht de volgende proclamatie, die in mijn bezit is en te Ostende en omstreken werd aangeplakt. Die proclamatie luidt in de Vlaam- sche vertaling nHet beschieten van Engelsche ho tels en Engelsche onderdanen op de Belgische kust ligt mij den mensche- gS&P «mWmt. U) Was het spoorloos verdwijnen van den moordenaar raadeolachtig, nog meer was dit de reden, waarom hij de misdaad had geploegd, De gedachte aan oen gewonen moord oin te stelen won veld, daar niet was op te sporen wie om een andere re den belang zou gehad jiohben bij den dood des heeren Von Dobel. Deze had reeds sedert jaren zijn zaken ingekrompen; hij speculeerde niet meer voor eigen rekening aan de beurs, nam geen deel meer in nieuwe ondernemingen en beheerde alleen van zijn cliënten. Er L viel ook niet te danken aan een wraak- en bovendien zou (je bankier toch stellig met een vijand niet zoo ver ouwelijk hebben omgegaan, dat hij hem 061 Jij en jou zou aanspreken. Dit laatste werd door Schwerdtner den conducteur steeds getuigd de 1 «er had den onbekende als een trouwd vriend zoo aangesproken, dit maakte juist de gedachte aan moord om te stelen geheel onaannemelijk, in het merkwaardigste van het geheele geval was nog wol, dat er niemand te vinden was, met wien de heer Von Do- 1*1 op zoo’n vertrouwelijken voet had ge staan. Met geen enkelen zijner handcls- vrienden ging hij zóó vertrouwelijk om; hij had geen bloedverwanten, en al had de bankier een grooten kring van beken den, toch ging niemand zoo vertrouwelijk om met den nieuwbakken edelman, die trotsch op zijn adel en belachelijk deftig was. Wie was dus de moordenaar en welk doel had hij met het plegen zijner mis daad Deze vraag hield de politie, de couran ten en de openbare meening tegen, - doch niemand wist die te beantwoorden on de nasporingen der politie bleven zon der bevredigenden uitslag. Er verliep vervulde zijn De Duitschers in België. Men seint ons uit OOSTBURG Het hevig kanongebulder is Zondag middag half twee plotseling opgehou den. Na zes uur werden weer enkele schoten gehoord. Inlichtingen waarom het vuren plotseling zoolang gestaakt was, konden de vluchtelingen, die nog uit Knocke waren aangekomen, niet geven. Men seint ons uit MAASTRICHT Gisteren kwamen te Luik 400 Engel sche marine-soldaten aan, die in de gevechten bij Nieuwpoort waren ge vangen genomen. In Luik wordt zwaar kanongebulder gehoord uit noordwestelijke richting. Een Duitsch officier verzekerde mij, dat reeds drie 52 c.M.-mortieren in Aken gereed staan. van den prijs tengevolge moest heb ben. Het beste bewijs daarvoor is, dat zelfs nu nog de prijs in de winkels der volksbuurten tot 5 sous per kilo lager is dan in de magasins d’alumentation, waar de meer gegoeden hunne inkoo- pen doen. Het spreekt dat een arbei dersvrouw geen groote voorraden kan opdoen. Zij zijn de dupe van de wijze voorzichtigheid der betere klassen. Inplaats van 7 sous het pond betaalt men in de volksbuurten 10 sous, in de betere wijken 12 en 13 sous het pond. Vrijwel overal wordt de conditie gesteld, dat de klanten tegelijk andere inkoopen doen en in acht van de tien gevallen weigert de winkelier méér dan één pond tegelijk te verkoopen. Om aan den abnormalen toestand een einde te maken spreekt men over de mogelijkheid om suiker uit het buitenland in te voeren. Op den oogst van dit jaar, die buitengewoon veel beloofde, durft men niet te rekenen. De administrateur van het syndicaat der suikerfabrikanten verzekerde dat men al heel tevreden mag zijn als er ongeveer een vierda gedeelte van terecht komt. En dan moeten alle omstandigheden, èn de staat, meower- ken. Er is alle reden om te gelooven dat het gouvernement alles zal doen om deze crisis te bezweren daar zo de talrijke industrieën die van de suikerfabrikatie afhankelijk zijn en die aan tienduizenden mannen en vrouwen brood verschaffen ernstig in hun be staan bedreigt. Als men de grossiers wil gelooven is het groote struikelblok in deze de legerautoriteit. Zij zouden er wel voor te vinden zijn suiker in te voeren, wanneer zij de zekerheid hadden dat niet de Staat oogenblikkelijk hun ge heele lading reqüireert, tegen een prijs belangrijk lager dan zij betaald hebben. Het geval heeft zich reeds voorgedaan dat een grossier die een aantal tonnen suiker had ingevoerd tegen een prijs van 48 fr. per ton, zijn geheelen voor raad zag requireeren tegen den prijs van 42 fr. per ton. Het is begrijpelijk dat de handelaars tegen dergelijke ver liezen gevrijwaard willen zijn. In afwachting van de oplossing der crisis moeten de afnemers hun ge bruik van suiker maar zooveel mogelijk beperken. Adieu plats doux, adieu goed gesuikerde compotes, wij zullen tu moeten vervangen door andere pro ducten van de Fransche keuken. A. F. PETILLON. vangster der huisyrouw in de aangren zende zaal do gasten begroette, docli voor dat de jonkman zich kon losmaken van de heeren, die hem naar den moord vroe gen, werd de huisheer weggeroepen om nieuw aankomende gasten te gaan be groeten. Frederik Hdiwerdtner moest aan de heeren, meest cliënten of collega’s van den bankier, tot de kleinste bijzonderhe den van den moord verhalen, en dit was voor hem zeker even pijnlijk als de me nigvuldige verhooren, die hij in den laat stee tijd had ondergaan, En was het dan nog maar afgeloopen met de zaak een enkele maal te verhalen Doch zoodra een paar heeren hem loslieten, kwamen er weer anderen hem in beslag nemen I Dat duurde zoo wel langer dan eert uur, en Schwerdtner begon in zijn eigen oogen veel te gelijken op den gids in oen ka binet van zeldzaamheden, die aan hot voortdurend afwisselend publiek telkens hetzelfde moet opdreunen. Eindelijk bracht een nieuw aangekomen gast verlossing, doordien dadelijk de algemeene aandacht op hem gevestigd werd. Snoward is erdaar is Snoward I fluisterde men elkander toe. Scherdtner keek in do richting, waar heen allo aanwezigen den blik wendden, doch in den stroom van menschen kon hij den man niet onderscheiden, die zoo zeer de aandacht trok. Nnst»in hij door de kennismaking zijn gezichts kring aanmerkelijk zou vergrooten. Bij hot binnenkomen werd hij verblind door de menigte lichten, die een reeks prachtig gemeubileerde zalen en kamers als in een zee van licht deden baden. Aanvankelijk waren - er slechts weinig gasten. In het salon kwam de baron hem tegemoet de borst versierd met al zijn ridderorden, en stelde hem onmiddellijk voor aan een paar heeren, met wie hij in gesprek was daaronder was ook zijn zoon Guido, de huzaren-luitenanli wiens gelaat door eenige trekken van afgeleefd heid een onprettigen indruk maakte. Fre derik onthield slechts één van de hom ge noemde vreemde namen, dien van zekeren heer Von Rümmel. Hel gesprek kwam dadelijk op den moord gepleegd op den heer Von Dobel, dien allen gekend hadden. Nog dagelijks werd de zaak besproken, ofschoon het gcrechtelijk onderzoek niets nieuws aan het licht bracht, on men begon te geloo- von, dat de misdadiger wel nooit gevon den zou worden. Bovendien wekte devor- dooling der erfenis en de liquidatie der zaken van den heer Von Dobel veel be langstelling. De vermoorde bankier had namelijk geen kinderen nagelaten, zoodat zijn groot vermogen moest worden ver deeld onder een groot aantal verre bloed verwanten, die over geheel Duitschland verspreid waren. Men verwachtte daaruit een menigte langdurige processen. De baron wilde Schwerdtner ook naar zijn dochter geleiden, die als plaatsver- Parijs, 20 October 1914. Na den zoutnood, nu twee maanden geleden en die gelukkig niet lang ge duurd heeft, worden we bedreigd door l den suikernood. Deze draagt een veel ernstiger karakter. Want toen we j gebrek hadden aan zout, was de voor naamste reden dat men geen kans zag de enorme reserve voorraden gedu rende de mobilisatie naar Parijs ver voerd te krijgen. Maar er was zout en dat is de hoofdzaak. Met de suiker is het een geheel ander geval. Een der allereerste econo mische gevolgen van den oorlog is de stilstand van de suikerproductie. Verrreweg het grootste gedeelte van de beetwortelsuiker wordt geleverd door de noordelijke departementen, die door het Duitsche leger bezet zijn. I Van de tweehonderdtweeöntwintig sui- kerfabrieken die Frankrijk telt, zijn er niet minder dan honderddrieëenzeven- tig in de bedoelde departementen ge legen. October, November zijn de maanden van de beetworteloogst, die nu natuur lijk niet kan plaats hebben, zelfs niet daar, waar de uitgestrekte velden ■weinig of niet geleden hebben. Men heeft er de menschen niet voor. Ge- woonlyk wordt dit, zooals mep w.eetJ I buitengewoon zware werk door Belgi- B^sche landbouwers verricht. Het is niet f mogelijk het door vrouwen en kinderen te laten doen, zooals dit 'b.V. met den graanoogst is geschied. Ongetwijfeld zullen de autoriteiten al het mogelijke doen om een uitweg te vinden, want de schaarschte aan suiker doet zich reeds duchtig ge voelen. Op het oogenblik dat de oorlog uit brak, was men aan het eind der suiker- campagne, zoodat de reservevoorraden i niet groot m^er waren. Toch bleef de suiker gedurende eenigen tijd op ge wonen prijs, zoovel en detail als en i gros. Iedere winkelier levetde ze tegen 35 centimes het pond, zooals in vredes tijd. Doch toen de eerste geruchten van mogelijke schaarschte begonnen to loopen, was tegelijkertijd een stij ging in de detailprijs merkbaar. Leve- ranciers en klanten gaven elkaar pwederkeurig de schuld. Persoonlijk I ben ik geneigd de eersten in het ge lijk te stellen. Er zijn particulieren die voorraad voor een geheel jaar hebben opgedaan, wat natuurlijk een stijging

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1