5 mu .11 s ii Zoon *ouda. burg. f De Oorlog. Io. 12617. Vrijdag 30 October 1914. 53e Jaargang. behalve Zon- en tl •EN ft kkerij FELILLETOA. Elvirs.. TDA. werken I I :l 'l t 31 XTï©"CL"ws- ezx -^.cH.-venrtezx'tïelolGLd. voor G-otj.cLsu ezx Oaaa.s’txsZsezx. Verschijnt dagelijks KEllISGEVlilG. Telefoon Interc. 82. F - Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. i A ASTI k in te leveren, si he- de he- rste serie wordt itvangt eens per van Serie I is !i, Eigen Haard, Strand Magazine. I «oor porti- Ik. tot en tot nor- GilllISIIIE COURANT. aan A Zn.. Goud* n BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, brengen ter kennis van de ingexetenen dat het primitief Kohier voor de heffing van schoolgeld op de Burgerscholen in deze Gemeente, voor het dienstjaar 1914/15 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land goedgekeurd, in afschrift gedurende vjjf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezónden aan den Gemeente-Ontvanger. Gouda, den 29 October 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J VAN HEUSDE. szaal voor militui* 10 nm. wij geregeld tijdig au ontvangen van rten, vermakelijk’ ize dan in onw PRIJS VAN HET ABONNEMENT. Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten Het Bondgenooten-eskader bij Nieuwpoort. Uit Dover zijn bijzonderheden over de werkzaamheden van het Fransch- Engelsch eskader tusschen Middelkerke en Nieuwpoort ontvangen. Men weet dat dit eskader op Trafalgardag de Duitsche stellingen bombardeerde. De schepen waren twaalf uur aan één stuk in actie. De actie begon om zes uur, toen het eskader, tot op 2 mijl van de kust gestoomd, het vuur opende op de 3 mijl in het larid gelegen Duitsche ver schansingen, en de mannen bleven tot zes uur ’s avonds op hun post. Het vuren was onafgebroken en de snel- heid kan beoordeeld worden uit het feit, dat gedurende dien tijd één En- jelsch schip alleen niet minder dan duizend lydietbommen en shrapnel’s «huurde. Het eskadervuur hield de grootste opruiming in de Duitsche 3000 man. Zulks bleek ons uit de op gave der Kommandantur, waarin be volen werd voor li>t genoemde aantal manschappen op heden Voor mond kost zorg te dragen. Binnen weinige dagen zullen de Duitschers het stadhuis geheel verlaten. De Kommandantur en alle militaire Duitsche bureau’s worden naar open bare gebouwen of particuliere wonin gen in de stad overgebracht. Daar het plunderen vooral in de voorsteden blijft aanhouden is een nieuwe proclamatie uitgevaardigd, waarin er aan herinnerd wordt, dat marodeurs zorder vorm van proces zullen worden neergeschoton. De Duit sche militairen hebben bovendien op dracht gekregen hun waakzaamheid Aan het Oostelijk Front. WEENEN (officieel), 28 Oct. In Galiciö is ook gisteren niets belang rijks voorgevallen. Beide tegenstan ders hebben zich op tal van plaatsen aan het front ingegraven. Een aantal vijandelijke batterijen en versterkingen werden door het zware Oostenrijkscho geschut vernietigd. Het communiqué stemt wat den toestand in Polen betreft geheel over één met het Duitsche communiqué van 28 October. Over de strijd tegen de Serviërs wordt het volgende medegedeeld Den 27sten October behaalden wij nieuwe successen in Servië. Ravnja een sterk verstrekte vijandelijke stel ling werd stormenderhand genomen. Vier kanonnen en 8 machinegeweren werden veroverd. 500 man on 5 offi cieren werden krijgsgevangen gemaakt. Veel oorlogsmateriaal werd buit ge maakt. BERLIJN, 29 Oct. Van Duitsche zijde. Het hoofdkwartier deelt heden het volgende mede Op het noordoostelijk oqrlogstooneel rukken onze troepen aanvallend voort. Gedurende do laatste 3 woken werden hier 13.500 Russen krijgsgevangen gemaakt en 30 kanonnoft en 39 ma chinegeweren veroverd. Op het zuidoostelijk oorlogsterroin valt sedert gisteren geen verandering in den toestand te constateeren. In Polen en Galiciö. BERLIJN, 29 Oct. Van Duitsche zijde. In het Oosten hebben de Duit sche troepen den aanval der Russen met succes afgeslagen. Het Duitsche opperbevel heeft zich om twee redenen genoopt gezien, voor de Russische overmacht terug te wijken. Ten eerste wil men een voor ons gunstige plek Aan het Westelijk Front LONDEN, 29 Oct. De correspon dent van de Daily Chronicle seint uit Parijs dat de strijd aan de Belgische kust tusschen Nieuwpoort en Ostende verzwakt is, waarschijnlijk doordat de vijand zulke enorme verliezen aan dooden, gewonden en gevange nen heeft geladen. De Duitsche ver sterkingen welke in allerijl zijn bijeen gebracht voor deze laatste wanhopige poging'om Calais te bereiken, moeten van alle zijden van Duitschland zijn bijeengebracht en bestaan uit jongens, oude lieden en halve invaliden. SAS VAN GENT, 29 Oct. Evenals te Luik en te Brussel worden thans ook te Gent concerten gegeven. Het zijn de Oostenrijkers, die driemaal per week op de Place d’Ames bijeenkomen, om er Wiener walsen te spelen. Het is een treurig gezichteen paar Duit sche en Oostenrijksche soldaten wan delen er rond, burgers komen er bijna niet. f 1 25 1-50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Hij zal u veel moois verteld' hebben, dat kan ik wel raden. Maar ge moet niet is De Duitschers ih België. Uit Antwerpen. Een heden te Antwerpen uitgevaar digd „Kommandanturbefehl” zoo meldt de rédacteur-verslaggever van De Maasbode dd. 28 dezer uit Roosen daal verbiedt aan alle automobi listen, welke niet zijn voorzien van eene „Bescheinigung” der Antwerp- sche Kommandantur, het rijden in- en door de versterkte stelling van Ant werpen. Auto’s van het leger, der marine en van de brandweer vallen buiten dit verbod. De auto-passen, welke voor den 28sten dezer maand waren uitgegeven, zijn op heden alle vervallen verklaard en moeten door nieuwe worden vervangen. Naar wij van wel-ingelichte zijde vernemen, zullen aan het bekomen dezer nieuwe passen meer moeilijk heden verbonden zijn dan vroeger. Deze nieuwe maatregel moet niet ge heel vreemd zijn aan het geyal-Laane, waaromtrent wij reeds berichtten. De Duitsche militaire bezetting der stad is door het wegtrekken van tal rijke troepen verminderd tot 2500 A hij nu de dames eene aan het lachen te maken door een opgesmukt verhaal van zijn avontuur met dien kinderlijk-eenvou- digen studioos En behoorde misschien de barones van Ellerich tot die dames Had zij misschien ook schik in de pi kante babbelpraatjes, welke Rummel als gezellig prater overal rondbabbelde Natuurlijk van Elvira had de boos aardige zwetser geen eigenlijk kwaad we ten te vertellen. Dit deed Frederik eenigs- zins goed, maar toch bleef hij in een ver bitterde stemming. Hij voelde vermoeid heid In al zijn ledematen en een akelige leegte in zijn binnenste. Besluiteloos stapte hij tusschen de gasten voort. Wat wilde hij hier eigenlijk Was hier dan wel een plaats voor hem Maar hij had immers menschenkennis willen opdoen 1 En was hij dan niet rijker ge worden aan belangrijke ervaringen Hij sloop langs de wanden voort door verscheidene vertrekken. Overal dezelfde heete, verstikkende lucht, dezelfde opge smukte dames en met ridderorden ge tooide hoeren. Er werd gelachen en ge spot, bij limonade en ijs werd menige goede naam beklad. Hier werd over de politiek gesproken, ginds over geld en beurszaken en dit alles werd verbonden door een zekere harmonie, die hij niet kon begrijpen, maar die hem toch weinig goeds deed vermoeden. Hij voelde dat hij hier op vijandelijken bodem stond en hoe zwak zijn zucht naar het goede was te genover dit gezelschap. Hij haalde veel vrijer adem, toen hij in een kleine kamer De Engelsche en Fransche tegen aanvallen zijn overal afgeslagen. Een Fransche batterq, die voor de kathedraal van Reims geplaatst was, terwijl een artillerie-waarnemer zich op den toren van de kathedraal be vond, moest onder vuur genomen worden. In het Argonnerwoud werden de vijanden uit verscheiden loopgraven verdreven, waarbij eenige machine geweren buitgemaakt werden. Ten Zuidwesten van Verdun, is een hevige aanval der Fransozen afgeslagen. Bij den tegenaanval drongen onze troepen tot in de vijandelijke hoofdstelling door, die zij in bezit namen. De Fran- schen leden aanzienlijke verliezen. Oostelijk van de Moezel werden alle aanvallen van den vijand, die op zich zelf vrij onbeteekenend waren, afge slagen. ordeelen aan. in vollen gang, en daar do lucht helder was had ik een prachtig ge zicht op wat er voorviel. Om kwart voor negen had de verkennende offi cier de positie der Duitsche kanonnen* uitgevorschten dus daalden wij onmiddellijk. Turnhout. Turnhout is Woensdag door 750 Duitsche soldaten bezet. Zij werden bij de burgerij ingekwartierd en patrouilleeren in de omstreken van de stad. Van ongeregeldheden wordt niets vernomen. PRIJS DER ADVERT ENTIËNÏ Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. verschansingen en batterijen in de duinen, en te zamen vernielden de schepen der bondgenooten een Duit sche batterij van veldartillerie, joegen een afdeeling pontonniers uiteen, die den overtocht van de Yser moesten bewerkstelligen, vernielden een muni- tie-colonne, doodden generaal Von Tripp en diens geheelen staf ten Wes ten van Westende, terwijl zij door de hevigheid van hun vuur den vijand dwongen, zijn stelling voor Nieuwpoort te ontruimen. Een poging van de zijde van den vijand, om de schepen te bereiken door een vliegtuig te laten opstijgen dat rookbommen wierp, bleef zonder re sultaat, en zoo vreeselijk was de uit werking van het eskadervuur, dat tegen het einde van den dag de gan- sche kust over een afstand van vier mijlen van Nieuwpoort tot Westende, die bij het begin der actie sterk door den vijand bezet was, geheel ontruimd en in eap dichte massa van donkeren rook en vlammen herschapen was. De Duitschers in Frankrijk en België. PARIJS, 29 Oct. Van Fransche zijde. In het middag-communiqué wordt het volgende gemeld Wij hebben in den loop van gisteren op verscheidene punten vorderingen gemaakt, voornamelijk rohdom Yperen en ten Zuiden van Arras (Atrecht.) Tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden viel niets uiouws 'vöoE Tusscitén de Aisne en het Argon-^ nerwoud hebben wij ons meester ge maakt van enkele vijandelijke loop graven, terwijl geen enkele gedeelte lijke aanval van de Duitschers is geslaagd. In het bosch van Apremont zijn wij eveneens vooruitgekomen. Duitsch communiqué. BERLIJN, 29 Oct. Van Duitsche zijde. Uit het groote hoofdkwartier werd hedenochtend officieel het vol gende door het opperste legerbestuur medegedeeld Onze aanval ten zuiden van Nieuw poort wint langzamerhand terreip. Bij Yperen is de stand van het gevecht onveranderd. Ten Westen van Rijssel maakten onze troepen goede vorde ringen. Verscheiden versterkte stellin gen van den vijand werden genomen. Zestien Engelsche officieren en meer dan 3000 man zijn krijgevangen ge maakt, terwijl vier kanonnen veroverd werden. eigen vermogen opgemaakt hoeft leeft hij van te gast gaan bij alle gegoede families. Men duldt hem, eensdeels omdat men zijn giftige tong vreest, anderdeels omdat hij altijd de pikantste en nieuwste babbel praatjes weet te vertellen, en dit is een hooggeschatte kunst bij de lieden, die zich vervelen. Wonderlijk, fluisterde Frederik dremmeld. Wacht eens, ik wil het genoegen hebben hem eens flink van streek te bren gen. Ik behoef alleen maar te vragen, hoe het staat met de zeshonderd mark, die hij kort geleden aan mij heeft verloren bij het kaartspel. Schwerdtner bleef echter niet wachten naar den afloop van dit huzarenstukje, maar ging vlug de kamer uit en mengde zich in het gewoel t in de volgende zaal. Om zichzelven tot rust te brengen, mom pelde hij: Welzeker, welzeker, die af schuwelijke spotter liegt hij overdrijft ten minste, dat is zeker. En hij heeft me alleen op de allerergste dingen gewezen, de achtbare lieden, op wie niets valt af 'te dingen, ziet hij over het hoofd; die vindt hij niet interessant. Doch dat baron Guido hem had ge zegd, dat men dien man te gast vroeg, omdat hij zoo gezellig allerlei schandaal tjes wist te vertellen, neen, dat kon hij maar niet verduwen. En hoe kwam hij zelf aan de twijfel achtige eer, door dien man zoo aange klampt te worden Had Rümmel hem slechts yoor den mal gehouden en dacht Wat Daar was hij bijna ingeslapon Hoe dom Dan kon hij toch veel liever naar bod gaan I Hij wilde opstaan, doch zijn armen en boenen voelden loodzwaar. En die rust was zoo heerlijk Nog slechts vijf mi nuten op de sofaHij zou wel oppas- sen, dat hij niet weer insliep en daar slapende werd gevonden. Zijn geest was weer wakker, zijn hoofd was weer vol komen in orde. Duidelijk hoorde hij do stemmen in de aangrenzende kamer drie of vier heeren praatten met elkaar. Nu sprak hij er een alleen; hij kon woorden verstaan. De Argentijnsche leuning, zeg biedt een «eer schoons gelegenheid het beleggen van Duitsch kapitaal. Deze s staat is bijzonder rijk aan natuurlijk*1 hulpbronnen, waarvan men lot heden geen partij heeft getrokkendat land gaat een tijdperk van ontwikkeling en van grooten bloei tegemoet Het stemgeluid ging in gefluister over, andere stemmen klonken weder, het ge sprek werd weer algemeen en ging over in een onduidelijk gemompel, dat op Schwerdtner een slaapwekkende werking uitoefende. Tevergeefs verzette hij zich daartegen. Zijn oogen vielen weer dicht voor hij het bemerkte. Hij hoorde weer het stampen en snuiven van een stoom werktuig, van een locomotief, die onver moeid de wagens voorttrok. Hij zat weer in de voortsnellende coupé, maar hij kon toch niet insluimcren. (Wordt vervolgd) in dezen nog te verscherpen. De kolenwagons aan de havens worden door het teruggekeerde volk geleidelijk aan leeggehaald. Geheele gezinnen, bestaande nit vader, moeder en meerdere kinderen, soms zagen wij heden zakken, voorschoten on em mers vullen en wegsleepen. De sluik handel vooral in de saccharine en tabak over onze grenzen tiert weli^. Te beginnen met a.s. Maandag is het den Antwerpschen bakkers ver boden brood van enkel tarwebloem te bereidenslechts voor 85 pCt. mag het dan daaruit bestaan. Boven Nieuwpoort en Dixmuiden. In een telegram aan de Times over observaties uit een kabelballon, gedaan boven Nieuwpoort en Dixmuiden, wordt het volgende gemeld De officier, dien ik vergezelde, deed verkenningen met het oogmerk, de stellingen der Duitsche batterijen te vinden. Van een hoogte van 70 M. konden wij alle phasen van den slag volgen, die aan den gang was aan den overkant van de Yser, tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden. Vooral konden wij de uitwerking van het vuur der Britsche oorlogsschepen op de kust waarnemen. Met mijn kijker kon ik Ostende zien en ook de ruïnes van verscheidene kustdorpen, w. o. Westende, Middelkerke en Lombaert- zijde. Voor zoover ik kon waarnemen stond er geen enkele muur meer over eind in de dorpen Westkerke, Slype en Novic. Al die vernieling was teweeg gebracht door de groote uitwerking van het vuur der Engelsche schepen, die er in het eind in slaagden, de Duitsche troepen te verjagen. Om 8 uur ’s morgens was de strijd kwam, waar de lucht koeler on het licht niet zoo holder was. Hoe hij daar gekomen was, wist hij eigenlijk zelf niet. Hij had een portièro opengetrokken en was op eens uit het gewoel op oen rustig plekje. Hij was al leen I Onder de omlaag getrokken gas lampen stonden eenige speeltafels, ginds in de vensternis een sofa. Vermoeid als een nagejaagd stuk wild nam hij daar plaats op. Van links en van rechts troffen gelui den uit het gezelschap zijn oor nog daar de beide deuruitgangen van ilt ver trek slechts waren afgesloten Dor dkht- hangende fluweelen portières maar Goddank, hij behoefde toch niemand te zien. Hij liet zijn hoofd achterover op de sofa rusten en onwillekeurig sloot hij de oogen. Het was reeds laat; hij was niet gewoon zoolang op te blijven en dan al die drukte en dat gewoel. Half ingedommeld luisterde hij naar het verwarde geluid der vele stommen in-zijn nabijheid. Soms klonk het hem in het oor als het bruisen der zee of het geraas van een storm in de verte, ook als het dreu nen van een groot stoomwerktuig, of als de zware ademhaling van een monster achtig diermisschien wel van „het gouden kalf”, waarover mijnheer von Rom mel had gesproken. Het kwam al nader en nader, en wilde zich nu op zijn borst te rusten leggen. Benauwd sloeg hij de armen uit om hot kalf af te weren... en opende de oogen. 14) bhtoeJijk 'maakte Frederik gebruik van een oogonblik, dat Rümmel iets gevraagd werd door een bekende, die op hem kwam loeloopen, en sloot zich aan bij eenige heeren die juist van plan waren een aan grenzende kamer binnen te gaan. I(P den drempel liep hij bijna iemand hi blauwe uniform tegen het lijf. Ah, ge schijnt veel haast te hebben, Mijnheer Schwerdtner Hot was baron Guido von Ellerich, die ilit zeide. Ge loopt zeker bij dien mooien mijn heer von Rümmel vandaan vroeg de hu- •ïaar lachend, toen hij den blik bemerkte, waarmee Frederik zuchtend naar den las teraar omkeek. Natuurlijk, liet Frederik zich ontval len, en dit woord maakte den baron niet weinig vroolijk. Hij zal u «He» gelooven, wat hij zegt. Hij «end om zijn kwaadspreken. Kwaadspreken kan hij wel. Hij leeft er van Ge schertst, baron Inderdaad waar sedert hij zijn

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1