Geen dreadnoughts maar anelkruisers. 33I:n;p.e:a lan.<5.. Stadsnieuws. ingezonden. Kectitszaken. Laatste -Berichten. Telegrafisch Weerbericht uitzoeken, om meestor van de situatie te blijven on ten tweede zijn de moe rassige wegen zoowel als het gebrek aan spoorwegen de oorzaak, dat ge neraal Von Hindenburg een terugge- legen stelling heeft ingenomen. De terugtocht had plaats zonder dat er eenig verlies voor do Duitschers te constateeren viel en zonder dat de Russen hen vervolgden. Deze terug tocht herinnert levendig aan dien van Von Hindenburg in Oost-Pruisen, die de voorbereiding was voor de vernie tiging der Russische legerscharen. De opstand in Zuid-Afrikn. BLOEMFONTEIN, 28 October. De officieren in het hier gevestigde kamp hebben de leden van do commando's toegesproken er\ duidelijk doen uit komen, dat zij zich tegenover de rebellen stellen. Zij boden vryen terugkeer aan voor de leden der com mando's, die naar huis wenschten te gaan, in plaats van naar Zuid-West- Afrika te vertrekken. Naar vernomen wordt hebbon slechts 4 man van hot commando van 1300 ontheffing van hun verplichting ver zocht. De aanvoerder van het commando was majoor Brand, oud-replublikeinsch generaal, die in don loop van zijn toe- Rpraak van de rebellie van Beijers en De Wet, vertelde. Hij herinnerde aan het verdrag van Vereeniging, dat door Beijers en De Wet beidon ge- teekend was. De commandant constateerde, dat het gerucht geloopen had, majoor Brand zou oen commando aanvoeren tot ondersteuning van de rebelleerende generaals. Maar hij wilde duidelijk te konnon geven, dat zoo iets nooit in zijn voornomen had gelegen. Deze mededeeling lokte luid applaus uit. Majoor Brand zeido, dat, hoe bitter het hom ook viel, de wapens op te nemen tegen zyn eigen volk, het zijn heilige plicht was aan de zijde der Regeering te staan. Wat hem per soonlijk betrof, hij zou zijn leven willen geven ter vermijding van hot ongeluk, dat te wachten staat. (Hbld.) LONDEN, 28 Oct. (officieel). Gene raal Botha kreeg Dinsdagmiddag bij Rustenburg voeling mot do aanhan gers van genoraal Beijers. Botha sloeg hen uiteen on vervolgde hen don gehoelen dag. 80 partijgangers van Beyers werden gevangen genomen, terwijl velen wordon gewond. Aan de zyde van Botha werd slechts 1 man gewond. De vervolging wordt voort gezet. AAN HET FRONT VAN LUIK TOT ANTWERPEN. EIGEN KKVAHINOEN. II. (Nadruk verboden.) l)e terugtocht ving aan. Toen wij do hoogten bij Flóron-üoneolloH verlieten, plof ten do oornto granaten in de stad Luik neer. WIJ zagen terstond, nadat wij den knal van hol springen der projectielen hadden gehoord, uit verschillende huizen een vuurzuil opstijgen. Telkens ontwaar den wij nieuwe rookpluimen, nieuwe gra naten zagen wij boven groote gebouwen uiteenbarsten ou woer sloegen vlammen uit, verwoesting aanrichteud en schrik en outzelting brengend onder ""de bevolking der stad. Wij daalden do heuvels af en kwamen op den weg naar Tlrlomont (Thienon), waarlieen onze troep zich togaf. Deze aftocht geschiedde betrekkelijk regelmatig, de omstandigheden, waaronder zij plaats had, in aanmerking nemend. De mannen, die in het vuur waren geweest, waren niet ik» kalme soldaten, die een wande ling maken of die tuarcheeren als gold het een parade. Het oorlogsgeweld doet den menscli zijn zinnen bijna verliezen, de kalmte is geweken en heeft plaats ge maakt voor opgewondenheid, llet was een vroeselijke teleurstelling voor do Belgen, dat zij op de hoogten het terrein niet meester hadden kunnen blijven, dat zij don grond van hun vaderland moesten zien vertreden door oon binnendringende» vijand, die het tractaat waarhij België's neutraliteit werd gewaarborgd, als scheur papier beschouwde, die macht deed gelden boven recht en een rustig land mot oen vreedzame bevolking het wee van den oorlog op verschrikkelijke wijze deed on dervinden. Doze stemming van haat tegen den indringer, van toleurstelling over eigen te geringe kraoht, van diop mode lijden mot de arme medeburgers, wier woonstoden ten prooi werden van het oor logsgeweld, deze stemming, was het won der, spiegelde zich af op onze mannen. Zij hadden gevochten mot den mood der vertwijfeling, maar hot had hun niets ge haat. Hun krijgsmakkors waren gevallen, naast hen, voor en achter hen de lij ken van vrienden lagen op het slagveld, veie kameraden waren verminkt. Dat alles had zich afgespeeld in onkole dagen, dat wroede was op hen geworpen, en het had hen vast gegrepen en het Het hen niet los op dezen eersten terugtocht, die ge- :hioddo onder hot gedonder van het ka- ,nou, dat zijn vernietiging brengende gra natin uitwierp over den weg, welken de terugtrekkende troepen namen. En tovon- dien noodzaakten vervolgende Duitsche l roepon de Belgen zich in gcforceerden marsch te verwijderen van het terrein, waar de eerste groote bloedige strijd ge streden was. Duitsche cavalerie veront rustte ook de lerugtrekkenden door van uit hinderlagen plotseling een geweervuur te openen. Belgische verkenningspatrouil les reden vooruit oui te zien of de weg veilig was en zoo marcheerden de troe pen alles met zich voerend op Thlenen aan, waarhij de genie de gelegenheid waarnam om de door de Belgische troe pen verlaten wegen te barricadoeron met omgehakte toom stammen of door het aan- brengen van vrij onzichtbare ijzerdraden midden over den weg, welke bedoelden de vervolging door de Duitsche cavalerie on mogelijk te maken. In de nabijheid van Thienen, de af stand Luik-Thfenon bedraagt c.a. 00 K, M. werd voor korten tijd rust genomen bij oen pachthoeve, welke aan den weg was gelegen. Kust kan liet echter niet worden genoemd. Gedurende den s^eer kor ten tijd, die daar werd doorgebracht, werd plotseling oen der manschappen, die zloh achter de hooischelf der pachthoeve be vond, krankzinnig. Met het geladen ge weer zwaaiend rende hij over de plaats en den weg op en luid gillend verdween hij in een aan de overzijde van den weg gelegen hosch. Wij hebben dim armen ke rel, wiens geest de doorgestane verschrik kingen niet normaal heeft kunnen opne men, niet weergezien. Teneinde zich gemakkelijker in het veld lo kunnen bewegen hadden vele soldaten in de slaglinie hun ransels afgeworpen, opdat zij vrijer het geweer konden han- leeron. Bij dim aftocht waren zij zoo on voorzichtig hun ransel niet mede te ne men, waarin hun noodrantsoen en schoone onderkloeren waren gepakt. Deze onvoor zichtigheid is velen noodlottig geworden. De snelle terugmarsch vorderde veel van de krachten der manschappen, die reeds vermoeid uit den strijd waren gekomen. Nu zij echter geen voldoende voedsel tot zich kondien nemen, daar zij zelf niets meer hadden, raakten velen uitgeput en vielen aan don weg neer. Deze zijn on getwijfeld allen krijgsgevangen gemaakt door de Duitschers, die ons achtervolg den. Na dezen vermoeienden macsch werd Thienen bereikt, vanwaar zonder rust werd doorgemarcheerd naar Jodolgne en ver volgens naar Leuven, welke stad als eind punt van don terugmarsch werd beschouwd. I gchoole afstand van de hoogten van Luik tot Leuven liedraagt meer dan 100 K.M., welke In nog geen twee dagen.en nachten werd afgelegd. Tijd tot slapen of eten kon onderweg nauwelijks woTden gegeven. De ontvangRt van den troep ln Leuven was allerhartelijkst. Do bewoners dier stad wachtten ons aan den ingang op en boden ons brood en andere eetwaren aan, allerlei dranken werden ons gereikt sigaren werden ons aangeboden, ja zelfs geld werd ons in do handen gestopt, op dat daarvoor onderweg van het noodigt kon worden aangeschaft. I >at onze troepon Leuven zonder moei lijkheden hebben kunnen toreikon, is te danken aan 'de uit .die stad oostwaarts oprukkende troepen, die onzen aftocht dekten, door den vijand op te houden. In Leuven braken oenige dagen van rust aan. Onze mannen hadden die rust hard noodig. Doodelijk vermoeid kwamen zij aan. Van velen hunner waren door den langen marsch de voeten gezwollen en hun was het loopen uiterst pijnlijk ge vonden. Gedurende de rustdagen te Leu ven van 9—IS Augustus herstelden de manschappen zich woor, zoodal zij den Hen Aiiguslus weer reisvaardig waren en een deel van hen naar Aerschot kon vertrekken. (Wordt vervolgd.) Een onzer martieme medewerkers schrijft ons De oorlog duurt nu bijna reeds een. kwart jaar, en nog steeds is er geen zeeslag geleverd, de respectievelijke dreadnoughts blijven ver van elkaar verwijderd. Men vraagt zelfs af, of het tot een treffen komen zal. Enkele des kundigen meenen beslist van niet. Zeker, redeneeren zy, er zullen wel schermutselingen plaats hebben, onder zeeërs zullen van zich doen spreken, moderne torpedobooten zullen hun plicht doen en groote en kleine krui sers zullen koopvaardijschepen aan houden, maar tot een zeeslag, waar aan ook de dreadnoughts meedoen, zal het niet komen. Tenzij Duitschland of Engeland het hoofd verliezen, hetzij door een verpletterenden nederlaag, hetzy door een schitterende overwin ning van het landleger. Is het dan wonder, dat talrijke he vige Nederlandsche dreadnought- enthousiasten zich nu verheugen, dat 'ónze 18.000-tons-schepen nog niet op stapel staan, en dat het zeer te btozien staat, of de dreadnought-vloot zou kosten, hebben wy ons thans door den oorlog bezuinigd. Evenals do leek iB ook de deskun dige sterk beïnfluenceerd door de suc cessen van de lichte en snello Duit sche kruisers „Embden" en „Karlruho". lederen dag brengen zij Engeland millioenen schade. Er worden heele eskaders op hen afgestuurd, maar zij manoevreeren er keurig netjes tus- schen door. Zij zijn de schrik van deu Oceaan, en Engeland zou er heel wat voor over hebben wanneer deze oorlogsbodem in den grond waren geboord. Onder onze deskundigen begint de overtuiging meer en meer post te vatten, dat wij voor onze Marino slechts noodig hebben een eerste-klas torpedovloot met voldoend aantal on derzeeërs, en voorts een vier- of zestal kleine snolkruisors, van hot Embden- type, maar dan nog sneller. Dan kan het oude materieel radicaal worden opgeruimd, de „Zeven Provinciën" Wij zijn dan genoeg beveiligd. En.... het marine budget behoeft niet te stijgen. Nederland en de oorlog. Een gedwongen oorlogsleening Eenigen tijd had de Arnh. Ct. ge meld, dat aan het departement van financiënen een gedwongen oorlogs leening in voorbereiding was. Hiertoe schijnt aanleiding te hebben gegeven het feit, dat tijdens het ministerschap van den heer Bertling een vooront werp in dien goeat was opgemaakt. Onmiddellijk na do aanvaarding van zijn beheer van het departement van financiën heeft minister Treub naar ons uit goede bron wordt gemeld deze zaak tor hand genomen. Hij achtte het noodzakelijk, dat het advies van deskundigen zou worden ingewon nen zoowel omtrent de vraag of men zal overgaan tot hot uitschrijven van een vrijwillige of een gedwongen lee ning, als over het bedrag en het rente type, en over de quaestie of reeds thans tot leening zal worden overge gaan, dan wel eerst nadat de beurs weer zal zyn geopend en een meer normale toestand op financieel en eco nomisch gebied zal zijn ingetreden. Naar de N. R. Crt. verneemt, heeft de minister hedenochtend op het de partement van Landbouw, nijverheid en handel een conferentie over deze quaestie gehouden met vertegenwoor digers van den Amsterdamschen, Rotterdamschen en provincialen geld en effectenhandel. Buiten de zorg voor de kleine dui zend vluchtelingen voorziet het comité te Amersfoort nog in den nood van andere ongelukkigen. Dagelijks komen er velen, die onder de 16000 geïnterneerden aldaar fami lieleden hopen te vinden. Vaak zijn op zoo'n dag reeds andere depots afgezocht en komen de zoekers 's avonds aan, afgetobd en hongerig om den volgenden morgen te Amers foort het zoeken te beginnen. Hun wordt voedsel verstrekt, zoo mogelijk tegen kleine vergoeding en gratis logies kunnen zij vinden in de shelters. Een dez9r zalen blijft zelfs geheel voor deze passanten gereser veerd. Vaak moet aan meer dan honderd van deze tobbers onderkomen verschaft worden. Het getal vluchtelingen te Amers foort mindert slechts in geringe mate. Antwerpen. Het Antwerpsch Centraal bureel voor inlichtingen aan vluchtelingen, govestigd Kunstlei 64 te Antwerpen, brengt ter kennis van belangheb benden I. Dat het politietoezicht van over heidswege in buitengemeenten van Antwerpen nog niet van dien aard is, dat men zijne eigendommen zonder gevaar voor diefstal of plundering on beheerd kan laten. Maatregelen om hieraan tegemoet te komen zijn in bespreking en voorbereiding. II. Dat den 26sten October te Ant werpen is afgekondigd een verbod van uitvoer uit België van paarden, run deren, varkens, schapen en levens middelen, onverschillig van welken aard en voor welke grenzbn, onder bedreiging van inbeslagneming by poging tot overtreding. Hulp voor België. Het Engelsche stoomschip Coblentz wordt vermoedelijk morgenmiddag te Rotterdam verwacht met 1000 ton levensmiddelen voor de Belgen. Het stoomschip zal ligplaats nemen in de Manshavon bij Furness' loods. Te Zundert vertoeven volgens of" ficieele telling nog 2100 Belgische vluchtelingen. Ofschoon het steun comité reeds sedert oenige dagen de uitdeeling van voedsel gestaakt heeft, geven de uitgewekenen er den voor keur aan voorloopig nog te Zundert te blijven. (N. R. Crt.) Naar aanleiding van allerlei geruch ten, heeft de minister van binnenland- sche zaken telegrafisch een instructie fizonden aan de commissarissen der oningin, houdende verzoek, den bur gemeesters te willen mededeelen, dat het oefenen van zachten drang op de Belgische vluchtelingen, om terug te keeren, volstrekt niet medebrengt, dat die drang zou ontaarden in een direc- ten of indirecten dwang, om het Ne derlandsche grondgebied te verlaten. Dit zou geheel in strijd zyn met de eischen van onze gastvrijheid. De vluchtelingen blijven geheel vrij, al of niet terug te keeren. Zij behooren, voor zoover ze onvermogend zyn, van het noodige te worden voorzien. (N. R. Crt.) De gisterenmorgen te Vlissingen gehouden telling wijst nog 4000 arm lastige vluchtelingen aan. Lichtschip Noord Hinder. Volgens mededeeling van het Ministerie van Marine is do gisteren aangekondigde rplaatsing van het lichtschip „Noord- Hinder" heden ten uitvoer gebracht.» liet lichtschip is verlegd in de richting No. Ito. O. rechtwijzend tot ongeveer in de lijn van hot lichtschip „Galloper,1- schip Schouwenbank. Oud-Minister Talma veldprediker. Bij Koninklijk besluit is benoemd tot veldprediker in algemeenen dienst bij het leger te velde, ds. A. S. Talma, predikant te Bennebroek. Uitvoerverbod van boter. dags worden ze in do Bank van 1 geveild. (Tel.) Bij K. B. van 29 Oct. 1914 is uit voer van boter verboden, met voor behoud om dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere gevallen daar van ontheffing te doen verleenen. De Minister van Landbouw heeft o. m. bepaald: Boter, niet voorzien van het Rijks- merk, raag niet worden Uitgevoerd. Gecontroleerde boter mag enkel uit gevoerd worden wanneer de partij gedekt is door een bewijs van toela ting tot uitvoer. De bewijzen van uitvoer worden alleen verstrekt aan die bereiders van gecontroleerde boter, die dertig procent van hun productie voor het binnen- landsch verbruik beschikbaar stelden of afleverden. Met gecontroleerde boter wordt ge lijkgesteld de boter welke overeen komstig de bepalingen der Boterwet onder toezicht van Rijksambtenaren in margarinefabrieken uit aldaar aan gevoerde melk is bereid. De maximum boterprijs wordt voor binnenlandsch verbruik voor den ver koop en gros van maand tot maand vastgesteld. Voor kleinere verpakking wordt deze prijs verhoogd met de gebruike lijke verhoogingen. De detailprijs van boter wordt per K.G. in maximum bepaald op 20 cents boven den engrosprijs. Voor speciaal verpakte boter kan in overleg met het hierna genoemde Centraal Bureau een verhoogde prijs worden toegestaan. Er is een Centraal Bureau te 's Gra- venhage gevestigd en belast met: a. het doen uitoefenen van oontróle op de naleving van de hiervoor ge noemde regelingen b. de uitgifte van de bewijzen van toelating tot uitvoer. De Minister heeft benoemd tot leden van het Centraal Bureau 1. V. R. Y. Croesen, secretaris van de Kon. Ned. Landbouwvereeniging, te 's Gravenhage 2. O. Reitsma, secretaris van den Alg. Ned. Zuivelbond, te 's Gravenhage; 3. J. Wagenaar Hummelinck, on dervoorzitter van de Vereeniging van Zuivelfabrikanten in Nederland, te Vlaardingen. In de te Amsterdam gehouden ver gadering van de Commissie voor levensmiddelen voorziening werd me dedeeling gedaan van een ministerieel verzoek om in verband met het ver bod van uitvoer opgave te doen van namen van kaashandelaren en van voorraden van de hier aanwezige kaas. Een spoedig antwoord zal hierop worden gezonden. Kon. Nat. Steuncomité. De tiende lyst van ontvangen bij dragen en toezeggingen voor het Kon. Nat. steuncomité, bedraagt f 68387.36. Het tootaal bedrag aan bijdragen en toezeggingen is nu f 639943.11. In beslag genomen wittebrood. Er gaat schier geen dag voorbij of en kele witiebrooden worden bij de Amster- damsche bakkers in beslag gonowen. Toch wordt het aantal geleidelijk kleiner, 's Mid- TWEEDE KAMER. Vergadering van 29 Oct. 1914. (Vervolg.) Indische Begrooting. Voorz. Mr. H. Goeman Borgesiua.' Door verschillende spr.'s werd aai», gedrongen op reorganisatie van het rechtswezen. De Minister van Koloniën de heer Pleyte zeide overweging toe. Bij de afd. onderwijs wees de heer ter Laan s. d. a. p. (den Haag) op de groote beteekenis van het onderwijl voor de ontwikkeling van het volk en meende dat de opleiding van on derwijzers in Indië veel te wenscheo overlaat. De heer Scheurer a. r. kwan op voor de belangen der christelijke onderwijzers in Indië. De Minister de heer Pleyte merkte opdat de onderwijsverbeteringen geld kosten en |de tijdsomstandigheden zeer moeilijk zyn. De heer 8 c h e n r e r a. r. was van meening dat dan ook de nieuwe B. B. S. in Bandoeng dit jaar niet moet worden opgericht en de post van f38.200 van de begrooting geschrapt kan worden. De Minister de heer Pleyte oor deelde de H. B. S. to Bandoeng nood zakelijk waarna het amendement vaa den heer Scheurer werd verworpen. De vergadering werd daarna ver daagd tot Vrijdag ll1/, unr. GOUDA, 30 October. Uitvoerverbod van kaas. De Minister van Landbouw hoeft benoemd tot leden van het Rijks Cen traal Bureau voor den uitvoer van kaas 1. V. R. Y. Croesen, secretaris vaa de Kon. Ned. Landbouwver., te 'sQra- 2. J. Hibma, voorzitter van de Ver-1 eeniging van Zuivelfabrikanten Nederland, te Sneek J. W. F. S. Middelbeek, voorzit-| ter van de Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren,1* te Gouda, en j 4. O. Reitsma, secretaris van t Alg. Ned. Zuivelbond, te 's Gravqj hage. In de Staatscourant No. 265 q opgenomen de statuten van de Ari revolutionaire Propagandaclub „Groet van Prinsteren" alhier, van de R£ Boomkweekersvereeniging onderafde ling van „de Hanse" te Boskoop, en van de Weerheidsvereeniging „Prinses Juliana" te Wdddinxveen. Eerste Abonnementsvoorstelling. De eerste abonnementBVöorstelling in de Nieuwe Schouwburg gisteren avond was, waarschijnlijk tegen veler verwachting in, goed bezet, De „mo bilisatie-tijd" heeft zich voor di Schouwburg, althans gisteren nietdoei gelden. De stalles en parterre-plaat* waren op enkele na ingenomen, en hd balcon en galerij waren mede vrij goa De Koninklijke vereeniging NederlandBch Tooneel" gaf gii avond een opvoering van „De Monde", tooneelspel in 6 b< van Alex Dumas fils. Wat de duur dezer opvoering gaat, daaraan is het publiek niet kort gekomen. Met eenige vrij pauzen tusachen de bedrijven dm de voorstelling vier uur. Het stuk van Dumas, heeft ons matig kunnen bekoren. Het verwt dert ons dat het Nederlandsch Tooi hiermede is gekomen. Er zit zoo y nig frischheid en leven in, zoo weinig dat spreekt, het is zoo gerekt, dat vjj, waren er niet vele gedeelten in, die geheel op effect van het spel waren berekend en door een goede vertol king interessant waren gemaakt, w zouden ons zeker deerlijk hebben ver veeld. Wat de opvoering aangaat, dezelu vlot van stapel. Vooral de heer Dw Gimberg, die de rol van Olivier i Jalin vervulde, gaf door zijn spel J zoudere levendigheid en een cafli aan de scenes waarin hij optrad. V de gedeelten waarin hg samen met Emma Morel als Marcel» Sancenaux, die zelf ziel gaf aan spel, waren zeer mooi. Mevr. Mann-Bouwmeester h< Suzanne d' Ange een zeer m: rol te vervullen gehad. Zij heeft toond over alle middelen te ken, die een tooneelspeelster ten a staan om een gunstig effect op publiek te woeg te brengen. Haar plotselinge verandering uiterlijk en haar manier van do* de scene met Raymond de Nanjac (Maurice Meunier), toen deze ontdekte hoe hij is beetgenomen, was verras send en miste dan ook niet de ge- wenschte uitwerking. Het spel van Mevr. Mann-Bouwmeester in deze jonge rol was goed bestudeerd en was correct. Overigens bevredigde het ons niet zoodanig als wij van een derge lijke rol meenen te mogen verwachten Wat de overige rollen aangaat Mevr. Gista de VosPoolman vertolkte de rol van het luchtige lichte vrouwtje Valentine de Santis heel aardig en de Vicomtesse de Vernióres werd door Mevr. Schwab inplaats van Movr, Holtropvan Gelder goed weerge geven. Van de heeren trad buiten de reeds genoemde, de heer Maurice Meunier het meest op den voorgrond. In de laatste bedryven was hy niet onver dienstelijk. De heeren C. C. van Schoonhoven en J. de Jong vervulden de weinig belangrijke rollen van Hippo lyte Richond en de Markies de Thon- uerins. De aankleeding van het tooneel was ir. het eerste bedrijf vrij eigenaardig. Het tooneel had heel weinig weg van een appartement door Olivier de Jalin bewoond, al behóórde het eenvoudig te zijn. In de volgende bedrijven was de tooneelschikking beter. Voor den aanvang van de voorstel ling en tusschen de pauzen gaf een militair orkestje onder leiding van den kapelmeester van het militair muziek korps goede muziek. Teraardebestelling Mevr. Steens Zijnenvan der Does. In stillen eenvoud is hedenmiddag op do algemeene begraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Mevr. Steens Zijnenvan der Does. Er waren velen op den doodenakker bijeengekomen, autoriteiten zoowel als eenvoudige menschen, die bij de ter ruste legging van deze weldoenster van velen tegenwoordig wilden zijn. Do heer R. L. Martens was tegen woordig als burgemeester dezer ge meente en tevens als voorzitter der Restauratie-Commissie van de St.-Janskerk, welke commissie zoo grooten steun genoot van de* thans overledene. Aan de eene zijde van den grafkelder, die getooid was met chysanthemums en groen, stonden fraaie sierplanten, die licht door den wind werden bewogen, als brachten zij een laatsten groet aan de vrouwe, wier stoffelijk hulsel in de groeve werd neergelaten. Een der aanwezigen van buiten deze gemeente sprak een waardeerend woord en woes op hetgeen de overledene voor Gouda is geweest. Door eon familielid werd namens de familie dank gebracht voor de laatste eer aan deze groeve bewezen. Met Mevrouw Steens Zijnen is een vrouw heengegaan, wier naam in deze ge meente immer mot eer en dankbare her innering zal worden genoemd. De Vluchtelingen in Gouda. Heden keerden weder 24 van de Vluch{ telingen, welke in de Sociëteit „Ons Ge noegen" zijn ingeschreven naar Bolgië terug. Verkort RaadsVerslag. In de hedenmiddag gehouden Ver gadering van den Raad dezer Gemeente werd door den Voorzitter o. a. mode- deeling gedaan van de goedkeuring van Gedep. Staten van de Verordening betreffende den verkoop van witte brood. Naar aanleiding van deze mededee ling sprak de Voorzitter over de hoof den van den Raad heen het volgend Waarschuwend woord. M. H. Naar aanleiding v/d laatste mededeeling, zij het mij vergund mededeeling te doen, eigenlijk over de hoofden van den Raad heen, n.l deze Er is geconstateerd dat door een paar geneesheereji een zeer ruim ge bruik is goihaakt van de bevoegdheid om te verklaren, dat zieken en zwak ken behoefte hebben aan het gebruik van wittebrood. Ik zou b.v. kunnen mededeelen, dat één zieke aan wien het gebruik van wittebrood werd voorgeschreven, 1 K.G. wittebrood per dag noodig had. Een andere zieke heeft een briefje geschreven,' dat het noodig was dat hij 2 K.G. wittebroód nuttigde. Er is hier nog eenj brieven^ besteller, die met een briefje bij di verschillende bakkers rondgegaan om te trachten niet alleen te voorziet in de behoefte aan wittebrood vodr zijn gezin, maar bovendien nog vodr verschillende andere gezinnen. Het spreekt vanzelf, dat wanneer op een dergelijke wijze misbruik wordt gemaakt van eeh bepaling die het goede bedoelde, dat dan niet kan uitblijven, dat doze bepaling moet worden ingetrokken, of andere maat- ge- regelon zullen moeten worden nomen. Op dit oogenblik is de voorraad bloem nog voldoende voor 10 dagen, wanneer dus z.g. zieken of te goed hartige geneesheeren oorzaak wordon, dat de bloem te" vlug opgaat, dan is een noodzakelijk gevolg dat over 4 of 5 dagen alle ingezetenen, ook de zieken, niet anders dan bruinbrood krijgen. In het belang van de goede zaak dus ik herhaal dat ik hier eigenlijk spreek over de hoofden van den Raad heen zou ik erop willen aandrin gen, dat zoowel door het publiek als door de geneesheeren worde gewaakt tegen misbruik. Tot leden van het stembureau voor de verkiezing van leden voor de Ka mer van Koophandel en Fabrieken zijn benoemd de heeren I. van der Want en J. de Jong Hzn. Goedgekeurd werden Het voorstel tot wijziging der ge- meente-begrooting voor 1914 Het voorstel tot toekenning eener gratificatie aan den eervol ontslagen metselaar bij de gemeentewerken T. Pijpers Het voorstel tot aankoop van een stukje grond aan den Gouderaksehen dijk; De ontwerp-begrooting van de ip- komsten en uitgaven der gemeente voor 1915 en inverband daarmede de ontwerp-begrootingen voor 1915 van de gemeente-lichtfabrieken, het voorstel tot opheffing der betrekking van rooimeester, het voorstel tot na dere regeling van het salaris van den gemeente-apotheker, het voorstel om over te gaan tot stichting van eene derde bewaarschool. Naar aanleiding van de besprekin gen in de afdeelingen over de begroo- tingspost betreffende het leveren van het Stenografisch Verslag van den Gemeenteraad en de voorstellen welke daartoe behooren, is een levendige discussie gevoerd en werd door den heer H. Knuttel voorgesteld, op grond van de te lage berekening van dezen post dezen met f 200.-— te verhoogen voor één jaar, teneinde de gelegen heid open te stellen het volgend jaar bij de aanbesteding van het drukwerk e^n andere regeling te treffen dan de tot nu toe gevolgde. Dit amendement werd aangenomen met 13 st. voor en 6 tegen. Na de behandeling van de begrooting ging de Raad over in besloten zitting voor het ontvaügen van mededeelin- gen, welke niet voor openbaarheid zijn bestemd. Boskoop. Onlangs werd een en ander meege deeld omtrent tusschen Confessioneelen en Gereformeerden bestaande geschil len over de Ned. Herv. Evangelisatie en haar gebouw te dezer plaatse. Men meldt nu, dat de godsdienstoefeningen tijdelijk zijn geschortBt, totdat uitge maakt zal zijn aa% wie dat gebouw behoort. Waddinxveen. Bij „De Baars" in den Polder Bloe- mpndaal geraakte een wagen met zakken ineel, in de sloot langs den Bloemendaal- ai Rijweg te water. Paard en wagen waron spoedig op het droge, doch van de lading meel, waren een aantal zakken be- chadigd, en konden eerst na eenigen tijd vorden opgevischU Volgens het te snel varen in de Gouwe zijn door do Gemoonte-Politie we derom een viertal gezagvoerders van stoombooten bekeurd. Togen zekero J. B. te Boskoop is prooes-verbaal opgemaakt wegens het vis- schon in den Polder „Aohterof" zonder vergunning van den eigenaar of recht hebbenden. 406® STAATS LOTERIJ. 5do KI. Trekking v. Donderdag 29 Oct. No. 475, 960, 4448, 5652, 12992 en 15268 ieder f 1000. 8492 en 14736 ieder f 400. 11039, 12831, 15163, 15352, 17846 en 20496 ieder f 200. 496, 1420, 5496, 8325 9412 12768 en 19792 ieder f 100. Prijzen van f 70. 190 808 <00 607 840 86 98 948 1197 1706 89 08 I860 m 2041 -2337 50 64 2418 42 2501 2738 2816 2906 10 8006 18 3419 8660 3665 8977 4076 4188 <233 4808 4858 74 4818 4948 6088 96 5212 21 80 5866 79 R410 6674 5606 6742 6119 6285 6412 18 20 62 88 6885 0788 6861 7272 79 7784 7817 84 7910 82 8174 8347 8506 87 70 84 8667 8955 9015 0172 9810 9182 87 97 9605 90 8801 9934 10007 10227 41 80 10810 06 10721 10088 80 11408 11677 11667 11748 11986 12061 87 12107 84 86 12289 12323 54 12678 12870 18008 18287 18428 95 18782 41 18896 14084 14221 14878 14407 14688 14748 15888 15403 15502 15721 88 15863 10029 16108 10209 16448 88 18652 16705 16800 18967 77 82 17181 17860 75 17427 65 17569 17000 17721 17885 17923 TO 18207 18362 18506 9 18818 65 18901 68 10105 19241 50 61 10340 19160 10518 71 98 1972» 89 07 20216 3l1S 20608 20796 20868 77 20024 26 Buiten verantwoordetijkheid der Bed. De sloot nabij het Ziekenhuis. M. de R., Tot dusver was het alleen in de zomermaanden, dat de Krugerlaan verpest werd door een ondrageliko stank, opstijgende uit het slootje, dat de panden van de weilanden afscheidt. Tans, hoewel de warme dagen voorbij zijn, blijft het euvel met onvermin derde kracht aanhouden. Moet hier het keren van een heel gemakkelik te verhelpen kwaad afstuiten op de hoge eisen van oen grondbezitter? En is de gezondheidskommissie niet toet vol doende macht om in te grijpen Men moet dan wel oen eigenaardig denk beeld krijgen vnrj wat men hier voelt voor gezondheidsleer on dat in een stadsgedeelte waar het Ziekenhuis ligt en weldra de H. B. S. verrijzen zal. Dank voor de opname, Een Rrugerlaanbewoner. De vergiftiging aan den Koningin neweg te Amsterdam. De zaak tegen H. C. J. Wijnoogst, beschuldigd van poging tot moord (vergiftiging) op zijn moeder, broeder en zuster werd gisteren voor de vijfde Kamer der rechtbank te Amsterdam in openbare zitting behandeld. Voor de behandeling van deze zaak zijn een aantal dagen gereserveerd. Er zijn 27 getuigen gedagvaard, onder wie zes deskundigen (scheikun digen.) Het openbaar Ministerie werd waar genomen door Mr. W. L. Luyken Glashorst. Als verdediger van den beklaagde trad op Mr. Th. Muller Massis. Aan beklaagde werd ten laste ge legd, dat hij te Amsterdam ter uitvoering van het door hem na kalm beraad en rustig overleg beraamd en opgevat voornemen om zijn moeder Alida van Dijk, weduwe van Herman Christiaan Jacon Wijnoogst, zijn broer Dirk "Wijnoogst en zijn zuster Alida Agatha Joaina Wijnoogst althans één of twee hunner van het loven te be- rooven. 1. Op 10 November 1913 opzettelijk in een flesch, gevtild met melk en staande in het destijds dóór bovenge noemde personen bewoonde bovenhuis van perceel Koninginneweg 190, welke melk bestemd was om door die per sonen te worden genultigd een hoe veelheid cyaan-kalium, althans een hoeveelheid van een stof, bevattend een blauwzuurverbinding, heeft ge bracht, en wel een zóódanige hoeveel heid, dat zij bij nuttiging van die melk den dood van dengene, die er van gennttigd had, ten gevolge zoude hebhen, zijnde evenwel de verdere uitvoering van het door hem voorge nomen misdrijf niet voltooid alleen ten gevolge van de van zijn wil onaf hankelijke omstandigheden, oensdeels dat niet ieder van de hier bovenge noemde personen een hoeveelheid van die melk heeft genuttigd, onderdeels, dat bij dengene der drie gemelde, per sonen, die een gedeelte van die melk genuttigd heeft, do nuttiging daarvan geen doodelijk gevolg heeft teweeg gebracht. 2. Op of omstreeks 12 November 1913 opzettelijk in een karaf, welke eveneens in het bovengenoemde des- ijds door meergenoemde personen bewoonde bovenhuis stond en waarin zich water bevond, hetwelk bestemd was om door oen of meer van die drie personen te worden gebruikt, een hoe veelheid cyaankalium, althans een hoe veelheid van eene stof, bevattende een blauwzuur verbinding, heeft gebracht, en wel oen zoodanige hoeveolheid, dat zij bij gebruik van dat water als drink water den dood van den gebruiker ten gevolge van de van zijn wil onaf hankelijke omstandigheden, dat niet ieder van de drie hierboven genoomde personen zich van het zich in die karaf bevindende water heeft bediend, anderdeels dat voor zoover van dat water door een of meer der genoemde personen is gebruik gemaakt dat gebruik geen doodelijk gevolg heeft teweeg gebracht. KRIJGSRAAD TE 's GRAVENHAGE De auditeur-militair heóft veroordee ling geëischt van L. J. v. L., korporaal-kok depót le reg. vesting artillerie te Schoonhoven, wegens diefstal van 21 K.G. vleesch ten nadeele van de menage, tot 3 maanden militaire gevangenisstraf met degradatie J. v. M. milicien depót 4e infante riebrigade te Leiden, wegens openbare dronkenschap en 2°. desertie met vrij willige terugkomst, tot f3 boote of 3 dagen hechtenis en 2 maanden miji' taire gevangenisstraf. (N. R. Crt.) Aan het Westelijk Front. FRANKFORT, 30 Oct. (R.). Aan „Aften Bladet" wordt aan de Frank furter Zeitung uit Parys geseind: dat Woensdag oen Zeppelin-luchtschip bovou de stad verscheen, dat zes bom men naar beneden wierp. Drie van de bommen veroorzaakten belangrijke schade. Aoht personen werden gedood en een groot aantal gewond. Eenigo Fransche vliegers trachtten het lucht schip aan te vallen, dat echter in de wolken verdween. PARIJS (R.), 30 Oct. Het com- munequé van elf uur luidt: Er valt niets belangrijks te vermelden. Meu seint ons uit LONDEN aan het Ilbld. De Daily News verneemt uit Erankrijk dat 2 Duitsche aeroplanes bom men gooiden boven Betunen, een ontplofte boven de markt en doodde 19 menschen 10 menschen wordon gewond. In Duinkerken beschadigden bommen 2 huizen, een vrouw en een kind worden gedood. BERLIJN, 30 Oct. (Officieel). In de omtrek van Nieuwpoort en ton Oosten van Yperen gaan wij met succes voort. 8 Machinegeweren wor den buitgemaakt. 200 Engelschen werden gevangen genomen. In het Argonnerwoud en ten N.W. ,n Verdun waren de aanvallen zon der succes, overigens is de toestand onveranderd. Uit Antwerpen! i on tocht vau Antwerpen door de ste den eu dorpen in de nabijheid van de Scheldostad/ls om nimmer te vergeten, llior is eeu oord vol bange verschrikkin gen en iroostelooze verlatenheid. Wij to gen op de fiets van Antwerpen naar Lier, (Jontich, Düffel en Mocheleu en met geen pon is te beschrijven het ontzettende en rschrikkelijke wat het oog to zien krijgt. Het welvarende stadje Lier, oen luxe plaats met circa 30.000 inwoners, waar de kautnijve»-heid bloeide, goud- en zil versmeden eeu behoorlijk stuk brood ver dienden, waai voor eenige weken nog welvaart was en vredeverwoest. De strijd bad Lier hevig gewoed. De Duitschers üaddeu hier alles op liet spel gezet om de Nethe over te trekken, dat hun met groote hardnekkigheid door flo Belgen en hugelsehou werd belet.De bruggen waren opgeblazen, aan ddp hui zenrij aan weerszijden vau de Nette is één groote puinhoop. Maar weinig hui zen zijn ongedeerd. Wij hadden van den beer Louis tranek een introductio gekregen, waarin wij aan do gemeentelijke overheden voor inlich tingen werden aanbevolen eu hiermede gewapend worden ons op de moeste be reidwilligheid door de plaatselijke auto riteiten inlichtingen verstrekt. De gemeentelijke overheden waren meest al door do Intercommunale Commissie, waarvan Franck voorzitter is, aange steld, want bijna velen, ja meestal allen der gemeente-autoriteiten, burgemeesters, wethouders, poiitie-ooiiunissarisseu waren gevlucht eu hadden hun vertrouwenspost in den Htixfk gelaten. Ken waarnemend burgemeester zeido ons verontwaardigd „Wij schaamden ons, dat wij Belgen waren, zoo la/hartig gedroegen zich onzo autoriteiten". Dank zij het energiek optreden van den heer Franck werden in de vorschillendn plaatsen voorloopige, bewindslieden aan gesteld. Het zijn moest menschen, die uooit aau „politiek" doden, of een open baar ambt bokloeden, maar góede en trou we burgers, die vol loowijziug de hun vreemde taak op zich namen. Wal er gedaan wordt met de gevluchte autoriteiten, waarvan velen nog in Hol land rustiger tijdou afwachten „Wel. zij komen niet. meer over den drempoi van het gemeentehuis, mijnheer," zoo antwoordde ons oen waarnemend burger-- vader, die zich al bijzonder goed aan zijn nieuwe waardigheid begon aan te passen. Het eerste werk wat ter hand word ge nomen, ia de opruihiing van de ruïnes. Dit gebeurt iu overleg mot den comman dant der Duitsche bezettingstroepen. In Lier b.v. waron reeds velen aan het werk gezet, waarmede de tot werkeloosheid ge doemde arbeiders dan een klein daggeld verdienen. Nauwlettend wordt toegezien op de roo- vefs. En niets was noodiger dan dit. Want bij alle ellende, waarmede het Bel gische volk werd getroffen, kwam ook nog dit, dat velen, die terugkwamen, hun huizen geplunderd, het vee geroofd von den door deBelgen. De losgelaten gevangenen, do landloopers uit de work- huizen waren hoer en meester in het land en hebben gestolen wat los en vast zat. Maar deze elementen niet alleen. Uit den mond van vele boeren moest ik hoo- ren, dat er waren, die voor den oorlog maar 1 of 2 koebeesten op stal hadden en nu soms f> of meer. t Die eerst kwamen, hebben 'hun slag ge slagen. Krachtig werd dit kwaad den kop in gedrukt. Zoo staan aan de poorten van Bcrghein behalve de Duitsche wachtpos ten eenige leden der burgorwacht, die nauwlettend toezien op alles wat voorbij komt. Iodero wagen wordl geinspeoteerd en zij, die meubels, vee of andere dingen vervoeren, moeteu do herkomst hiervan opgeven. Vermoedt men te doen te heb- ton met roovers, dan worden zij aange houden. In de eerste dagen van deze maatregel werden soms 80 of 90 lieden per dag op grond van het vermoeden, dat zij geplunderd hadden, aangehouden. Het Fooven gebeurt niet alleen op do plaatsen rondom Antwerpen, maar ook in Antwerpen zelf op grooten schaal. De deuren werden keel gewoontjes ingetrapt en olies wat bruikbaar was weggeknapt. De tovengenoemdo maatregel werd op de meeste plaatsen iu toepassing gebracht eu had tevens het resultaat, dat vau de duizonden losgelaten gevangenen, landloo pera «nz. velen weer in handen -vielen en naar hun vroeger verblijf kunnen wor den teruggezonden. Opvallend is do broederlijke wijze, waarop de civiele autoriteiten met do mi- litalro autoriteiten samenwerken. Do ver houding tusschen den overwinnaar en den overwonnene „is van den moest vriond- ichappoiijken aard." „De Dutsck valt nog al mee zulle", hoort men vaak getuigen. Ook vernamen wij van meer dan dén burgemeester, dat de Duitsche legorauto- riteiten medehiolpen den nood te lenigen, door uitdeeling van brood en soep, LONDEN, 30 Oct. Prins Louis van Battenborg werd gisteren door don Koning ontvangen, waarbij hij zijn ontslag aanbod als eerste zeelord. Oorlog Turkije en Rusland BERLIJN, 30 Oct. Uit Potersburg wordt geseindHet Petersburgscho Telegraaf Agentur meldt, dat in den voormiddag tusschen half tien en half elf een Turksche kruiser met drio schoorsteenen het station en de stad Theodesia beschoot. De Grioksche kerk de Kathedraal, de pakhuizen aan do haven on de pier worden boschadigd. Een soldaat werd gewond. Het filiaal van de Russische bank voor buiten- laudschon handel geraakte in brand. Do kruiser stoomdo daarna weg in zuidwostelijko richting. Te Noworos- yak Ankan eischte de Turksche krui ser „Hamidjo" dat de stad zioh zou overgeven en de Staatseigendommen uitleveren. Indien de stad weigert, zou zij gebombardeerd worden. Do Turkscbo oonsul on zijn beambten werden gevangen genomen. De kruiser verwijderde zich. De opstand in Zuid-Afrika. LONDEN, 30 Oct. Een honderdtal rebellen kwamen gisteren to Ondorsto- doorn hunne ondorworping aanbieden. Zij Tiadden nog niet aan don strijd deelgenomen. Onder do robellon bo- vinden zich een kapitein en twee of ficieren. De Zuid-Afrikaanscho troopen rekenen er op, dat zij in dozoifde streek nog 120 andere rebelion zullon overmeesteren. LONDEN. Do „Morning Post" doolt mede, dat in do zitting van hot Lager huis op 11 November aanstaando do Rogooring oon oorlogscrodiot van 100 millioen pond sterling zal aanvragen. TWEEDE KAMER. In de heden gehouden vergadering deel de Minister Pleyte mede dat de ordon nantie betreffende invoering van mijn-in- h pee tie reeds ijj het Indisch Staatsblad hooft gestaan. Een onderzoek naar mis handelingen van koelies op Middon-Sumn- tra gaf do G. G. aanleiding het hoofd van het gewestelijk bestuur op Sumatra's westkust zijn ernstige ontevredenheid te betuigen. Deu ingenieur Kwlsthout Is straf dpgelegd bestaande uit eenige maanden pschorsing promotie. hntront do brand op West-Borneo zijn nog geen verdere berichten ontvangen, .chtor heeft iemand ter plaatse bekend iledegedeeld dat droogte aldaar brand kan veroorzaken, over een oppervlakte joter dan Nederland. De vergadering duurt voort. Oorlogsbelasting. Do Minister van financiën Mr. Treub hooft heden op zyn departement oen conferentie gehad 'met een 15-tal vertegenwoordigers van instellingen die daarvoor waron uitgenoodigd. De conferentie duurde geruimon tijd on had tot onderworp de plannen van den minister inzake een oorlogsbe lasting. an het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 773.3 te Hernosand, laagste stand 748.3 te Karlsruhe. Verwachting tot den volgenden dag: Matige, in het noorden, tijdelijk krachtige winden uit oostelijke rich tingen, betrokken tot zwaarbewolkt, waarschijnlijk oenige regen, zelfde temperatuur.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2