s KG 1111 h ii ilnraf Hf lit De Oorlog. 12630. ken. Elvira. er unwater. ie vork I til.*, orrijwiel. Dinsdag 3 November 1914. $3e Jaargang. £Ti©"ix-ws- exx -A-d.-vertexxti©loleuca. -rroor G-o-ulc3.su ©xx Oxxxstx©3s©xx. vv IP EN r h t FELILLHIU^ GOUDA lijk en laag ia prijs. Arbeidsbeurs. I Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. -- Telefoon Interc. 82. ff De Fran- Sno- mr. door tdoosheid. •f jongens: (Wordt vervolgd.) hc- man Zn., i werkgevers. ionen k 3 voedingswaarde IHetlalUt». •Is w«< Qni «'excuse LONDEN, 2 Nov. 1 sohe zijde. Naar Renter t 1-.25 i.5O 150 1.90 !B0L Amsterdam HAASTRECHT. 1de uit Amsterdam. tar. b Tilburg. BELONJEJr. Gouda. beitser, 1 kloerma- inkomende Ik had... werkelijk... nog niet hei genoegen, zeide hij met boloedigcnde ach teloosheid. I’rederik maakte zwijgend een niet min stijve buiging. Hij bemerkte iets enrtVu lilifrtron rtnl linm mannnr-r Aan het Oostelijk Front. In Polen en Galicië. WEENEN, 2 Nov. - Van officieele Oostenrijksche zijde. De gevochten in Russisch-Polen duren voort; aan de San, met name bij Roswadow, hebben de Russen zware verliezen geleden. Wij maakten 400 Russen krijgsgevangen en veroverden 8 ma chinegeweren. Ook ten Zuiden van Stary-Sambor hebben wij 400 Russen krijgsgevangen gemaakt. Hier en Noordoostelijk van Turka zijn wij ver der door gerukt. Het vertrek der gezanten uit Turkye. SALONIKI, 2 Nov. - De Fran- sche en de Engelsche gezant zijn gisteren met het personeel dor ge zantschappen in oe/i extra-trein hier aangekomen voor hun rois naar Italië is een Engelsch oorlogsschip do haven alhier binnengoloopen. werknemers enen: nerliedon 2 machi- 4 metselaars, 10 Iers, 1 prjpmaker ihanger, 1 meubel- eq beddenmaker, meubelmakers, 1, apmaker, I touw- 1 machinebank- s, 1 boekdrukker, lermaker, 1 werk- 1 kelner, 2 schip- ainlieden, 3 grond- knechten, 3 loop- eden zonder vak- fietsschoonmaker, jrenarbeider, 1 mo- stoelenmatter. inkomende j, 4 timmerlieden, todgieter, 1 kleer- rker, 1 workmen Midden-Argonnen vernietigd, toen het oen laatste poging deed, om zich te vereenigen met het leger van den kroonprins, dat rondom Warennes en Montfauqons gelegerd is. Op dit front werd hevig gevochten, maar door de verovering van Melzicourt kregen de Franschen den sleutel van den hoofd weg door het bosch in handen. De Wurtemburgers waren ’s nachts uit de Chaladebosschen langs een smal, door rotsen omzoomd pad gekomen. De gewaarschuwde Franschen sloten den uitgang af, brachten een mitrail leuse in positie en wachtten. Bij de eerste volle laag heschen de Duitschers, die zich omsingeld zagen, de witte vlag. Niettemin vuurden zij nog op de naderbij komende Fran schen en doodden er tien. Dit verraad werd duur betaald en thans liggen er meer dan 1000 dooden in het ravijn. De krijgsverrichtingen ter Zee. LONDEN. 2 Nov. Van Engelsche zijde. Een Lloyd-telegram uit Para meldt, dat het Duitsche stoomschip „Asuncion" aldaar do passagiers on bemanning aan wal heeft gebracht van het Belgische stoomschip „Van Dyck" en de Engelsche stoomschepen „Hurstdale" on „Glanton”, die door de „Karlsruhe" zyn buitgemaakt. CON8TANTINOPEL, 2 Nov. - Ten einde te bewijzen, dat Rusland reeds langen tijd het plan voor don aanval heeft voorbereid, wordt tegen over het Russisch communiqué, be treffende de uitkomsten van het onder zoek. het feit gesteld, dat, gelijk men hier algemeen weet, do gezanten van de Triple Entente sedert verscheidene dagen de belangrijkste archiefstukken in veiligheid gebracht hebben. Aan de Russisch-Turksohe oorlog. WEENEN, 2 Nov. Van officieele Oostenrijksche zijde. Bij Trazopunt aan de Russisch-Turksche grens zijn gevechten tusschen Russische en de Turksche troepen begonnen. BERLIJN, 2 Nov. - De Lokal Anzoiger meldt uit Anthene, dat 15.000 Turken uit Mytilene reeds op Egyp tisch grondgebied zjjn. vochten, het kanongebulder is hier duidelyk hoorbaar. Algemeen is men in België van oordeel, dat de Duitschers niet verdor kunnen doordringen en genoodzaakt zullen worden langzamerhand terug te trekken. In Brugge waar ik gisteren vertoefde is vooral onder do Duitschers de stemming zeer gedrukt. Ik sprak nog den Directeur van de Mij. tot uitbreiding Van buurtspoorwegen in het Noorden van West Vlaanderen en vernam van hem dat de Duitschers het kantoor der My. zijn binnenge komen en 7000 francs hebben mede genomen. Daar ook de gemeente Aar denburg met geld in die Mij. zit zal door die gemeente langs diplomatieken weg getracht worden het geld te krygen. Turkjje en de oorlog. vhn Engel- H >r verneemt, hooft de Turksche Minister-president zijn verontschuldigingen aangeboden over do jongste gebeurtenissen in de Zwarte Zee. 17) Hij keek haar verbijsterd aan. Langzaam tW zij den arm boven zijn hoofd en liet lachend do afgerukte blaadjes als een Woaqenrogen op hem neervallen. Zijl ge dan zoo zeker van u zeiven, mijn waarde Meent ge dan de eerste te zijn, die een moedige beeldstormer met wie welke hervormingsplannen, onder 988 lichtzinnige kinderen der wereld op- lr,*dt en ten slotte behaaglijk mee kijft met den vroolijk bruisenden stroom? AhDus houdt ge mij voor een leugenaar, een huichelaar, voor een vei- gelukzoeker, die onder het maszer W zedemeester er op uitgaat in een stroom gewin te hengelen O, die woorden zijn te hard» zoo •®u ik nooit spreken! Maar als alles wat hebt gezegd, ook uw ware overtuiging «itdrukt kunt ge u heden daaraan v<wr altijd verbinden? Heden nu ge den bodem nog niet geheel kent, die, volgens uw oordeel, zooveel behoefte heeft aan nazonder zaad Neen, mijnheer Scherdt- nep. ik zeg u nogmaals, jk heb menigeen die langzamerhand begon te be grijpen, dat het nog zoo kwaad niet was I De opstand in Zuid-Afrika. PRETORIA, 2 Nov. Van officieele zijde is bericht ontvangen, dat de 110 man van commandant De Villiers* commando, die door de opstandelingen bij Treurfontein gevangen genomen waren, gisteren allen bij Wostcoved door de troepen van kolonel Albert zyn bevrijd. zocht, dan moest hij zijn vrienden dade lijk verlaten bobben ua Schwerdtner's heengaan. En dit alleen om oen plotse ling opkomende bul van galanterie jegens de jonge dame Ik heb hier een beetje frissche lucht geschept, zeide Elvira haastig. Ach ja, kennen de hoeren elkaar nog niet? I enigszins verlegen stelle zij de millio- nair en don gouverneur aan elkander voor. De Amerikaan knikte langzaam en koek de jonkman met vorstelijke gering schatting door de neergeslagen oogen aan. CON8TANTINOPEL, 2 Nov. - Van Duitsch-Turkscho zyde. Hot Servische gezantschap heeft hot Ser vische wapen van hot gezantschaps- gebouw doen verwyderon. Do Servi sche gezant zal op hedenavond of morgen vertrekken. (iOHMIIE COURANT. P RIJSI)E iFTr) VËirfËN’T I ÉN: Van 1—5 gewone regels met bewUsiiummerf 0.55 Elke regel meer .0.10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 S5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. arm van den Amerikaan. Zeer vriendelijk van u, ward I Met werkelijke bevalligheid voerde hij haar wog. Zij namen afscheid met een vluchtig knikje naar Schwcrdlner, die onbeweeglijk «taan bleef. Een opwelling van boosheid kwam hij hom boven. Weer had hij in do koele, grijze oogen van den Amerikaan dat vreemde iets opgemerkt, «n voor een oogenbiik voelde hij lust om dien man hij de keel te nemen. Doch onmiddellijk herkreeg hij zijn zelfbeheer- hching, en met zelfverwijt vroeg hij zich af, of die opwelling niet dwaas van hem was. Waarmee zou de Amerikaan Elvira wol bezighouden Zou hij haar overstelpen mot de gewone flauwe complimentje», waaraan zij door haar groot getal van bidders gewend was? Daar zag hij niet naar uit. Bah, wat kon hem dat schelen! Het beste was maar, dat hij naar bod ging, ponder aan het souper te gaan. Hot aangrenzend salon binnentredende, ontmoette mijnheer von Blumenschcin den Amerikaan met zijn dame. BERLIJN, 2 Nov. - Van Duitscho zijde. De stad Kolomoa in Oost- Galiciö is opnieuw door de Oostenry- kers bezet. deze zwaar geladen atmosfeer zijn, nu alle samenscholingen van meer dan drie per mit de wolven mee te huilen en daar door zijn geluk te grondvesten. Heeft Robert u niet verteld van dr. Wemhard die tot voor twee jaar zijn gouverneur was Die jonge man koesterde bepaald revolutionaire denkbeelden en pronkte met zijn Spartaansche onbaatzuchtigheid. Nu heeft hij de diplomatieke loopbaan geko zen, hij liet zijn sedert menschengeslach- ten vergeten adeiijken titel weer opfris- schen en moet nu de schitterendste vooruitzichten in den staatsdienst on in de salons hebben. Ziet ge, dat was... een voorganger! Is dat een bewijs? En vooral... een Imwijs voor u? Zeg mij toch, dat ge in uw tegenwoordige omgeving tevreden zijt Dan hebt gij voor uw persoon het reet* om tl vroolijk te maken en dan kunt ge rustig de liestetnming volgen die in uw kringen voor u is weggelegd. Doe ik dat niet? Niet geheel, antwoordde hij met een glimlach, want dan zou het uw be stemming zijn, één van uw talrijke aan bidders te verhooren, en een zoogenaamd passend huwelijk te sluiten. Oh I weet dandat ik alle mannen veracht Allen, die ge tot heden hebt leeren kennen. Dat is erg genoeg. Doch dat is juist het beste bewijs, dat ge den waren Jozef in een anderen kring heht te zoe ken- Zoo iemand bestaat voor mij met! riep zij uit en haar oogen schitterden toornig. En Ik ontken de betere In het Oosten. De stryd om Kiautsjau. BERLIJN, 2 Nov. - Van Duitsche zjjde. Naar luid van een bericht aan de Frankforter Zoitung uit Tokio, heeft de Japansche admiraal Kato, den gouverneur van Kiautsjau een eervolle overgave aangeboden. Het antwoord van den Duitschen gouver neur is in Duitachland niet bekend. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. HSBlBSS«BS—-BM-S Aan het Westelijk Front Do Duitschers in België en Frankrijk. PARIJS, 2 Nov. Van Fransche zijde. In het middag-communiqué wordt gezegd Op onzen linkervleugel hebben de Duitschers gisteren met dezelfde hevig heid hun aanvallen in België en Noord-Frankrijk voortgezet. Wij heb ben tusschen Dixmuiden en de Lye vorderingen gemaakt. De vijand heeft zonder succes groote inspanning ontwikkeld tegen de voor steden van Arras (Atrecht), alsmede tegen Lihons en Le Quesnoy in San- terre; wij hebben daarentegen bij dé Aisne eenige vorderingen gemaakt in de richting van Tracyleval, ten Noor den van het bosch van Aigle, alsook op sommige deelen van den rechter Aisne-oever. Tusschen dit bosch en Soissons is een aanval gericht tegen onze troepen, die de hoogten van den rechter Aisne-oever bezetten, eveneens mislukt. Een toenemende levendigheid der ware vijandelijke artillerie viel giste ren in de omstreken van Reims, tus- schen hot Argonnerwoud en de Maas, alsmede op de Maashoogten te con- stateeren. In de Vogezen hebben wij de hoogten f hernomen, die den pas van Sainte- Marie bestrijken en hebben wij vorde ringen gemaakt in de omstreken van de Ban de Sapt. Rijssol in handen der bondgenooten. LONDEN, 2 Nov. Van Engel- sche’ zijde. Naar Reuter’s speciale correspondent uit Noord-Frankrijk mededeelt, is, volgens ipliditingen uit het Belgische hoofdkwartier verkregen, Rijssel thans in handen der geallieerd don, hoewel naAr het schijnt, niemaötl in de stad word toegelaten. De pogltie is nog twijfelachtig. Het leger van den Kroonprins. Onderstaand bericht van de Daily News uit Bordeaux geeft nadere bij zonderheden omtrent de telegrafisch reeds gemelde vernietiging van een Duitsch regiment in de Argonnen en hot bepaalt tevens de juiste stand plaats van hot kroönprinselijk leger. Dezer dagen, aldus lezen wij, werd een Wurtemburgsch regiment in de De Duitsóhors in België. Onrust in Brugge. De Aardenburgsche correspondent van de Nieuwe Courant schrijft Mijn tocht naar Brugge heeft voor de verklaring van het duidelyk hoor bare geschutvuur niets nieuws opge leverd, Vrijdag en nu Zaterdag ook den heelen morgen donderden de ka nonnen van betrekkelijk dichtbij afge- wiflseld door zwaardere slagen waarby de ruiten rinkelen. Algemeen denkt men dat het aan de zeekust is. Maar het is een hevig gevecht dat is zeker. 9 Het geeft een drukkende atmosfeer over alles. Iets onrustigs, is die ge dachte zóó dichtbij wordt zoo ge moord Zelfs de honden voelen de onrust van bet voortdurend gerommel in de verte, en janken zacht. In Brugge was de stemming ook minder fleurig dan veertien dagen ge leden. Men kan het den burgers aan zien, dat zij met een verbitterd hart de vreemde, oyerheerschers in hun midden zien. Een zij er Je kunt geen stap buiten doen of je ziet ze weer, en dat doet pijn. Ook onder de Puitschers is minder bravoure, dan na den roes van den geslaagden stormloop op Vlaanderen. De gezichten staan gespannen en strak. Voortdurend ook hooren ze schieten. De vyand is dus nog niet weg! Hij houdt zelfs dichtbij stand. Misschien tengevolge van zwaar geladen atmosfeer zijn, sonen verboden. Op het stationsplein mag niemand het station naderen. En van uit het station stróómt het al maar gewonden. Roode Kruis-auto’s staan in lange rij op de markt, en ryden af en aan. Een handwijzer in oen stille straat wijst naar„das Ma rine Fold-Lazaret". En zoo zijn er veel geïmproviseerde hospitalen De Duitschers, ook de kranige Duit sche officieren, zijn wat gedrukt. Ik zat in een restaurant. Twee officieren passeerden. Een stootte mijn paraplu om. „Macht Nichts" zei ik, haar opra pende. Maar hy„Wir sind doch Deutsche”. Zoo mat kwam het er uit, alsof hij zeggen wou: van ons ver wacht de wereld niet b^ter. En alsof die onderstelde vooringenomenheid van de heele wereld tegen zyn volk hem zwaar drukte op de ziel. Ja het is waar. De l^nonnen don deren. Heel een werelji staat tegen over de Duitsche legers. Nu hier het Engelsche scheepsgeschut. En ginds in Polen de Russische millioenen. En in Frankrijk is Joffre glimlachend bezig met „knabbelen" aan hun nog wel groote legermacht, maar die toch nu niet veel grooter meer kan worden. Is het donder dat sommige nadenken de Duitsche officieren de mogelijkheid gaan inzien dat het veroverde België hun zou worden tot een mnizeval Straks, als ze mochtafi verliezen dan komt niemand er meer uit. „Ons graf is hier", zei er een tot een Belg. „Maar de Belgen zullen er onder lijden”. Vandaar Wellicht dat nog altijd de onrust vele Belgen weerhoudt, om rustig naar hun toch rustige land terug te gaan. Men schryft ons uit Aardenburg d.d. 31 Oct. Volgens mij verstrekte zeer betrouw bare inlichtingen, worden de Duitsche families die in Brussel verblijf houden, door de Duitsche overheid in ernstige overweging gegeven de stad te ver laten, aan welke aanmaning vele fa milies voldoen. Dit verwekt onder de Belgische bewoners een zekere onge rustheid. Daar velen vreezen, dat wan neer de Duitschers eens gedwongen zouden worden de stad te verlaten, geheel Brussel zal vernield worden, ’t Gevolg is dat ook' weer Belgen de stad verlaten en vluchtelingen die in Nederland zijn, er voorloopig van af zien terug te keeren. In West Vlaan deren wordt nog steeds hevig ge- Htaansvoorwaarden, welke gij bedoelt, en waaronder ik een werkelijk geluk zou kunnen deelachtig worden. Frederik week achteruit, getroffen door den woesten trots, die haar gelaat (hans uitdrukte. Vervolgens haalde hij koel de schouders op. Ge vergist u in u zelve, barones (Ik beoordeel u niet naar uw woorden, doch naar uw daden, en die zullen rnij in de toekomst rechtvaardigen. Zij wiide nog heftiger antwoorden, doch bedwong zich en vergenoegde zich mot een spottenden glimlach. Waar maken wij ons moeilijk om? Het is de moeite niet waard. j.. Met opgeheven hoofd keek zij In hot ;ht^ rond, alsof zij zich wilde bezinnen, waar eigenlijk haar plaats was en bemerkte een in hef zwart gckleeden heer, die te voorschijn kwam uit een pad, hetwelk uit de gezelschapszalen toegang verleende tot den wintertuin. Het was mr. Snoward. Op zijn eigenaardige kalme wijze trad hij op Elvira toe. Daar vind ik u eindelijk, ntcjoiik- juffrouw! Ik zoek u reeds een gi-ruimcn tijd/ Wat moet er van het feest v'orden, als de Koningin ontbreekt Hij zeide dit zeer eenvoudig, als iets dat van zelf sprak. Schwerdtner was niet weinig verbaasd over zijn verschijning. Een kwartier geleden had hij hem In de rookkamer aangetroffen, ernstig over geld zaken sprekende. Als het dus waar wafy dat hij Elvira reeds een geruime poos der stijve buiging. Hij bemerkte iets In Snoward’» blikken, dat hom onaangenaam aandeed. Snoward keerde zich inttisschen dade lijk van hem af on bood baronw Elvira zijn arm. Men heeft mij gezegd, dat heden avond geen rang en geen etiquette in acht behoeven genomen te worden. Mag ik daarom zoo vrij zijn, u aan tafel te geleiden Do gasten verzamelen zich reeds voor het souper. Hoe bescheiden klonken die woorden 1 Alsof die man geheel niet begreep, dat hij wegens zijn millioenen wel de eerste mocht zijn om zijn positie te laten gelden. Schwerdtner’s lippen krulden zich voor een minachtenden glimlach. Elvira zag dit on nam snel, met blijkbaar opzet, don

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1