Blad. RG 1 lil o m PI -I mhuis les- h De Oorlog. 12621, Telefoon Interc. 82. er I tHUlLLHIO^, Elvira.. Telefoon Interc. 82. ‘F inwater. utr. lijk eg laag ii iM S t Woensdag 4 November 1914. 53e Jaargang. ©xx -Z^.d._v©x‘t©xi.^i.©"’lol3LcL voox Q-ot n g» ©xx Oxxxs‘tx©2s:©xx.. Verschijnt dagelijks ■WPW. 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. behalve Zou- en Feestdagen. Uitgevers A. BRDÏKMAH EN ZOON. .../’„..u, r.V‘2 GOUDA 1 de een mi- op voor vroolijte zeide Suoward lachend, iman A Zn-, u ;en **n tafel, int paar ziende binnentreden, --VOT. Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten, Electr. droging Salon. 'e soorten HAAR* »K JMC Ocwthaven 31. i te over 0 Tilburg. BELONJEJr. Gouda. Hl"*1 ids tori I ft-, :orr(jwiel. immissio Vice-Voorz. ENDORST, Pen. na- blik geloo- Jlnan- «pruimen in dezen i het Brokkenhuis. richt aan een der per Tel. n°. 173, zal halen, wat o Ik dariit toevallig aan Hchwerdtnor, geloof ik. Het iwwi lictn in uur ti.cron wnnrdiu’- den toestand. Wij verloren daarbij in een dorpsgevecht eenige honderden manschappen1 ah vermisten en twee kanonnen. Woensdag wierp bommen welke eefyter achter in den tuin van de villa tei der schade aan te correspondent van de Noord-Frankryk is i over den taaien 1 moed van de Belgische troepen, die ?szaal voor milit®*' - 10 nm. iwtj geregeld tijdig i^en ontvangen?»® orten, vermakelQ** lt»e dan in da* sn. h j In Polen en Galiciö. WEENEN, 3 Nov. - Van offici eels Ooatenryksche zijde. In Rus- sischPolen braken onze troepen, toen zij een' sterk vijandelijk leger tot actie gedwongen hadden, de gevochten bij Lysa Gora af, ten einde na doft stryd voor Iwangorod de bewegingen voort te zetten. In Galioië is de toestand onveran derd. Uit de gevechten der laatste dagen ten Zuiden van Stary-Slambor en ten Noordwesten van Turka zyn tot nu toe 2500 gevangen Russen ver voerd. Gisterenochtend overvielen hu zaren bij Rybouk in het Stryiz-dal een vyandelijke munitiecolonne en maakten veel wagens en artilleriemuniti^ buit. De plaatsvervangende ch|4 van den generalen staf, generaal-majoor Von Hojefer. I De krijgsverrichtingen ter Zee. Treffen in de Noordzee. LONDEN, 3 Nov. De kanonneer boot Halcyon, dienst doende vepor de bewaking der kust is hedenmorgen door een Duitsch eskader aangevallen, waarbtf een lid der bemanning gewond werd. De Halcyon stelde de admiraliteit terstond in kennis met de aanwezigheid van het Dnitsche smaldeel, waarna lichte Engelsche kruisers de Dnitsche schepen achtervolgden, die overhaast aftrokken. Door een der Duitscho kruisers, die den kders aangaf, werden mynpn uit geworpen, waarop de Engelsche duik boot I) 5 is geloopen. Deze'bootl zonk. Twee officieren en 2 matrozen werden gered. Turkije en de Oorlog. Teruggeroepen Turksche gezanten. BERLIJN, 3 NovJW B.) 4 Van Duitscho zydo. fyo Turksche Re- in verband met igduMlortf de gezanten te Parijs on Londen terug- gonnerwoud in het werk gesteld, zijn gestuit. Wij zyn voortgegaan met ten Noordwesten van Pont-a-Mousson vor deringen te maken. Op onzen rechtervleugel hebben langs de Seille eeni^e kleinere gevoch ten plaats gehad, die voor onze troe pen gunstig waren. üit SAS VAN GENT wordt door den corr. van het Vad geseind Nog steeds is de stad kalm. Enkele voorvallen min of meer kenmerkend voor de heerschende stemming, of schoon onbelangrijk op zichzelf, zijn niet uitgebleven. DeDuitschers hebbea, naar men zegt, vier jonge Belgen, welke echter van militairen dienst zijn vrijgesteld, gearresteerd. Dergelijke kleine feiten werken er niet toe mede de goede stemming onder de bevolking te bevorderen. Het deserteeren der Duitsche sol daten vindt steeds voortgang. De militaire autoriteiten hebben schild wachten doen plaatsen bij de deuren der confectiemagazijnen. Men krijgt den indruk, dat thans een vrij uitgebreid spionnagesysteem te Gent in toepassing wordt gebracht, te meer daar men vele officieren in bnr- gerkleeding aantreft, hetgeen in oor logstijd een vreemd verschijnsel is. Men zegt, dat verscheidene personen gearresteerd zijn wegens het loslaten van minder aangenaam uitingen ten aan zien der bezetters. De groote slag op het Fransche front heeft den Duitschers ontzettend veel offers moeten kosten, want de wegen, die er heen leiden, zyn druk met lange convooien gewonden, waarvan velen gedurende eenige dagen hier een onder komen vinden. Ook zijn vele dooden naar Gent ge bracht. Zij zijn afkomstig uit de om streken der stad van Meirelbeke en Kwadrecht, en 50 burgers werden ge- requireerd om hen te begraven. Aan het Oostelijk Front BERLIJN, 3 Nov. Offiieel. Het groote Duitsche Hoof kwartier meldt: In het Oosten bevinden de operaties zich nog in een staat van ontwikke ling. Botsingen hadden nijpt plaats. Met het doel om een voor jiet opbla zen gereed gemaakte Jiru^ weg te halen, dreven de Russen van het le Sib. legercorps den lei? November de burgerbevolking voor hun voorhoede uit. GIHIMIIE UIIRAXT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1 25 1.50 1 50 PARIJS, 3' Nov. In het middag- communiqué wordt het volgende me degedeeld Op onzen linkervleugel schijnt de vijand den linker Yser-oever beneden Dixmuiden geheel te hebben verlaten en hebben de verkenningstroepen der geallieerden, tot aan de wegen der geïnundeerde streken doorgedrongen, xonder groote moeilijkheden de over gangen van de Yser opnieuw bezet. Onze vooruitgang is bijzonder merk baar ten Zuiden van Dixmuiden en naar den kant van Gheluvelt in de streek ten noorden van de Lye. On danks heftige aanvallen door de Duit schers met aanzienlijke troepen nitge- voerd, heeft ons front zich op het einde van den dag overal kunnen handhaven of herstellen. Nieuwe aan vallen door de Duitschers uitgevoerd tegen de voorsteden van Arras (Atrecht), Lihons en Quesnoy-en-Ran- terre zyn mislukt. In het Centrum vallen eenige vor deringen te vermelden in de omstre ken van de Aisne en ten Oosten van het bosch van Aigle. Ten Oosten van Vailly hebben volgens de laatste be richten, degenen onzer troepen, die zich bevonden op de hellingen der plateaux ten Noorden van de dorpen Chavonne en Soupir, zich in de vallei, meer naar het Oosterf, moeten terug trekken. Wij hebben onze stellingen boven Bourg en Comin op den rechter rivieroever gehandhaafd. Nieuwe po gingen door de Duitschers in hetAr- rast op mi een glimlach van bevrediging vloog over zijn gelaat. Zijn dochter liet zich nimmer voorschrijven, wie haar zou geleiden of aan wiou zij een ceremoni- eelc gunst moest bewijzen; daarom had hij ook niet gewaagd haar te verzoeken don Amerikaan met oenige gunst te ver- eeren, hoewel Ie vriendschap van dien man hem veel waard nu ging dat zoo van Zijn vaderhtfft gevoelde een meer gewone teederheid voor het ia Iers eigenzinnige meisje. Mkkieu in die vroolijke drukte verover de Snoward met de grootste kalmte d beide plaatsen voor zich en Ivira Hij bediende haar met evenveel eerbied en oplettendheid alsof hij daarmede een zaak van groot gewicht verrichtte. I n Elvira nam zijn diensten met welgevallen aan. Zij had schik van al de verbaasde, nijdi ge en gekrenkte aangezichten van de personen, die gerekend hadden op het genoegen van haar tafelbuur te mogen 1 zijn. Die arme salonhelden! In mr. Ste ward hadden zij allerminst een medemin naar vermoed. En Elvira was daarover eigenlijk niet minder verb&asd; over deze J fabelachtig rijken Amerikaan had zij in I de laatste weken veel hooren spreken. maar zij had zich dien man niet anders I voorgemeld dan als een „lompen geld- aak”. En nu? Wel was hij geen man van verfijnde manieren, doch rijn passen de hiüdehewijzen hai»en toch Imn eigen- aardige waarde en waren niet zonder aantrekkelijkheid. Duitscho geering hoeft that de omstandiL’ Petersburg^ P geroepeniTy In de Zwarte Zee. BERLIJN, 3 Nov. - Van DujUcho zijde. In eon particulier telegram uit Constantinopel aan hoi Bon. Ta- gobl. wordt hot gebourdo in de Zwarte Zoo als volgt medegedeeld: Dinsdag stevende de Turksche vloot de Zwarte Zoe in, om te mapoeu- vreeren; Woensdag kwamep do |Rar* hij dfigo^d den wijsviiig.T ophief! maakt dit hem belangwekkend in de jogen, oenor door weelde verwende jonge |am Waarschijnlijk zou hij er zich niet V'dnig op laten voorstaan, als hij wist, '1st hij zulk oen warme verdedigster heeft. Flvira trok minachtend den ne«M| <*n toonde een hoogmoedig gelaat. O neen! En ge kunt gerust fleloo- mijn- Van I—5 gewone regels met bcwysmiminerf 0.55 Elke regel meer,0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels fü.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 cU- Reclames f© 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. v? was met zijn gedachten nog geheel verdiept in de financieele plannen, welke de hoeren in de rookka mer hadden liesproken, en wilde nu weer pinnen daarover te spreken, zonder •ebt te slaan op de tegenwoordigheid der Wenes. Ah, vind ik u hier, mr. jjnoward? Ik heb u een voorstel te doen omtrent Argentijnsche leening. Ik ben namelijk '*n oordeel Pardon, viel de Amerikaan hem kori In de rede. Ge ziet, dat ik n ep dit oegenblik niet te woord kan staan, borgen kunt ge mij in mijn bureau v|a- den; ge weet wel; in Excelsior. Verbluft trad mijnheer von Blumenschein fcfug, hij kon selfs geen woorden vinden dm zich te verontschuldigen. Dat die Amerikaan, bekend als van top tot teen man zaken, wegens het gezelschap *»n een jonge dame niet over gewichtige ®»ken te spreken was, neen, dat kon hij begrijpen. Toen Snoward met Elvira de eetzaal binnen trad, zette bet gezelschap zich juist Z„ -■ ■- keek de beer des huises aangenaam was. En ziedaar, zelf naar zijn zin. dan 7OO Mist ge iemand? vroeg Elvira, dat Snoward herhaalde malen zijn zoekend over de personen aan tafel had laten gaan. neen hen heer... deed mij leed’’hem in uw tegenwoordig- te zien." Waarom Ik vind het neuswijs van zoo'n schoolmeester, zich bij u, barones, in te dringen. Waargver spreekt men toch met zoo'n jongmensch In I Ivira’s oogen flikkerde spot bij het hooren van deze vraag. Nu heb ik gentsig geleerd om veel te weten, waarvan anderen zelfs niet droomen. I4u*t mijnheer Schwerdtner zijn wijs heid ten beste geven in de laar wordt hij voor betaald, zei Snoward minachtend. In ieder geval schijnt Hij me nog al aanmatigend te wezen. Ik ken die lieden. Zij gelooven met hun school wijsheid iedereen te recht' te kunnen wij zen, maar in het practische leven zijn ze zelden bruikbaar. I n van dezen fon- ,gen man heeft uw papa mij verteld, dat, hij hem hoeft laten sfudeeren en hem eigenlijk gemaakt heeft tot de» man, die hij nu ia. Het paste hem dan wd. meer isMcheiden op te treden dan Ik van hem bemerkt heb. Heeft hij dan geen reeht. om gevoel van eigenwaarde te bezitten, omdat hij... arm is Ah! zeide Snoward lachend, terwijl Een goed resultaat hadden onze aanvallen aan de Aisne oostelijk van Soisson. Onze troepen namen in storm loop, trots den heftigsten tegenstand eenige sterk bevestigde stellingen en veroverden Chavonne en Soupir. Zij namen meer dan 1000 Franschen ge vangen en veroverden 3 kanonnen en 4 machine-geworen. Naast den kathe draal van Soisson brachten de Fran schen zware artillerie in stelling, waarvan de uitkyk op don toren van den kathedraal ontdekt werd. De ge volgen van Zoo’n handelwijze, waarin een systeem moet worden gezien, liggen voor de hand. Tusschen Verdun en Toul werden verischeidene Fransche aanvallen af ge slagen. De Franschen droegen voor een deel Dnitsche holmen en mantels. In de Vogezen, in den omtrek van Markirch, werd een aanval der Fran schen afgeslagen. Onze troepen gingen tot een tegenaanval over. ven, dat ik niet zou weifelen om heer Hchwerdtner binnen de perken terug te wijzen, als... daar aanleiding mocht komen. Voortreffelijk Zoo uit de hoogte van uw troon hoor ik u gaarne opre ken t Zij maakte oen afwijzend gebaar Ge spot zeker, of moet ik vpn, dat ge iemand zijn gunstige leerkamer cleele omstandigheden als verdienste aan- - - 1 jrpjjent Wel zekert...... ah men hot go<d inziet! Zleh zelven die gunstige financi- oele omstandigheden te scheppen ie een verdienste van men sc hen mot een atprken wil en een flink verstand, enhet is even eens een verdienste als men in ztilkr om standigheden weet te blijven watm<*er men, zooals u, door de geboorte itr in geplaatst Is. De erbarmdIjkste mert"oh«>n zijn de zwakkelingen In hun' ui>l ligt oen erkenning van de macht en de kracht van /anderen. Elvira glimlachte verraaL Daar hoorde zij weer ietsvan Bchwcrdtner's thcOri* die liad ook beweerd, dat een moaach met <*w» sterken wil en flink ‘verstand zijn eigen lot schiep en wie dit niet kon, verdiende door de anderen achteruit ge schoven te worden. Dat was de moraal der machthebbers, en hier was overeen stemming lUMchen den filosoof en don koopman, die pochte op zijn bijeengegaar de milHoenen. Neem mij niet kwalijk, mr. Snoward Maar als dit zoo w'as, zou het berillen van rijkdom alleen rwris het bewijs zijn voor zedolijke sterkte. O, niet bij de lieden, voor wie geld slechts het middel is om zich d«- gewone genietingen des levens te verschaffen en die van hun reoten gaap leven, zoodr.t zij genoeg kapitaal berittett. Voor sterke geeateu hoeft geld slechts waarde ah <N*n middel om macht uit te oefenen. En uit de manier, waarop dit machtsmiddel wordt gebruikt, kan men zeer nauwkeurig be palen, of do geldbezitter veel of weinig verstand heeft. Dal klinkt goed. Nu begin ik u te ^grijpen. I n nu tsjschonwde Ivlra do»» miltlon- nair uit een nieuw oogpunt. Zij maakte zich een verwijt over haar voorbarig oor deel over dozen man en meende nu ••egrijpMi, waarom hij soms lachte zijn talrijke handelsvrkmden. die zich op tooiden met gekochte ridderorden en nieu we adellijke Ütels. (Wordt vervolgd - 41 Aan het Westelijk Front. Koning Albert en de Be/gische troepen. PARIJS via LONOEN, 3 Nov. In de afgeloopen week nam Koning Albert zijn intrek in een kleine villa. De Duitschersrwerden blijkbaar onmidde- lijk door hun spionne^ gewaarschuwd. In vliegtuig twee jcht kwamen zon lichten. De bijz. de „Liberté” in vol bewondering tegenstand en don t^tL. a.1:^ gedurende tien dagen de Duitschers tegenhielden. Drie bataljons bleven 6 dagen achter en zonder versterkingen t« ontvangen, handhaafden zich in hun stelling van een halve K.M., niet tegenstaande hun loopgraven hevig beschoten en van naby bestookt wer- den. Toen zij den 7den dag de loop- graven konden verlaten toonden zij geen verwondering dat zij zoo lang op de aflossing hadden moeten wach ten. „De Belgen”, zegt de correspon dent, „schryven thans de schoonste bladzijden van de tegenwoordige ge schiedenis”. (Hbld.) De Duitschers in Belgis en Frankryk. BERLIJN, 3 Nov. (Van officieel* Duitsche zijde). Het communiqué van het Groote Hoofdkwartier ’s middags t meldt Do overstroomingen zui- delijk van Nieuwpoort be letten elke operatie in deze streek. De landerijen zijn voor langen tijd vernield. Het water staat voor een deel meer dan op mans hoogte. Onze troepen zijn zonder ver lies aan manschappen of paarden op beschermde vaartuigen er uit geko men. Onze aanvallen op Yperen gaan vooruit. Meer dan 2300 man, meest Engelschen, zijn krijgsgevangen en verscheidene mitrailleuses buitgemaakt. Westelijk van Roye hadden verbitter de gevechten plaats, met groote ver liezen aan beide kanten. De gevechten brachten echter geen verandering in barossa” en de „Tnrgut Reis” en eenige torpedohoeten den Bosphorus weer in. Do „GoOb*n” en de Bres lau”, door torpedojager begeleid, zet ten de manoeuvres in de Zwarte Zee voort. Donderdagmorgens ontwaarde de Turksche vloot aan don horiaon twee Russische rchepen en 3 torpedo- booten, die snel op den Bosphorus aanstevenden. De Zwarte Zee vloot begon de Russische schepen tenaderen. De laatste opende het geschutvuur tegen de klemo torpedobooten, die voorop gingen. Na een wederaydsohe kanonnade van een half uur zonk do Russische mynenlegger „Proeth” (5000 ton). Een andere torpedojager (1000 ton) werd zwaar beschadigd. Een kolenschip werd buitgemaakt. De Turksche vloot reddo drie offi cieren en 72 Rnssiseho matrozen, on bracht dezen als krijgsgevangenen naar Constantinopol. De Russische torpedojagers begonnen toen den te rugtocht, maar vuurden onophoudelijk. De Turkache vloot ging tot de ver volging over en kwam tot by Sebas topol, dat gebombardeerd werd. Daarop stevende de vloot naar Novorriwk en Odessa, waar 50 petroleumtanks en 14 militaire transportschepen, alsmede vele graansilo’s en het Marconistation werden beschoten, benevens den groo- ten Russischen kruiser .Sinope”, een kruiser van de vrijwillige Zwarte Zeevloot en nog 5 andere schepen. De gevangen genomen Russen gaven toe, dat ze uitgetrokken waren om in den Bosphorus mijnen te leggen, opdat de rost van de Turksche Zwarte Zeevloot niet den Bosphorus zon kun nen binnenvaren en door de Russen zou worden vernietigd. Dn I «ardanollen-forUu geboui- Ixrdeerd. FRANK FORT a./d. M., H Nov. (W.B.) Van DuiWcbv sljde. Naar uit ConstantI- nopol aan de Frf. Ztg. wordt gotnoM, opende beden, togen sonsopgnng, bet uit 0 ««hepen bestaande EngclMch-Fransobe eskader op een afstand van 15 K.M. oen iKXubardecóent op de Dardanollenforteu. Het l>oiiibardeinenl, dat door de Turksclie forten Iwantwoord word, duurde 20 naton on richtte geen schade aan. De „Hinope" in den grond gehoord BERLIJN, 8 Nov. (B. Lj De Voss. Ztg. verneemt uit Sofia, dat de Turken het groote Russische oorlogsschip H1- n o po in den grond geboord hebben. In du haven van Constantioopel. CONST ANTINOPEL, 8 Nov. Van !BOL Amsterdam K 18) Genoemde heer wae geheel i <J

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1