BRONGAS Adverteert in dit Blad. A. Brinkman Zoo „HALFWATT LAMPEN Firma C. SMITS, Schoenhanclel. POTTELBEKG DM M ïffl Alen wordt veriocblop ’t MERK Ie Miei uit hit Magazijn van J.I. Wiklijki Fibriikn ltsm lUa tam" OPGERICHT INI tictoriawater Koninklijke Marine. Wniia Mrrijiiita h l.f. ugutl n n Nuts-Spaarbank Zieken ee Znkkei Brokkenhuis SUNLIGHT HET ADRES VOH IEDKREEV een Kasregister Dienstaanbiedingen Mej. deWeiE. Alter Zöö^GedeiDpte Gracht 269 Elv: DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op hel Leven, HEEKENGKACHT 12- DEN HAAG. Dames?|gg rE< BRONGAS GoucLsche Courant a/ersfa awrera. Van hjffloninklykef/ujs der/federfanden. Advertentie» NIEUWE Ï@-UL' BOOGLAMPEN Maatschappelijk Kapitaal f 1.000060.-. FEU ILL De Drukkerij vaa Telefoon In Wearwell Hij wielen lijnul, Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. Markt 31 alle drukwerken voor den handel en voor parti culier gebruik. ADIL I Kleiweg 48. Gouda (Opgaricht 1879.) I van Bl'ommeskin s Inkt is proefondeAmdehjlt de BESTE. W. HAVENSWAAYZONEN aOBINCITEM. HAASTRECHT. Xto ij xl z eu cL o e Ie: xl merk en W I., Maaglijders. LVlati*ooN-loi*pedoinakei*| Kleermaker iMatroüh-kok Stoker 3e klasse Wie wil prachtig licht hebben? J*. KOOIJ Kz. Abonneert U op dit Blad. DEN HAAG, geeft de HOOSSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleediog. WMej.de WelS. ALTER. VERVANGENBI tide tort I ttirf lotorrijwiel. wonao z ierlijk n luj ii priji. j:- tfE GKOOT. Kleiweg 7!h GIILDA POOL’S TANDMIDDKLElf uit dt VïctoriaBron te Ober/ahnsfeint^bu r Tafeldrank De dekking der fi bet Electr.-Dr. A. Brinkman Zn., Go* DRACHEN-QUELL NATUUR BRONWATER^ AFttO 1 ai Aaat toelicht Uw Irate toee ‘gllnaterea ra Uw werk verllcbtee. PI Per kwartaal Idem franco p< Met Gelllustrec Idem franco p. Abonnementen Markt 31by DB HELFT DER SLAVERNIJ vm bet huiswerk werdt te niet gedaan, aoodra Sunlight bet bete btauea treedt. Oei vloeren, togote, muren, houtwerk en«. door on door •cho^u te maken te toallght en voordeoligate Levering WERKEN. II ILT A.DMONG Coiffeur. Oosthaven 31. Onbetwistbaar het beate en goedkoopste AGENT Prot'JlrarftJra pratia t^rkrijgbtiar. Gen. Agent voor Holland: CATALCNIÊ te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken: Jf. M. TïELOFMEeJpe Agent Ainstel-Brouwcrij, Keizerstraat Tel. 88, No. 148, Gouda. ■nart spoedig m mt nee* male r-ium. Prijscourante^ In BRUIKLEEN of TE HUUR GE VRAAGD voor do Cantina in do Psuterstccg. i ON SCHADELIJK1 CRN- HOllAND. Haarwasschen mot Ekctr. droging Aparte Salon. van allo soorten HAAR- IFLESSCHEN WORDEN OP REKENING GEHELD,DOCH BU TERUGGAAF VERCOEL 'A LITER a 15 ct.| ■’■a*’L Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee een half en een Ned. om met vermelding van Nom- mer en Prijs, voorzien vm nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd^ Zich tot de uitvoeriger' van geeerdo orders aan- I bevelend, J. C. BIJL, voothoen J. BREEBAART Ia Voed it ow Toe met de euirrr' murwe en merdr «ff-, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootato voedingswaarde Krr*- Dijtloma Par ij» IfHJO. 19w» CouJm Unlfii/lfA. Het Maagpomlor van Apotheker BOOM is het beste geneesmiddel voor maagpijn, maagkramp, zuur, hart water on slechte spijsvertering.,. Prys per doos 75 Cents. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF A Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. lijf It niet, langer, doch wendt U tot do Gczondhoidsinrirhting ^’t Oosten”, en U zult spoedig genezing vindon. Advies koste loos door bekwaam Verpleegster. Spreekuur eiken werkdag van 10 4 en van 6 8 Oudcdijk 225b. Tramlijn t». ROTTERDAM. ■ONTBTKGL.KN. Door tijdsomstandigheden te koop, «enige prachtige BONTEN en MOF FEN van groote waarde, waaronder Vossen en andere mooie soorten, voor extra lage prijzen. Proveniersstraat 19b, benedenhuis, Rotterdam (geen winkel). Te beruiken mot lijn 6. Bij tooning deser adver tentie vergoeding van reiskosten. Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een, der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voora. D. B. GR00TEND0R8T, Pen. Zitting den derden Dinsdag van ieik're maand ten huize van Mei. de Wed. A. M. BLANKEN, van den mid dag* 12-2 uur. Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR. Konnisgoring, dat'gelegenheid borinat tot het Mngnen eener vrywillige verldntoni» bij llr. M«. Zeeinnoht nis: Hy wonde zich tot JAC. KOOIJ Kz. r te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met het instal leren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergetekende mot het grootst© succos nitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. hebben in do (9* Dexc advertenilên kosten slrchu bij vooruilbeitllng 1—6 regels f 0.35, voor elke regel moer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan hot Bureau. GOUDA. 4 Nov. Ontspanningszaal voor milit» ren 5 u. nm. 10 nm. Beleefd verzoeken wy geregeld tijdig mededeel i g te mogen ontvangeBW* vergade ng< n, concerten, vermahwH heden enzo-n deze dan in .genda te vermelden. Koopt geheele of gedeelte B van Inboedels. I» ook naar bolton de «tad aan hui.- te ontbiod.n. Brieven worden vergoed. Let a. v. p. op 1TAA Ut en AflBKS; 2(i»’ Geil. Gracht, 2BH- DEN HAAG. [■I Idn gratia. IMPORTEURS GEBB. SIEWDL Amsterdam zijn do fcrara on amtlkmiiwtr, staan onder voortdurende scheikundige contrólo en worden sinds 18’J-t door Noderlandscha. Tandartsen en doctoren aanbevolen. 'heiuiwlie Fabriek L. POOL A’ Zonen, ^uisterdani. Wereldtentoonstelling OENT 1913. Bulten mededinging, Lid der Jury. Commissarissen: Mr. M. M. .HCI1IM v./d. LOEFF,’ (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P.IL J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Hoer Directeur: Mr. J. W. KONING. MT* De Maatschappij sluit alle soorten Levensve. zekering togen Inge prertiién. Vrijgevige voor waarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: «J. 49MC/IR «ff, ffarm te en C’. «.fFFffffff, te tioueta. minimum-leeftijd21 jaar. J maximum-loeft. 29 jaar. minimum-looftijd 21 jaai. •l maxjmum-leeft. 28 jaar. I minimum-leeftijd 19 jaar, r maximum-leeft. 25 jaar. (indien reeds zoor vol doende kunnende stoken, maximumleeftijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op een leeftijd van[/16 tot on mot 20 jaar immer de gelegenheid is opongesteld om bij do Zeemacht in dienst to treden als lichtmatroos of matroos 3o klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (hot zonden van een brief kaart ia voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Heldor). 50 19) f 1 n toch hebt ge van een troon, die ik vroeg zij toen plotselinj l'e» troon der s< «•en onbedwingbare niai woordde hij snel. I barones, dat ge u op lu dit geval zou ba ijdelheid zijn. En' zooal waarde voor de macht dat men weet lioe ver Mo moet men öbk. de eigen persoonlijkheid k< bewustzijn te kunnen 1 noofüg hebben om met zoend te zijn. Elvira begreep deze heel, maar toch luister holen belangstelling. I «prak kracht kracht te indruk op haar. K vast karakter juist het die twee had z vmg gemist, en door de mannen, die zij ken lijk in haar oogen. Mijnheer Von Kflmme genover haar aan tafel W Toen het aftrede Êertling als Ministe de Staatscourant was als verklaring van bladen vermeld, vii Bertling heenging, uiterst moeilijke omst in ons land verkei groote parlementaire hoofd van het Depart cien noodig achtte, feld aan het hoofd een eerste kracht n( niet te verwonderen, deze portefeuille w< Al is het oorlogsge\ land gespaard gebl I sinds drie Augustui weer onder de wapem I aan de achtergeblevi wekelijks uitkeering j voor requisities zijn taald, kortom ann o enorme eischen gest f 1915 zal on zo vlotte I over de tweemaal vi I 'gestegen, welke de I gewoon crediet toesi m zullen de oorlogslas I van de 250 millioen Tieub zal tot taak Mking van deze sc J Dit kan op twee ma M le. door een leening op langen termijn l mogensafstand in ee. f mendo artikelen in de I in do afleveringen J November heeft Dr voorstander van het getoond. Wij hopenl van het geheele volk staan. In de groote bla dagen het gericht c dat minister Treub de oorlogskosten wil gezegd W y kun bezwaarly k ge mens, hoe de Minis ook zou uitschryven, dwongen, het onvei zal zijn, dat voor re het Staatsbod^ lioenen wer Dr. Bos berekent i 1) Zie Vragen des T Wij zouden die iniec schon I ____i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3