II! lan&Zra H I ffl Ti SMITS, ihaniel. Hl’ ll Jl l! IES VOOR REEN. De Oorlog. Aan het Westelijk Front. Donderdag Si November 1914. behalve Zon en IMP EN Telefoon Interc. 82. FELILLÜIO^, Elvira. S. i kwerken lel en voer porti- kt 31 ig w ut nor- ukkerij Feestdagen. p rïjs~dïrAifvÉiitent'iTiö Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. MAY ZONEN 63e Jnnrgnng. XTi®’\x’Txrs- ezx -^.cL’vex'tezx'tïelolsLcL voox G-otjucLsl ezx Oxxxs’txslcozx- Verscliijnt dagelijks lie dekking der oorlogslasten. iiy 12632. 18. Gouda Telefoon Interc. 82. D. V. win vroeg Hgen persoonlijkheid kennen om het xelf- (Wordt Tarvolgd.) -QUELL ONWATERI 11.(D liovcn Ramscnpollo weder, wnnr de Duitschers een aantal van hun gewon den achterlieten. Ik 1 vervolgde nen, liefhebben wil ver- f 1 25 1.50 1.50 1.90 hewuRtzijn te kunnen bezitten, dat om met ons leven keeron getroffen wei Belgische soldaat gei' Al dien tijd hielde^ stil* on beantwoorddei ment niet. Ill UO ni/U’l T> .7) V.WVMWM de openbare gebouwen verscheiden' Ik >>egrijp 11d<> Amerikaan schat hel gold X)in macht uit te oefenen, «ij zeggen. (loói antwoord gevonden. 19) I 1 n toch hebt ge straks gesproken van po® troon, die ik mot recht inneem? vroeg zij toen plotseling. ben troon der schoonheid, die ook onbedwingbare macht uitoefent, ant woordde hij snel. Beken maar geroot, barones, dat ge u op dien troon gevoelt! lu dit geval zou beeoheidenheid juist ijdelheid zijn. En' zooals de eerste voor waarde voor de macht van het geld ia, dat men weet hoe ver die macht strekt, MO moet men obk. de macht van zijn De Duitschers in Frankrijk en België. PARIJS, 4 Nov. Van Franscho zijde. - In het middag-communiquo wordt het volgende gezegd Op onzen linkervleugel is de toestand sedert gisteren onveranderd. De vijand heeft zich op den rechter Yser-oever hebben Lombaert- hiitschers bezetten oever, dan Michenim, deuwpoort. DEN OP REKENING. TERUGGAAFVERCOtt A 15 CT. gezegdge bobt hot juiste I Ivlra verheugde zich er over, dat de verstandige mlllionnair haar oordeel juist vond, en terwijl zij de tafel overzag in de wel gefriseerde hoofden der ander *n hoeren vergeleek mei dat van haar tafel buurman, dacht fce: Die Amerikaan is jelui allen to slim af en ze kwam lot het besluit: Dit Is nu eons een origineel man. Van t—5 gewone regels met bewijsnummer(0.45 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen wurden deie tegen twee bankend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.36 bij vooruit- lietalingelke regel meer fi ets. Reclames f 0 Ï5 per regel. Groote letters en runden naar* plaatsruimte. gszaal voor militsf 10 nm. uw ij geregeld tijd'H gen ontvangeBvy Korten, vermahOB leze dan in •n*’ en. Dat vraagt het landsbelang en van minister Treub mag ieder hopen, dat hij die oplossing dor finantieele moei lijkheden zal brengen. wereld dn der het ju nlng moet neen ziel bevredigt, noodig heeft om - een xM. wier streven geen l op ’t MERK te Ma AOAZIJN VAN J ’CITEM. o THEEËN word, verd in verzegelde van vijf, twee M i üf en een Ned. OM 1 rmelding van Nom- Prijs, voorzien van staand Merk, vol- o Wet gedeponeerd^ i tot de uitvoeri^R jeeerdo orders aan- nd, r. C. BIJL, IEEBAART U Aan het Ooztelijk Front. In Polen en Galiciö. WEENEN, 4 Nov. (Officieel.) Do bewegingen van onze troepen in Rus- dsch-Pden z(jn gisteren niet door den vqand gestoord. Een onzer leger korpsen heeft uit de gevechten bij Lyda Gora, 20 officieren en 2200 man schappen als krijgsgevangenen mede genomen. Op het Galicischo front hebbdn zich bij Podbuz, ten zuiden van Sambor, meer dan 200 Russen overgegeven en hedenochtend bij Jaroslaw 300 Russen. De plaatsvervangende’chef van den genoralen staf, generaal-majoor VON HOEFER. GOIDSCHE (OIRAVE PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31by onze Agenten Het prachtige „Rgalauranl I xccl.i'te” was gelegen In ren der aehoonate en drukBtc straten der residentie. De vaak wa» indertijd .met de grootste weelde In- gorlcht, fimr steeds 'na verloop van eea jaar abt 'mislukt opgeheven. „Gebrek aan bedrijfskapitaal" luidde de formule, waar mee de dagbladen djt einde aankondig-lt n van 'deze aanvankelijk zoo veel belovende onderneming. De hypotheekhouder? namen gezamenlijk het, gebouw over, de levermi- ciers trachtten van .hun leverantie zoo veel mogelijk terug te krijgen. <u nli"u wat niet spijkervaat was, bleef over om getuigenis te geven van de pracht, (is vroeger in „Excelsior" te bewonderen was. Ken deel van de verdieping gelijk vloer» werd als .bie/kelder verhuurd, e.-n ander deel werd inkleinere werkplaat» verdeeld en de Iwvenverdicplngen werden cxnan A Zn., Go» d r^nn, is niet éón lood of gewond, it de Bolgon zich hot bombarde- De Duitschers maakten daaruit blijkbaar de gevolgtrekking, dat Veurne en zijn omgeving ontruimd was, on verminderden hun artillerie vuur. Zij gingen over tot oen infan terie-aan val. De Belgen waren echter gereed. Een battery,1 die Veurne tegen het eindo van het bombardement bereikte, word in gedeelten naar het front gezonden, opdat haar komst aan de aandacht van den vijand mocht ontsnappen. In de vooruitgeschoven loopgraven ton westen van Veurne wachtte do Bel gische infanterie met geladen geweren, goed verborgen voor de Duitschers. In dichte formatie begonnen de Duitschers don aanval. De Belgen lieten hun komen tot óp een afstand van ongbveor 1400 meter van hun loopgraven, Voor zy hun geschut in werking brachten. Het was och volkomen verrassing voor den oprukkenden vijand en zyn aanvalscolonnos werden als rijp graan weggemaaid door den hagel van gra naatkartetsen. Do Duitschers begonnen te wankelen, hun slagorde werd ver broken. Zij gingen op do vlucht on trachtten zich in ondiope sloten tegen het vuur te dekkon, Maar de Belgische granaten bereikten hen toch on do dood had hol gedurende oen half uur druk om den oogst van slachtoffers binnen te halen. Als resultaat van het gevocht van dien dag bezetten do Belgen heeft zich op den rechter Yser-oever teruggetrokken. Wij li zyde genomen. De Di niet meer don linker Yser-oever, dan alleen een brughoofd bij tusschen Dixmuiden on Ni Zij hebben behalve hun gevangenen en gewonden ook belangrijk krijgs- materiaal achtergelaten, waaronder in den moorassigen bodem verzonken stukken artillerie. Op de Leie wordt de stryd met afwisselend voor- en achterwaarts gaan voortgezot, doch in het algemeen hebben de troepen der geallieerden merkbare vordering*!* gemaakt. In de streek hisschen Arras (Atrecht) en do Oiso zijn wij vooruit gegaan, gelyls ten Oosten van t^neanoy- en-Santosso tot aan de hoogte by* Par villier». In het centrum is de aanval der Duitschers, die zich op den rechter Aisne-oever had ontwikkeld, in de omstreken van Vailly, en die ons giste ren de eerste hellingen ten Notrden van Vailly en van Chavonne deden prijsgeven, opgehouden en hoeft oen tegenaanval van onze troepen plaats gehad, waarbij wy een gedeelte van het verloren terrein herwonnen. Hevig kanonvuur en levendige aanvallen dof Duitschers op do hoogten van Chemin- des-Dames en rondom Reims, zijn afgeslagen. Bombardement van Veurne. LONDEN, 3 Nov. Van Engel- sche zijde. - De' correspondent van de Daily Chronicle Donohoe seint uit Noord-Frankrijk, dat Veurne gisteren door de Duitschers aan een hevig bombardement werd blootgesteld. Ge durende twee uren werden bommen in de stad geworpen, maar ofschoon noodig hebbem Mead u. zjjn. Elvira begreep deze woorden niet ge- hM, maar toch luisterde zij met onver holen lielangetc'lling. Uit zijn woorden «prak kracht kracht! en dat maak te indruk op haar. Kracht eu een vast karakter juist nn wist sij *tet - die twee had zij in haar omge- ving gemist, en door dit gebrek waren de mannen, die «ij kende, zoo verachte lijk in haar oogen. Mijnheer Von Kflmmel. die schuin te genover haar aan tafel zat en haar voort kent; dan wordt de wil van één msn grooi en verheven, daardoor buigen de gewone etervelingenurisjcbi-jn met haat in het hart, maar'altijd zeker met bi'wustzijn van hun eigen onmacht. In dit zei de man zonder de minsie opwinding, zonder een spier in het ge laat te vertrekken, en dit versterkte juist den indruk zijner woorden, want kon bemerken, dat hij werkelijk „de ijdelheid" verheven was. Als wij... niet kunnen liefhebben... ierhaalde Elvira in haar gedachten ver diept. Ja want wie liefheeft, liegint met zipbzelven vrijwillig ondergeschikt te maken. Dat Ijegrijp ik, lispelde zij <n alsof zij haar onliedwingbaren trots tot uitdrukking wilde brengen, kneep zij haar in de band samen tot een bal. Daarin zou- nxm ook dglgverklering kunnen vinden, waarom het ^Wnerikaan- nche volk op verschillend gebied de meer dere ia van het dweepende Duitsche volk. Op welk gebied? Nu, vooral in de waardeering en behandeling van geld. Wij zijn mear p’-ac- tUch, meer nuchter en vrij, ons geld... rolt meer. Wij winnen of verliezen e«n vermogen met meer kalmte. In tegenst-d- ling met uw vaderland zal men In Ame rika nauwelijks iemand vinden, die hst slechts wanneer de triomf een I g<Hd veracht, en ook nauwelijks iemand, die een gehele wereld I hij wlen de liefde tot het geld zoó fana- de vb :g-!e*i uit te slaan. I Hek ia geworden, dat men van g^righuid, grenzen vrekkigheid kan spraken. dat bij een leening voor 30 jaar, jaar lijks voorzien zou moeten worden iiï'een uitgave van ruim 16 m i 11 i o e n. Hoe zullen deze millioenen dan ge vonden moeten worden? Natuurlijk door nieuwe belasting of door verzwa ring van bestaande. (De nieuwe be lastingen zullen bijna zeker verhoogde aceijnsen en verhoogde invoerrechten zyn.) e Jarenlang zul dan de groote massa de naweeën van den krijg hebben te dragen. Er zijn andere, even schadelyke ge volgen. Als onze Staatsbegrooting met zoo’n bedrag per jaar wordt belast, zal voor lange jaren alle sociale hervorming"' van do baan zijn. Met het argumenter is geen geld, gal elke poging om de sociale mis standen te verbeteren door middel van de wetgeving worden teruggewozen. Van beëindiging Van den school strijd zal niets komen, want voor de uitvoering der voorstellen, die de Ver- zoenings Commissie zal indienen zal geen geld zyn. Van de zoo dringend noodigo ver betering van de onderwijzerssalarissen, zoowel bij het openbaar als het mid delbaar onderwijs, zal moeten worden afgezieS, want de oorlogsloening slokt alles opi Elke lotsverbetering voor het min dere personeel zal worden tegenge houden, omdM het (geld ontbreekt. En erger nog. Het vakonderwijs, dat onze jongelieden zoo brood noodig zullen hebben om na het sluiten van den vrede een goed betaalde betrek king te verkrijgen, zal in zijn groei worden belemmerd. Aan al deze gevolgen, die zoowel door D r. Bos in zyn genoemde artikelen als door het Kamerlid voor Hoorn in een zeer lezenswaardige brochure 2) voor oogen worden gesteld, valt niet te ontkomen, als de dekking der lasten gezocht wordt in een oor- logsleening. wij zouden het toejuichen wanneer de regeering zich verklaarde voor het *plan van D r. Bos, waar deze warm bepleit, dat wij het moeten aan durven de oorlogslasten in eens af te doen. Wij hooren de tegenwerping al daardoor zou men handel en nijverheid beletten weer op te bloeien na den oorlog. Zou men dan meenen, dat niet pre cies hetzelfde gold, als men het gold door middol van leening vindt Zoo’n leening zou geheel in ons land ge plaatst moot en worden. Allo staten van Europa zuilen in eigen land zoo veel geld behoeven tot horstel der geleden schade, dat wij zelve de leening moeten opbrengen. Als men dan be denkt, welke nadeelen zoo’n lee ning met lich brengt begrijpt men, dat een zoo bekend in dustrieel als de heer D. W. STORK van Hengelo geheel aan de zijde litaat van hen, die een vermogensafstand bepleiten. Waarom dit te meer billijk is? Wij geven het wqprd aan den heer Stork nMen kan gerqat zeggen, dat in het algemeen h«t belang bij hot behoud van don Vrede bij alle be- zittenden groot is en dat zij een belangrijke premie hadden willen betalen, wanneer zij bij den aan vang van den porlog zekerheid hadden kunnen lïprkrijgen, dat ons land er buiten zou blijven. ■tyelnu dio’ premie logge de Staat hun achterna op, uit een billijk- heidsoogpunt is daartegen niets in te brengen.” De heer Stork zegt in zijn betoog van de bezitters „Alle vermogenden, die het hart op de rechte plaats hebben en die niet al te spoedig vergeten zyn ,de angstige oogenblikken in ’t begin van don oor log doorleefd, zullen met liefde do hun op te leggen schatting op het altaar des Vaderlands offeren.” Waar uit zoo verschillende kring het betoog voor een vermogensafstand klinktdr. Bos (Vryz.-Dem.), de Jong (L.-U.), Stork (V. L.), het Centrum en het Huisgezin (Katholiek), zal de re geering niet aarzelen dien weg in te slaan, temeer als de volksdrang haar steunt Het doel van ons betoog is dan ook onze lezers op te wekken de regeering te doen zien, dat in aller hart leeft, wat dr. Bos Èoo krachtig zegt; „Men durve het aan, de oorlogs lasten in eens te delgen.” 2) Deze brochure: getiteld: „Hoe betalea wij onze Oorlogslasten”, is uitQi gegeveX bij den heer Brusse te Rot terdam \n overal verkrijgbaar. Wy bevelen mwr ten zeerste aan 1 durend in het oog had gehouden, schudde nu geërgerd het kale hoofd. Wat doet de barones toch! fluisterle hij zijn buurvrouw, de kokette gravin Gijppen, toe. Om haar aanbidders te plagen, laat sij sich door dien Amerikaan «an tafel geleiden maar nu gaat zij stellig toch te ver. Hoe bedoelt ge dat vroeg de gravjg. Wel, zij «lelt zieh blöot aan de ver denking. dat *jj naar de hand van dien rijken Amerikaanuchcn burger hengelt. Hahsf En wie zegt u, dat rij wer kelijk Ach kom Onzin! antwoordde de anders xoo boosaardige lasteraar thans heftig, en «jn gwtachtlg gelaat werd Hen- ker. Zij denkt daar niet aan. Ik ken haar te goed, Neen, zij 1» toch verhoren Innen zulke gemeeoe bedoelingen. De gravin keerde ach van hem alom met haar anderen tafelbuur een gesprek aan te knoopen. Bij uitsondering vond rij1 BOimnel dezen avond vervelend. In-hoef u niet te zeggen, barones, Srfoward. - dat er vaordsge- die de wereld en de menschen niet jUchta één saak is. die nun verschaft, en j*it is de 91 tueneeben bebecrachen. <»n- ik brengen. En die gcncogiloe- niet voortkomen uit ijdelheid de triomf een u ereld ingojlcht tot woningen. De eerste verdie- iichtffl*, het frtmtete gedeelte van het vroe gere restaurant „ExcolHlor", was in ge bruik genomen door den Aiuerikaansclicii millionnair, mr. Ba lp Snoward, toen hij H-nige weken geledenlich In de resi dentie kwam vestigen, zoo onverwacht of hij uit den hemel kwam vallen. In de haast had hij geen passender lokalen voor zijn kantoren gevonden. env wat kwam hi t hij hqm non op die paar vduizend mark, lie hij nu mwr moest betalen aan huur penningen? Voor andoren zou bet lot van de onder neming. die vróoger in dit gebouw gt- vestlgd was, misschien als een waar- sehuwlng of als >‘en ongelukkig voortre ken gegolden hebben; doch de Amerikgsn wfts niet hijgeloovlg. Nu zagen de fraai lieflchllderde plafonds in hun vergulde lijsten neder op <j«n paar dozijn schrijftafel», waaraan bedrij vige kantoorklerken htjn pennen lieten krassen op dikke kantoorboeken de kostljare behangsels, die oen Akorten tijd f het gerinkel van glazen, het kn^lk-n van champagnekurkra en de vroolijke gesp rek ken der bezoeker» hadden weerkaatst, hoorden nu don ganschcn dag niet» dan ornstigo woorden, die bij de koortachtigo Iwdrljvighcld der- zaak pasten. 1 C Toen het aftreden van den heer Éertling als Minister van,Financiën in do Staatscourant was vermeld, kon men nis verklaring van dit aftreden in de bladen vermeld, vinden, dat de heer Bertling heenging, omdat hij in de uiterst moeilijke omstandigheden, waar in ons land verkeert, een man met groote parlementaire ervaring aan het hoofd van het Departement van Finan ciën noodig achtte. Er was ongetwy- fold aan het hoofd van dit ministerie eon eerste kracht noodig en het is dus niet te verwonderen, dat de heer Treub deze portefeuille word toevertrouwd. Al is het oorlogsgeweld gelukkig ons land gespaard gebleven, wij hebben sinds drie Augustus militie en land weer onder de wapenen moeten houden, aan de achtergebleven gezinnen moet wekelijks nitkeering worden gedaan, voor reqnisitiea zijn tonnen gouds be taald, kortom aan onze schatkist zijn enorme eischen gesteld. Met Januari 1915 zal onze vlottende schuld verre over de tweemaal vijftig millioen zijn gestegen, welke de Kamer als buiten gewoon crediet toestond en in totaal zullen de oorlogslasten wel niet ver van d« 250 millioen blijven. Minister Tieub zal tot taak hebben voor de dekking van deze som te zorgen. Dit kan op twee manieren geschieden le. door een leening van 250 millioen op langen termijn2e. door een ver- mogensafstand in eens. In zijn uitne mende artikelen in de Vragen des Tijds in de afleveringen van October en November heeft Dr. Bos zich warm voorstander van het laatste denkbeeld getoond. Wij hopenl van harte, dat daarbij bet geheele volk aanzijn zyde zal staan. In de groote bladen heeft dezer dagen hetMjericht de ronde gedaan, dat minister Treub door een leening de oorlogskosten wil dekken. Ronduit gezegdWij kunnen dit zeer bezwaarlik ge Lo oven. Im mers, hoe de Minister deze leening ook zou uitschrijven, vrijwillig of ge dwongen, het onvermijdelijk gevolg zal zijn, dat voor rente en aflossing, het Staatsbudget met mil- iioenen werd belast. Dr. Bos berekent in zyn artikel, 1) 1) Zie Vragen des Tijds Novemberafl. Wij zouden die in ieders handen wen- schen icht 1879.) dagelijks aangenomen* aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1