it Bid. I SEN '8 T W ffl Mtp’tMERKteleUti Uaoazij» va» IWAAYZONKN NCHEM. I mne. I I* No. 12623. De Oorlog. Vrjjdag 6 November 1914. behalve Zou- Feestdagen. en Telefoon Interc. 82. FEUILLETON, Elvira. estein's Inkt Uitgevers A. BRUiKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. 53e Jaargang. ^Tieu.ws- ean. voor GtovlqLsl ezx OxxxstxeZbEezx. Verschijnt dagelijks ngaan eener vrrjwijj* 8 I f i een allen (Wordt vervolgd ON SCHAL RN- HOLLA". Enge- bczot duw de PETROGRAD, 5 Nov. - Van Rus sische zyde. In het communiqué van voor- had- naar ®nden van een brid- 38 van aannemingder 50 Uit het Oosten. Het Iximliarihniwnt van Talngtau. NEW-YORK, S Nov. Uit Tokio wordt man inderdaad «wr onderhoudend zijn geliefd Argentinië. Dat de vijf noten, die de baron zou blijven, groeiden tot >hmi kwartier, «>n nog ger och, wat was daaraan gelegen f En toen di’ baron eindelijk do dour, ach- K.G., het bier is evenmin duurder ge worden en het vleesch is zelfs ieta goedkooper geworden. nimnm leeftijd 21 ju iximum-leeft 29 >Ze THEEËN worde» leverd in verzegelde os van vijf, twee half en een Ned. zermelding van No®* en Prijs, voorzien W nstaand Merk, voF de Wet gedeponeerd, ch tot de uitvoerig geeerde order» att* lend, J. C. BIJL, RREEBAART U PRIJS DERADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van f— 5 regels f0.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer 6 et». Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen wórden Markt 31, bij onze Agenten lingszaal voor miiitw- i. 10 nm. Róunio 8 uur TO- udsche Militairen 0r De toestand in Brugge. AARDENBURG, 5 Nov. Het Duitsche legerbestuur in Brugge eischte voor 6 November 70.000 K.G. vleesch van de bevolking. Vele Belgen uit de om streken van Brugge trachten hun vee in veiligheid te brengen op Hollandsch grondgebiedzoodat hier en in Sluis weer een massa vee aankomt, dat voor spotprijzen wordt verkocht. Het aantal vluchtelingen neemt weder toe, Iedere kar voert weer tal van men- schen uit Brugge aan, die deels hier big ven, deels verder trekken. nimum-leoflijdaijait iximum-leeft. 28 jw nimum-leeftijd 19 ia, iximura-leaft. 25 dion reeds zeer .o|- snde kunnende stol». ximum-leeftijd29j^ n met 20 jaar ima« 1 dienst te tr.don ik (ilimSfl IE (I) IIBVI. Onze Gentse he correspondent seint uit Sa« van Gent De bruggen waarover de Duitschers re kenden terug te trekken en welke zij ver volgens in de lucht zouden laten sprin gen, worden met buitengewone gestreng heid bewaakt. Niemand mag deze bruggen naderen. Ook is men beducht dat Je bond- genooten bij gebrek aan deze bruggen het kanaal van Brugge zullen overtrekken, door een schipbrug te vervaardigen. Daar om heeft men de schippers van alle aan wezige schuiten genoodzaakt in de dok ken te gaan liggen, en gedurende den geheelen dag van heden en gisteren zag imm een onafgebroken défilé van schepen door de kanalen. De bruggen moesten dan ook voortdurend In de hoogte blij ven, zoodat het verkeer in de straten welke op het kanaal uitkomen onderbro ken is. de vier soldaten gearresteerd. Zij werden eergisteren voor den krijgsraad van Gent gevoerd en alle vier ter dood veroor- deeld. De toestand in Luik. Men schrijft uit Gulpen aan hot Vad. Inwoners uit Luik, die oorspronke lijk, na de bezetting der stad, gevlucht waren, doch weer derwaarts gingen' om den staat van hun huis op te nemen, keerden hier terug. Zij ver telden dat in Luik geen brood te kra gen is, wel andere levensmiddelen. Vrijdag was bij de meeste bakkers voor het laatst brood te koop. De menschen vochten er om. Het gedrang was zoo groot, dat verscheidene ge kwetst werden. Van Dinsdag af is slechts aan het stadhuis brood ver krijgbaar. Men moet zyn trouwboekje meebrengen daar er slechts een kwart kilo per hoofd wordt uitgereikt. Ook 1 Dp Jflrijko Antorbcekten die vroeger de prachtige spiegels hadden versierd of vaat- gebouden, stonden er nu met leege han den bij en dienden het barbaarsche schrij- ywsvolk tot hoed- of kleerenhanger, waut in de haast waarmee de Amerikaanschc bankier zich hier had gevestigd, was geen tijd over geweest om alles doelmatiger in te lichten. De schrijftafels, die naar ver- »cho verf riekten, stonden daar nog, zoo- “ge •I» de schrijnwerker ze sdjeen neergezet te hebben. Kaarten, tabellen met de uren van vertrek en aankomst der treinen en do dagelijk ache koeralijaten, hingen *»n spijkers, die moorddadig het fraaie be hangsel doorhoorden. Aan de gelakte pa- neelen in hun vergulde lijsten zag men menige leelijke inktvlek. Uit de groote zaal voerde een ruime gang achteruit naar het schrijfvertrek van den chef. Deze gang diende als waont- kanter voor de menigte van menschen, die ror. Snoward in hoogst eigen persoon wenschten te spreken. Doch niet iedereen zag zijn verlangen bevredigd, niet voor iedereen opende de m deftige livrei gestokt deurwachter do zorgvuldig bewaakte vleugeldeuren van Aan het Westelijk Front. Duitsche bommen boven Engeland uitgeworpen. Volgens een telegram in de Kölni- sche Zeitung heeft een Duitsch vliege nier behoorende tot de in Noord- Frankrijk staande troepen, na een vlocht over het Kanaal, ten Noorden van Dover twee bommen uitgeworpen, waarna hij ongedeerd in Frankrijk terugkeerde Zijn tocht had 6l/a uur geduurd. De Duitschers in België. De positie te Dixmuiden. Sinds Dinsdag houden de Bondge- nootèn, volgens een Times-correspon- dent, Dixmuiden sterker dan ooit bezet. De Duitschers zyn er driemaal geweest en even dikwyls weer verdreven. Tot Vrijdag waren de van het front geroomd, dat hij nog gaarne een» cun particulter l»e»ock van hum ontving. Daar om wilde Eiluricb- hum uitnoodigen voor liedunavond, alleen in den familiekring. En. waunoer kou hij hem beter treffen dan in de uren, dat hij in zijn kantoer te spreken was Dus moest hij maar zeggen, of hij het aannam. Ja, idle- rich wist ai» man van zaken zwr goed, dal tijd geld is als commisaaris van toe zicht bij de l>au<lHl>auk was hij ducht’g betrokken in verschillend» moeilijke beurs- operatiën. Al was het dus alleen maar uit beleefdheid, hij moest den Amerikaan natuurlijk naar dit en dal uit zijn zaken vragen. En ten slotte sprak de praktische over mi- aan* lan* f 1.25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. De Duitschers in België en F r a n k r ij k. PARIJS, 5 Nov. Van Fransche zijde. In het middag-communiqué wordt gezegd Op onzen linkervleugel liebben de troepen der geallieerden geringe vor deringen gemaakt ten Oosten van Nieuwpoort, op den rechter Yser-oever. Vanaf Dixmuiden tot aan de Leie hebben de aanvallen der Duitschers zich gisteren hernieuwd, ofschoon met minder kracht, op verscheidene pun ten. Vooral wat de actie der infanterie betreft, zyn de Fransch-Engelsche troepen nergens teruggeweken. Onze tot het offensief overgegaan zijnde, hebben in ’verscheidene rich tingen merkbare vorderingen gemaakt. In de omstreken van Roye hebben wij de bezetting van Quepnoy-en-Santerre gehandhaafd, en zyn wij in de richting van Audechy merkbaar vooruitgeko men. Op het centrum valt tusschen de Oise en de Moezel een toenemende levendigheid der Duitschers op te merken, vooral bij de artillerie. De aanvallen op verschillende pun ten van ons front zijn per slot Van rekening^ na een strijd, die den ge- heelen dag duurde, afgeslagen. zijn de posten, bij bruggen b.v. aan merkelijk verminderd. Uit goede bron verneem ik nog, dat Beiersche landstormsoldaten weiger den naar het slagveld te gaan, voor gevende dat zij voor étappe- en be wakingsdiensten bestemd zijn. Daarna hebben zes man zich doodgeschoten, ten einde detacheering naar het slag veld te voorkomen. Honderd soldaten zouden geboeid voor den krygsraad zijn gébracht. Vorder zogt men, dat een Beiefsch hoofdofficier in Luik geweest is, en dat deze beslist heeft, dat de betrokken landstormsoldaten niet ver plicht waren naar het slagveld te gaan VLISSINGEN. In Antwerpen is het nog steeds zeer rustig. De prijzen der levensmiddelen zijn weinig of in het geheel niet gestegen. Do prijs der boter bedraagt nog steeds fr. 2 per heer wa», als men niet van tijd tot tijd eenige opmerkingen bad gehoord over beurskoersen en marktprijzen, gewizscld ituraeben luuidetevrienden, die elkaar hier aan trollen. Een kuustunaar, die stof zocht voor karakterMtddiën, zou die hier in overvloed hebben kunnen vinden. Reed* de manier, waarop de verschillende He den het heiligdom van den inillionnair hinnentraden, had een kunstenaar een dankbaar onderwerp Schuchter en mot ingehouden styie< ais moest zij zij voor oen koning verschijnen, trippelde daar een ambtenaars weduwe n^ar binnen, nadat zij den deurwachter mei treffende redenen had weten te overtuigen, dal zij met den machtigen geldvorst lets te be spreken had, waarvan haar geheela toe komst afhing. En dat was ook zoo, want als haar geld verloren ging, dat zij Her wilde beleggen, dan zou zij voortaan ge brek moeten lijden met haar kleine wek duwenponsioen. Daarentegen trad de lieer Von Blumenschein mirt haastige schreden binnen, als een koopman voor wien tijd ook geld is. Hij had een wagenvracht voorstellen en aanvragen over g&idzaken in het hoofd. Welgemanierd als i«n man van opvoeding, maar in een span ning, die hij ffiet geheel achter hel mas ker der koele voornaamheid kon verber gen, trad haron Von Ellerich het kabinet van den Amerikaan binnen. Hij kwam „zoo in het voorbijgaan oven aanwippen.” Wat wilde hij eiginilijk? éh, ja, juist, dat was het Na de soirée had Elvira zooveel origineel* in mr. Snoward ECHT, tbouw 7’/j ”ar nd, afd. Haastrec^ Cannegieter. lia 7'/, uur- reen. ikenwij gonigeH mogen ontvaogéé*". oncerten, vermaWp i dez® dan i® clden. inkman A Zn., Te Melle en Quadrecht hdbben tal van personen hun woningen verlaten cn zijn naar elders vertrokken, daar het aantal lijken van Duitsche soldaten zoo groot is, •lat de gezondheidstoestand ernstig be dreigd werd, terwijl zij ook weigeren om langer de lijken der Duitschers te begra- yen, voor welk de burgerbevolking door deze militaire autoriteiten gerequireerd wordt. In de omstreken van dezelfde plaatsen zag ik Duitschers bezig met het inpakken van vaten wijn en van werpen, welke zij uit de kasteelen den weggenomen, teneinde deze Duitschland te voeren. terugkeerende Duitschers vast over tuigd, dat Dixmuiden nog in bun handen was en dat hun voorhoede de Bondgenooten tot in Frankrijk op de hielen zat. Deze meening ontstond, omdat sinds Dinsdagavond geen artil- loriegevecbten aldaar geleverd werden, maar de Bondgenooten waren daarom niet werkeloos. Woensdag lieten zij de Yser-streek ondorloopen op de plaats waar de Duitschers een overgang tus schen Dixmuiden en Nieuwpoort had den geforceerd. Langs de kust opereeren de Bond genooten eeni^o K.M’ van Ostende en boven Dixmuiden nabij Leke. Sedert Vrijdag namen weer Britsche marine- kanonnen deel aan den stryd. Een zwaar gevecht is gaande in de boschtige streek langs den spoorweg tusschen Yperen en Rousselaere, waar de Duitschers zich met aardwerken en achter gevelde boomen verschanst hebben. Nabij Zonnebeeke en Paschen- daele zijn de bosschen zeer dicht. Ge wapende treinen nit Yperen vielen de borstweringen aan. Verder wordt er hevig gevochten nabij Poelcapelle, een gehucht bij Lan- gemarek, aan den weg van Brugge naar Yperen. De Duitschers versterken zich meer en meer tusschen Ostende en Knocke. Alle teekenen wijzen er op, dat de toe stand der Duitscheri tusschen Ostende en Nieuwpoort ongdnstig is. Een andere Times-correspondent meldtDe Duitschers trekken voort durend, doch zeer langzaam terug van Dixmuiden naar Ostende. Er gaan geruchten, dat Ostende ontruimd zou zijn, maar 3 Nov. was dit nog in hun handen. Vluchtelingen. VLISSINGEN. Van hieruit ver trekken massa’s vluchtelingen naar Engeland met raailbooton van de Mij. Zeeland. Groote karavanen trokken door de stad. Ook vluchtelingen uit noordelyker plaatsen zelfs uit Rot terdam komen hier door op weg naar Engeland. Aan het Oostelijk Front In Polen en Galicië. WEENEN, 5 Nov. - Van offioieele zijde. Ook gisteren hadden de krijgs verrichtingen op het Zuidelijke oor- logstooneel volgens het vastgesteld plan, en volkomen ongestoord plaats. Te midden van de Wieloko-monding wierpen onze troepen don vjjand, die 4 de kamer, waar de inillionnair als inachtige afgod troonde. De financieele wereld was hier verte genwoordigd in al haar rangen, van den bankier lot den beunhaas, die speculeert op de koersverschillen van één dag, maar men zag er ook de uniformen van officieren en daarnevens de kleeding der vrouwen, van de ruischende zijden japon der aris- tocr&tische dame, tot den eenvoudlgen om slagdoek der straatvenster, die haar spaar penningen v wilde beleggen. De aanlokken de prospectussen van dr. Snoward, die in alle couranten prijkten en. die onder i «teund werden door geschikte mededeelin- gen, onder de rubriek .JJandelsnicuws” van omgekochte dagbladen, oefenden op klassen der bevolking een looverach- aantrekkingskracht uit. De hoogge plaatste ambtenaar, die den bruidschat zij ner dochter wilde vergrooten, de gehuwde i dame, die haar speldengeld trachtte te vermeerderen, de dienstbode, die de vruch ten van haar jaren langen arlieid winst gevend wilde maken, - zij allen kwa men en mengden zich onder de kooplie den en lieursagenten. Doch zij allen acht ten het ook noodzakelijk, zich tot den geldman in eigen persoon te wenden en zij waren onuitputtelijk in bet verzinnen van voorwendsels, wanneer de strenge deurwachter hen naar het loket van den kasljeambte verwees. Niet, dat iemand van hen wantrouwen koester* o <F helder 'nangetoonde redenen voor de re- kor te verwachten winst op de Argon- Te Mariakerke bobben zich vier Duit- scho soldaten in een afgelegen huis ver voegd, hetwelk bewoond wordt door een ouden man. Zij eischten dat deze hun vijf honderd francs zou ter band stellen; de grijsaard kon echter maar 200 francs bij eenbrengen. De Duitschers vertrokken hierop met de bedreiging dat zij den vol genden dag zouden terugkomen. De grijs aard stelde onndddellijk de politie en de Ihiitscbe autoriteiten in kennis van het golieurde en den volgenden dag werden ter zich sloot, keek hij eens over de vdr wachtenden, en dit schonk hom een ge voel van voldoening natuurlijk alleen in liet belang van zijn goeden btikcnde, wion bij gaarne het welslagen v«p rijn degelijke plannen gunde En eüidelijk sl'oeg het vier, unr; de 4ri«'„ uren, dat do chef te nprokeu was, waren verstreken. het Russische hoofdkwartier wordt het volgende medegedeeld Wij hebben op het Oost-Pruisische front vorderingen gemaaktde Duit schers zijn over het geheele front toruggoweken, en hebben slechts een versterkte positie in de omstreken van Wergboliwo behouden. Op den,linker Weichseioever zet het Russische léger een krachtig offensief Vodri^^Mbij den vijand, die op de vlucht sloeg, vervolgende. Bij den overgang over de San zetten onze troepen met suoces den strijd tegen do Oostenrijke™ voort, die te dezer plaatse op de vlucht •sloegen. Omtrent don toestand in do Zwarte Zee valt geen enkele wijziging te ver melden. Turkse en de oorlog. Cyprus geannexeerd. MINDEN, 5 Nov. Van Engelschc zijde, in een proclamatie der RegwtaS* waarin do ourlogstooHiand wordt aniigokondigd, wordt terzelfder tijd de annexatie van Cy> pru» nmdugudt'eld. 'I'ovona wordt in deze proclamatie fMMgd. dat bet vijandelijk ge bied gerekend wordt zich Ixjveudii’u uit ie «trekken iot du andere Turkaohe be zittingen, behalve Egypte, Cyprus en alle andere gebieden, die reeda door land of Engeland'» liondgcnooten •zijn. LONDEN, 6 Nov. (Reuter.) UfflUeel. wonk rtNilegodeeld, dal Engeland Cyprus gcafiiiexeerd beeft. BERLIJN, 5 Nov. Van Duitecbe zijde. De Engeisvli-I- rannclie schcjM-n heblgm aanval up de Dardanullen hernieuwd; ten al, zonder twig gevolg. Aan de VotMische Zeitung wordt uit Hof ia gemeld, dat Tqrk»che kruiser» Hn* kottu met succes IsMchieten. De Turken inoulun llX).(XM) kameehm ge reed hebben, om de woestijn van Sinal te doorkruisen. 1 ngulsche oorlogsschepen in het Suez kanaal Imreldeu zich voor om het kanaal te verdedlgun. in Cairo ia de oorlogHtouMtauil algekon- digt. Do Turksche troepen langs liet ka naal worden onophoudelijk vorslerkl cu zullen thans nxj<bi de krachten die Enge land aldaar geconcentreerd heeft, over treffen. tijnsche leening, op den ontworpen spoor weg dwars door Zuid-Amerika, op de nieuw ontdekte goudvelden bij Cordova, gaven iedereon voldoende inzicht in de zaak maar ieder van hen gevoelde be-’ boette om den Amcrikaan»chen inillion nair van aangezicht lot aangezicht -> te zien, om toch te weten boe zoo’n geniaal man er eigenlijk uitzag, die stroomen goud uit de naakte rotsen te voorschijn riep en het vermogen van heele volken wist te bevestigen on te vergrooten, naar 1 ij Iwweerde. In den regel hoorde men, in de wacht kamer niets dan het openen en sluiten der deuren en de voetstappen over den looper in de gang want ofschoon ieder vervuld was met gedachte aan de groot sc be ondernemingen van den inil lionnair, zaten allen daar ntiizwijgend ne der, njet den blik’ of» den vloer geves tigd of op de deur naar de kamer, waar hoopten binnengelaten te worden. Het wa« of ieder voor zich in de andere aanwezigen.... concurrenten zag. En nie mand wilde den schijn dragen wat hij werkelijk wa»; era menach. brandende van ongeduld om zijn geld in de heksen- keten der Argentijnwhe speculatie te wer pen. Ieder wa» blij, dat hij de tallouze anderen, die na hem gekomen zijn, vóór geweest was. Want elke dag, elk uur van ..deolheltherschap aan de zaak” was winst. Al» men al die ernstige gelaatstrekken zag, zou men hebt»en kunnen denken, dat men in de wachtkamer van een geneea- 'Ülokomonding ngelachu sdiepen alleen gaven 70 »cho- zich ten Westen van de Sannvier had genesteld, uit alle stellingen terug, en maakten meer dan 1000 gevangenen, (erwyl machinegeweren werden buit gemaakt, Evenzoo kon de vijand ook aan onze in het Striggdal uitgevoerde aanvallen geen wederstand bieden. Hier werden 600 Russen krijgsgevan gen gemaakt, en werd een machine- geweer-afdeeling en veel krygsmate- riaal buitgemaakt. De plaatsvervangend chef van den generalen staf, generaal-majoor VON HOEFER.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1