mkta li wendt U sinrichting I ilt spoedig I vies koste- irpleegs ter. I ?kdag van Oudedijk TERDAM. I ida ven IK 18 lEftK le letten IITH1NDEL I! NIET I De Oorlog. 12625. Maandag 9 November 1914. behalve Zon en d tien El"vira. :recht, ii jeidsbenrs. 5 ons. J yo 53e Jaargang. ezx tooi G-o”ixcLsu qzx Verschijnt dagelijks •11. FE11LLETO.\. IZONEN f ij Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. STAND. v. Cornells de ten Westen op juut an- (Wordt vervolgd noemd, rknemers Faoobus Theo* T. van Rhijn BIJL, AART Lz. heb te eit BLAUWE goeden Met veel VEG 27, 1. van Horzen t. P. Spee (lOIIMH E (0( RAM. AMSTERDAM dat de Duit- oorlogsschat- opgo- van Apothe- poedig in- en i blinde Aam- laart spoedig 12 i bij ANTON 5 Co., te Rot* PEN KOLFF, troe- een Marine-brigade hebben der rivier Schatt el Golf (Aziatisch mende tchinale hout- 1 smidsjon- Jeermaker, 1 3 werklieden N VAN ;jf. IEÊN worden in verzegelde vijf, twee en een Ned. ons ing van Nom- voorzien van Merk, vol gedeponeerd, de uitvoering e orders aan- eden 2 machi- metselaars, 9 1 pottenbak- belstoff eerder, r, 1 stoelenm., der, 1 scheep- goudsmid. 1 1 boekdruk- kldtrmaker, 1 tuinlieden, 1 isknechten, 1 m zonder vak- telenmatter, 1 naker, 1 mo- WEENEN, 8 Nov. Van officieele Oos- tenrijksche zijde. Op het Noord-ooste- lijke oorlogsterrein hadden ook gisteren geen gevechten plaats, al'. I Turkije en de oorlog. Aan de Perzische Golf. LONDEN, 8 Nov. Een Indische pen inacht en Eao aan de monding Arab bij de Perzische Turkije) bezet na heftigen tegenstand. UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE. X. We zijn zoo ongemerkt gekomen op een strook van mijn arbeidsveld, waar geen „verboden toegang” bij staatmen zou neiging gevoelen aan te nemen, dat het opschrift luidt: „vrije toegang voor elkeen en voor elk oordeel”. Want ik moet me inspannen heuschom met behulp mijner herinnering een beduidend aan tal menschen te vinden, die zich o n- bevoegd gevoelden mee te praten over Kerk en kerkelijke aangelegen heden dit is allemans zaak, zoolang het althans kan blijven bij afkeuren, bedillen, aanmerkingen makenbehar tiging van de belangen, steun om een deugdelgken loop van zaken te waar; borgen en zulke dingen meer laat men Nu, go hebt in Amerika ook niet altijd zuiver spel gespeeld! riep Archer opgewonden. Al heeft men u niet met politic en justitie op de hielen gezeten, toch zou het u hier, waar go optreedt als „groote mijnheer en solied koopman wel kunnen benadeelen, als mengverneemt uit flvelke fraaie zaken ge voordeel hebt ge trokken, voojdat go hier als millionair den man van eer kon spelen. Nu kwam oen onbeschrijfelijke glimlach op de dunne lippen van den bankier. Wat denkt ge wel, o ridder zonier vrees of blaam, dat het zoh uitwerken, als John Archer, de smerige negerjon gen die het van knecht in een kosthuis voor werklieden en goudgraver en gauw dief in CalilorniÖ gebracht heeft tot hans worst in een tingel-tangel, ik zeg, als onder de hand allerlei verdachtma kingen wilde uitstrooien tegen Ralph To- jbia< Jefferson Snoward O, dat zou ik niet onder de hand doen, aan de kletstafel in «*en herberg. Er zijn nog couranterfx waar men berich ten in kan schrijven. Sedert wanneer kal jij lan schrijven, pochhans? Je hebt nooit iets anders ge leerd dan je vingers krom raar je toe halen, drinken en fooien aannemen in zou jij denken, dat de krantenschrijver van het minste allooi zoo dwaas zou zijn om nieuws te putten uit zoo.n betrouw bare bron als uit jou smerige Mooren- bek Je denkt zeker, dat ik zoo dom ben en niet weet, dat jij alle reden hebt om je P R IJ S DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meern 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. dig oogenblik, zegenrijko vruchten zullen dragen. Het in Tsingtau ver goten Duitsche bloed zal ih Duitsch- land nimmer worden vergeten de uit dezen strijd overgeblevene^ zullen op den duurzamen dank en bewondering van al hun landgenooten kunnen staat maken. De Lokal Anz. schrijftOnvergete lijk zal in Duitsche landen de helden- strijd van Kiautsjau blijvenonver getelijk ook een ieder, die aan den strijd deelnam. Maar nimmer ook zul len wij de gewelddaad der gele roo- vers vergeten, noch ook hoe Engeland hen daartoe aanhitste. Wij weten, dat wjj thans nog niet met Japan kunnen afrekenenwellicht zal het nog jaren lang op zijn roof prat ktfnnen gaan, want zeer langzaam kan onze molen hier malen. Maar zoo het al jarenlang kan duren, wij zullen er niet te dik wijls over spreken, maar des te meer aan dönken. Komt dan, na jaar en dag, het oogenblik der afrekening, dan ook zal even eenparig als nu de kreet van de smart gehöord wordt, oen sterke jubeltoon door geheel Duitschland schallen: Wee u Japan! deerd Een zeer ernstige aanval tegen dit punt werd m^t succes afgeslagen. In de omstreken van Yperen heeft de vijand heftige aanvallen gedaan op Bixschoote, Klein-Zillebeke en ten Westen van Dytschaete. Al deze aan vallen werden door de tegenaanvallen der bondgenooten afgeslagen. Oorlogsschatting 50 millioen francs. Men seint ons uit >MS 1' E o h o Beige mekt schers aan Antwerpen ren ting van 50 millioen francs hebben legd. Aan het Westelijk Front. De Duitschers in België en F r-a n k r ij k. BERLIJN, 8 Nov. (Van Duitsche zijde). Officieel. Groot Hoofdkwar- tior 8n Nov. voormiddag. Onze aanvallen bij Yperen en ten I Westen van Rijssel werden gisteren voortgozeb. Aan den Westelijken rand van het Argonnerwoud werd een be langrijke hoogte bij Vienne le Chateau om welke weken lang gestreden was, genomen, waarbij 2 kanonnen en 2 machinegeweren buitgemaakt werden. Overigens verliep de nevelige dag op het Westelijk oorlogstooneel kalm. Van het Oosten werden geen nieuwe berichten ontvangen. Het opperste legerbestuur. PARIJS, 8 Nov. In het middag- communiquó wordt het volgende me degedeeld Do aanvallen van den vijand in de richting van Dixmuiden en ten Noord oosten vap Yperen zijn afgeslagen. Over bijna het geheele front hebben wij het offensief hernomen met name in de streek ten Noorden van Meenen hebben wij vorderingen gemaakt. Kort samengevat is de toestand over het geheele front bevredigend. k PARIJS, 8 Nov. Van Fransche zijde. In het avond-communiqué wordt het volgende gezegd De Duitschers ontwikkelden een algemeeno actie over het geheele frortn maar al hun aanvallen zijn afgeslaget, in het bijzonder die, welke zij richten op Cambrin, Aix, Noulette et Le Gaesnoy en Santerre. Wij hebben eenige loopgraven in de streek van Thierval ten Noorden van Albeit genomen, en wij herover den onze oude loopgraven ten Noord westen van Vailly. Met de bajonet werd het dorp Saint-Remi op de hoog ten van de Maas genomen. HAVRE, 8 Nov. Van officieele Bel gische zijde. Op de Yser is het groote bruggehoofd van Niouwpoort opnieuw bezet, dank zij het offensief der geallieerden. De vijand bezet nog St. Georges en sommige boerderijen. Deze punten worden thans door onze zware artillerie onder vuur genomen. Dixmuiden is heden hevig gebombar- inaken; dat was hem duidelijk John Archer haastte zich dus om nog te zeggen, wat hem op het hart lag. Tien dagen geleden is onze impressario met de noorderzon vertrokkenik nog een volle maand loon van hem vorderen. Ik heb geen credipt meer kortom, ik ben aan lager wal, want dc kastelein heeft mijn instrumenten en cos- tuines in pand, waarmee ik dus nu niets meer verdienen kan. Gelukkig vond ik uw naam in een courant en hier ben ik nu I r volgde pen poos van stilte. Snoward vijlde zijn nagels en keek nu en dan eens uit het venster. Weet ge wei, rnr. Snoward, fluisterde John Archer zacht, alsof hij slechts noo- de een geheim bekende, weet ge wel, die dat ik aan het hongerlijden ben toegeko- ,r‘“ men, en dat ik reeds... aan zelfmoord ge dacht heb. Snoward geeuwde. Ge verveelt mij, kapitein, zoudt ge maar niet weggaan Ik heb op het punt gestaan om... te stelen, fluisterde de kleine wanhopig. Jammer, dat je het niet gedaan hebt^ mijn jongen, en liefst in Amerika, daar hadden ze je misschien kort en bondig opgohangen. Do mulat werd woedend. Ja, ik begrijp, dat zou u wel naar den zin geweest zijn. Ge weet wel, dat ik dingen kan vertellen Lompe kerel, ge denkt toch niet, dat ik bang voor jou ben Aan het Oostelijk Front. PETROGRAD, 8 Nov. Van officieele Russische zijde. In Oost-Pruisen heb ben onze troepen de Duitschers uit de omstreken van Wirballen verdreven, en zijn tot Stalueponen voortgerukt. Onze cavalerie is op den linker Weichseloever Duitschland binnengedrongen en heeft ien spoorweg bij het station Pleschen, Noordwesten van Kalisch, vernield. In de laatste gevechten bij de San heb ben wij 125 officieren en 12.000 soldaten krijgsgevangen gemaakt. Ten Zuiden van Przemysl hebben wij meer dan 1000 vijanden gevangen geno men. 22) De „kunstenaar” was beleedigd en zette éen hoogen borst. Oho, ik ben geen kleurling... Wat? De zoon van een negerin... dus een mulat. Maar dat beduidt niets. Waarom praten we zoo lang Ge komt om mij iets af te bedelen Nu gevoelde kapitein Murle zich nog meer gekrenkt doch de koele woorden van mr.Snoward hadden ook al niet kwet- sender kunnen wezen. Ah! Waait de wind uit dien hoek? Wilt ge mij eenvoudig als een landlooper ter zijde ietten Goed geraden, mijn waarde John, zoo, luidde het bedaarde antwoori. Je verbeeld je toch niet, dat het ders is Als jij nog eenmaal „je” tegen mij durft zeggen, sla ik je met dezen liniaal om de ooren, zei Snoward zoo kalm mogelijk. - Jahoe dan? Ik dacht, dat ge u onze oude verhouding zou willen herin neren, dien goeden tijd, toen wij in Call- fornië samen in dezelfde tent sliepen. Toen hebt ge mij altijd „uw vriend” genoemd! En heb ik u Petroleum-Maatschappij spoedig groo te hoeveelheden petroleum uit Roe menië krijgt, maar dit zou toch slechts een druppel zijn op een gloeiende plaat. De Amerikanen die in Duitsch land groote voorraden ter beschikking hebbeh, gaan daarmee zeer spaarzaam om, omdat zij niet weten wanneer nieuwe petroleum komt en zij zoo lang megelijk voorraad willen hebben. Zij hebben hun voorraden verdeeld over een reeks maanden en geven iederen /afnemer slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid, welke hij verleden jaar gekocht heeft. De groothandelaars van hun kant willen iederen afn’emer iets geven om hem voor later als klant te behouden. De wagens rijden dus nog steeds rond en iedere verbruiker kan onge veer de helft krijgen van het vorige jaar. De onkosten blijven dezelfde als verleden jaar, maar de winst is half zoo groot geworden. Over de voor uitzichten is niets te zeggen, daar al les in verband staat met den oorlog. Als de Russen uit Galicië verdreven worden is er vooruitzicht dat er pe troleum naar Duitschland komt. Het meeste echter komt uit Amerika en zoo lang de scheepvaart niet veilig is en de Engelsche petroleumschepen ne men, komt er niets binnen. We moe ten zoolang van den voorraad leven, die in Duitschland opgeslagen is. Deze is echter nog voor vele maanden vol-- doende.” In het Oosten. De val van Tsingtau. TOKIO, 8 Nov. Volgens latere op gaven zijn bij de inneming van Tsing tau 230Ö krijgsgevangenen gemaakt, en bedragen de Japansche verliezen 14 gewonde officieren, 42G gedoode en gewonde soldaten. De Duitsche bladen stemmen alle overeen in bewondering voor de dap pere verdedigers van Tsingtau, dat na meer dan 2,/j maand belegerd te zijn geweest, door een zeer overmachtigen vijand eerst thans gevallen is. Do bla den spreken met trots over de schit terende bewijzen van vaderlandsliefde door de verdedigers van deze Duitsche kolonie gegeven, die ook na het hui- d ion sten bewezen -5- Waarvoor ik je vroeger of later al tijd goed heb beloond Gelooft ge dat? Nu, in ieder ge val donk ik, dat onze oude vriendschap u nog wel zooveel waard zal zijn, dat gc mij, nu ik in nood verkeer, wel weer op de been zult willen helpen. Bij het herinneren aan „de oude vriend schap knipoogde de mulat hem toe, doch op Snoward scheen die vertrouwelijke wenk volstrekt geen indruk te maken. Zoo En daareven heb je het laten voorkomen, alsof het je daar niet om te doen was. Ik begreep het wel je wilt geld hebben. Ja, maar geen kleine aalmoes, zoo- als men aan den eersten bedelaar den besten toewerpt. Zoo, zoo, kan ik u, soms dienen met een chèque op Rotschild, heer kapi tein De kalmte van den bankier scheen den •mulat aan te moedigen. Hij nam plaats in een leunstoel en keek rond in de kamer, die prachtig gemeubileerd was. Naar men mij vertelde, zijt ge een zeer rijk man geworden. Het ziet er hier uit als bij een prins. Ja, zoo iets heb ik al tijd wel van u gedacht. Ge hadt altijd verstandige inzichten en dolveel ge luk Het lot is mij niet zoo gunstig ge- weest. Nu, ik zal u het verhaal van mijn wisselvallig leven besparen I Ik dank je voor die oplettendheid 1 Snoward maakt zijn nagels schoon: als hij daarmee gereed was, zou hij er een Gebrek aan petroleum. De buitengewone moeilijkheden, waarmede in deze dagen het koopen van petroleum te Berlijn gepaard gaat, is voor den nBerl. Lok. Anz.” een reden geweest lijn licht op te steken bij de groothandelaren, die alle tot de volgenden conclusie kwamen „De oorzaak van de duurte en de ge ringe hoeveelheid, die ter beschikking staat, is, dat Duitschland in hoofdzaak afhankelijk blijft van den Amerikaan- schen invoer, die thans tengevolge van den oorlog heeft opgehouden. Stellig krijgt Duitschland anders ook veel petroleum uit Oostenrijk, vooral uit Galicië. Maar, daar dit gebied thans een oorlogstooneel is, houdt de productie daar op. De Oostenrijksche raffinade rijen werken in hoofdzaak voor de regeering en houden zich in de plaats bezig met het bereiden van het thans belangrijker product, de benzine. Ook Roemenië is een land van productie in het groot. Daar ligt een aanzien lijke hoeveelheid, die echter thans niet naar Duitschland vervoerd kan wor den, omdat Roemenië eveneens mo biliseert. Daardoor zijn de spoorwegen zoo in beslag genomen, dat men geen goederen voor particulieren vervoeren kan. Het is mogelijk, dat de Olex- eind aan aan te zien. zeer gaarne, en niet minder ijverig, aan anderen over. Welnu, de veldprediker kan onmo gelijk vergeten, dat er kerken, kerk genootschappen en kerkelijko verdeeld heden bestaan, al heeft hij nog zoo’n hooge opvatting van zijn taak en beseft hij, dat mannen, die tegen een buiten- landschen vijand in het uur van gevaar moeten optreden, volstrekt niet in de gelederen mogen staan bij den binnen- landschen, wiens naam luidtpartij schap, richtingzucht. Want de veld prediker is aangewezen op samen werking, ook bij het vervullen van zijn eigenlijke taak nde zielszorg van de militairen zijner divisie”, daar hij recht heeft, hulp te ontvangen van de predikanten, werkzaam in de ge meenten, waar de aan hem toever trouwde menschen gelegerd zijndit recht wordt in de werkelijkheid tot een plichtdoor eenvoudig erop te rekenen, dat de predikant ter plaatse zich zal latgfy gelegen liggen aan de tijdelijk qndergebrachte soldaten, en door ge bruik te maken van bestaande ge bouwen, welke anders beschikbaar zijn voor den dominee of den Kerkeraad vermijdt men veel vertraging van arbeid en niet minder belangrijke uit gaven. Dan heeft de veldprediker zijn ambt genoot, men wien hij moet samen werken. Bij elke divisie zijn nl. twee veldpredikers aangesteldbij de in- deeling is blijkbaar rekening gehouden met de eischen van korkgonootschap- pelijken aard, daar overal een Neder- landsch-Hervormd staat naast een vertegenwoordiger van een andere kerk. Mijn collega is christelijk-gere- formeerd en als zoodanig verstoken van geestverwanten onder de bevolking van de plaatsen, waar hij heeft te ar beiden,. daar wij nergens nog een christelijk-gereformeerde kerk hebben aangetroffenonder de soldaten zijn ook maar heel weinig christelijk-gero- formeerden. Al gaat elk van ons zijn eigen weg, toch werken we in den mooisten zin van het woord samen, en ontvangen we op gelijke wijze steun van de kerkelijke gemeenten men laat ons toe in godsdienstoefe ningen te leiden, ontsluit consistorie kamers of andere gebouwen voor ons om de soldaten bijeen te brengen. Van den eersten dag af van onze werkzaamheid in het leger hebben we als stelregel aangenoipen, dat het be lang van den soldaat voor ons alles hier op vreemden bodem heel rustig te houden, als jij geen gevaar wilt loopen oin als landlooper naar Amerika terugge zonden te worden. John Archer veranderde plotseling van houding, hij had niets dreigends meer. Nu, zie eens hoe beklagcnswtiardig ik hen, jammerde hij met hangend hoofd. Loop naar den duivel I En ge kunt toch zoo gemakkelijk van mij ontslagen worden. Een som geld, opdat ik ginder in New-York of in Chi cago op fatsoenlijke manier iets kon be ginnen - Ik zou gek zijn. Of ten minste...... het geld om den overtocht te betalen. Ach God, op kosten van de politie kan ik toch niet reizen. Het is belachelijk. Je zou toch niet vertrekken. Je verdrinkt het geld en over een week kom je weer hier. Neen, riep Archer met overtuiging. Mijn woord van eer daarop. Dat is grappig gezegd, zei Snoward lachend en na een oogenblik nadenken voegde hij er bijDaar zal ik je voor bcloonen. De oogen van Archer begonnen te schitteren, toen hij zag, hoe de banki-'r naar de ijzeren brandkast ging, die in een hoek van de kamer stond. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1