tBlad. WAS I J I WAS eLeiden De Oorlog. behalve Zon- De Staats-leening. Elviza. rende fork I tt-, lotorrijwiel, ierlijk ee laag ie priji GOUDA 5OJ Kz. Woensdag 11 November 1014. 53e Jaargang. XTie’W-'ws- ext ^.d.-vertezxtie"blsud. voox O-oixda- ezx OxxxstréZseirx- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. fiiiLiein.}, I No 18037. ËLEW ig licht hebben? 4* en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. 1 Amsterdam, hen, die bij de s te loos. wn den gestort worden. Hebt (Wordt vervolgd) om ikman A Zn.. Gouda. r De hypotheekregister, dat..'. *ge toch niet n n n n n n Bank aandeel f 0.55 0.10 lEBOL Amsterdam f 1.25 1.50 1.50 1.90 ERINGERWAAHD- hij he- GOUDSCHE COURANT. PRIJS~V~AN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten ig is dit werk doof met het grootste zou haar... benarde tot Ellerich perste de lippen samen en sloot oen oogenblik de oogen. Hij huiver de zei! van de diepté, waarin hij gezon ken was, zóó diep, dat hij eerst de ver zekering moest geven, dat hij zijn kind niet wilde verschacheren. O, dat zou ik niet verlangen Met pnderling goedvinden wil ik trouwen, maar zonder dwang. Ik hoop, dat de barones mijn aanzoek even kalm zal aannemen, als ik hoop het tot haar te richten. Denkt ge In den blik, waarmee Ellerich den Ame rikaan bij deze twijfelende vraag aankeek, lag onwillekeurig een zekere spot. Snoward gevoelde dat wel, maar toonde zich daardoor volstrekt niet leedigd. Ellerich verbleekte, maar Je Amerikaan ging kalm voort Uw positie aan het hoofd van de Landsbank kan slechts dienen om eenig gewicht te geven tegenover de buitenwe reld, en is een middel om aan de twee bedoelde ondernemingen oen bedriegcl'jken glans te geven. Maar hoe lang zal dat nog kunnen duren Mr. Snoward, ik... ik ben verbaasd... dat ge... wat zal ik zeggen zoo zoo ongunstig Duid mij mijn openhartigheid niet, ten kwade - maar t toe. Toen ge dezen middag bij mij waart, wilde ik u mijn inzichten nog verzwijgen, doch het is beter, dat wij met elkaar spreken zonder eenige achterhoudendheid. Snoward stond op en legde zijn uitge doofde sigaar in den aschbeker. Al is het nog niet algemeen bekend, toch weet ik het door mijn inlichtingen en foor mijn nauwkeurige berekeningen; ge zijt geruïneerd, baron I Ellerich wilde spreken, doch onder een krampachtigen glimlach bewog.-n zijn lip pen zich, zonder eenig geluid voort te brengen. Zenuwachtig bevend wischte hij het zweet van zijn voorhoofd. De Amerikaan trad dicht bij Ellerich en met onbeweeglijk gelaat liet hij zijn koude grijze oogen op den heer des hui ze* rusten. Toch bestaat nog de mogelijkheid aan uw zeer begrijpelijke wenschen tegemoet te komen. De baron voelde zijn hart verlicht en •ende scheikundigs ;he Tandartsen en ng*an eener vrijwil^ nimum-leeftijd21iau iximum-leeft. 29 jau. ot JAC. KOOIJKi. WieringerwaMjl, ilast met betinstal-’ ingszaal voor iniliia1' 10 nm. en WoningtoeaioM inndscommissie Ar’ .wij geregeld tijd* ogen ontvang.® V** icerten, vermakelijr I deze dan in 0°* den. Maar is het niet te org om in deze tijden de menschen te dwingen genoe gen te nemen met een zoo kleine rente Zeker de rente is zeer bescheiden, maar men vergete niet, dat de hoogere rente toch uit de zakken der belas tingschuldigen moet worden betaald. Ik verwacht wel niet, dat zulke leening geheel vrij willig zal worden volt.ee- kend. Maar zij, die dan tot deelneming zullen gedwongen worden en slechts 2 krijgen, kunnen zich troosten met het denkbeeld, dat zij de meerdere rente toch weer voor een goed deel als meerdere belasting zouden moeten af ge ven. Het is ontegenzeggelijk waar, dat eene 5 °/0 leening van Nederland waar schijnlijk niet ver van pari zou mogen worden gesteld en men dus in de eigen obligatiën dier nieuwe leening een onderpand zou vinden, waarop men hooger bedrag zou kunnen leenen dan op 2% obligatiën. Doch, zooals ik reeds zeide (altijd mits de ter mijn van aflossing kort wordt gesteld), zie ik niet in, waarom die 2 °/0 stukken zoo laag zouden komen te staan. En men zou tevens ontgaan een ander bezwaar, dat ik hog even wil aanstippen den ongunstigen invloed, dien een 5 °/0 leening op onze be staande leeningen móet uitoefenen. Misschien zijn er, die met mij om de onzekerheid van Öiet benoodigde bedrag de' lèeaingtikns «enigszins ontijdig vinden, doch toch van oordeel zijn, -dat de Staat niet maar steeds doorgaan kan met hare schatkist biljetten bg de Bank onder te brengen. Maar waarom beproeft de Regeering niet om zulk papier bij particulieren onder te brengen Men zegt, dat er veel geld is, dat op belegging wacht maar die niet kan vinden om den onzekeren toestand uit de sluiting der beurs ontstaande. Goed, maar eene belegging, toch zoo soliede mogelijk, zou dan aan belanghebbenden zeer welkom zijn. Voor zulk papier wordt nooit reclame gemaakt en wegens zijn zeer tijdelijk karakter is het in ge wone tijden ook niet voor belegging* gezocht. Welke particulier zag eigqf- lijk ooit zoo’n schatkistpromesse De Staat brengt ze onder bij de Bank, een enkele financiëele instelling schrijft er wel naar in, doch dat is alles. Het ware m.i. zeer wel te beproeven om langs dien weg geld bij particulieren op te nemen. Mocht dit gelukken en het is toch te beproeven, dan zou hét Rijk ver moedelijk aan kasmiddelen geholpen worden en daarvoor dus niet langer telkens een beroep op de Bank be hoeven te doen. Komen dan rustiger tijden, waarin men den toestand werke lijk overzion kan, dan zal het oogen blik gekomen zijn orrttot eene leening over te gaan. Thans is, naar mijne bescheiden meening, dit oogenblik nog niet gekomen. W. Th. 0. VAN DOORN. Den Haag, 9 Nov. 1914. Snoward droogjes. Ah... ik vrees... goed ingelicht Ja wel, baron Neem mij niet kwa- tijk, maar ge zult wel begrijpen, I,al ik Inlichtingen moest Inwinnen omtrent alle omstandigheden en omtrent alle personen, mot wie Ik in aanraking zou komen. On der de ondernemingen waarin go betrok- *ken zijt, staan do voornaamste twee op hot punt van bankroet te gaan. e oogst. 40 indeerd. blik blik f 1,40 f 0,80 0,76 - 1.25 1,60 0,90 0,55 0,40 0,35 0,351 0,35 I <0,50 0,35 0,30 0.25 0,20 0,20 0,25 0,30 ,0,20 overlegde combinatie. Snoward luisterde bedaard en knikte slechts zoo nu en dan. Juist, Juist, zei hij eindelijk zoo koel als altijd, als uw naam voorkomt onder de inteekenaars voor het waarborg fonds, zonder dat ik in werkelijkheid de ingeschreven som van u heb ontvangen, dan is ditniet geheelin orde, maar wij volgen slechts een gewoonte, die ons lastige formaliteiten doet vermijden, Illerich vertrok zijn gelaat oen weinig. Ik hoop, dat ge- geen bedenkingen maakt. Door mijn vele verbintenissen en den huldigen «tand der beurs mogen mij op heb oogenblik geen kapitalen ter be schikking staan, maar ge weet toch, dat ik mij verbind met al mijn onroerende goederen, hier in de residentie en buiten. Maar die hebben evenveel waarde als’ uwe onderteekening voor het waar borgfonds, waarvoor de galden niet zou den gestort worden. Ellerich keek ontsteld op. Wie zegt dat antwoordde gold moeten opnemen om hun )I in de leening te betalen. Zoo lang de beurs gesloten blijft, men dus geen effecten tot een bedrag van eenige beteekenis verkoopon kan, moeten de bezitters wel trachten aan geld te komen door hunne effecten te beleenen. Dat dit bjj gesloten beurs en terwijl dus de waarde der effecten niet bekend is, geen aangename wijze van geld verkrijging zal zijn, spreekt wel van zelf. Ik Voor mij wil in dit verband wel zeggen, dat ik het zeer betreur, dat de Minister Treub de niet-officieele beurs met kracht en geweld heeft ge sloten. Zij was in mijne oogen een zeer gewenscht middel om langzamer hand weder de zaken op gang te brengen. De koersen vielen meen ik niet tegen en werkten daardoor geruststellend, terwijl de Regeering toch door de beurswet het in hare hand hield om de afwikkeling der loopende beleeningen te regelen en vrij was om zich al of niet aan die koersen te storen. Kon het zijn, dat de leening werd uitgesteld tot dat de beurs weer ge opend zal zijn dan zou de deelneming in de leening voor bijna een ieder zeer vergemakkelijkt worden. Ook hierin vind ik een grond om uitstel der leening gewenscht te achten. Doch nu iets anders. Als die lee ning er d^n nu komen moet, waarom dan die nooge rentevoet van 5 Ik zou meenèn, dat een rentevoet van 2 volkomen voldoende zou zijn. Op eene leening van 250 millioen maakt dit al jaarlijks een verschil van 7XI2 mil lioen, welke het Rijk minder aan rente zal hebben te betalen en voor aflossing kan bezigen. Is zulk een rentevoet nu zoo dwaas, waar men wel stellig mag aannemen, dat de gewone rentevoet in lange tijden wel 5 of meer zal gaan bedra gen Ik zou meenen van neen, vooral wanneer en dit hoop ik toch dat in elk geval zal geschieden de aflos sing in zeer korten tijd zal plaats vin den. Immers de zekerheid, dat men zyn geld in zeer korten tijd terug krijgt, zal van zelf het gevolg hebben, dat de waarde der obligation niet naar den rentevoet alleen zal berekend wor den. Nieipand tenzij de noodzakelijk heid hem dwingt, zal eene obligatie, welke hij weet, dat binnen niet zoo heel langen tijd a pari zal worden afgelost, tegen een aanmerkelijk koers verschil uit handen geven. dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Belgische leger seinde gisteren aan do N. R. Crt. Yperen staat in brand en een groot gedeelte van deze schoone. oude Vlaamsche stad is verwoest. Vroeg in den morgen slaagden de Duitschers er in de stad onder het vuur van hun zware geschut te nemen en er de 11 en 13 duimsgranaten in te werpen. Geen menschenlevens gingen echter verloren aangezien de stad geheel ver laten was. Een zeeofficier, die ’s mor gens uit Yperen vertrokken was, zeide, dat een oude, kreupele Vlaamsche vrouw en een hond de eenige, achter gebleven levende wezens waren. De vrouw trachtte met emmers water te vergeefs het laaiende vuur te blus- schen. Aangewakkerd door een noord ooster bries, lokten de vlammen gretig langs de huizen, welke voor hot mee- rendeel van hout waren. Spoedig was het westelijke gedeelte van do stad een laaiende puinhoop geworden. Tien tot twintig granaten in do minuut vielen er. Het waren gra naten met groot ontploffingsver- mogen en ook enkele brandstich tende projectielen waren er ondoj. Het doelwit van de door de Duitschers beoogde vernieling scheen vooral de waag te zijn. De toren van do St. Martijnskathedraal is ook gedeeltelijk vernield. In de noordelijke wijken van de stad, waar vele mooie, oude huizen staan, hebben de brand en de grana ten eveneens groote schade aangericht. Aan het Oostelijk Front. In Polen en Galicië. WEENEN, 10 Nov. Aan het Frem- denblatt wordt uit Czernowitz gemeld, dat de Russen, die aan de grens bij Boja eq Nowosielica staan, gisteren een granaatvuur op Czernowitz ge richt hebben, doch dat de vijandelijko batterijen spoedig tot zwijgen werden gebracht. Het voorpostengevecht rondom Czernowitz eindigde met een terug tocht der Russen. In de gevechten ten Oosten van Czernowitz staan voor het meerendeel Russische landweer mannen van de laatste lichting. In -Oost-Galicië en Bessarabiö. WEENEN, 10 Nov. Aan de nNeue Freie Presse” wordt uit Budapest ge meld, dat in Oost-Galicië en Bessara- biö sedert eenige dagen uitgebreide Russische troepen verschuivingen plaats hebben, die met den oorlog tegen Tur kije in verband schijnen te staan. Aan het Westelijk Fjront. Van officieele Engelsche zijde Aan den linkervleugel hernieuwden de Duitschers het offensief tegen Dix- muiden en Yperen. Hunne aanvallen werden aan het heele front tusschen Dixmuiden en de Leie afgeslagen. Op de meeste punten gingen wij vooruit, doch langzaam, tegenover het offensief van den vijand, en de sterke legermacht welke hij den tijd had gehad samen te trekken rond om zijn steunpunten. Vanaf het begin van den slag wer den de operaties moeilijk gemaakt, door den mist, vooral tusschen de Leie en de Aisne. Aan. de Aisna werden daingenamen positie behouden. In Argonne en om Verdun heeft weinig van beteekenis plaats gevonden. Rechts van Lorreinen is geen veran dering in den toestand. In den Elzas werden van Duitsche zijde nieuwe aan vallen gedaan tegen Col St.-Marie, welke met de nederlaag van den vij and eindigden. De Duitschers in België en F r a n k r ij k. PARIJS, 10 Nov. Van Fransche zij de. In het middag-communiqué wordt gezegd De hevige gevechten duurden gisteren tusschen de zee en Armen- tieres voort, waarbij aan beide zijden tot het offensief werd overgegaan. De voornaamste feiten, bij het einde van den dag, waren de mislukking van een krachtigen Duitschen aanval ten Zuiden van Yperen, en merkbare vorderingen der Fransche troepen tns- schen Yperen en Armentières. LONDEN, 10 Nov. De correspon dent van de Daily Cronicle bij het keek den Amerikaan vragend aan doch deze antwoordde niet dadelijk. Nog is uw naam goed. Zoudt ge niet denken, dat de mijne... hem nog meer aan zien zou schenken Ongetwijfeld, lispelde Ellerich dat zou Hij durfde niet bekennen, dat dit juist de wensch was, dien hij sedert lang ge koesterd had. Welnu, veroorloof mij dan aanzoek te doen om de iiand uwer dochter Hoe ^alm dit °°k gelegd werd, de uit- ge dwingt mij daar- werking van deze woorden op den baron i.;s was groot. Hij deinsde werkelijk terug en had eenige oogenblikken noodig om tot kalm beraad te komen. Is u dit ernst stamelde hij. Ik scherts nooit, en deze zaak is daarvoor allerminst geschikt. Ik doe de zen stap na rijp overleg. Werkelijk? vroeg Ellerich in ver warring, terwijl allerlei tegenstrijdige ge dachten door zijn hoofd vlogen. Ik meende wel bespeurd te hebben, dat ge' voor mijn dochter belangstelling gevoelt, maar... nu ben ik toch verrast. En wat is uw antwoord ge bezwaar... vooroordeelen van uw stand misschien De baron zuchtte en maakte een atwe- rend gebaar. Weer kwam een glimlach op zijn lippen, doch het was geen vroolijke glimlach. Vooroordeelen van mijn stand? Mijn God, zou ik die in dezen tijd en in mijn omstandigheden kunnen laten gelden? Dat er een groote staatsleening op komst is, durf ik wel afleiden uit de' verschillende berichten en beschou wingen in de dagbladen. Men spreekt van 250 millioen en sommigen meenen al te weten, dat de rentevoet 5% zal zijn. Ook de vraag hoe die leening zal gedelgd worden, is aan de orde van den dag. Ik acht dit göed, want het is zeker gewenscht, dat de zaak vooraf goed bekeken worde. Is een voorstel tot leening eenmaal ingediend dan is het uiterst moeilijk 'om er verandering in te brengen. Nu wil het mij voorkomen, dat de tijd om eene leening aan te gaan nog niet is gekomen. Men kan op dit oogenblik met geen mogelijkheid ra men wat er noodig is. Men weet wel, welke schuld het Rijk, daartoe door de omstandigheden gedwongen, heeft aangegaan, doch hoeveel er bij zal komen is, zoover ik zien kan, met niet de minste zekerheid te ramen. I Volgens de laatste mededeeling van 'den Min. van Financiën omtrent den I Maat van ’s Lands kas, had het Rijk op 31 October j.l. opgenomen bij- de Ned. Bank het rentelooze voorschot V.» 14>/, millioen en waren in om- I loop voor 115 millioen aan schatkist- en promessen. Het gerucht k wil, dat onze mobilisatie maandelijks ||20 millioen kost, doch op hoe vele I maanden kan men met zekerheid nog I rekenen Hoewel ik nu aanstonds toe geef, dat men wellicht over 4 of 6 maanden nog voor dezelfde onzeker heid zal staan en dan tpch wel de tijd zal gekomen zijn, dat er geleend moet worden, zou ik toch liever het nu nog eerst eenigen tijd willen aanzien. Maar zoo ze^t men dat de Staat voor zoo ruim beslag legt op de middelen der Bank, belet deze om hare finantieele krachten aan te wen den tot steun van handel en industrie. In gewone tijden zou ik het argument 1 geheel willen laten gelden, maar ik vrees, dat op dit oogenblik de zaak bijkans precies dezelfde zal blijven. En wel hierom, omdat op een luttel be drag na zij, die deelnemen in de lee ning toch niet anders aan geld kun nen komen als door tenslotte - beleening bij diezelfde Bank. Die zal dan den Staat als debiteur zien ver dwijnen doch slechts om grootendeels plaats te maken voor hen, die bij de Neen, dat Is het niet. Voor u behoef ik niet te verbergen, dat deze Verbintenis mij zeer welkom zou zijn, maar... Ge wilt zoggen, dat barones Elvira de beslissing in de hand heeft. Natuurlijk! Zij is meerderjarig - en bovendien heb ik op haar standvastig karakter volstrekt geen invloed en dan het mij ook tegen de borst stuiten door het blootleggen van mijn omstandigheden... te noodzaken 0.40 0,70 ui mum-leeftijd 21 jan. □imum-leeftijd 19 ja* ximum-leeft. 25 jw’ lien reeds zeer vol- inde kunnende stoken, Kimum-leeftijd29jaar) i met 20 jaar inna» i dienst te treden ib enden van een brief- is van aanneming d» 60 24) Natuurlijk kwam het gesprek weldra op' .,do zaken”. Waarover zou men dien Amerikaan ook anders spreken De ba- roa verzekerde, dat hij veel belang stelde ‘n mr. Snoward’s groote plannen, liet er eenige fijne vloeiende woorden tusschen doo1, loopen en vroeg plotseling, alsof hem dat zoo op eens inviel: Zeg eens, il' heb van een commissaris der Escomp- tebank vernomen, dat ge plan hebt om vennootschap voor binnenlandsche scheepvaart op te richten. Ik zou u - door middel van de Landsbank daar bij kunnen van dienst zijn. Zeer good. - En hoe goed dé grondslagen mogen *ljn, als mr. Snoward aan het hoof! van een onderneming staat toch heeft de minister van Handel het laatste woord in deze zaak te spreken. Nu kent ge den invloed, dien onze bank- zou kunnen la ten gelden Ellerich hield op en keek den Ameri kaan vragend aan, maar deze begreep hem niet... of wilde hem niét begrijpen. De baron moest dus duidelijker spreken Hij schoof zijn stoel dichter haar mr. Snoward en besprak nu een zeer goed! PRIJS DER AD VÏÏRTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meerv.iu Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1