KG :En l t Blad. 1 id, K Alter' e Gracht 269 BAAG, 4STE WAAR- ragen lameskleeding. sle of gedeelte i CHS De Oorlog. Vrijdag 13 November 1914. 53e Jaargang. >00 ooo.-. I behalve Zon- en I I ter FEUILLETON, El-vïza. >1 r De Eerste Kamer en de Inkomstenbelasting. ^éd.E.ALTER XTievL-ws- ezx -^cfi.’V’ertezxtï.e'blsLid. voor G-o^xcLsl ezx Ozxxstreleezx- Verschijnt dagelijke J het Leven, HAAG. Telefoon Interc. 82. KLVAISGEVIAG. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. svei zekering tegen t iden” in de Golf n. van (Wordt vervolgd Was --. km&u Zn., Gouda. f 0.55 0.10 wat uur vergoed. MM en ADR BS: Sracht 269* haag. d GIIIIISII1E COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31by onze Agenten een groot aantal der leden van onzen k? Senaat tegen deze belasting te stem- onwater. aar. te Tilburg. MT. BELONJEJr. 3, Gouda. inwij geregeld tijdig >gen ontvangen van j certen, vormakelijlf 1 deze dan in onzn Ion. Aan het Westelijk Front. De Duitschers inBelgiëen F r a n k r ij k. PARIJS (via Londen), 12 Nov. In het middag-communiqué wordt gezegd De hevige gevechten duren op den linkervleugel nog voort. De toestand is over het geheele front, welke linies OSTENDE (via Londen) 12 Nov,. Prins Frederik van Pruisen, neef van den Duitschen Keizer bevindt zich te Ostende. Q Jen de stad aan hui» De BURGEMEESTER van GOUDA, brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den xoen Nov. 1914 executoir is verklaard Het Kohier No. xo der Personeels Be lasting, dienst 1914. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, den 12 November 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. >onhoceny koud a Schouwburg 73/< gezelschap. 7’/, Gemeenteraad. an Woningtoezicht andscommianie Ar- PrIjVdEH AD VERTEN TÏËNd Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meerv,*v Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. einde de legers in België en Frankrijk te versterken. Men veronderstelt dat de Duitschers voornemens zijn zich terug te trekken in de fortenlinie tusschen Koningsbergen en Krakau, zich tot het defensief zullen bepalen en onderwijl de westelijke legers ver sterken. Op dezelfde wijze versterkt Oosten rijk zijne strijdkrachten tegen Servië. LONDEN, 12 Nov. Volgens een telegram uit Petrograd aan de „Daily Chronicle” bestoken in Polen kleine benden gewapende dorpsbewoners de Duitsche corpsen welke tot de achter hoede behooren, zoodat deze troepen bevreesd zijn de hoofdmacht te ver laten. Achterblijvers werden roods vaak aangevallen en gedood. De Oostenrijkers zijn ontstemd dat de Duitschers hen noodzaakten hun op den rechterflank de heetste gevech ten te laten doorstaan. Gedurende den terugtocht was de stemming tusschen de Oostenrijkers en Duitschers slecht. Eenige keeren weigerden de Oosten rijkers Duitsche gewonden te helpen of gedoode Duitschers te begraven. Men bericht zelfs dat de Oostenrijkers bij Krakau op Duitsche detachementen schoten en de Duitschers terugvuurden. LONDEN, 12 Nov. Geseind wordt dat de Russen snel op Krakau aan rukken. Zij bereikten reeds Mjeehqw. Kozakkenverkenners waren alreeds onder het vuur der forten van Krakau. P, (Pres.), Dr. A. R SMBDEN, Dr. P.H. In Polen en Galicië. WEENEN, 12 Nov. Officieel. Behalve de succesvolle ruiter-gevech- ten bij Kosminek tegen een Russisch cavaleriekorps hadden gisteren op het noordoostelijke oorlogsterrein geen groote gevechten plaats. De vijande lijke verkenningsafdeelingen die onze bewegingen wilden uitvorschen wer den teruggedreven. Bij het volbrengen der huidige krijgsverrichtingen treedt opnieuw de beproefde discipline en slagvaardigheid van onze troepen aan den dag. De plaateyerv. chef van den gen. staf, Generaal-majoor VON HOEFER. men. Als zoodanig komen zij inderdaad zeer gelegen het is immers veel ge makkelijker te weigeren de zaak we gens den oorlogstoestand in behande ling te nemen dan den moed te heb ben de wet van de Meester—Kolkman —Bertling af te stemmen. Doch wij zullen ons door deze drog redenen niet laten vangen. De weigering om het door de' Tweede Kamer met groote meerder heid van stemmen aangenomen ont werp te behandelen zou iets onge hoords zijn. Ongehoord, omdat het wetsontwerp hervalt, wanneer het niet vóór 1 Ja nuari 1915 is aangenomen en dat niet- behandeling gelijk staat met een slink- sche zet om niet voor het feit van verwerpen gesteld te worden. Ongehoord ook, omdat deze han delwijze beteekenen zou het stop zetten van onze belastingwetgeving, hetwelk o.a. tengevolge zou hebben, dat de De Standaard en men onder schatte do macht van zijn Driestar- schrijver niet schijnt het er op aan té ’sturen, dat de Eerste Kamer wei gert de Inkomstenbelasting te be handelen. De „buitengewone omstandigheden” moeten gelijk reeds meermalen ook hier dienst doen als dekmantel. Het Verband is, wel is waar, ver te zoeken, maar zij komen hier uitstekend te pas om den kwalijk verholen tegenzin bij In het Oosten. De val vap Tsingtau. BERLIJN, 12 Nov. Door be middeling van den Japanschen gezant te Peking werd hier ontvangen de volgende $oo'r dan gouverneur van 'vervuld met berekeningen. Door zijn op treden als volbloed aristocraat aan de «pits der geadelde „beursmannen, verkreeg hij eerebetrekkingen en verschillende op drachten, die hem al verder in den on- peilbaren afgrond meesleurden en hij zag geen uitkomst meer. Hij gaf schitte rende feesten zonder daar zelf genot van te hebben; bij het opsieren van zijn nieuw gebouwd paleis wedijverde hij wet de prachtigste gebouwen van den ouden adel en toch had hij nergens een plekje, waar hij een enkel uur zonder zorg kon dooi brengen. Hij had een loge in alle schouwburgen; hij kocht schilderstukken en beeldhouwwerken maar voor de kunst on de kunstenaars gevoelde hij sinds lang geen belangstelling meer. Aan jonge studenten keerde hij een jaargeld uit, zoo- als v/S zijns gelijken deden; op zijn kosten liet hij ’n jong geleerde weten schappelijke reizen ondernemen en hij had nauwelijks tijd om behoorlijk acht te slaan op de opvoeding van zijn jongsten zoon. En nu was hij aan den rand van den afgrond gekomen; hij moest alles inspan nen om op dien rand in evenwicht te blijven want terug kon hij niet. En nu kwam er nog bij, dat hij zijn kinderen van zich had vervreemd. Zijn r~“ 2- genoegens na, die zeer aan beia derhevig waren, en zag zijn vader half als een marskramer over den schouder iaan. Ellerich kon hem niet eens aan raden zijn inkomen beter te besturen, want het vermogen, dat de kinderen van Tsingtau aan den Keizer gerichte mededeeling, gedateerd Tsingtau, 9 November De vesting is na uitputting van alle verdedigingsmiddelen na een bestor ming en dooibraak bij het middelste fort gevallen. De versterkte stelling en de stad werden met zwaar 28 c.M. steilbaangeschut, verbonden met sterke beschieting van uit zee zwaar be schadigd en door dit heftig artillerie vuur ten slotte geheel verwoest. De verliezen zijn nog niet geheel en al te overzien, maar ondanks het zeer zware en aanhoudende vuur zijn zij als door een wonder veel geringer dan te verwachten was. (w.g.) MEYER WALDECK. BERLIJN, 12 Nov. - Het officieele Japansche bericht over de inneming van Tsingtau meldt omtrent de held haftige verdediging der vesting, dat toen eenmaal het fort-Moltke gevallen was, de tegenstand niet verlamde. Eerder werd deze sterker. Volgens berichten die door het Petersburgsche telegr. agentschap worden verspreid, eischt Japan thans de verwijdering der troepen uit de geheele provincie Sjantoeng, die de Japanners voorloopig willen bezetten. De krijgsverrichtingen ter Zee. DeFransohe kruiser „Japtura” heeft in de Middellandsche Zee een schip met 150 Duitschers aan boord naar Port Vendres opgebracht. De Duitschers werden vandaar naar Perpignan vervoerd. De „Good Hope” en de „Monmouth”. De admiraliteit te Londen deelt mede, dat in verband met het uitblij ven van verdere berichten de Engel- sche kruisers „Good Hope” en „Mon mouth” als verloren moeten beschouwd worden. zich van Lombartzijde, Nieuwpoort en Yperen naar Zennebeke en oostelijk van Armentières uitstrekken, onver anderd. De Engelsche troepen be houden hun posities en hebben het offensief der Pruisische gardetroepen af geslagen. In het Aisne-district hebben wij ons terrein tegenover tegen-aanvallen be houden. In het Craonne-district heeft onze artillerie eenige vijandelijke kanonnen tot zwijgen gebracht en vernield. Ook hebben wij eenige vorderingen gemaakt rondom Berry-au-Bac. In Argonne, Lotharingen en de Vogezen is in onze posities geen wijziging ge komen. 26) Ook wanneer ik je verzoek te blij ven De achting van onzen gast... Ik gevoel die niet. Ik heb dien heer niet genoodigd on ge ziet, dat hij zonder mij het ook wel kan stellen. En bovendien zie ik niet in, waarom ik zoo veel complimenten zou maken met dien opgeblazen plebejer.... Zwijg, gebood Ellerich, met een blik op de portière, die de eetzaal van de aan- I grenzende kamer scheidde. Met spijt zie ik, dat je voor mij niet eens je partij K kaartspel wilt opofferen. Je bent door eh door een egoïst. Met een hatelijk glimlaqhje haalde Gui- I do de schouders op. Eï, Ach papa, wordt nu niet sentimen teel Doet ge eigenlijk niet precies hef fe. zelfde als ik Bekommert ge u er over I of dit of dat in ons huis wel past Wij i’ leven toch ieder naar zijn eigen smaak Ie hebt laatst nog geweigerd voor mij g een kleinen wissel t te betalen, 'en toch moest ik hooren, dat ik uit mijn moeder lijk erfdeel genoeg rente trok om mijn uitgaven zelf te kunnen bestrijden. Toei moest ik mij jammerlijk behelpen. dat vaderlijk van u gehandeld Aan het Oostelijk Front. LONDEN, 12 Nov. Uit Petrograd wordt aan de „Daily Chronicle” ge seind dat volgens ingekomen berichten waarvan het moeilijk is eenige beves tiging te verkrijgen, verscheidene Duitsche legercorpsen aan het Masu- renlanddistrict werden onttrokken ten- hij"was" waarlijk-geïuiTÏ^-En"ia dJi dood van zijn vrouw had de baron ver strooiing gezocht in „groote ondernemin gen”. Hij had. gezien hoe het kapitaal al lerwegen een macht vormde en zondei zich rekenschap te geven van zijn be weegredenen, had hij zich laten meeslec- pen in een stroom, die ook in adelijkc kringen een „nieuwen tijd” beteekende. De zaken hadden zulk een gunstigerr’^Oop, dat zijn stoutste verwachtingen overtrof fen werden. Het goud scheen hem in gol ven toe te stroomen. Doch alle ge'den. die hom toevloeiden, moesten opnieuw in zaken worden gestoken. Dat tischte hel verwenschte credietwezen, waarop het go- heele stelsel berustte. Zijn dagelijks toe nemende relation vorderden echter een evenredige toeneming van kosten. We gens het verkeer met de geldvorsten, was hit verplicht zijn huis op in te richten. En zoo was zijn huis een Nessusklee^ hij niet kon afleggen zmp uit zijn lichaam mede fi wat in dit "geval beteekende: hij kon die woelde niet verminderen of hij liep ge vaar, - - dig zou achten, en dit zou aan zijn en volorlei „zaken” nadeel doen. F’ zaken koh L» tal; hij moest telkens nieuwe verplichtin gen aangaan om aan oude verplichtingen Toornig keerde Ellerich zich om en GuiÜo nam met een achteloos hoofdknikjv afscheid’, ondei; het hechgaan een sigarette aanstekend. Toen de baron alleen was, nam hij met een zucht weer plaats op zijn stoel. Daar naast werd het klavierspel rustiger en ging allengs over in “een verstrooid fan- taseeren. Dit was jujsl zeer geschikt om oen onrustig gemoed tot allerlei akelige gedachten te brengen. Ellerich luisterde slechts onbewust naar de muziek 'hij vergat, dat hij als gastheer plichten te vervullen had met de ellebogen op de tafel, het hoofd in de handen rustende, zat hij met starren blik te peinzen. Het kostbare tafelzilver, waar zijn oog op rustte, al die pracht in deze kamer, in het geheele huis, buiten in de lust verblijven, welke met groote hypotheken bezwaard waren waartoe diende dit alles Het was bijeengebracht om het leven aangenaam en weelderig te maken, maar nu diende het slechts om voor de wereld den waren toestand te verbergen. Hoe was hij toch zoo ver gekomen Was het eigenlijk niet onbegrijpelijk, dat hij in zulk slecht „vaarwater was- gekomen, ter wijl hij zijn geluk te gemoet meende ti varen Geluk? Maar hij had wel noodig gehad naar stoffelijk geluk te zoe ken Als erfgenaamvan een ouden naam en een groot vermogen was hij steeds in aan zien geweest. Toen zijn vrouw nog leefde, hadden zij eenvoudig en toch lijk geleefd toen had hij een aangenaam familieleven landbouwers enz. (zonden blijven voort leven in den tegenwoordigen toestand waarin zij geen bedrijfsbelasting beta len. Een onbillijkheid, die te meer opvalt, wanneer de belastingdruk groo- ter wordt en de landbouwers in geenen deele tot de meer gedrukten (laat staan verdrukten) behooren. Het motief, dat dit ontwerp'thans te kort zou schieten om ons uit den nood te helpen is er geen. Waar staat geschreven, dat wij door één univer- saal middel uit den nood moeten wor den geholpen Waarom zou deze be lasting, die in belangrijke mate de voorkeur verdient boven de bestaande bedrijfs- en vermogens-belasting, niet te zamen met andere middelen aan de schatkist, datgene kunnen brengen wat zij behoeft? Daarenboven zal de spoed, waarmede in den geldnood moet worden voorzien, gepaard aan de vele beslommeringen waarmede onze bewindsmannen in deze dagen overladen zijn, de onmo gelijkheid met zich brengen voorden nieuw opgetreden Minister van Fi- nantiën om in enkele dagen een geheel nieuwe „leidende gedachte” in ons belastingsysteem te brengen. Zulks weet de Driestarschrijver natuurlijk ook zeer goed. Wanneer liij dus deze en geene meer afdoende motieven aanvoert, om de Inkomstenbelasting zonder grafrede- voeringen van het aardsch tooneel te doen verdwijnen, speelt hij een al te doorzichtig spel. Moge de Regeering zulks ook bijtijds inzien en zich niet laten verleiden om door een soort van complaisance- gevoel tegenover dit deel derStaten- Generaal of door andere overwegingen, in te gaan op een van die zijde op touw gezette beweging, welke ten doel heeft zich op voor het publiek weinig opvallende wijze van de In komstenbelasting te ontdoen. f 1.25 1.50 w 1.50 - 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Men schrijft ons uit Neerpelt: Men zal zich herinneren dat dé Belgische gendarmerie, toen do Duit- schers te Exel 28 boerderijen in vlam men hadden doen opgaan, een officier op het paard hadden doodgeschoten en eenige Duitsche manschappen. Door de Duitschers werd de officier begra ven in een sloot; de burgemeester van Exel liet op een boom langs den weg aanplakken, dat zwaar zou ge straft worden hij, die dit graf zou schenden. Gisteren is het lijk van den officieriopgegravep om naar Berlijn gevoerd te worden. De naam konden wij niet te weten komen. Men schrijft ons uit Sas vaijuGent: Te Gent is alles rustig. Sinds gis teren heeft de stad een nieuwen gouverneur-generaal Mannteufel, zijn eerste werk was de Belgische vlag, die nog steeds van het Stadhuis wap perde, te verwijderen. Uit goede bron verneem ik, dat de stad Gent heden om 12 uur een som van 250.000 francs moet betalen voor de soldijen der soldaten en officieren. Ook zijn de requisities thans talrijker dan ooit. De „De Wet van de Zee’\ De „Times of India", een te Bom bay verschijnend Engelsch blad, deelt over het eerste optreden van den Duitschen kruiser „Em< van Bengalen mede De „Emdenu had zich, door Engel sche en Japansche oorlogsschepen ach tervolgd in de Straat van Mulakka, onder beschutting -van een dèr vele eilandjes aldaar, aan de vervolging weten te onttrekken. Toen de Engel- schen en Japanners hun tocht voort- hun moeder hadden geërfd, wae ook In ondernemingen gestokende renteuitkee- ringen werden voortdurend grooter, ze schenen onuitputtelijk, door valsche ba lansen en gemeende kunstgrepen, waaraan Ellerich met tegenzin moest meedoen. Als hij zich er tegen verzette en geen deel hebber wilde blijven, ja, als hij zijn eigen zoon waarschuwde dan stortte hij in den afgrond, op welks rand hij nog met inspanning van alle krachten wilde staan de blijven. Een schrille dissonant, die op het kla vier werd aangeslagen, herinnerde Elle rich aan het oogenblik van heden. Ach ja... Elvira! Die klaagde nog over ver veling in haar leven, terwijl voor haar vader elk oogenblik een hol van pijnlijke aandoening beduidde. En zij... zij was het nu, die hem te hulp kon komen. In langen tijd bad hij niet goed nagedacht over haar toekomst, en nu... maar neen, zij zou den Amerikaan stellig niet nemen hij was waanzinnig daar een oogenblik aan te denken. Ellerich stond langzaam op. Ja, was dat ook geweest, dat hem een geleden in het gesprek met Snoward zoo tegen de. borst had gestooleu Op dit -- ^oogenblik was die opwelling van trotseh- Brid, of beter gezegd: die uiting edlfflnïïgmv zijn beter ik, geheel verdwenen. IC, UI UK. geheele huis, buiten in de waartoe diende gaSr vrijen vo ’t Jpe weelde van geworden, da. er het vleesch xm mede fi te scheuren wat in dit "geval beteekende: hij «f k.-: 11 dat men hem minder credietwaar- '71 vele „zaken” nadeel doen. En die hij niet verminderen in aan- aan oude verplichtingen te kunnen voldoen. Hij nam geld op, wanneer hij dit noo dig had; hij had de hand1 in allemo g< lijke ondernemingen: zijn hoofd was

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1