WAS I Blad. irine. De Oorlog. eLeiden Elvira. NGAS vooi O-o-kxcL®- ezx QaacLstEensezx» 12630. Zaterdag 14 November 1914. behalve Zon en FELILLEIül}, dit Blad. op .Mo ^gssi OOM Kz. ’9, GOUDA I Ie en irende vork 1451/ notorrijwiel. sierlijk eo laag io pijt ig licht hebben? 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon lAterc. 82. Oorlog aan den oorlog. KENNISGEVING. Eerste Blad. X- statig woud, dq.t Rijssol 0,20 n osteloos. (Wordt vervolgd.) n T) n n te kunnen rk 1FA, ste voedingswaarde ?n Medaille*. IER1NGERWAARD. JIEBOL Amsterdam jwas ld roei iknum A Zn., Gouda. igaan eener vrijwill^ Hoe hebben wij, niettegenstaande toch jaren lang tal van kenteekenen aanwezig waren, die er op wezen, dat het ten slotte op een wereldcatastrophe uitloopen móést, hoe hebben wij dat alles al dien tijd kunnen aanschou wen, en als het ware in een droom levend, maar luttel geloof kunnen hechten aan de naderingvan deze wereldramp Voor een groot deel draagt daar de laatste groote Europeesehé oorlog, nu 44 jaar geleden, schuld aan, deze toch was in zyn uitwerking zoo ver nietigend voor een der partijen, dat niet spoedig aan een herhaling daar van werd gedacht, hoe ook de lucht van chauvinistische dreigementen da veren mocht. Zeker, Duitschland dankt Aan het Westelijk Front. LONDEN, 13 Nov. Aan de Daily Telegraph seint men uit Calais, dat de Duitschers Rijssel weer verlaten hebben. Zonderlinge verhalen doen de ronde, waarvan nog het meest vreemde is dat de Duitschers, na de Stad gedurende enkele dagen te hebben bezet, er zich tegen einde October uit hebben teruggetrokken en zich ver schanst hebben in stellingen aan weers zijden om af te wachten of de En- gelsche en Fransche troepen hen daar uit zouden komen verdrijven. Vluchtelingen bevestigen dat de Duitschers slechts kort in Rijssel hebben vertoefd. en wij geregeld tijdig ogen ontvangen vM Qcerten, vermakelgi* deze dan in onis den. Dan zal ook de leuze allerwege opklinken: „Oorlog aan den Oorlog”, te machtiger, naarmate het lijden van thans grooter is. ten wij slechts luisteren naar het geschal van den oorlogsbazuin en de ooren sluiten voor de klanken der Vredeshymne, nu wij ons zoodeerlyk misrekend hebben in wat een der schoonste denkbeelden van dezen tijd is geweest Is het kanongebulder, dat wij ook hier van verre hooren konden, dan het eenige bescheid op de kreten door zoovele weldenkenden geslaakt otnTocht en vrede? Wie daarop een antwoord verlangt, hij blijve in gedachten niet verwijlen alleen bij den dag van heden, dezen eindeloos gruwelijken dag. Daar moet immers ook na dezen tijd eenmaal een nieuwe morgen gloren, gevolgd door een dag waarop ook aan deze wereldplaag ten slotte een einde zal gekomen zijn. Evenals in een door een feilen storm is bezoch^ gansche rijen schoone woudreüfcen erbarmelijk geveld liggen, en begaanbare wegen nu totaal onher kenbaar zijn geworden, ja alles tot ons spreekt van de vernielende kracht der woeste elementen, zoo zal ook een deel der wereld na dezen meest verwoestenden aller oorlogen‘zich voor onze oogen opdoen. Geheele rijen van jonge krachtige mannen liggen geveldwaar eertijds welvaart en geluk heerschte, nijpt thans de kommer en treurt de rouw, en zijn geheele volken voor lange jaren in de bronaderen van voorspoed en kracht wreed getroffen, maar toch, de storm is voorby, de oorlog is gedaan. Dan pas eerst zal de gru welijke oogst van dezen wereldkrijg kunnen worden overzien, zal eerst ten volle kunnen worden begrepen hoe diep de wonde ging in het lichaam niet van enkele volken, maar van geheel de menschheid, en die menschheid zal voor een herha ling dezer verschrikking móéten te rugdeinzen, als voor een catastrophe, die vriend noch vijand, overwinnaars noch overwonnenen ontzag. nimum-leeftijd 21 jaar nimum-leeft. 29 ja*^ nimum-leeftijd 21 jaai. ximum-leeft. 28 jaar: nimum-leeftijd 19 jaar ximum-leeft. 25 jaar’. lien reeds zeer vol- nde kunnende stoken rimum-leeftijd 29 jaar} i met 20 ja Ar immsr t dienst te treden ah tot JAC. KOOIJKt. Wieringerwaard, elast met het instal* ig is dit werk door met het grootste (lOniSIIIE (OIRIXT. PRIJS I) E R A 11V ER T E N TIN? Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer «0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. enden van een brief. >s van aan neming de, 60 PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal -I f 1.25 Idem franco per post. „1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mahkt 31, bij onie Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. 21) No hij twijfelde hij moest wei twij- fden ot Elvira bet aanzoek van den Amerikaan zou aannemen nu gevoel de hij eerst recht hoe hij haakte naar «ulk een oplossing van al de moeilijkhé- den waartegen hij te kampen had. Intusschen ging I 'Ivira voort met haar I raadselachtjge stemming in tonen uit te drukken. Snoward boog zich oen weinig I over heur prachtig haar, dat als’ in gou- den golven haar voorhoofd kroonde, g. Leer met de wereld spelen, zooals I S6 dit klavier bespeelt, en ge zult niet f langei te klagen hebben over onbevre- I digdheid, zeide hij zacht. Het zelfvertrouwen dat in zijn stem lag, stelde haar gerust. Met een glimlach, die hem moest aanmoedigen tot veer4 I gaan, knikte zij langzaam doch zij hield i alet op met spelen. Zij luisterde gaarne naar hem reeds eenmaal had zij on dervonden, dat de ronde woorden, waar mee hij zijn levensbeschouwing uitdrukte, voor haar verwarden gedachtenloop een welkom houvast waren. En Snoward sprak verder. Hij had zoo zijn eigen manier om het rusteloos stre ven van het menschelijk bestaan te schil deren. Voor hem waren de mensohen, 7% Gemeenteraad- tingszaal voor Mili- u. en Woningtoezicht tandscom missie Ar*| BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Gouda, maken bekend, dat ten laste van het dienstjaar 1914 bij loting ter aflossing na 1 Januari 1915 zijn aangewezen 1°. van de geldleening, groot 1136000.—, in 1893 aangegaan, de obligation nrs. 9, 24, 27, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 61, 65, 66, 70, 90, 111 en 102 2°. van de geldleening, groot f 43000.—’, in 1895 aangegaan, de obligatie no. 35; 3°. van de geldleening, groot f.77000.in 1899 aangegaan, de obligation nrs. 24 en 68 4°. van de geldleening, groot f 106000.—, in 1908 aangegaan, de obligation nrs. 17 en 79; 5°. van de geldleening, groot f 66000.in 1905 aangegaan, de obligation nrs. 21 en 37. Gouda, 10 November 1914. "V Burgemeester en Wethouders voorn., R. L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE. heeft dit jaren lang Ontkend, en ge meend, dat de internationale belangen den besten waarborg voor het besten digen van den vrede waren. Wie aan do draagkracht van het etische paci fisme twijfelde, wie sceptisch stond tegenover de internationale verbroe dering der sociaal-democratie, die kon dikwijls nog vertrouwen stellen in de kracht van het internationale egoïsme, dat voor handel en industrie, voor wereldverkeer en bedryfs-expansie, een duurzamen vrede van noode had. Inmiddels wapenden zich de volken tot de tanden, werden honderden, ja duizenden millioenen aan de landsver dediging geofferd en stegen in enkele jaren de oorlogsbudgetten tot het twee- en drievoudige. Niet alleen op de finantieele draagkracht der volken werd een beroep gedaan, ook op het volk zelf, en in den vorm van langer diensttijden werd van dit vaak het uiterste gevergd. En toch nog bleef, ondanks deze ernstige waarschuwingen, de over- groote meerderheid twijfel uitspreken of het wel ooit tot een uitbarsting van al dat opgehoopte materiaal kon komen. De oude Romeinsche spreuk, dat wie den vrede wil, ten oorlog gereed moet zijn, was ook in de hoofden van velen te zeer doordron gen, dan dat zij konden gelooven aan een ontwaken uit hun vredelievenden droom. Hoe is het vreeselijk Qntwaken plotseling gekomenhoe is dat alles anders geloopen, dan de belijders van het moderne internationalisme zich voorspiegelden dat de loop der dingen zou zijn. Het gruwelijk oorlogsbedrijf, dat zich thans voor oogen ontrolt, wien heeft het niet geleerd, de oogen te openen voor de wreede werkelijk heid, die zich achter den schooneu schijn verborg I En tochMoeten wij nu voor haar ons onvoorwaardelijk buigen voor de heerschappij van het ge weld, boven die van h'et rechtmoe- zijn industrieelen opbloei en wereld- positie ongetwijfeld aan dien oorlog, doch de overwinning, destijds bevoch ten, eischte niet minder het bloed van tienduizenden en het levensgeluk van ontelbare vele van Duitschland's zo nen. Voor Frankrijk werd bovendien het leed van-den krijg nog verdubbeld door den smaad, die het gansche volk drukte door het verlies van twee bloeiende provinciën. De wrok daaruit ontstaan, heeft zelfs tientallen van jaren niet kunnen uitwisschen en steeds heeft de revanche-idée de buitenland- sche, zoogoed als de binnenlandsche politiek van Frankrijk beheerscht. Doch allengs is voor het geslacht van toen, een nieuwe generatie opge treden, eene die niet het oorlogswee aan den lijve had gevoeld en allicht dus wat milder gestemd was. Daar nevens traden in het leven der volken gaandeweg symptonen op, die schenen te wijzen op een andere wereld-be- pchouwing, dan eene die alleen door het geweld van wapenen zou be heerscht worden. Allerwege deed zich een nieuwe beweging gelden die der pacifisten, die vredesvfiendeu genoemd werden, een met recht internationale geestes- fetrooming, die ook 'in ons land be paalde verhoudingen aannam. Overigens deed zich overal een poort internationalisme kennen, dat meende men, het sterkste bolwerk zou ^rjn tegen een mogelijken oorlog. In idit internationalisme kwamen in niet geringe mate de belangen van den Wereldhandel tot uiting, alsook van het jwereld-kapitaal, dat zich allerminst aan grenzen liet gelegen liggen. De IFransehe milliarden in Rusland, maar oók in Oostenryk-Hongarije en zelfs 5n Duitschland ondargebracht, wekten gevoelens op, die de feiten volkomen Weerlegd hebben. Want geenszins toch is gebleken, dat het groot-kapitaal ook maar den minsten remmenden invloed op het uitbreken van den krijg gehad heeft of ook gehad kón hebben. Men n 0-25 0,35 0,20 n 0.20 0.25 slechts cijfers, die men op de eene of an- jtere manier moest weten te groepeeren join er voordeel uit te trekken. Elvira be- ggreep de redenen van zijn handelen niet, fen de gevolgen ovenmin maar /ij Le- iwortderde toeh de kracht, die in zijn re- Sdenocringen stak, en zij voelde zich ge vleid, dat hij voor zijn handelwijze ont vouwde. Hij sprak en zij gaf hem in to- jnen haar goedkeuring te kennen het 'was alsof hij wonderlijk ’n recitatief voor droeg, waarbij zij hem op het klavier bc- fgeleidde. Allengs begon hij vertrouwelij- |ker te spreken. I.lvira’s aandacht ver minderde; haar geest zweefde in de verte en half d roomend dwaalde haar vingers .over de toetsen en volgden daarbij haar •verstrooide verbeelding. Zij vergat waar zij was, en wie daar aohter haar stond ten met zijn kalme redenceringen haar ze- imrwen in slaap suste. Plotseling bleven haar handen rusten, ten ging een verlammende rilling door giaar leden. Wat was dat? Wat had die jiiati gezegd miacn, Bliksemsnel trachtte haar verstand de voort- laatste woorden te begrijpen, die zij had ’gehoord »ij schenen nog in de lucht jte zweven en haar verstand snelde ze yia om te kunnen vattenHij had ge zegd, dat zij, Elvira, de voortreffelijkste ^levensgezellin voor hem zou zijn, die bij slechts kon begeeren en toen... waan lijk „wordt mijn vrouw!” Nu zweeg hij. Hij wachtte zeker op ha antwoord. En zij durfde niet omkij- kon. Doch die stilte was haar onver draaglijk. Krachtig sloeg zij op het Ma- Dit nummer bestaat uit twee bladen. De Belgische troepen, die aan de eertijds Yzer gestreden hebben, genieten du riwt, seint de correspondent van de „Tel.” uit Sluis. Ze hebben die dan ook wel verdiend. Een regiment voet volk heeft tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden in een enkelen nacht zeven bajonetaanvallen gedaan. Van 240 caribiniers keerden er een vijftigtal terug, in andere groepen waren de verliezen nog heviger. We kunnen nu aan nemen, dat de Belgen alleen aan de Yzer 10,000 man dooden en ge wonden hadden. De lichter gekwetsten blijven in Frankrijk, de zwaargewon den voert men naar Engeland, waar vooral het Heilsleger hun verpleging ter harte neemt. Het Belgische leger wordt opnieuw goed uitgerust en ver sterkt. De meeste officieren deden hun plicht en ook van hen z^n er ont zettend veel gevallen en ongenadig is koning Albert tegenover hen die on bekwaam zijn voor hun taak, welken rang ze ook bekleeden. Over de Duitsche verliezen heb ik al veel gemeld. Dat die vreeselijk waren, begrijpt men, als men weet, dat het Engelsch-Fransche eskader eens 48 uur bijna zonder ophouden de zoo blootgestelde troepen beschoot. De worsteling bij Dix muiden. De oorlogscorrespondent van do „Tijd”, sloeg zij den muzieklessenaar dicht en sloot de piano. Haar gelaat was zeer bleek, haar blik was1 peinzend. Snowar I bemerkte, dat hij niet langer over deze zaak kon spreken en dat hij er wol teat haastig over begonnen was. Hij deed eenige «tappen achterwaarts. Nu, zooals ik zei, ge hebt al den tijd om een besluit te nomen, barones. Ge kunt het mij mededeelen, wanneer liet u goeddunkt. Zij knikte, ofschoon zij hem liefst da delijk had afgewezenj Zij vreesde echter, lal zij op dit oogonblik niet kalm genoeg was om hem haar Weigerend antwoord 1° zeggen, zonder hem te belocdigen. En hcleedigon wilde zij hom niet, ze wilde ook in het vervolg nog gaarne met hem omgaan. Met een gewoon effen gelaat trad Ellc- rich op dit oogenblik binnen en richtte tot ETvira eenige spottende woorden over haar iwocst klavlerspel. Dit bracht het gesprek weer in het gelijke vaarwater, lat men de conversatie noemt. Snoward nam weldra afscheid. Elle- rich deed hem uitgeleide en koerde niet tot zijn dochter terug. Hij vermoedde vol strekt niet, dat de Amerikaan het wer kelijk roods gewaagd had Elvira zijn aan zoek voor te dragen. De man zag er zoo gelijkmoedig uit al» ooit te’ voeren. weging neemt. Ik geloof, vole huwelijken worden gesloten met minder uitzicht op oen voortdurende goede verstandhouding Wij kunnen ons stellig niet in elkaar ver gissen. Ik verlang niets van u dan dat ge uw leven inricht, zooals dat betaamt aan de echtgenoot? van Ralph Snoward. Op mijn eerbiedige toegenegenheid Kunt ge steeds rekenen. Terwijl wij ieder aan ons eigen karakter getrouw blijven, kun nen wij toch met elkaar in overeenstem ming zijn. Go zult den triomf uwer schoonheid genieten, en ik zal mij daarin verheugen; in hel voldoen aan uw stout ste wonschen zal ik mijp bevrediging vin den. Laat gerust uw trots gelden, om ring u met alle mogelijke pracht; wees verkwistend en werp het goud met volle handen weg, dat zult ge steeds net smaak weten te doen! En hoe grooter uw lust is om te heerschen in alle heer lijkheden dezer wereld, hoe nwer mij/dat zal aansporen om de middelen daartoe aan uw voeten neer te leggen. Ge moogl gerust gelooven, dat ik de krachten heb om den schat waarin ge naar hartelust moogt rondwoelen, onuitputtelijk te ma ken. Elvira geraakte in verwarring, echter niet door deze verlokkelijke voorspiege lingen. Misschien zou zij nog aan een oogenbllkkelijke opwelling van len Ame rikaan gedacht hebben, die hem tot dit verrassende aanzoek bracht. Doch hoe moer zij nu begon te beseffen, dat hij in ernst sprak, hoe meer zij zich beklemd gevoelde. Alleen om tets te doen te hebben vier aan dat waren de dissonanten, die den baron uit zijn onaangename over peinzingen opschrikten. Nog niet geheel op streek stond zij op bnoward bleef een weinig voorovergelio- gen staan, met effen gelaat, alsof hij slechts gestoord was in een altedaagsch gesprek. Onbeschroomd en zonder zich te haasten, vervolgde hij Ik wil niet bij u aandringon op een oogenblikkelijk besluit, barones Ik kan wachten. Doch vergun mij iets zeggen, dat alleen de reden zou w ezen, om mijn aanzoek aan te nem'*n Ik wil u dan mededeelen, dat ik u niet begeer, zooals het voor de wereld den schijn zal hebben. Dat behoeft ge dus niet te vreezen. Ik verlang van u niets, wat men liefde zou kunnen noemen ik zou u die zelf ook niet kunnen betoenen Wij hebben achting voor elkaar en dat Is voldoende. Ge zoudt even goed mijn doch ter ot mijn zuster kunnen zijn. Met groo te teederheid zal ik mij nooit aan u op dringen, dat beloof ik u op mijn woir.l, „op mijn zelfde woord, dat in zaken b:n- dende kracht heeft”. f I- Ivira moest glimlachen om de ruwo onbeschroomdheid, waarmee hij zijn aan zoek op één lijn stelde met zijn handela- zaken. Zeker, waar zou hij ook met meer nadruk bij kunnen zweren dan bij zijn zakh), die zoo zijn geheele bestaan in be slag nemen. Wij begrijpen elkaar, zie ik, zeide hij met een buiging dankende voor haar glimlach. Nu durf ik hopen, dat ge mijn aanzoek onder vooroordeel in over- re oogst. 40 andeerd. 71 blik V» blik f 1,40 f 0,80 0,75 0,40 1,25 0,70 1,60 0,90 0,55 0,30 „0,40 0> 0,35 0,50 0,30 0,35-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1