De Oorlog. i. 12631 Maandag 16 November 1914. en Telefoon Inters. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Inters. 82. FEUILLETON, richten. Elvixa-. rearbariGlxt Brieven uit Pa rijs, xn. 53e Jaar^ftng. XT5.®"U-"ws- ezx ^^.c3-’vexi:exx,tï.e"blgucL voox O~o*vLcLst ezx Oxxxs‘tx©2s3®3^.. y Verschijnt dagelijks behalve Zon-en Feestdagen. en knapen- Gekheid! Hoe kom je op die go to ligen en geven eging te nemen rnoemd, Voorzitter. Ter visie, rdt vervolgd). de wangen rood waren t de Raad daartoe gemeester ofden- agt? smand het woord? ver een mg. g zal waarschijn- hypotheekbewaar- jon-j Er/aD VERTENTIÊN: niét bewijsnummer. vplgenden dag: WftUicht ioene- wind, veraodar- ichynlijk ragen, De opstand in Zuid-Arika. PRETORIA, 15 Nov. Naar of ficieel wordt medegedeeld, heeft com mandant Visser tusschen Varyburg en Marigobo 17 opstandelingen gevan gen genomen. Commandant De Beer nam in de omstreken van Schweizer- Aan het Westelijk Front De Duitschers in België Fran krij k. (via Londen), 15 Nov. In hot ™crdt ge dag van de openstelling was de aristocratie nog weggeblovon, doch juist daarom had I Ivira besloten heden te gaan. Zij hoopte een ontmoeting te ontgaan met al haar gewone bek enden, die zij vandaag weer niet kon uitstaan. Geheel alleen en on bekend zich te vermaken, dat had nog iets aantrekkelijks voor haar. Om de aandacht niet op zich te vestigen, liet zij haar schaatsen niet door livreiknecht aanbinden, maar deed dit zelf. Doch nauwelijks had zij de tent laten en was zij op het ijs, waar vroolijke zwerm schaatsenrijders door el- ver- nog Meteriologisch BILDT. stand 747.2 te 1725.8 te Stock- van Burgemees ter de benoeming i den Gemeente- WQnjpgtoeaicht üoommissie Ar*1 PRIJS.DE Van i—5 gewone regels mót bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer „0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. van Burgemees- •or de benoeming ie Gemeentelijke rMj tevens wordt vedde van den ol A. van Kersen WEENEN, 15 Nov. (Officieel). De verdediging van Premysl wordt, even als bij het eerste beleg, met groote activiteit gevoerd. Zoo werd de vijand gisteren bij een grooten uitval naar het Noorden, tot aan do hoogten Ro- kietnica teruggedrongen. Onze troepen leden daarbij slechts uiterst geringe verliezen. In den Karpathen hebben op zich zelf staande voorpostengevechten met vijandelijke detachementen plaats ge had, waarbij de vijand zónder moeite werd terruggeslagen. Ook op het ove rige front is het aan de Russische verkenningstroepen niet gelukt om door te diingen. Plaatsv. chef van den gen. staf, gen.-majoor Von Hoefer. PETftOGRARD, 15 Nov. Het groot hoofdkwartier deelt hot volgende mede: In Oost-Pruisen hebben bij het front van Stalluponen onze troepen in de omstreken van Auguerburg en bij Jo- hannisburg, steeds mot den vijand strijdende met succes vorderingen ge maakt. De strijd in de omstreken van SoldauNeldenburg duurt voort, waar wij ondanks den hardnekkigen tegen stand van den vijand vooruitgetrokken zijn. Op den linker Weichseloever breidt de slag zich uit over het front Plotsk tot de Warta. Op het front Kalisch-- Weljun is de vijand teruggeweken. In de omstreken van Czenstochow on in Zuidelijke richting trachtte de vijand tot het offensief over te gaan, hetgeen mislukte. Onze opmarsch naar Krakau wordt voortgezet. In Galicië trachten de Oostenrijksche troepen eon defensief te organiseeren bij de rivier Dunajec (zijrivier van den Weichsel), in de streek Westelijk van het front Zabno—Tarnow, als mede bij de Wislok (een tak van den Weichsel) en op het front van laslo. In de omstreken ten Zuiden van het' Galicische front rukten onze troepen voort in de richting van de passen door den Karpathon. Zuidelijk Front Oostenrijkers en Serviërs BOEDAPEST, 15 Nov. Van het Zuidelijk oorlogstooneel wordt officieel het volgende gemeld: Ten einde voor het aftrekken van zijn legertrein tijd te kunnen winnen, heeft de vijand op de hoogten ten Noorden en ten Westen van Valjevo, in van te voren gereed gemaakts stellingen opnieuw tegenstand gebo den. Aan onze in weerwil van onop houdelijke gevechten en groote ver moeienis, met uitnemenden geest be zielde troepen, is het gelukt reeds gisteren het sleutelpunt van de vijan- dolijke stelling op de hoogten van den bij Komenica, van af Leznica naar Valjevo leidenden weg, na verbitterde gevechten te veroveren. Hierbq wer den 580 krijgsgevangenen gemaakt, en werden talrijke wapens on munitie buitgemaakt. Onze troepen stonden gisterenavond voor Obrenovac bij den Oeb en gingen tot het offensief over op de hoogten van de Jantina. op de kamlinie Oostelijk van de Kamenica en in Zuidelijke richting tot Stoebica, het sleutelpunt van den straatweg RegacicaV alje vo. BOEDAPEST, 15 Nov\ - A.n de „Ujsag” wordt gemeldOp het Zuide lijk oorlogstooneel hebben onze troepen Obrenovac stormenderhand ingeno men. reneke een commando vanj50jman en 70 paarden gevangen, waarbij aan beide zijde 2 man licht gowondjwerden mi „wordon voor oraoo. ’Def Raad heeft t jaar de Burge- lie hem vervangt, pnwooróiger van Vereeniging van *nten. ing wordt na op- dijke credietbank zich in beginsel I van die bank rder. iging van Noder- het gewenscht, ting en voor de rechten als aan- nte wederom af in vertegenwoor- het of zij bang voor u ging te brengen. Hare 9 groote en 7 kleinere %rten zullen een krachtigen tegenstand kunnen bieden. De vesting heeft onder andere 1000 kanonnen, waarvan er 600 zoo ver dragen, dat ze het vuur van het zwaarste belege ringsgeschut kunnen beantwoorden. De Russen houden zich reeds sedert meerdere dagen op oen afstand van ongeveer 32 K.M. van Thorn op en hebben don vijand hier tusschen dezo vesting on Kalisch beduidende ver liezen toegebracht. iet het gevoelen iixx«n on er a v An Duitech Pakijs, 10 Nov. 1914. De troepen, die nog dagelijks van de gares de 1’ Est et du Nord naar hot front vertrekken, mogen, na drie maanden onafgebroken hardnekkigen strijd, er uiterlijk wat minder gesoig neerd uitzien, de geest die er onder hen heerscht is nog immer dezelfde. En dat, niettegenstaande een groot gedeelte voor de tweede maal ver trekt, na langoren of kortoren tyd gewond of ziek in dö Parijsche ambu lances en hospitalen te hebben door gebracht. Sommigen vertrekken, op eigen verzoek, nog voor hun wonden geheel genezen zijn, met oen verbon den hoofd of den arm in een doek. Zoo -juist nam ik afscheid van oen mijner kennissen die naar het Noor den gaat, met drie kogels nog in het lichaam. Zoo goed als den eersten dag van de mobilisatie, hebben ze bijna allen bloemen. De rozen ontbreken, het zijn chrysanten en viooltjes, die den loop van het kanon, den gordel en de politiemuts versieren. Die cranorie is nu eenmaal oen karaktertrek, die telkens weer naar voren komt. In vele opzichten char mant, heeft ze haar gevaarlijke zijde. Zij is een der oorzaken geweest dat in het begin van den oorlog zoovele officieren gewond en gesneuveld zijn, vooral jonge luitenants. De leerlingen van Saint Cyr van het laatste jaar hadden elkaar name lijk plechtig beloofd niet anders te chargeeren, hetzij te voet of te paard, dan met witte handschoenen. Een hunner kreeg bevel onder het vuur der Duitsche troepen tot den aanval over te gaan om een vijandelijke loop graaf te nemen. Doch de Duitsche mitrailleuses zaaien dood en verderf on zijn manschappen verroeren zich niet. De jonge luitenant komt niet op het idee deze aarzeling aan vrees toe te schrijven, hij meent dat het om de handschoenen gaat, hij trekt ze aan, knoopt ze zorgvuldig dicht, springt uit de loopgraaf, waar hij onder het moorddadig vuur wacht of zijn com pagnie hem volgen zal. Als hij ze snapt ben, nu komt hij hierheen! Zie eens, wat mooie bogen bij beschrijft I Elvira volgde de uitnoodiging, om de kunst van Schwordtner te bewonderen piet op. Zij keerde zich om, voordat zij van dien man notitie moest nomen en reed pijlsnel weg... in tegenovergestelde richting. Robert wenkte zijn gouverneur reeds in de verte vroolijk toe, en naar zijn zuster wijzende, verontschuldigde hij zijn weg gaan; doch nu bemerkte hij niet weinig verbluft, dat zij verdwenen was. Wat moet dat beteekenen zei hij zonder erg. Ik vroeg of zij met on>3 wilde rijden en nu is zij op eens weg. Schwerdtner keek eens rond en be merkte in de verte het beverhoedje met blauwe voeren van de barones, terwijl zij juist tusschen de menigte onzichtbaar werd. Eigenlijk had hij Elvira reeds vroe ger bemerkt dan Robert, maar eerst toen zijn leerling hem wenkte, had hij het passelijk geoorloofd haar te naderen. De barones zal je niet goed ver staan hebben, zeide hij kalm. .0 ja, dat heeft ze wel, maar kwam me zoo voor, was. jen te Gouda; icht van Burge- era dd. 12 No- 17/1329 en het hrgven van. Re- fman’s Gesticht no. 25 t a van het „Be man ’s Gesticht”, steld op 18 Fe- teblad no. 7, en bij Raadsbesluit 10, aldus tewij- elesen als volgt hun midden een wataris en een loeien de namen en Wethouders In het Oosten. Na den val van Tsingtau. LONDEN, 15 Nov. Do Engelsche Admiraliteit doolt mede, dat do vol gende vijandelijke schepen na de capi tulatie van Tsingtau gezonken zijn gevondende Oostenrijksohe kruiser „Kaiserin Elizabeth11, de Duitsche ka nonneerboot „Iltusn, de „Jaguar“. „Luchsu, „Tigeru en „<ft>rmoran“, de Duitsche torpedojager „Takuu en het Duitsche vaartuig, dienende om mij nen te leggen. B RLIJN, 15 Nov. Officieel. Het groot hoofdkwartier meldt hedenvoormiddag Bij de gevechten,-' die op ’en rechter vleugel ook gisteren door het ongunst’ge weder beïnvloed werden, Lijn slechts ge- *ge vorderingen gemaakt. Bij het moeilijke voortworkon werden «enig- honderden Franschen n i ngelsch.m gevangen genomen en twee machinegewo rn buitgemaakt. In feet Argonnerwoud ;.djkto het een sterk '1’ransch steunpunt stormenderhand M nemen. Het bericht, dat de Erinschen een azu.wvj detachement bij v'jlncourt (t?n Zuiden van Matral) in wanorde gebracht heeft, is een verzinsel. De Franschen heb ben hier veeleer gevoelige verliezen ge- den. terwijl wij niet één man verloren. dachte. Ja, als u eens gezien had, welke oogen zij opzette, toen ik uw naam noemde. Schwerdtner antwoordde hier niet op; PARUS officieel middag-öommuniqué wordt tegd De dag van gisteren is over het ge- hoele front betrekkelijk rustig voorbijge gaan en werd hoofdzakelijk gekenmerkt door artilleriegevechten. Inmiddels heb ben de Duitschers opnieuw getracht ver- acltoidene aanvallen ten Nojctloosten en ten Zuiden van Yperen uit te voeren, dii' alle met aanmerkelijke verliezen voor do Duitschers afgeslagen werden. In het kort samengevat zijn alle po gingen door de Duitschers in de laatste dagen in hot werk gestold slechts uitgeloopen op de inname van het verwoeste dorp Dixnmiden, waarvan de geïsoleerde posi tie op den rechter-kanaaloevcr de ver dediging moeilijk maakte. Aan het Oöstelijk Front. In Polen en Galicië. BERLIJN, 15 Nov. Het groot Hoofdkwartier meldt In het Oosten worden de gevechten op de grens van Oost-Pruison en in Russisch Polen voortgezetoen be slissing heeft nog niet plants gehad. BERLIJN, 15 Nov. Aan de Daily Mail wordt uit Petersburg gemeld De Duitschers hebben zich voor de Russen teruggetrokken, echter in enorm sterke posities. Buitendien heb ben de Duitschers het voordeel, van het sterke Thorn in den rug te hebben 6000 grondwerkers hebben er dag en nacht aan gewerkt, om de vesting in een toestand van volmaakte verdedi- m Burgemeester het gaven van suwe straten. rondgedeeld en rde gesteld. an Burgemeester liet brengen van Reglement van bt. tldus ivember 1914. ■gelegd schrijven no. 25 hebben ffman’s Gesticht met het verzoek dat artikel 5, jr die inrichting aldus wordt ge- trekkingen van meester van het i.niet langer in 3 zyn vereenigd. k, dat zaiks tot vergemakkelij- iministratie kan betrouwbare zich de Ikad vM jeningwet. len aan den Mi- «enden. nog besluiteloos ziet, roept hij uit: - Maar voor den drommel, wat wil jelui dan nog Ben ik niet mooi genoeg? Dan zal ik mijn pluim op zetten. Hij voegt de daad bij het woord, bevestigt de tweekleurige pluim, die hij in den knapzak heeft, op de kepi en gaat, den degen in de witgehand schoende vuist, op den vijand in, ge volgd door de goheele compagnie. Gelukkig heeft generaal Joffre dit zich moedwillig tot mikpunt van de vijandelijke kogels maken, spoedig verboden. Eerst do witte handschoe nen, toen de pluim, toen de kepi, die verschilde van die der troepen. Alle onderscheidingsteekenen heobon de officieren eSA’ voor een moeten op geven. Men zal nog eindigen met ons een geweer rn handen te geven in plaats van een degen, riep er een ver ontwaardigd, toen de nieuwe maatregel bekend werd. Maar de generalissimus wist wat hij deed en het percentage gesneuvelde officieren is aanmerkelijk verminderd. Joffre, met de familiariteit welke hot gevolg is der beroemdheid, noemt het volk hem bij den naam, geniet een groote populariteit. Men apprecieert het algemeen dat hij zooveel doet om de manschappen te sparen, dat de soldaten voor hem nog iets anders zijn dan kanonnon- vleesch en dat hij deze opvatting aan zijne officieren heeft weten moe te deelon. Natuurlijk, deze oorlog vraagt groote opoffering van menschenlevens, doch van alle soldaten die van het front terugkeerden, was er niet een die niet erkendemen handelt schappe lijk met ons. Eén geval vernam ik, waar een officier bij een opmarsch gepoogd had achter aan de colonne te blijven. Zijn eigen compagnie heeft hem op do plaats doen fusilleeren. Er is niet gestraft. Dergelijko bijzonderheden kenschetsen wel do verhoudingen die er tusschen officieren en troepen heerscht. Een officier dio van zijn manschap pen een prestatie eischt, mag zelf niet achterblijven En gevallen als het hier boven aangehaalde zijn dan ook uit zonderingen. Lees zooveel brieven van het front als ge wilt, bijna altnd komt er, als er van een bajonetaanval sprake is, de zinsnede, min of meer gewijzigd, in voormaar toon we den comman dant vooruit zagen gaan Die soldatenbrieven maken het geluk Nu, heb ik geen gelijk? sprak Ro bert) Ik zou wel eens willen weten, wat haar scheelt. Zij heeft uw groet niet eens beantwoord. Dat heeft zo wel, antwoordde Schwerdtner met een fijn lachjci Jo hebt er niet goed op gelet, Robert. Hoe kom je op de gedachte, dat je zuster zich zoo onbetamolijk zon gedragen? Dit zeide hij opzettelijk zoo luid, dat Élvira het nog hooren kon. Zij moest even stilstaan om aan een lange rij van schaatsenrijders den doortocht vrij te laten. Het volgende oogenblik, toon hij met zijn leerling reeds een groot eind weg .was, schaamde hij zich over die kleine wraakneming, ofschoon hij toch moest er kennen, dat Elvira aan hem wel een lesje had verdiend. De barones verliet zoo snel mogelijk den grooten kring en nam plaats op een der banken aan den oever van het meer. Zij knaagde op den zoom van haar kan ton sluier, waarachter haar oogen als twee vurige kolen schitterden. Zij zat er over na te denken, hoe zij zich schitte rend zou kunnen wreken op dien onuit- staanbaren, onbeschaamden man. Er viel (haar echter niets In, dat haar kon 1 vredigen. Hè, als zij een nan was van zijn gouverneur tamelijk on dat hij de lippen samen perste, doch dat kon wel toegeschreven worden aan de inspanning van het rij den. Zou ze werkelijk boos op mij zijn? vroeg Schwerdtner zich af. Dan zou ik me toch in haar vergist hebben en dan is ze niet zoo Hij werkte die gedachte niet uit; mot zekeren trots rukte hij zich daarvan los. Goed dan! al haatte zij hem en al tracht te zij hom kleingeestige speldeprikken te geven, wat gat hij daarom? Hij was toch reeds half en half besloten om bij de eer ste gelegenheid den baron om ontslag tc vragen. Hij had andere plannen, en alleen de schuld der dankbaarheid hield hem,nog terug. Het zou hem daarom welkom zijn wanneer de baron hem zijn aanvrage om ontslag zoo wat zelf in den mond had gegeven. Schwerdtner was echter besloten zich vandaag niet in zijn genoegen te laten Storen. Hij wilde de barones zelfs niet eens zooveel aandacht schenken, dat hij haar opzettelijk uit den weg bleef. Wer kelijk ontmoetten zij elkaar dan ook bij, toeval. Schwerdtner groette koeltjes, en Elvira bedankte niet voor zijn groet, dien zij toch wel moest bemerkt hebben, want zij zag hem trotsch in het gelaat. Dom ding, mompelde Schwerdtner tusschen de tanden. Als je meent, iemand door je aanmatigen ie trots verladen. dan doe ie het alleen ie 28) i Tegen het einde van die week werd de groote ijsbaan op het Schonaumeor, in de nabijheid der residentie reeds geopend. Zoo vroeg was het winterseizoen in lang niet begonnen het was nog pas No vember. Het schoone park van het koninklijk jachtslot Schönau stond het goheele jaar voor het publiek open- Vooral trekkende inwoners der residentie gaarne naar het heerlijke uitgestrekte meer, waarop men in den zomer kon spelevaren, terwijl het in ien winter ruime gelegenheid tot ijsver- aanbood. Do eerste dog, dat de ijsbaan voor het publiek werd opengesteld, was steeds een tag van belang. Er waren dan ook zeer Velen naar buiten getrokken, hetzij om tact gevleugelde voeten over het ijsvlak •o zwieren, hetzij om de kunstvaardig heid anderen te bewonderen. Barones Elvira begroette deze gelegen heid voor eeft nieuw tijdverdrijf als een •Rename afwisseling. Zij reed daarom dien middag uit naar Schon iu, en wel a'3 geèmancipoerde dame alleen, ten min- roOUDSC11E (.(IIRIVTT PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per postL 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad‘.,1'50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. zij op het ijs, kaar warrelde, of tot haar groote hazing werd zij aangeroepen en vel met haar voornaam. Elvira 1 riep een heldere stom. Wat Bon jij daar ook, Robert Wel jal antwoordde de jonge baron lachend. Aan zijn hoogroode wangenen schitterende oogen kon men zien, hoe veel genoegen het schaatsenrijden hom verschafte. Het is vandaag immers Za terdag, dus heb ik den namiddag vrij, en nu heb ik mijnheer SchwerdtfiW overge haald om met mij naar het ijs te gaan. Is het hier niet prachtig? Elvira antwoordde niet, doch haar ge laat toonde een eigenaardige uitdrukking. Ga je een beetje met ons rijden Met wien vroeg Elvira een beetje ontsteld. Wel met mij on mijnheer Schwordt- (Wordt vervolgd.) den zolvpn. In snelle vaart weg. Robert zag wel, dat «o wanneer men den koetsier en knecht niet als gezelschap beschouwde. Don nor. Hij rijdt nest, nwri «.yn. ha. hij breit Imnerkt, dat ik h«n «»•-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1