De Oorlog. o. 12632 Dinsdag 17 November 1614. 53e tlaurgung. £Ti©-u--sxrs- eaa. -^ci-srerte:n.ti©"blsLd. -voor Gr-o-u.d.st ©:el OxcLstx©le©:EL "Verschijnt dadelijke belialve Zon- en Feestdagen. Telefoon lnterc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon lnterc. 82. FEUILLETON, Elvira. bOlDSCllE COURANT. PHIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad.1.50 Idem franco per post.1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en do Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan bet Westelijk Front. Do Duitse her sin België en F r a li k r ij k. PARIJS, (via Londen), 16 Nov. (Reuter.) In het middag-communiqué wordt gezegd -*• De nieuwe inundaties in bot onder water gezette terrein strekken zieh thans tut tot 5 kilometer ton Noorden van Bixscboote. De pogingen der Duit- 8(th< rs om het kanaal tusschen Dix- muiden en Bixschooto over te steken zijn afgeslagon. Een Duitseh regimont werd geheel vernietigd. RERLIJN, 16 Nov. (Van Duitscho zijde) Officieel. Het Qroote Hoofd kwartier moldt om 10.11 voormiddag» Op het westelijk front was gisteren de werkzaamhoid van beide partijec tengevolge van den heerschenden «torm on do snoeuwbuien slechts ge ring. In Vlaanderen vorderen onze aanvallen langzaam. In het Aneonner- woud behaalden wij echter enxole be langrijke successen. Aan het Oostelijk Front. Duitsche overwinning op de Russen. BERLIJN, 16 Nov. (Officiëel) .Gistoren wierpen do Duitscho troepen \\v Oost-Pruisen bij Stalluponen den vijand terug. De in Noord-West-Polen opereeren- de troepen wierpen bij Soldau de oprukkende Russische Rtrijdmacht terug, terwijl ook de aan den rechter oever van de Weichsel staande troe pen werden teruggeslagen. In doze gevechten werden 5000 ge vangenen gemaakt. In de sedert eenige dagen plaats gehad hebbende gevechten bij Wloch- Inbech is thans de beslissing gevallen. De daar oprukkende Russische troe pen werden tot Koetno teruggeworpen. Zij verloren tot nu toe 23000 ge vangenen en 70 machinegeweren. Het aantal veroverde stukken ge schat kan nog niet worden vastgesteld. De terugslag der Russen. BERLIJN, 16 Nov. Het Berliner jeblatt schrijft naar aanleiding van de Duitsche overwinningen op het oostelijk krijgstooneel, waarvan het laatste communiqué van den generalen staf melding maakt 29) Ban nou zo dien knaap in 't openhaar belecdigd en op dc sabel of op de pis tool hebben uitgedaagd 1 Oh, dat was mooi bedach,! Kon zij dat niet laten doen door één van haar talrijke aanbidders Zij behoefde slechts le zeggen, dat die man liet gewaagd had haar te beleedigen, en leder van hen zou het zich een eer rekenen den handschoen voor haar te mogen opnemen. Tot een tweegevecht zou het toch niet komen, want de schoolmees ter. die droge boekenwurm, kon wel een beetje geleerdheid piraten, inaar zou zich stellig terugtrekken, als het cr op aan kwam zijn moed te liewijzen öiet een wa pen in de hand. Doch zulk een blaam wenschte zij juist; zij wilde zijn flauwe verontschuldigingen tegenover zijn tegen stander hoor en, zij wilde hem als oen lafhartige zien staan dat zou haar wraak zijn. Ot hoe vurig wenschte zij nu, dat er een geschikte wreker was ko- wen opdagen. Zij keek in het rond o! zij niet oen van haar vele aanbidders zag, en daar zag zij juist weer dien onverdraaglijken man in fraaie bogen naderenEn daar geen vijf schreden van haar verwijderd maakte Over dit terugslaan van don vijand aan de Oost- en Westpruisische gren zen mogen wij ons verheugen maar over do ernstige nederlaag der Russen die naar Thorn marcheerden mogen wij jubelen. Het hoofdkwartier van Generaal Hindenburg meldt beschei den, dat de beslissing gevallen, maar van hoeveel belang is deze beslissing niet geworden. Eerst vielen onze troe pen de vijandelijke voorhoede bij Wlo- clabech aan en op 14 November werd het eerste legercorps van den vijand teruggeslagen. .Hierop voorde de over winnaar van Tannenberg een kranig stuk uit, door een heel Russisch logor niet minder dan 50 K.M. ovor Kutno terug te worpen en bij do achtervol ging 23000 man, dus meer dan een half legercorps, gevangen te nemen. De ver liezen der Russen aan geschut en ma chinegeweren doen denken aan de eer ste overwinningen in Oost-Pruisen. Duitschland on Zuid-Afrika. Over de crisis, welke thans in Zuid- Afrika woedt, schrijft de Volkstem o.a.: De politiek van Duitschland jegens Zuid-A-frika is nu voor elkeen duide lijk. Men wil te Berlijn van Brits Zuid-Afrika 'n Republiek maken, met behulp van Afrikaners, die van uit Zuidwest militaire ondersteuning zul len erlangen. Indien dit schema de sympathie der Afrikaners had kunnen verworven, zou de Republiek nooit zonder burger-oorlog gevestigd kunnen zijn zoodanigo Republiek zou dan in jjia voortbestaan afhankelik worden van de welwillende belangstelling 't Duitse Goevernement. Met andere woorden, ons land zou 'n yuzal-Staat worden van 't Duitsche Rijk. Dit moet met alle beschikbare middelen belet worden. Dit wil ons Botha-Kabinet met do medewerking van alle Afrika ners beletten. Er is voel geduld noodig voor wie 'n volk als 't onze moot regeren. Toen besloten was tot aktief optreden tegen Zuidwest, erkenden de militaire auto riteiten de noodzaak om in stilte en met spoed te mobiliseeren. Zorgvuldig werden alle opgeroepen burgers on derzocht wat betreft lichamelijke ge schiktheid en geestelike vaardigheid voor de beraamde veldtocht. Niemand is vandaag onder de wapenen, die niet sterk van gestel en volkomen gewillig was om den krijgsdienst te doen. En er heerscht oprechte geestdrift bij elk gekommandeerde burgerNauweliks hij een scherpe wending zijwaarts. Dat was een meesterstuk van kracht en be hendigheid; onwillig moest zij dat erken nen. Het ergerde haar, dat zij dit moest doen van een man, dien zij niet anders wilde beschouwen, dan als een pedant kamergeleerde.' Doch ja, hij was immers slechts een boerenjongen of zoo iets, die in zijn kinderjaren buiten op het land ruimschoots gelegenheid had gehad tot lichaamsoefeningen. Zijn studentenjaren had hij dan zeker ook niet alleen door gebracht met over boeken gebogen te zit ten. Wonderlijk nu stelde zij zich de jonkman weer voor als corpslid, met het wapen in de hand, en lat paste heel goed bij zijn slanke buigzame en toch krachtige gestalte. Met verbittering moest zij de gedachte opgeven, dat hij als laf aard zou terugbeven voor een tweege vecht. Wat die knaap was In staat om haar kampvechter In het zand te laten bijten of hem met bebloeden kop weg te sturen... en dan eerst zijn over winning te genieten. Zij sprong op. Wat moest zij daar Moest zij hem nog langer gelegenheid ge ven om te toonen, hoe goed hij op het ij» thuis was Zij had een afkeer van zulke pralerij. En bovendien begon zijde koude te voelen. Met flinke slagen vloog zij over de ijsvlakte voort. Door de be weging werd *ij weer warnet en gevoelde zij bevrediging. Voorton pijlsnel schoot zij vooruit, de wind floot haar om de oor en. zij reed al verder en verder weg van den groofen zwerm, die haar waren de vijandolikheden begonnen, of men hoorde do wanhoopskreet van moedors, wier zoons in hun enthoe- siasme verzuimd hadden om verlof te vragen tot het verrichten vnn kom- mando-dienstEn van kansel en plat vorm regende het verwijten tegen de Rog., die do burgera met geweld dwong om tegen hun zin aan 'n eks- ditie deel te nemen Daarop werd loten om vrijwilligers op to roepen voor deelname uan do krijgs-bedrijven. Maar die vrijwilligermethodo is vreemd aan onze volksaard. Vanouds zijn do mensen gewóón om to worden gekom- mandoerd en nu hoort men zeggen „wij staan bereidwillig klaar om krijgs dienst te doen op 't oerste hevel „onzer RogeeringPas de Verdedi- „gings-Wet op ons toe, en wij zullen „zonder aarzeling optrekkenVrij- willigor-worden is voor menigeen stui tend Maar bij onze medeburgers van engelse afkomst is 't juist Andersom. Voor hen is 't beginsel van gekom- mandeerd-worden Btuitönd en zij ver langen als „volunteers" naar 't front te gaan. Er is voorwaar veel geduld nodig om met 't Zuidafrikntjnso pu bliek klaar te komen 1 De „Heilige" oorlog. CON STA NTINOPEL» 15 Nov. De Shoik-oel-Islam, die don vertegenwoor diger van het Berl. jpjgpbl. te Con- stantinopei in audiëntie ontving, ver klaarde daasbij op de vraag naar do geestelijko organisatio en de boteekenis die de „Dschihad", do Heilige Oorlog voor do Mohammedaanscho wereld hepft, dat nog nimmer het Khalifaat, in den vorm als thans geschiedt, do banier van de „Dsohihad" heeft ont rold. Zelfs de Heilige Oorlogen, die de Islam ten tyde der Kruistochten ge voerd heeft, zijn met don omvang en de beteekonis van dezen Heiligen Oorlog niet te vergelijken. Sedert dien zijn eeuwen voorbij gegaan, maar het „Woord" leert, dat Dschihad's gebo den in de harten der Mohammedanen langer voort blijft leven. Wanneer thans het Fetwa-gebod uitgaat, weet elke geloovige Mohammedaan en zoo noodig ook elke Mohammedaansche vrouw wat zijn, en haar plicht is. De vijanden van don Islam, die het Kha lifaat bedreigen, dwingen ons tot den Heiligen Oorlog. De maatregelen ge nomen om ons het gebruik der ver keersmiddelen te ontzeggen zullen onze vijanden weinig helpen. Reeds in haar bewegingen belemmerde. Zij wil de de vrije ruimte hebben en eens rijden tot zij moede werd. I r was daar ruimte genoeg. Het meer strekte zich in ginds nog verscheidene kilometers verder uit, werd daar smaller en verloor zich in onregelmatige krommingen tusschen "de hoornen. Wel was daar geen haan schoonge veegd, alleen op het breede gedeelte had inen voor de schaatsenrijders gezorgd maar wat hinderde dat Zij voelde nu behoefte om weer eens buiten de gewone orde te treden...... Mijnheer Schwerdtnert Kijk eens... is dat 1 lvira? daar ginder. Robert kwam naar zijn gouverneur ge reden en wees naar de vrij uttloopende richting. Schwerdtner richtte het oog daarheen en heel in de verte herkende scherpe blik nog de blauwe veer, ter wijl haar gestalte reeds zoo klein scheen, dat een onverschillig toeschouwer die nauwelijks zou hebben opgemerkt. Plotseling verbleekte hij. O God! zij begeeft zich in gevaar l Hoe dat? Zie je die twee roods palen, gin der? Tot zoover Is het ijs beproefd. Ver der op zijn gevaarlijke plaatsen bij de monding van kleine heken. Nog geen vijf minuten geleden heeft oen parkwach ter me dat verteld. Onder het spreken had hij de verlam ming van (kin schrik overwonnen en vloog pijlsnel de liarones achterna, zoo dat Robert, die volgde, hem weldra een weten honderdduizenden pelgrims, die van Mekka naar Medina trekken, om naar do hoiligo houve'en te gaan, van het besluit der Fetwa als microben zullon deze geboden in de lichamen der Mohammedanon dringen, die in de vijandelijke rijen strijden. Overal, in Oran gelijk ook in de Afriknansche koloniën, zal het Dschihad-gebod de levenszenuw van onze vijanden en van allen, dio hen onderstounon. vorwoes- ton, ook van hen, die in de toekomst zich aan hun zijde zullon scharon. De kinderen van Mohammed's pro feet zullen niet ten onder gaan on zij zijn verheugd don oorlog gemeenschap pelijk met do legers van Oosteijrijk- Hongarije en van Koizer Wilholm\to voeren, wiens woord„ik ben do vriend van 300 millioen Mohamme danen", alle aanhangers van den Islam kennon. Aan de GriekschBulgatyscho gronB. De oorrespondent te Sofia van het Berliner Tageblatt seint, dat in de afgeloopen week tal v. incidenten op de GriemcnBulgaarscho grenzen bob ben «laats gevonden. Hoofdzakelijk werdpn deze voorvallen veroorzaakt Grieksehe grenswachten, die iJulgaarscho boeren, die naar den arbeid logen, aanvielen. Deze laatsten riepon daarop de hulp in van de Bulgaarsche grenswachten. Op deze wyzo vond op bqna alle grensposten een min of meer ernstig gevecht plaats. Aan Bulgaar sche zijde werden in het goheel vier man gedood en negon verwond. De Grieksehe verliezen zijn niet bekend. De vijandelijke houding dor Grieken baart te Sofia grooto ongerustheid. De verliezen in dezen oorlog. Hoeveel man zijn in dezen oorlog reeds gesneuveld of buiten gevecht gesteld Het N. v. d. D. heeft een poging gedaan om op de vraag een antwoord te geven. Doch zooals het blad terecht bpmerkt stuit men daarbij al dadelijk op het bezwaar, dat er nog steeds niouwo troopen naar de ver schillende oorlogs-terreinen gezonden worden, zoodat het totaal der in het veld te brengen combattanten zelfs niet te ramen is, en elke grondslag voor een percentsgewijze vergelijking vooralsnog ontbreekt. Vraagt men naar het geheele aantal thans te velde staande combattanten (niot enkel de troepen in de gevechtalinio), dan kan groot eind ten achter was. Hot was een wilde jacht, waarbij tichwerdiner alle krachten inspande en aan niets dacht dan aan het levensge vaar, waarin Elvira vorkoerde en dat bet misschien van Mn seconde afhing, haar le redden. De barones was vlug, maar hij was nog vlugger; elke slag bracht hem tweemaal zoover als haar, Kon zij reeds lang door het Ijs gezakt zijn. Hij zette de banden aan den mond en riep om haar te waarschuwen. Zij hoorde hem niet de afstand was te groot en hij kon niet harder roepen. En voort vloog hij; het flikkerde hem voor de oogen, zijn heete adem vloog ala een wolk damp langs zijn gelaat, hij voelde geen grond meer onder de voeten en kon den afstand niot moer ondei-schel- den. Hij dacht aan niets dan aan voort te snellen. Daar ginds, op «mstreeks honderd me ters atstand, vormde het moer een scherpe bocht verborgen tusschen de hoornen. Daar moest hij haar uit hot oog verlie zen en hij had er een voorgevoel van, dat daar Elvira's noodlot zou vervuld worden. Ala zij door het ija zakte, voor dat hij haar zag, kon zij door den stroom onder het ija geraken en dan zou red ding onmogelijk wezen. Nog eenmaal al zijn krachten Inge spannen! f lvira scheen juist aan de uiter ste grens gekomen. Weder gebruikte hij zijn handen als spreekbuis en riop zoo hard, dat de keel hem pijn deed: het volgende geantwoord worden In vredestijd hebben Duitschland, Oosten rijk, Rusland, Frankryk, Engeland, België, Servië en Turkije gezamenlijk 3'/a 4 millioen man op de boon. Hoe do strijdmachten in oorlogstijd aangroeien, is Zeer rnooilgk te zeggen, maar de gezamenlijke macht van Duitschland en Oostenrijk is voor 't oogenblik, de vrijwilligers inbegrepen, op 6'/2 millipen te ramen, die van Turkije is onberekenbaar. Rusland,. Frankrijk, Sorvië, Montenegro, België en Engeland beschikten tot dusver gezamenlijk over 8 a 9 millioen weer bare mannen te velde. De koloniën komen hierbij alloon voor de reeds gezonden hulptroopen in aanmerking, on Japan, welks actio tot dusver van plaatselijken aard is gebleven, is niet meegerekend. Volgons een bericht uit Kopenhagen zoudon do Duitscho verlioslijston thans een half millioen namen bevat heb ben, waarbij nog maar weinige uit October. Dat komt ons overdreven voor, evenzeer als oen Engelscho schatting, die op een totaal-verlies van 1.250.000 man, tot op heden, zou uit- loopon. Men mag, dunkt ons, veilig aannemen, dat het aantal doodon en ernstig gewonden on krijgsgevangenen tot November nog lang niet dat aantal bedragen heeft wat toch al erg genoeg is. Ilot geheele aantal tijdelijk Buiten gevocht gestelden wordt na tuurlijk vergroot door de licht-gowon- don, die later opnieuw naar hot front gozondon worden, do zieken en do tijdelijk ongoschikten. De verliezen, door de verbondenen rechtstreeks geleden, zullon, dunkt ons, niot grootor geweest zijn dan hot totaal cijfer dor Duitsche, eer mindor. Maar zij vorloron veel meer krijgsgevan genen. Volgons oen Duitseh blad, dat wij dezer dagen inzagen, zouden do Rus sen reeds 650,000, de Franschon 660,000 dooden, gewonden on krijgs gevangenen verloren hebben. Ook weer schromelijk overdreven, zonder twijfel, vooral wat de Eransche vor- liezen. Alleen van Engeleche zijde is dezer dagen een officieoi© opgaaf in het Lagerhui» gedaanhet geheele ver lies (op een strijdmacht die wij op 250 300.000 man schatten) bedroeg tot November 57.000 man. Naar ver houding gerekend, en in aanmerking genomen dat do Ëngelsche troepen op het westelijke oorlogsterrein voort- Hall! Niet verder: Meer kon hij niot uitbrengen. Hij dacht, lat hij van uitputting zou neerzijgen. Maar gelukkig, hij zag dat I .lvira het hoofd omwendde; zij had hem dus ge- Itoord en moest hem nu wel zien. liij sloeg de armen wijd uit en wuifde om haar oen waarschuwingsteken te geven; roepen kon hij niet meur. Doch het meis je rood snel verder- Was dat eigen zinnigheid of overmoed? Wilde zij dan uit trots togen hem te gronde traan? Terwijl de krachten hem ontzonken, verminderde ook zijn moed. In w» op welling van toorn sprak hij tot zichzel- ven: laat zij haar gang gaan! Doch 't verlangen om haar te redden kwam on middellijk weer lioven, hij wilde haar red den, al moest hij er «elf dood bij neer vallen 1 Nu wilde hij ookzijn trots eens toonen; door haar tot eiken prijs te be- -tchernicn togen een onheil. In vliegende vaart schoot hij weer voort. Nog eens met krocht vooruit en nog eens! Daar sloeg zij de bocht oui en verdween uit 't gezicht! Voort! Voort! en, twoe, drie slagen! Daar kwam hij ook de bocht om, maar met den kortste» zwaai hij was, naast haar hij kwam lmar vooruit nu linksom gezwenkt om haar den pos af te snijden. (Wordt vervolgd

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1