Él 01 i iWomir" biedingen in de I IK Alter e Gracht 269 IAAG, ®TE WAAR- •agen ameskleeding, Ie of gedeelten ies. Ir De Oorlog. Vrijdag 20 November 1914. 53e Jaargang. ken STZD-jfï.. I en Jf h Courant wrri. anti koslei sleehu tbeialiig: 35, voor elke regel I 'eilALTER. racht 269‘ IA AG. jHo. 12035. Telefoon Inters. 82. "FEUILLETÓN, El-vixa. XTieix'ws- ezx -^.d.’vertezxtïe'blsbd. voor G-oixcLsu ezx Ozxxstrelceaa Verschijnt dagelijks - behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Inters. 82. I Mn het Bureau. in de itad aan huil I 5, Wijdstraat 29 68 non Zn Gouda. f i :ld Lni. fO. BB J1OMC Ooathaven 31 L_ O' t IFt, voedingswaarde neer, ‘i en broilMa Rl 'DHU'O. I Electr. droging Salon. e «oorten HAAK- «ter te voor- I i vergoed. en ADBB8: voerende generaal had Donderdag om drie uur namiddags bericht gekregen, dat de Duitsche aanval op het Fransch gebleven deel van het dorp Chauvro- mont scheen te verslappen, toon een ontzettende ontploffing als gevolg van onder de loopgraven aangelegde mij nen, de Fransche stelling deed in de lucht vliegen. Het aantal slachtoffers is zeer groot. Daarop bezetten de Duitschers onder een geweldig „hoera” ook de rondom gelegen punten bij Chauboncourt. 1 iill PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31by onze Agenten gszaal voor Mili- houwburg, 7g/«| gin. Genoegen, 8 uur, Café Harmonie cel ier s vereen i ging. ju we Schouwburg Mobilisatie”. wij geregeld tijdig jen ontvangen van Brten, vermakelijk- ue dan in on*» Aan het Westelijk Front. Op het Westelijk front blijft do toe stand blijkens de berichten vrijwel de idftle. De strijdmachten houden elkaar ufklemd en tracht n dan hier dan 4aar hunne posities te verbeteren. Hoe de toestand op het Belgische oorlogsterrein is wordt door het kon. Norden uit Berlijn dd. 19 Nov. aldus gemeld Tusschen de kust en Yperen gelukte het de Duitsche artillerie, vele Fran sche pogingen om herstel van de ver bindingen te verijdelen. Herhaaldelijk trad daarbij de Duitsche artillerie op den voorgrond, vooral in een bajonet- gevecht in de boschjes bij Bixschote, dat afwisselend in Duitsch en Fransch bezit was. De Vlaamsche kust is thans geheel afgesloten. Vluchtelingen afkomstig van Heyst, Ostende en Brugge hebben tevergeefs gepoogd langs de kust hun haardste den te bereiken. De Duitschers lieten niemand in den omtrek hunner vuur- linie toe. Omtrent de krijgsverrichting aan de Y*r, en de invloed van het weder daarop, meldt de corr. van de Tijd uit Duinkerken het volgende: De toestand van verlamming bij den vijand blijft voortduren. Hij is groo- tendeeb over de gekanaliseerde Yser teruggeslagen en heeft opnieuw terrein verloren, doordat bij Bixschote weder om een aanzienlijke hoeveelheid land is onder water gezet. Toch verwacht men overigens nog niet, dat hij de geïnundeerde Yserlinie zal opgeien. Want er zijn een groot aantal pontonniers met veel materiaal verkend en alles wijst er op, dat de Duitschers planmatig gaan pogen, de 1 bezwaren der onderwaterzetting te ondervangen. Hun aanvallend optre den evenwel wordt uiterst bemoeilijkt door het onverwacht ingetreden win terweer. Een ijzige koude is over het westen gevallen natte sneeuw dwarrelt rond, slaat in oogen en ooren en bemoeilijkt in hevige mate den velddienst. De weeke, papperige grond der Vlaamsche landen, die door zoovele watertjes worden doorsneden,|is uiterst bezwaar lijk voor de logge bewegingen der Duitschers, wier massale troepenmas- wier zwaar geschut keiharde f f 1.25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. vallen van de Russen op de Oost- Pruisische grens, in het bijzonder bij Stallupönen, Eidtkuhnón en Soldau, die door do Oost-Prmsische troepen en bij Soldau door de ukWest-Pruisen ontboden troepen, na z«q* hevige ge vechten, werden nfgeslagtfrrf’Op 15 dezer werden sterke op den rechter Weichseloever opmaroheorende Rus sische troepen onder verlies van 5000 gevangenen bij Lipno toruggeworpon. Zij moesten tot Plock terugwijken en nu volgde slag op slag. Op 15 dezer wierp Von Hindenburg verscheidene hem tegemoet rukkende Russische legerkorpsen tot voorbij Koetno terug, nam meer dan 50.000 van hen gevan gen en veroverde talrijke kanonnen en machinegeweren. Thans wordt ten Noorden van Lodz de beslissende slag met alle kracht voortgezet. Een officieel communiqué uit Wee nen meldt dat in Russisch Polen de slag een gunstig verloop heeft. Vol gens de tot dusver ontvangen berich ten heböen onze troepen 7000 krijgs gevangenen gemaakt en hebben zij 18 machinegeweren, Jalsmede verschei dene kanonnen veroverd. Van de zijde der verbondenen wordt gemeld dat de Duitschers in Oost- Pruisen tot Gumbinnen—-Angersberg zijn teruggedreven, doch daar de over- gangen bij de Massurischo meren bezet houden. wegen behoeven. Eerst heeft het ge regend, toen gesneeuwd, nu is alles modder, slijk. Vele loopgraven zijn ondergeloopen en riviertjes geworden. Maar op be hendige wijze is echter elders voor afwatering zorg gedragen, zoodat alleen de slykorige bo<tem zelf onge mak oplevert. De uitrusting onzer troepen is goed. Er is tjjdig gezorgd dat de manschapen geen koude be hoeven te lijden. Maar toch kan ieder zich verbeelden, wat het beteekentin dit moerassig land to midden van kou de, regen en sneeuw te moeten „af- wachten”: nu eens vechten, dan weer verkennen, aldoor, aldoor vol waak zaamheid zijn tegen dreigende verras singen. Lange nachten vol winterkou, korte mistig grauwe dagen vol natheid en troosteloosheid by tusschenpoozen sneeuw, sneeuw, sneeuw Sneeuw, welke de verkenningstochten tot het meest avontuurlyke opvoertwelke de tot heden schijnbaar verloren gegane romantiek van den ouden krijg terug brengt welke het onverwachte moge- lijk maakt, een sluier werpt over de krijgsverrichtingen, de luohtverken- ningen afbestelt, de doelbepaling doet falen kortom plaats ruimde aan het onverwachte en geheimzinnige, aan het welslagen van een krijgslist, die in de voorafgaande dagen reeds „ver kend” was, vóór ze ten halve was volvoerd. 'j Zoo wordt de dag van morgen steeds grooter vraagteeken moet onzer zijds dubbel opgepast worden voor overval. Aarom blijven de troepen der verbondenen in actie en heeft on^ geschut zijn stem weer langs de Ysel doen hooren, teneinde zoowel bij Nieuwpoort als bij Dixmuiden den vyand te verhinderen bij zijn pogen de overstrooraing in te dijken en het water terug te dringen. Nu hier dan daar heeft de infanterie daarbij in te grgpen. Omtrent de gebeurtenissen in Noord- Frankrijk wordt in het officieele Fran sche middagcommuniqué gézegd De vijand trachtte fiet dorp Tracy- leval bij de Aisne te hernemen na een verwoed gevecht werd de vyand met zeer aanzienlijke verliezen terug geslagen. Op het overige front hebben de ge allieerden hun posities gehandhaafd. De Berliner Lokal Anzeiger schrijft De aan den linker Maasoever bevel- in en begon nu do boor to draaienzoo dat kalk en puin op den <rnnd vielen. Weer volgden hamerslagen lot de boor vaalst, opnieuw de boor gedraaid, en zoo ging het telkens voort, aanhou dend werd het gat in den muur grooter en dieper. Dit was geen gemakkelijke ar beid. In zijn zweet badende wierp de slo tenmaker ook zijn vest uit on werkte verder met opgertrooptc mouwen. Na een half uur ongeveer hield hij doodmoede op en wenkte zijn niaRKer om het werk voort te zetten. Terwijl John Archer nu voortging met boren, trok de ander zijn kleeren weer aan on nam uit den zak,' die onuitputtelijü scheen, een groot bund en een fleach jenever, om zich een» te versterken. De brave lieden hadden zich goed uitgerust voor den arbeid, die hen wellicht twee nachten en den Zondag daartusschen zou Irzighouden. Onze slotenmaker had als een gerouti neerde inbreker heel juist den duur van het werk geschat. Toen zijn horloge om streeks zeven uur Ik den Borgen aan ween was de opening in (ten muur groot genoeg om een mmseh door te laten. Bij het licht van de dievenlantaren hadden zij reeds bemerkt, dat zij op den goeden weg jgaren; onmiddellijk bij ’en doorgebroken muur Mgen de traden van de wenteltrap,' die naar de wacht kamer van den bankier voerde. Met hun dievenwerktuigeo en proviand gingen zij deze trap op naar hevea. John Archer ging weer vooraan; hij lachte tevreden toen hij zag. dat op itèe verdieping de i GOÏDSCHE CDIRAVL g» PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1- 5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerw, 0.10 Bp drie achtereen volgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 32) Bij <feze dwarsgang was geen verraad meer te duchten en nu stak de kleine “en dievenlantaarn aan. Bij het licht ww ren bun gezichten te herkennenhet brui- np van den mulat, die zich kapitein Mur- ie noemde, en hei opgeblazen dronkaard» gezicht van den slotenmaker. Aan de eene zijde van de gang waa «•n rij vaa houten deuren, die toegang verleenden tot kelder aftitelingen. Zijn wij er reeds ”roeg de sloten maker. t Neen, het is de laaUtc deur verder °P Ik heb allee nauwkeurig opgetee- tand. Zij gingen verder, tot ze aan een by- Mader groote deuf kwamen, die echter ••k van hout was. Bravo, mompelde de slotenmaker, torwijl hij met kennis van zaken het bout betastte. Het hangslot kan wel opzijn Plaats blijvèn. Hierachter is slechts en papierma- 8*aijn, zei de andere. Daar heldtea ze g«*n zware sluiting voor loodig. Ih» slotenmaker legde den zak n baalde er een sterken stecklwitel uit begon een paneel te bewerken, waarbij de. Bij Reims is gisteren bij de Fran sche linies een Duitsch vliegtuig neer gekomen, waarin twee Duitsche offi cieren zaten. Het vliegtuig werd buitgemaakt en de officieren gevangen genomen. Aan het Oostelijk Front Van Duitsche zijde wordt gemeld dat de groote beslissende slag in het Oosten bij voortduring gunstig is voor de Duitschers. De Russen waren achter de troepen der bondgenooten met een geweldige macht, maar langzaam over een breedte van 300 K.M. tusschen de Oost-Prui sische Zuidgrens en de Karpathen, opgedrongen en wel blijkbaar met een rechtervleugel van vyf tot zes leger korpsen op den rechter Weichseloever, in de richting naar Tkora, en met een hoofdmacht, bestaande uit 15 leger korpsen, een aantal reservedivisies en 10 caveleriedivisies op den linker Weicheloever in de richting van Sile- zië en West-Galicië. Behalve deze minstens 900.000 man tellende hoofdmacht staat er nog een sterk leger tegenover de Zuidoostgrens van Oost-Pruisen, en een aanzienlijke legerafdeeling rukte in Galiciö op in de richting Krakau. Tegen den lOn ongeveer bereikte de Russische hoofd macht de Warthe, op de linie Kolo Sieradaz—NovoRadomsk, en met den linkervleugel, de lijn Malizieuw Weichsel. Eerst hielden de Russen stand aan de Warthe, maar begonnen na eenige dagen met het overtrekken van de rivier. Generaal Von Hinden burg had intusschen den hem door den vyand gelaten tijd benut, om, onder uitgebreid gebruik maken van de eigen spoorwegen, troepen te verplaatsen naar den linkervleugel aan de Posen- scho grens en om andere troepen aan de grenslyn Thorn—Soldau op te stellen. Op 12 en 13 dezer volgden nu aan- kleine hem bijlichte. In een kwartier was Je slotenmaker zoo ver gevorderd, dat hij met een Hin ken duw het paneel indrukte. Op een wenk van zijn makker had John Archer de dievenlantaarn geslobm en nu luister den beiden, of het gedrulseh niemand ge- .wekt had. Alles bleef stil. Voorwaarts dus! Bij het licht, dat de lantaren nu weer uitstraalde, kropen de beide i <annen door het gat in de deur. Groote balen papier bewezen, dat John Archer zich niet vergist had. Zij waren in het papiermagazijn. De mulat haalde nu «*n j>api schijn, waarop hij een schetskaartje van de verschillende lokalen had geteekend, en zoodra hij daarop gekeken had, irad hij toe op een der muren en telde: Deze is het. Rechts van <’e deur. Goed. En weet je zeker, dat er Zon dags niemand op het kant-A>r komt? Dat heb ik deugdelijk nderzocht. Dan maar aan den arbeid I Bij het aanbreken van den dag Meten wij er zijn De slotenmaker trok zijn jas uit, greep weer in den zak en bracht iu eer j.-cht inbrekerswerktnig te voorschijn; een stang, ruim een meter lang, aan een eind, voorzien van oen drilboor, aan hel an dere eind ultloopaade in een wig. Een handbreedte van de wig een oog, waar hij een kruk in stak. Vervolgens drukte hij de stalen punt van de t»or tegen den muur en dreef die mW hamerslagen er Zuidelijk Front LONDEN 19Nov. (Part. V.D.) Do Evening Standard constateert, dat de positie der Serviërs moeilyk wordt of schoon het voortrukken der Oostenrij kers" met het oog op de bodemgesteld heid des lands, groote bezwaren zal opleveren. Het blad vreest evenwel dat Servië zoowel gebrek heeft aan man schappen als aan munitie. Zij begonnen den oorlog met 300.000 man, hun geheel beschikbare strijdmacht, Hiermee behaalden zij den 21en Augustus een groote overwinning te Jader en ook sindsdien versloegen zy de Oostenrijkers keer op keer, evenwel ten koste van veel menschen- levens. Generaal Putnik heeft wonde ren gedaan on ^ijne soldaten hebben de bewondering van Europa afgedwon- gen. Thans evenwel hebben zij hulp noodig, en deze kan slechts komen van Bulgarije of Rumeniö. Het is in ’t belang van beide deze staten, dat Oostenrijk zelfs niet tijdelijk Servië overweldigt. jalocziön aan de tuiuzijdo waren neerge laten. Deze voorzorg van een deurwach ter om op den rustdag ook geen zonne- Htraal In de kantoorlokalen te laten door dringen, kwam hun nu goed te pas. Zij koutten nu nel minder gevaar hun werk verrichten. Do dteveo bevonden, dat de deur, toe gang verteeni'fide tot het kabinet van (’en r bankier, ipct ijzer Ixwlagen wan. De ulo- tonmaker haalde ontevreden de schouders op. Dat was wel geen ernstige hinder nis, maar het kostte toch ook weer tild. Uit den zak nam hij een bos looo<wa ‘'fen poogde daarmee de deur te openen i doch geen enkele daarvan paste. De inbreker knikte even, als wilde hij zeg gen Dat had ik wel verwacht Een met ijzer beslagen deur heeft ook een samengesteld slot! Nu nam hij ,een kleine ijzerboor ter hand en begon bij den deurknop te boren. Binpen weinige minuten had hij een gat tn de deur gemaakt. Een vingerbreedte verder boorde hn ’weer een gat, vervolgens een derde, een vierde, en zoo voort, totdat hij een ;eheele rij gatefi* rond het slot had. Jaarop nam hij een smalle zaag, stak die in het bovenste gat en al zagende verbond hij al de gaten, zoodat bet slot was gescheiden van de deur. Het overige werd met een steekbeitel, ge daan, en de goed voorziene denrwas open. Hoe het in Gent gesteld is. Men schrijft uit Gent aan de N. R. Ct.: Het ophouden van alle economische bedrijvigheid, is afschaffing van alle treinverkeer, zonder hetwelk België niet denkbaar is sedert oen paar dagen verkreeg de maatschappij Gent Terneuzon vergunning drie treinen daags heen en terug, tusschen Gent on Terneuzen te laten loopen heeft hier een toestand geschapen, die onze verbeelding te boven gaat. Wij zijn in een ander werelddeel overgebracht. Dd verschillende streken hebben hun eigenaardig en wel afgo- teekend karakter verloren, en wy mo gen veronderstellen, dat overal dezelfde gejaagdheid, kommer en gebrek hun verlammendan invloed doen gevoelen. Het dag en nacht rustelooze Wa lenland is even stil, verlaten en doodsch al het min bedrijvige Vlaamsche deel van België. Gent zonder zijn fabrieken en werk huizen is Gent niet meer; geheel het dagelyksch leven der inwoners wordt naar den regelmatigen gang ervan geschikt. Het vroege uur waarop ’a morgens de arbeid een aanvang neemt, de sohafttyd van 8 uren, on 4 uren namiddagsde middagrust on het trompetgeschal, dat om 7 uren ’s avonds het einde van den werkdag aankondigt, dit alles zyn zoovele aan duidingen die voor gansoh de bevol king gelden en het iaar door als go- ijkte regel geëerbiedigd worden. De oorlog bracht daarin een gron dige wyziging. Alleen de vlasfabrieken draaien nog enkele uren daags, on bij de volslagen werkloosheid, die in alle andere vakken hoerscht, heeft de hooge prys der onmisbaarste levensbenoodigd- heden ons voor een langen tijd een geheel andere levenswijze opgelegd. De kolen, dio eens tegen 17 frank voor 1000 K.G. werden afgeleverd, zijn hog alleen in de groote samen werkende Maatschappijen tegen 40 fr. veikrijgbaar. Het gemeentebestuur bepaalde den prys der petrool op 23 eontimen den liter, meer dan hot dubbele, van zout op 32 centimen den K.G., het vier dubbele van voorheen. Het bróód eveneens mag niet meer dan voor 19 centiemen worden ver kocht. Bij gemis aan bloem komt men van alle kanten rond Gent zich in do Don 17n dezer heeft het college van B. on W. den maximum prijswan 1000 kg. op 38 frank bepaald. Doe het licht weg, beval lie slotenmaker, voordat hy do vleugel deur opensloeg. John sloot zyn dievenlantaren en trad met zijn makker hot kabinet van don bankier binnen. Ook hier waren de jaloezieën neergelaten. Het licht van den aanbrekenden dag schoen reeds daar tusschen door. Nttzijn wy er, fluisterde de slo tenmaker. Denk jij, dat wij hier in deze kamer den grootsten buit kunnen maken - Daar staat zijn brankast, ant woordde de mulat zacht. De duivel mag mo halen, als do vent daar niet het grootste deel van zijn contanten bewaartIk heb zelfs destijds groote pakken bankbiljetten in «ijn porte feuille gezien. Dat loog John, want hiérbij speelde zijn levendige verbeelding hem een poets. 4 Nu, dan zullen wij aan de hoofd zaak beginnen. Dat zal nog zweet genoeg kosten. De slotenmaker nam nu de dieven lantaren, opende die een weinigen keek in het rond, totdat hij de brandkast in het oog kreeg Zorgvuldig bekeek hy het ding aan alle kanten en onderzocht de sleutelgatenmet een zucht «taakte hij zijn onderzoek. (Wordt vervolgd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1