llllllllllllllllllllllllllllllllll Een Beestmensch (Une brute humaine). Nnt.sS paarbank HAASTRECHT. F07IKM OP H. hllraa NoMjiielti „HJUFWATT” LAMPEN HG DEM VAN M •ei wordt vtnooht op ’t MERK te lettel uit HütT Magazijn vam Vleesch en Spek POTTELBElHi a, „1.1. Sjte SS 1 IsaïM llaai tairëf OPGERICHT «FM. Bioscoop-Salon „Gouda Vooruit”. \ennisgeving. Koninklijke Marine. Dienstaanbiedingen hebben in de Mej, deWecLE. Alter 269* Gedempte Gracht 269 DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen ïïeeren- en Dameskleeding. Aanbesteding Adverteert in dit Blad. Elvi DE, ZUID-HOLLANDSCHE Oorlogsn.ie-u.-ws. Letterzetter Goudsche Courant Brokken huis Advertentiën- BOOGLAMPEN VERVANGEN LEVENSG Maatschappelijk Kapitaal f l.OOOOOO.-. tEUILLI v Matroos-kok Stoker 2* klasse - Maatschappij van Verzekering ophel Leven, 'T”. - iedprfe maand ten huize po. 12636 1/4 1/10 0.42'/» 0.11 Telefoon Inu Met Goud en Zilver |^Mej.deWed.Z.4J<TZR 261)* Ged.^Gracht 2ffl)‘ DEN HAAG. Wearwell Rijwielen tiji ml, tiirlljhl lil] il prijs ADR. BE GROOT. Kleiweg- 7», GOLD A NIEUWE PHILIPS M. BAVENSWAAYZONEN GOTtINCHElt. Eerste I Matroos-lorpedomnkerj minimumiMftjjd2ijMr Kleermaker t J Het beste Tafelwater: Zuivér en natuurlijk Bronwater. grati. tterkrygbaar. ZC-ii5 xlzgsslcLIeooIeqxl merk ,8IOr" en W- L, om iMrk Wt, Craijon Vergrootingen formaat 50X60 cM. Deze week buitengewoon Programma met de attractie film f EMBDEN, Dr. P. H. ft en A. C. LlTEH/i/1 Hetthawv te l»Ma. 33) voorheen' Miii- aan huis t A 5 HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Spannend realistisch drama in 6 deolen. - (DUUR 2 UUR). - Interessante opnamen. <1HI 41 Wij brengen onder uwe aandacht dat de prijzen van Mej. de Wed. A. M. uhI- IflST BESTUUR. ongehuwd, kan tijdelijk werk vinden bij M. A. WIEGAND BRUSS, Boskoop. Zitting pen derden Dinning van j- van BLANKEN, vap den 'a mid dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 17 tf EI1 BESTUUR. vensgeluk is zelfzucht ren We. Maar we g< geen moeite, om na 4at nu precies betee on eigefclyk verkeerds die zelfzucht is, en of eigen levensgeluk nu zelfzuchtig is in de b< dl gewone omgangstal wendt gehecht. Boven ONVERANDERD zijp gebleven en ons fabrikaat derhalve overal verkrijgbaar is in bussen van 1 kilo ƒ1.50 - - 1/2 - 0.80 t BLOOKER'S CACAOFABRIEKEN. PRI I Per kwartaal Idem franco per Met Geïllustreerd Mem franco per Abonnementen - Markt 31bij 01 Dat is degelijk wei spleen». JVij zullen daa ger dan een dag aan i Vervloekt! mompel •lend trok hij aan de h deur der irrandkaat. 4 j ten vrbezen voor het ge het beate wezen, dat 'kruit lieten springen,,. Ja, alsMaar I «•1 groot zijn. Je h< werktuigen >en hel) je 1 «nalen met goed gevolg - èmi? Ja, maar niet mei d«e soort,1 antwoordde terwijl hij al kloppende «ebt. - Maar wat helj «n Clods naain beginnen Hij trok -zijn jaa en v den mulat een leunsl waarop de lantaarn gep aan zijn arbeid. Uren’ lang moesten I «o beitel dienst doen, ee een noemenswaardige slei Voor de vele ep treffende Ut wijzen van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen innig geliefden zoon, broeder en liehnwdbroeder EÖBERTUS betuigen’ wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam M. DE LANGEN. Stolwyk, ’t Beieroche, 19 Nov. 1914. Het ii wel wonderli afe einddoel van alle i ven kan gelden, zoo bet maar als ons doel uii« uitguproken. Wij will zeker, dat we gaarn dat we er ernstig na te worden, of beter n al het mogelijke doen gestelde, ongeluk, te o we voelen ons bijna daarnaast nog een ar •tallen, te betoogen en veelal, dat we nog n iets minder zelfzuchtig nen/streven. Dat is geen oneer alleen, of althans hc gevolg van onze geril der weinige rekensch ■elven geven van ons denken en breven, begrip omtrent ons zei en om gering voorste bet |ri>rek dus aan z hóAten en voorstell ons eensdeels van de djuien te weinig bewu onvolkomen de eige^j van ons leven, maar dien te weinig en t< zoodat we ons een •telling maken van h( van de begrippen in beteekenis der woorde gebrniken.< Het zoeke: GOUDA. 20 Nov, Ontspanningszaai voor tairen 5—10* u. 23 Nov. Soc. Ons Genoegen, 8 nur, s Kaart-Concoura. .23 Nov. S’/j uur. Café Harmonie Goudache Winkeliersvereniging.' 25 Nov. 8 uur. Nieuwe" Schouwburg G. M. V. „de Mobilisatie’’. Beleefd verzoeken wy geregeld tijdig taed&teeh g te mogen ontvangen van vergode ngui, concerten, vermakelijk heden ena., om deze dan in onae 1 agenda te jrermnlden. Elftctr -Dr. A. Brinkman A fcn.^Gouda. Kan afgewaaachen worden. Wy maken volgens elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Hoeren of Dames kon en schotel mot portret compleet f 0.75 Melkbeker w fl 0.70 Aschbakje -0.70 Wandbord 1.00 ifeMa «Nccei. MT Deze advertemiën kosten slechts bij votyuitbealing 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. 4? worden op do Tentoonstelling te Ostende, bonden, Amsterdam,1 Parijs ou. de LAXEERPILLEN van Apo theker BOOM bekroond. Prijs por doosje 25 on 50 oent. Vorkcijgbanr te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF A Co., to Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdstoog 3. Dames I Wilt U bij hot opruimen in dozen tijd z.v.p. donken om het Brokkenhuli. Zendt slechte bericht aan'een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. 60L, Voorz. .1. v. DANTZIG. Vice-Voorz. P. B. GROOTEN DORST, JPen. Koopt geheele of gedeelten van inboedels. Ia ook inaar buiten de aUd te ontbieden. ff Brieven worden vergoed. Let a. p. op NAAMpn ADBB8: Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL Amsterdam CommissarissenMr. M. M. SCHIM v./n. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. F- J. BERENDS, Mr. J. Wt DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatschappij sluit alle soorten Levensve, zekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren: ti. HOtJIg'MtCKHTKIt, Maoen te NckewnAenew, Deze THEEËN worden ifgeleverd in verzegelde i pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. om TB^et vermelding van-Nom- IgjBmer en Prijs, voorzien van qU nevenstaand Merk, vol- gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde order® aan- bevelend, J. c: BIJL, BREEBAART U Dit nummer bes1 bhden- VAM door de Commissie voor bereiding en ultdeeling vnn Soep, lokaal Proveniershuis. Zij, die wenschon in t« schrijven voor de levering van het benoodigde Vleesch on Spek, voor het ja tr 1914— 1915, worden verzocht hunne gesloten briefjes in te zenden bij don Heer T. A. LAMBRECHTHEN, Gou*c, n°. 190, alhier, uit*<rlijk op ZATER DAG den 28 NOVEMBER des middags te 12 uur. Do voorwaarden liggen ter inzage ton kantore van genoemden Heer T. A. LAMBBECHT8EN. Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis by Hr. Ms. Zeemacht als minimum-leeftyd 21 jaai maximum-leeft. 28 jaar. minimum-leeftijd 19*aar, maximum-leeft. 25 jaar. (indien reeds zeer vol doende kunnende stoken, *taaximum-leeftyd 29 jaar) terwyl voor jongelieden op een leeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengestold om hij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse.z Nadore inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Holder). z 50 Geu. Aftnt voor HplUnd: CATALONIt to Tilburg. Vertegenwoordiger voonGOUDA en OmstrekenM. M- BBLONJB.Tr. Ageut Amstel-Brouwerij, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. Voed rt «w Fop met de iwdvere murww Uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootntè voodingzwaarde Kare-IHptoaM Porf/a WoFow Gomdem- AfmiodUcdi. n s Artlztieke afwerking. FncHiie illmrtig. iRtüiii lilijknli. Prijk f I.7B. 12 Portretbriefkaarten f0.60 12 medaillon-foto’s keurig af gewerkt, geen Tip-Top -0.35 Gekleurd 12 stuks -0.75 Portretten onbeschadigd terug. 30 Zending4 frt., na ontvangst van portret en postwissel of podtegels. Atelier WILHELMINA WlllMlmlMairaMrt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3