VAN THEE ip ’t MERK te lettel 4SL. jij i Had. ;he De Oorlog. Zaterdag 21 {November 1914. 53e Jaargang. I behalve Zon- f LEVENSGELUK. 00 000.-. FEUILLETON Elvira.. ■fret Leven, 1AAG. A tor rlijl ei laag ii prijs GO,IDA 'o. 13636. AAYZONEN TBE1U. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Eerste Blad. ®3.©-lx-ws- ezx ^.d.-v-extezxtïe'blsLd. "voor O-oixcLsl ezx Oixxstr©3sen Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. 4PEN i i 1 ei zekering tegen K. 33) gszaal voor Mili- Genoegen, 8 uur, aan ft %n ...Gouda. (Pres.), Dr. A. E. (BDEN, Dr. P.H. twee (•ene ipeurt. En bet, zal hij CBOL Amsterdam sal werktuigen ■alen met tea! nerlijk-gelukkig, wat op zichzelf al bewijst, dat de gemeenschap gelukkige menschen behoeft voor het werk dat te verrichten is. Maar bovendien zal onze arbeid direct meer vruchtdragend zijn, naarmate we voor dien arbeid geschikter zyn. Die geschiktheid her kennen we altijd niet even gemakkelijk als zoodanig, maar we hebben daarvoor in het algemeen een ander herken* ningsteeken. Immers, in dien arbeid, die het meest met zijn aanleg en zijn ganache persoonlijkheid overeenkomt, voelt de mensch zich het gelukkigst. Zijn geluk zoekende, zal hij dus van zelf naar dien arbeid trachten, waarmee hij ten slotte ook voorde samenleving het meest bereiken zal. Het spreekt vanzelf, dat de eene soort arbeid de menschheid direct van meer nat zal zijn dan de andere, en dit verleidt vaak goed willende men schen, die niet egoïstisch zijn in enge* ren zin, om een werkkring te zoeken en arbeid te verrichten die vooral nuttig lijkt voor hun medemenschen en de samenleving. Maar men ver geet daarby, dat het niet op het ver richten van den arbeid, maar op het resultaat daarvan aankomt. En het beste resultaat is altijd te bereiken, in het algemeen gesproken natuurlyk, met dien arbeid, waarvoor men het geschikst is, en in het* verrichten waar van men zich het gelukkigst gevoelt. Het kan uit bovenstaande beschou wing voor ieder reeds duidelijk worden, dat het streven naar eigen levensgeluk, op zichzelf niet zelfzuchtig is in dien 'zin, dat de mensch, die het doet, daar mee blyk zou geven, alleen voor zich zelf te willen zorgen en alleen aan zichzelf te wfMhn.denken. Het gezond en natuurlyk egoïsme, dat eruit spreekt, is een behoefte voor het individu, maar ook voor de samenleving. Het ris een uitvloeisel van den natuurlyken drang naar zelfbehoud, die tenslotte qpk de menschheid in stand houdt. ““En het sluit voor den zelfbewusten mensch het streven naar de volma- 'ranschen bü Com- n van Verdun, is mere voert? Die is «lagen en wij vinden ƒ4 van dezelfde .soort. Wz zouden tot g<*nmlddagi moeten werken zzz ,.M h‘< gfAA komen. Hei te» nu reeds avond, ik kan niet meer, Ik val er bij neer van vermockmis. j n de inbreker wint maar al te goed, dat zulke kasten dubbele wanden hebben ieder van drie A vier vingers dikte. De buitenzijde van deze kast was echter van het allerhardste staal vervaardigd. Na een uur arbeid liet de slotenmaker zich aflossen; maar John was meer be dreven in bet bespelen van mand o 1 ia e en tamboerijn dan in zulk werk. De sloten maker moest weldra zelf weer aan den gang, als hij zijn arbeid wilde zien vor deren. Eindelijk wps het gat zoo diep dat een peiiijzer bleef stuiten op de vulling tus- sohen de twee ijzeren wanden. Alsnu stak de slotenmaker een fijne zaag, vervaar digd uit staal voor horlogeveeren, in het gat, en begon een opening uit te ‘zagen, waardoor men binnen in de kast zou kun- 1ien grijpen- Dit was een aware arbeid en het was reeds in den namiddag, toen de eerste lires gereed was. Ijfu kwam de tweede wand, waar men minder tegenstand ver wachtte. Deze werd op dezelfde maaier bearbeid. Doch voordat de slotenmaker bet doel bereikt had. moest de dievenlantaarn wor den aangestoken, aangezien door de re- Nn van de joloezien niet genoeg daglicht mX binnen viel. Ite pendule wees reeds vier uur. I uitgonug*. slok wegnwwi. Do utatoun.- 1 -1- - 1.—JT -«IJ.. Café Harmonie :eliersvereeniging. iuwe Schouwburg lobilisatie”. wy geregeld tyd>c en ontvangen vut rten, vennakelijk- jze dan in onze Het is wel wonderlijk, dat dat, wat ab einddoel van alle menechelijk stre ven kan gelden, zoo betrekkelijk zelden maar als ons doel uitdrukkelijk wordt uitgesproken. Wij willen wel toegeven zeker, dat we gaarne gelukkig zijn dat we er ernstig naar trachten het’ te worden, of beter misschien, dat wei al het mogelijke doen, om het tegen-l gestelde, ongeluk, te ontkomen. Maan we voelen ons bijna altijd geroepen/ daarnaast nog een ander doel uit td stallen, te betoogen en ook te geloovenj veelal, dat we nog naar iets anders, iets minder zelfzuchtiger als we mee nen/streven. Dat is geen oneerlijkheid. Dat is alleen, of althans hoofdzakelijk, het gevolg van onze geringe bewustheid, der weinige rekenschap, die wy ons zelvea geven van ons eigen doen en denken en .Streven, ons gebrekkige begrip omtrent ons zei ven en het teven en om gering voorstellingsvermogen, het gebrek dus aan zuiverheid onzer inlichten en voorstellingen. We zijn ms eensdeels van de motieven onzer d^den te weinig bewust, begrijpen te onvolkomen de eige^jke stuwkracht van ons leven, maar denken boven dien te weinig en te gebrekkig na, zoodat we ons een verkeerde voor stelling maken van het leven en ook van de begrippen in dat leven en de beteekenis der woorden, die wij zei ven gebruiken.' Het zoeken van eigen le vensgeluk is zelfzuchtig, zooredenee- ren We. Maar we geven ons veelal geen moeite, om na te rekenen, wat dat nu precies beteekent en wat er nu eigeklijk verkeerds, wat goeds aan die zelfzucht ia, en of dat zoeken van eigen levensgeluk nu werkelijk wel Mtfnchtig is in de beteekenis, die in de gewone omgangstaal aan dat woord vosit gehecht. Bovendien durven we 1AZUN VAM THEEËN worden ird in verzegelde van vijf, twee en f en een Ned. one nelding vamNom- Prijs, voorzien van aand Merk, vol- Wet gedeponeerd, tot de uitvoering eerde orders aan- c: BIJL, GEBAART U veelal niet derlijk genoeg zijn, om feiten, die ons onaangenaam in de ooren klinken, maar niettemin onloo chenbare feiten zijn, als zoodanig ook te erkennen, maar trachten die altijd weg te moffelen achter een gordyn van mooie woorden. Dat alles is ge vaarlek niet alleen voor ons zelven, maar ook voor de samenleving. Want onze arbeid kan alleen dan den hoog- sten graad van nattigheid bereiken, zoowel voor ons zelven als voor an deren, wanneer we ons van de stuw kracht van dien arbeid en van het doel dat we er mee pogen te bereiken, bewust zijn."Wanneer we ons dus en van ons zelven èn van de plaats, die wy in het omringende leven innemen, duidelijk zien en, steunende op dat inzicht, onze werkzaamheid richten kunnen. Het is daarom ook goed, dat de mensch zich klaar bewust wordt, dat hij streeft naar eigen levensgeluk én dat het einddoel van zyn streven is. En dit is daarom ook goed, omdat hij dan van den aanvang af dat doel in het oog kan houden en niet dus al lerlei arbeid zal zoeken, waarin hij nimmer gelukkig kan zyn. Dat moge oppervlakkig zelfzuchtig klinken, het is het toch in dieperen zin niet. Wij moeten immers aannemen, dat onze samenleving, dat de menschheid behoefte heeft aan levenskrachtige, blijmoedige, ernstige en met opgewekt heid strevende menschen. Uit onzen gezamenlijken arbeid immers wordt, afgezien van den invloed van omstap - digheden en machten waarover wy niet te zeggen hebben, de welvaart, het geluk der samenleving opgebouwd. Hoe krachtiger en ernstiger die ar beid is, des te zekerder zal, af gezien dan van bovengenoemde factoren, dat geluk, die welvaart, die gezondheid verkrèken worden. Maar di/ arbeid zal dd? te krachtiger en ernsjfiger zijn/ naary&ate wij ze met meer Opgewekt heid, met meer hartstocht, met krach tiger innerlüken levensdrang verrich ten. DaarWor is het echter nbodig, dat we ons gelukkig joelen, niet door king der samenleving in zich, en blijkt uiterlijke omstandigheden, maar in- dan ook in de praktijk steeds bestaan- mulat kon bij het zien daarvan een dekreet niet onderdrukken. ben wij den aap! De portefeuille bevatte ongeveer drie duizend mark, in grootere en kleine bankbiljetten. Doch wat beteel dat voor de hooggespannen verv— tingen der dieven in het bijzonder voor die van John Archer Die had minstens op een millioen gerekend. Wanneer Snoward Zaterdagavond naar zyn kantoor was teruggekeerd en zyn kleine kas had Igten. aan vullen dgpr zijn kassier, zooals hy anders altijd deed, dan zou de sloten taaker althans tevreden geweest zyn. Doch f 1 25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front. Vorst en sneeuw zün de oorzaken dat op het Westelyx oorlogsterrein delsdocumenten, die voor de beide dieven geenerlej^waarde hadden. Na alle vakjert van de portefeuille doorsnuffeld tc hebben, nadat elk blad papier bekeken wtuf, wierp de sloten maker het ding woedend op den vloer en tastte op goed geluk nogmaals in het gat. Daar is nog iets, zei hij weldra, een kleine cassette, daar heeft de portefeuille boven op gelegen. Bij deze, woorden bracht hij het voorwerp ,te voorschijn. Het was een kleine ijzeren passette, zeer zwaar, met een nauwkeurig passend dekselner gens was de sluiting van dit kistje te ikken, zoodat het stellig van een "i slot was voorkien. Dat ziet er uit als een juweel- sprak de mulat, die het ding srig aangreep en van alle kanten „Misschien hebben we nu toch eep stuk, dat onze moeite beloont.” nog openbraken, die Bah, jmtwoorde de andere ver drietig. „Wie weet wat voor rommel er in zit. Ik zie het alt we hebben geen geluk. Juweelen kunnen wy trouwens slecht van de hand doen. Wïj kunnen er niet mee naar den den juwelier of naar den goudsmid gaan, want dan vallen we licht in handen van de politie en oen koopman; die gestolen goe- dan ook in de praktijk steeds bestaan- lang verorberd; alleen de tevredenheid, dat zijnet doel bereikt hadden, gaf hun nog wab kracht. Hij kende de inrichting van zulke kas ten en met goed overleg had hij er op gewerkt oui bij det bergplaat» van het geld In de brandkast te kunnen komen-, hij kon daarvan echter slechte de twee zijvakken bereiken. Uit het bovenste bracht hij me< de hand rondtantendc houten nappen te voorschijn; de was goed gevuld met met zilver geld, de andere met een bandvoi goud stukken. In een wipje waa deze buit ge deeld en in de zakken der dieven ver dwenen. Vervolgen» tartte de slotenmaker weer met de hand in de opening en bracht pon lederen portefeuille te voorschijn; da gehete —/Di ler drie kistje, Jeinete- Weerij „„akeiide bekeek, verweck- een .tc en •aura. Dit nummer bestaat uit twee Haden. GOtIDSCHE COURANT. PRÏJS VAN HET~7BONTmËÏÏT: Per kwartaal g Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Wem franco per post Abonnementen worden - Markt 31, b|j onze Agenten. Dat Ifl degelijk werk van' oen nieuw «jHtem. yVjj zullen daar misschien lan ger dan een dag aan möeflgp werken. Vervloekt! mompelde John en woe dend trok hij aan de handvat»^» van de deur der-frrandkaat.,— Als wij nirt moes ten vrbeaen voor het gediwisch, dan zou het beste wezen, dat wij het sjot met 'kruit lieten springen,,, zei d^ anddt. Ja, alsMaar komaan! Het loon groot zijn. Je hebT voortreffelijke ■en heb je niet «eeds meer- goed gevolg zulk werk ge- Ja, maar niet 'met een kast van soort,1 antwoordde de slotenmaker, **T*ijl hij al kloppende de kart onder- «*ht. - Maar wat helpt het? Laten wij Gods naam beginnen Hij trok zijn jas en vest uit, Het door den mulat een leunstoel lüj schuiven, waarop de lantaarn geplaatst werd, en - «“•W aan zijn Tri^id* Eindelijk, eindelijk konden zij hei tweede Uren lang moesten boor, schrobzaag nïtgezaagdo stuk wegnemen. De stotenma- beitel' dienst doen, eer in den zijwand ker was too moede^ «n uoemenswaardige’ rteuf gemaakt baar naast gemeenschapszin en naas tenliefde. Die zelfbewuste mensch is zich dan ook wel degelijk bewust, dat dit zoeken van eigen levensgeluk de innerlyke stuwkracht is van zijn werken en han delen, van zyn gansche leven. Hij tracht zyn leven zoo te maken, dat dit hem voldoet, bevredigt. En dit is immers niet anders dan hot zoeken van zyn levensgeluk. Van zyn aard zal het afhangen, waarin hot geluk, waarnaar hij streeft, bestaat. A Ook oon levon van zelfopoffering kan den mensch gelukkig maken, be vredigen, mits hij de noMing, de be hoefte daartoe in zich la alleen wanneer' hij dat zoo'n leven zoeken. Er zyn er ook. die het Aeken, zon der dat de neiging daartoe in hun aanleg of karakter aanwezig is. Die doen het, omdat zy redeneerend/tot de conclusie komen, dat zoo’n Avon mooi is; zooals er altijd zijn, die uit kracht hunner verstandelijke berede neerd heid, niet uit die van hun in- nerlyken levensdrang leven. Maar de zulken bereiken meestal weinig, maken zichzelf meestal ongelukkig en richten voor de menschheid gewoonlyk weinig uit. Het is hun fout, dat zy wyzer willen wezen dan de natuur, sterker dan het leven. Wie naar de stem van zijn innerlijk wezen luistert, volgt oen anderen weg. Op dien weg volgt hy niet alleen zyn eigen oogeublikkelijk begeeron, omdat hij zich bewust is, dat dat hem niet gelukkig maken kan. Dat oogenblikkelyk bogeerey offert hij op aan een hoogero ert diepere begeerte, die hom den weg na^r het levensgeluk wyst en hom ook anderen gelukkig leert maken. R IJS DER AD VERTENTIÉN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke .regel meer V 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze te«en twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Heclamns f0 25 per regel. Gyote^letters en randen naar plaatsruimte, geen vooruitgang is te bespeuren. De officieele communiqués zijn wat dat aangaat vrnwel gelijkluidend. Opmerkelijk is het dat, waar in het Fransche communiqué wordt melding gemaakt van afgeslagen aanvallen der Duitscho troepen in Argonne, het Duitsche communiqué daarvan niet rept. Evensoo is het geval met een afgeslagen aanval der Franschen ten zuid-oosten van Verdun, waarvan wel het Duitsche doch niet het Fransche communiqué melding maakt. Het is zooals altijd elke party stelt voor zich het beste voor. Wij laten do communiqués hier volgen PARIJS, 20 Nov. (Reuter) Officieel. Het middagcommuniqué luidt als volgt In het noorden is het weder zeer slecht geweeet; het heeft gesneeuwd. De geheele streek ten oostefi van Dix- muiden staat onder water. In Argonne zyn drie krachtige aan vallen van de vyandelyke infanterie afgeslagen. BERLIJN, 20 Nov. (Wolff aan de N. R. Ct.) Officieel. Kennisgeving van vanochtend uit het groote hoofd kwartier In West-Vlaanderen en Noord- Frankrrjk is de toestand niet noemens waard gewijzigd. De halfbevroren grond en sneeuwstormen hebben onze bewegingen bemoeilykt. Een aanval der Frans bres, ten zuid-oosten van afgeslagen. I Aan het Ooztelijk Front De berichten van het Oostelyk front wijzen er opdat daar de stryd.hardnek kig wordt voortgezet, zoowel aan de grenzen van Oost-Pruisen en Rusland als in Polen en Galicié. In deze berichten wordt eigenaardig genoeg geen melding gemaakt van do bezwaren, die wegens de strenge koude worden ondervonden. Wordt van Duitsche zijde gemeld dat in Polen in de gevechten nabij Lodz nog geen beslissing is gevallen, het Russische communiqué noemt daadwerkeluke successen, welke hier zijn behaald. Aan het oostelyk front wordt de stryd blijkbaar alleen in het groot go voord. Een paar dagen geloden be haalden de Duitschers een belangrijke overwinning op de Russen, waarbij 23000 man gevangen werden geno men en dit bericht is niet waar deren opkoopt, geeft er slechts een appel on ei voor Het is toch nog al zwaar 1 Och wat, het kistje is van ijzer De wlotenmaker nam het kistje weer in handen en schudde, hot. Het gaf een doffen klank, alsof tejn tamelijk groot voorwerp legenjrlio wanden uitsloeg. y - Het ia van binnen gevoerd e/i bevat slechts een enkel voorwerp, waarschynlyk ega doosje mot juwarfen. Zouden wymet een* openbraken? Zoo dWaoM zal ik niet wezen. Ik“ heb ine al genoeg voruioeid, en zal ntp niet af be uien om het gchchnrtot van dat ding open te breken. Wij nemen hel kistje mee, zooals hrt nu is. Sleep jij hot maar mee, je hetf je niet zoo ver moeid als ik. In onL- Ijerlu-rg hebben wij tijd genoeg voor dat werk. Dus hebben we hter afgedaan Ja; helaas! MoeuCg wb die deur ka- ookTWet ijzer be- 3T brandkasten mor sen eer wij bij wij hebben geen tijd gtmoeg en dan IL IL. (Wordt varvolgd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1