ens lermen. GERING astrecht, of n 1 I II I I I' d ii I I H I II idl !l wasschen worden, volgens elk portret b sekt ook 3 11 MG, >uwe'9(. I L I I II» lil acht-Avoiid I if] II ■I n |:J De Oorlog. r behalve Zon en ZIJN van irtement Gouda. 1 FEUILLETON. Elvira. a U op dit bg| tel hl F fü. I I KON. IB. WOM ag 30 Nov. 1914, nd* 8 uur in het .CONCORDIA”, door de miginy „CECILEi”, alte !U UI le-CL-w-s- ezx -^.d.-vertezxtielol©.d. voor G-onj.d.a. ezx Ozxxstrelcezx- Verschijnt dagelijks I i Telefoon Interc. 82. 1 Ij F r I lil lil 1' ALBERT VOGEl ftr, Oostham /ergrootingeii it 50 X 60 oM. j. Sprekende jtliji» Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. h (Wordt vervolgd) Brinkman Zn., I f 0.55 0.10 van hei, op het ge- 1 22 BUUÜ wuomi igrijksj is Ju 3 te Woëvre, w iMinvallen gedureAdi gevoerd, (foor den jFerdön afgeslageüp pari.® r t/:1 jFra^cheVlo-L““ |iwordt gemph Mpeele froj P gehad. I BERLL cieel. Het groot van 22 Nor. „Op het Westelijke front is de toe- .Op 6 f0.7 -0.7 -0.7 - 1.0 I 'w PRIJS VAN HET ABONNEMENT Fer kwartaal 1 Idem franco per post I-? 1 Met Geïllustreerd Zondagsblad |1 Wein franco p®r p°st Abonnementen worden di Mahkt 31, bij onze Agenten i 1 I 12637. Maandag 23 November 1914. 53e jaargang. flOUDSCHË COIIKANT. De officieek jhoof dkwartieren f PARIJS; tFransche -et »elaDf-” schrfcveL 'Aa^ve./- f 1.25 1.50 1.50 - -r__ ,M, 1.00 I Abonnementen worden dagelijks aangenomen aaq ons Bureau: Hl H Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en dearostkantoren. Het vliegtuig mi vliegenier werd ai Manzell gebracht/ aan den voorhal „Auro” en hetjlj het nummer 487j’^ derkant der draagf kpls waren aangetyr Wanneer menh meest nabij zijnde i fff»? i ïT'irM de ijzeren cassette. Zijn gelaat werd plotseling aschgteuw. Met een vlug heid, die men nijt van hem zou ver wacht hebben, bukte hij zich naarde voorwerpen' op den grond, woelde in den hoop papieren en zei half binnens monds een zwaren vloek, toen hij niet vond wat hij zocht. Het kistje de dief heeft het meegenomen, liet hij zich halfluid ont vallen. Gartner kwam van het venster terug nog geheel van streek door de gedane ontdekking. Ik zal de politie halen. Dan kan die dadelijk Geen politie halen viel Snoward op gebiedenden toon in hij had zijn koele bedaardheid reeds teruggekregen. Maar dat is Is er dan niets gestolen Een paar honderd markdat is een kleinigheid. Wat is mij daaraan gelegen Gartner tikte met den vinger tegen het voorhoofd. Ha ik heb reeds verdenking op iemand. Herinnert ge u dien bedelaar het was een neger, geloof ik die zich bij u liet aandienen als kapi tein Murle of zoo iets Wat weet je van hem Ik heb dien kerel in den laatsten In den gevangen getakeld en naar Het toestel was jt gemerkt met Liartstuur droeg èrwijl op den on- lakken roode cir- icht. nagaat dat hét vliegstation op het gebied derk'^ondgenooten gé- legen, Belfort, db 'p.a. 200 K.M. af stand is gelegen, jrl a daad van een stopt Succes moge dpze ben gehad, ongetwlj onrust veroorzaafetN heid geprikkeld.A f ‘n kW Rff-T- n’iujaen 4 ral, jommpnMjtaeij 1 hedM$wd|p delijk de loopgraven te verlaten, waar ze zooveel dagen reeds hadden door gebracht, maar nauw hadden ze zich op weg begeven of met verbluffende juistheid vielen de granaten onder hen. Thans moesten wij hun plaatsen gaan innemen. Niet echter zonder de grootste moeite, want terwijl onze ka meraden hun posities verlaten hadden, was het den vijand, begunstigd door de duisternis, met een ongekende ver metelheid gelukt in vlotten over te stekén en tot vlak voor onze vroegere loopgraven positie te nemen. Deze overtocht heeft ons verrast en toen we stil in de half met water ge- vulde loopgraven wilden af dalen, trof ons van dichtbij een moorddadig ge weervuur, dat vele van ohze soldaten vallen deed en neerstorten in de wa terpoelen, die eens loopgraven waren. Ofschoon we onmiddellijk het vuren op het onbekende beantwoordden, werden er zeker een 200 man van de onzen gedood, zonder dat we merken konden of de vijand ook door ons vuur leed. Plotseling hobrden we een hoorn achter ons schallen en het geklots van paardepooten in het drassige terrein. Het was de cavalerie, die met ons was uitgetrokken en ons te hulp kwam. De paarden huilden en snoven en den adem bliezen ze als heeten stoonj uit de neusgaten. In dolle vaart renden ze door de opening, die we gemaakt hadden, over de loopgraven heen, waar velen echter op de glibberige kanten verongelukten. De woeste draf werd voortgezet tot de plaats, waar de vijanden geland moesten zijn, doch werd plots afge broken door het ratelend getik van mitrailleurs, welk scherp ratelend ge luid reeds voor zoovelen den dood beteekende. Wij hoorden nog de uit roepen onzer kameraden en zien het geflikker der korte sabels onzer cava leristen. Maar steeds ook knetteren de machinegeweren en het sabelge- flikker wordt minder. Slechts een zwakke uitroep onzer cavaleristen bereikt ons nog slechts, het is een kreet om hulp. Van de zijde, waar onze kapitein stond, hoor ik een „Voorwaarts!” en dit woord plant zich door den mond der feld- webels langs de rijen voort, „Bajonet!” Met gebogen hoofden en de bajonet vooruit, rukten we voort, alle hinder palen trotseerend, onze kameraden ter hulp. Ik val in een loopgraaf, waarin ik me ernstig bezeer en slechts met moeite Dat zijn ze ook, maar van het plaatsje staat niet veel meer en de bezetting is volstrekt niet rustig, daar de Eijgelschen nog vlak achter het stadje liggen, aan de andere zijde van de Yser. Vorige week Vrijdag hadden we in het plaatsje een paar batterijen in stelling weten te brengen, maar nauw waren wij Zaterdagmorgen be gonnen met vuren, of de stukken, werden met de bediening door de vij* andelijke artillerie vernietigd. Slechts infanterie is er nu gelegerd in een soort loopgraven, waarvoor van het puin der‘ huizen borstweringen zyn opgeworpen. Zouden uw kameraden zich'in Dixmuiden handhaven, denkt ge?” waarsehijnlyk wel, want toen de Engelsche^ en Éelgen Dixmuiden de laatste maal hadden moeten ont ruimen, zijn ze door hun eigen inun datie genoodzaakt geworden tot aan de andere Zijde van de Yser terug te trekken. Tqch worden we ook in Dix muiden nog bestookt door de Engel- schen, die ei?en ten zuiden van Dix muiden zich'nog op|, den rechtervleu gel hebben weten te handhaven. Toen wij Zondagavond dus van uit onze loopgraven achter Dixmuiden optrokken in rioordelijke richting, wa ren wij vergezeld door cavalerie, bij elkaar wel 2000 man sterk. Na twee uur marcheeren in hevige koude en wind, sloegen we weer links af, de richting van de liniën in. Weldra kwa men we honderden onzer mannen te gen, die allen in de richting Leke en Cortemarch vertrokken. Ze waren doornat. De meesten wa ren ziek. Dagen lang hadden ze onder het guurste weer in de loopgraven gelegen onder voortdurende stortre gens en een vijandelijk artillerievuur, dat niet beantwoord kon worden, daar onze kanonnen door den drassigen bo te veel naar achteren gebracht moesten wordep. s Het gezicht van die van koude ril lende mannen met hun natte kleederen in den donkeren guren nacht zal ik nooit vergeten. Door de voortdurende regens van de laatste dagen hadden onze vijanden de inundatie op dit ter rein weer verder kunnen uitbreiden en door allerlei greppels en geulen was het water langzaam de loopgraven ingekomen. Onderwijl vlogen vijandelijke bom men in de lucht, die boven onze liniën uiteenspatten en een helsch licht ver spreiden. Het water dwong hen ein- tijd dikwijls om het huis zien sluipen. Ik heb hem zelfs eenmaal in den tuin aangetroffen en toen hield hij zich zoo ter zijde, alsof hij niet door mij gezien wilde worden. Ik wil mij laten hangen, als die schooier niet bij deze inbraak betrokken is. Hm, dat zou wel kunnen zijn, zei Snoward peinzend, en zijn gelaat verhelderde een weinig. Welnu, daar zonden wij dadelijk een spoor hebben. Het zon de politie dus niet moeilijk vallen Neen zog ik, de politie 'moet buiten deze zaak blijven, en je moet er ook het diepste stilzwijgen over bewaren, zelfs tegenover het kantoor personeel. Ik wil niet, dat de inbraak bekend wordt. Het is voor mijn zaken niet goed, dat men overal daarover praat. Ruim de kamer liever op, dat men niets bemerkt. We zullen het vuur scherm voorloopig maar voor de brand kast zetten, om het gat in den wand te bedekken, totdat ik een nieuwe heb gekocht. Snoward ging naar de deur, die toegang gaf tot de aangrenzende kan toorlokalen, en schoof den grendel dicht. Maak spoedig voort nu en sluit eerst gauw de vleugeldeuren. Voor- Naderhand beschouwde Snoward het een goede ingeving, dat hij dien Maan dag vroeg reeds bij de opening van het j kantoor aanwezig was en nog vóór de bediende zijn kabinet binnentrad. Hij wfl- F de geen oogenblik verzuimen om de za- f ken af te doen, die hij Zaterdagavond had uitgesteld wegens zijn verloving, i Nauwelijks was hij over den drempel, nen de beide vliegenier^! eerst ebp^regelmatigen? I Stad. Dadelijk werd ek kartetsen 1 bp de twee M géopend. De eerste vliegenier kwdnt boven de Zeppelin-hal tot op 300 meteri in ^gestreken vlucht naar beneden en? wiérp met bommen zonder; nochtans? schade aan te richten. ,Zijn benzine reservoir werd echter door kogefs lekgeschoten en liep leeg. De vliege nier* zag zich dus tot een onvrijwillige X&nding genoodzaakt op het terrein der Zeppelin-werfop nog geen honderd meter daar vandaan. Hij schoot eerst nog met’.een pistool op de aanstor mende mannen en moest met geweld nit zijn vliegtuig getrokken worden. Hij werd in de portierswoning op geborgen, waar hij bewusteloos ineen zakte. Toen hij weer bijkwam, werd hij per auto naar het hospitaal ge bracht, waar de doctoren lichte kwetsuren aan het hoofd constateerden. Dé tweede vliegenier wierp eerst met bommen in de buurt van het station. Een werkman van de Zeppelin- Maatschappij kreeg een splinter door het hart en was op slag dood. Een jonge dame werd den linkerarm afge slagen en verder kregen nog een vrouw en een kind kwetsuren aan het hoofd. Drie huizen werden licht be schadigd. Toen naderde ook deze vliegenier die wierp bommen naar be neden zonder schade van beteekenis aan te richten. Hij ontkwam heel huids aan het vuur en vloog in de richting van het Meer van Constanz weg. loopig ben ik voor niemand te spreken. Als je met opruimen gereed bent, haal je een metselaar, maar niet hier uit de buurt, en onder een passend voor wendsel, laat je hem den doorgebroken muur weer dichtmetselen. Dat moet in stilte gebeuren. Wanneer je het zoo behandelt, dat mijn bankierszaak niet in opspraak komt, kan je op een goede belooning rekenen. Gartner antwoorddeniet, maar volgde vlug de bevelen zijns meesters op. Hij begreep, dat de bankier gelijk had voor zijn firma zou het nadeelig zijn, als het sensatie-makende nieuws van de inbraak overal werd rondverteld. En gelukkig was geen belangrijk be drag gestolen, naar zijn meester ver zekerde. Toen Snoward alleen was, doorzocht hij de brandkast nog eens van boven tot onder. De vakken, waarin de ge heime boekhouding en andere ge wichtige papieren laggp, waren nog onbeschadigd. Het is dus slechts een beetje geld en dat verwenschte ding, dat Bah De dief of de dieven zullen er wel voor passen het te gelde te maken zij zullen bang zijn zichzelven te verraden. men mij dan ook terug met de bood- schap, dat ik tusschen 16 en 45 jaar was, hetgeen ik spontaan erkennen 4moest.Na een herhaald bezoek aan den cohimandant echter kreeg ik een briefje mee, dat ik weliswaar den ge- vaarlijken leeftijd bereikt had, maar niettemin als Nederlander kon worden doorgelaten. j De soldaten die nw in Brugge s$n, hebben bijna allen de laatste gevech ten aan de Yser, de verdere verbrei ding der inundatie en het gure sneeuw en stormweer meegemaakt. Versche troepen zpn hun plaatsen komen inne men efl zij mogen enkele dagen gaan uitrusten. Eennj soldaat met een uitarljj kadto< |nog d them ■hoM fa-? twé intelligent I stopd voor het „Eeldpost”- k op Mlacht. Zijn kleerep waren |k beslij lit en de vermoeienis lag b het gelaat. Voortdurend bracht /hand voor den mond om pen diejjen hoest te smoren. Ik Ide Wat op en neer, trachtende liddelrje te vh|iden, om zonder an tèl wekkenf' een praatje met lin&elijklloop ik iA flinfcen pas met een irachtM gezicht op dén holjifdin- gaipg wan met postkantoor af eh vlak vóór Bern jgekomom roept hij me een „haltr]toefen steekt den arm wjt. „7*/Watt wilt i?u „Een brief verzanden !u j Een brief Waarheen Naar m’n familie in Holland. Ik ben Hollander." Ah, dat gaat toch nietalleen brieven van Duitsche soldaten worden verzonden. En ook dat gaat nog niet gemakkelijk ’t duurt tenminste lang.” ’t Spijt me, want men zal zich in Holland wel ongerust over me miken.” Ja, vriend, bij ons in Duitsch- land is dat nog erger. Voortdurend zijn we in gevechten, waar zoovele kameraden blijven en de familie leeft steeds in angstige spanning. Maar velen zullen geen brieven meer ont vangen, want ’t gaat wreed, wreed.” Is de strijd zoo bloedig Bloedig Neen, moorddadig Gisteren pas ben ik met mijn compag nie uit Dixmuiden hier teruggekomen, maar ach,*hoe weinigen nog. Zondag avond moesren we met onbekende bestemming optrekken in Noordelijke richting. We lagen in onze loopgra ven achter Dixmuiden Achter Dixmuiden Ik dacht, dat uw troepen er al in waren.” GEVEN DOOR OP 26 NOVEMBER 1»M °X“ onds te 8 uur, fljX IN DE □GRAMMA. ;-j R, drama Irijf dook Gonggrijp. PAUZE. I ILI’s TOE- .AAK VAN VAR TOT lOOFpEN 1BAK. l N 01’ Su L door (FabriqWj I.a-, Leerlingen H. B. 8 n, benevens de Ledoi alten Bond 5^n Handel» lijnden f 0,50 per per ijn, toegang gevende ii i beperkt aantal kaart ]b0 Cts. ten huize vi iR^EBAS, Wijdstraat,4 5 November 1914 vai —2 ure. a Secretaris, C. J. M. KROON. f 34) Nogmaals tastte do slotenmaker in het gat van de brandkast, om zich te over- taignn, dat er niets meer te halen was John Archer voelde ook nog eens en nu maakten zij zich gereed voor den te rugtocht. Langs den weg, dien zij gekomen wa ren, bereikten zij den kelder weder. Zij moesten daar blijven toeven tot den nacht, want vroeger durfden zij zich niet in don tuin wagen. Eenmaal daargekomen moesten zij weder wachten tot den mor gen, om dan door de geopende deur weg te sluipen! Dit laatste deel van hun tocht was voor hen met meer gevaar verbon- dan hun wel volbrachte arbeid in Snoward’s kabinet. n of Dames kop portret compleet n r, n n n n eke afwerking. ij. f I.7S. Fkaarton «U bto’s keurig af- en Tip-Top -j3 tuks nbeschadigd terug, i na ontvangst va twissel of postzegels- WILHELMINA aat 2, AMSTERM> Aan het Westelijk Front. De berichten, welke aangaande de sverrichtingen op het westelijk igstooneel zijn ingekomen, zijn ook al nietszeggend. Hetgeen op dit nblik de bijzondere aandacht trekt it stoute stukje dat twee vliege- van Engelsche nationaliteit het gewaagd hebben een aanval uit c|e ladit te ondernemen opj de Zeppelip- loóasen M Friedrichshafen, aan doh noordelijken oever Van het Meer vah Constanz f gelegen. De Beiie Engelsche vliegeriiers wer den, naan uit Berlijn wordt jgeseindU Zaterdag ®egen het middaguur lbovenj Constanz'gezien, vliegénd jn dh' riclkf ting van Friedrichshafen. Demjlitaiié'’ J i ^overheid aldaar werden diiflèctf|medgi ’in kennis'gesteld.jOm ttftlfeenfvérschej-; nen de beide vliegenier^en besc_. cirkel oïn die] m vüur vah dubbeldekkers^ PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meerv.iv Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit- betalingelke regel meer 6 cts. Reclames f 025 per regel. kGroote letters en randen naar plaatsruimte. !b.a. 200 K.M. al- A nKghierind^- b stu| sprake zyni ej aanval niet iietj- jjield heeft ze wel ^n 0t waakzaam- 'I P lej J èammuniqué’^lder nll4d^n(| 1 f- Het officieéle 1 luidtNiefcs vL^rgevalleh, be- kar .;]vijf Duitsche H tvyee uren uit- PranBche artillerie ismgüufv d r j jJ j ArifW 22 IKoWl In jhet. offibieelef. hqm i commumquó van hedfcnEi npeld, dat| $e dag op het ge- eepj kahn ^orloop heeft Jim, Wi IjlpvJ Duitsch-offi- _jt groote Hoofdkjwartier meldt 22 Nov. vóormiddags. „v»p nen stand onveranderd”. Uit België. De stryd bij Dixmuiden. De oorlogscorrespondent van „De Tijd" seint aan zijn blad onder dag- teekening van 18 Nov. Als men van Sluis met de tram tot Draaibürg gaat, vandaar naar Schoon- dijke en verder naar'IJzendijke en men loopt dan nog een 15 K.M. door de Moerassen en modderpoelen onder den Braakman tot Sas van Gent, waar men de tram nemen kan tot Gent, terwijl de afstand GentBrugge, ge deeltelijk per trein, gedeeltelijk per voet wordt afgelegd dan kan men met eenig gevaar nog bij Brugge en met brutaliteit zelfs in Brugge komen. Maar als Belg komt men er dan ook niet meer uitDe posten n.l., die den toegang tot Brugge bezet houden, laten niemand de stad ver laten, zelfs al heeft hij een zak vol paspoorten, tenzij hij jonger dan 16 of ouder dan 45 jaar is. Toen ik Brugge weer verlaten wilde, stuurde of hij bemerkte, dat de stoelen niet op hun gewone plaats stonden. Toen hij naar de schrijftafel ging viel hij bijna over de stukken ijzer, die uit de brandkast gezaagd waren. Hij riep om licht, zeer ontvreden dat de bedienden hem niet dadelijk daarmee gevolgd was. De deurwachter verscheen met de lamp van de schrijftafel in de hand; de man was geheel verbluft. Neem me niet kwalijk, mijnheer, stortterde hij, maar ik heb daar juist zoo gezien ik weet niet, wat dat te beteekenen heeftik denk aan inbraak. De muur beneden bij de wenteltrap is doérgebroken en Heere waarachtig Zie eens hier! Hij liet het licht der lamp op de brandkast vallen het uitgezaagde gat liet geen twijfel meer over om trent hetgéen hier gebeurd was. Inbraak waarachtig riep de Amerikaan, vlug naderbij tredende, terwijl Gartner de lamp op de schryf- tafel zette en naar het venster snelde om de jaloezieën op te halen. Snoward haalde zijn sleutel uit den zak, opende de deur van de brandkast, vervolgens de binnendeur en zag met één oogopslag wat er ontbrakde twee geldmappen daar lagen ze op den vloer. En dan de portefeuille en

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1