8 HG i !ii Hl il I irine tl RESVOOft IRM. 1 1 i n 1 lil nes. De Oorlog. b. 12638. Dinsdag 24 November 1914. 53e Jaargang. en 1 Uitgevers A. BRINKMAN EK ZOON. Telefoon latere. 82. il r u >00.000.-. BI FEUILLETON i Elvira. i - r'nri-'': :ij j I it j I lal A CHE het Leven, HAAG. Ij li hi r ïTxe'xx'WS- en -^.d.-verteazLtieTolsu<i voor G-o-Lxd.su ezx OzxxstxelEeaa- Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. ■ukkerij van ian&Zoon •kt 31 •8 Telefoon Interc. 82. I ll ter onwater. ihancK 13. Gouda, ikwerken KEXAISGEVIXG. WSMSGLVING. •n tot nor* jaan eener vrijwillige be- nu den verzekering tegen idem Septemberkt r i f Diezelfde week dwaze verbeelding van een i Ge zijt te daarover (Wordt vervolgd alsof hij door hij voor IJ i kman 4 Zn., Goud» daarover zwijgen beid gaan. de naar van ook 1 oden van een brief- van aanneming der 50 ze- had DB JONG Oosthavnn 31 •Hkopea, en 9mMa. it Electr. droging Salon. •11e soorten HAAR- Schwerdtner een adder gebeten Isdat... stotterend uit. liOIDSfllE COURANT. Abonnementen worden dagelijks Mabkt 31, bij onze Agenten, den Haemstede) werd voltooid, Yperscho burgerij der 17e nieuwen aanbouw „Het i dien naam heeft het tot 35) Hoogstens zullen zij hot verkoopen, wanneer zij het in een onhorkenbaren toe stand hebben gebracht en dan mag ik flgenlijk blij zijn, dat ik het kwijt ben. Met zijn gelaat in do gewone plooi, “ara hij plaats vobr zijn schrijftafel en ImW aan zijn gewogen kahtoorarbeid. Ik begrijp u niet! Dat is ook niet noodig. Komaan, wij aan uw Grfeksche taaloefening Aan het Oostelijk Front Het blijkt meer en meer dat de beslissende slag, aan het Oostelijk front zal worden geleverd in de streek tus- schen de Weichel en Krakau, waar heen thans de reserves oprukken. De telegrammen van gisteren wijzen er ook op dat zoowel naar Oost-Pruisen als naar het oorlogsterrein in Polen imum-leeftijd 21 jaai. :imum-leeft. 28 jaar. imum-leeftijd 19 jaar, imum-leeft. 25 jaar. en reeds zeer vol de kunnende stoken, imum-leeftijd 29 jaar) met 20 jaar immer dienst te treden als PRIJS VAN HET ABONNEMENT per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post schutvuur gericht tegen Yperen, Soissons en Rheims. Te Yperen werden de belfort, de ka thedraal, de markthallen en verscheidene huizen in brand geschoten. In Argonne werden hevige aanvallen door ons afgeslagen. BERLIJN, 23 Nov. Het officieele Duit sche communiqué luidt Het Groot Hoofdkwartier meldt ons he den voormiddag Do gevechten bij Nieuw- poort en Yperen duren voort. Een klein ngelsch eskader, dat twee maal de kust naderde werd door onze artillerie ver dreven. Het vuren der Engelsche marine- kanonnen leidde tot niets. In het Argonner woud winnen wij stap voor eene den een Een ning van een slecht inensch. En ge denkt, dat El-- vira later berouw zal hebben over haai keuze. Kunt ge haar dat niet zeggen Wat praat ge toch! Uw zuster is een zeer verstandige jongedame, die mijn raadgevingen beat kan missen. Laten wij en liever aan den ar- imum-leeftijd 21 jaar. dmum-leeft. 29 jaar. idem, Septemberkaas f 1.10 per K.G. idem, Meikaas f 1.20 per K.G. voor Edammer eft Goudsche kaas 40.) X f 0.95 per K.G. idem, (-}- 30.) X f 0.75 per K.G. idem, (4- 20.) X f 0.65 per K.G. voor magere Edammer on Goudsche kaas f 0.50 per K.G. voor Friesche Nagelkaas f 0.55 per K.G. voor Leidsche en Delftsche Nagelkaas f0.80 per K.G. X Hierbij wordt onder kaas, ge merkt -f- 40, -f- 30, of -j- 20, kaas verstaan, die respectievelijk 40 pCt. of meer, 30 pCt. of meer of 20 pCt. .of meer vet in de droge stof bevat. GOUDA, 24 November 1914. De Burgemeester voqrnoerad4 R. L. MARTENS. had eenigen tijd noodig tot het volle besef van zijn omge- -Toen hij het angstige ver- van om LONDEN, 23 Nov. (Part.) Uit Mi laan wordt aan de „Daily Chronicle” getelegrafeerd dat het garnizoen van Przemysl door cholera gedecimeerd is. In de buitenwijken van de stad wor den de slachtoffers in groote putten begraven, Waarover ongebluschte kalk wordt gestrooid uit vrees voor een epidemie. Groote hoeveelheden levensmidde len zijn vernietigd. Het garnizoen be- “_i l—i-i—"g6Di 1.000 (Pres.), Dr. A. E. IMBDEN, Dr. P.ïï. dew dan in onw i len. Tff mar. te Tilburg. »f. BELONJEJr. WrniC PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. •icht 1879/ ingszaal voor Mili- >ordrachten van den [agendans. Genoegen, 8 uur, rs. r. Café Harmonie akeliersvereeniging. ieuwe Schouwburg Mobilisatie”. nwij geregeld tijdig •gen ontvangen van certen, vermakeiijk Aan het Westelijk Front. De hallen en het stadhuis van Yperen zijn verwoest, zoo luidde het officieele Fransche communiqué, hetwelk wij nog gisterenavond in ons blad konden afdruk ken. Wat dit verlies aan schoone bouwwer ken zeggen wil, blijkt uit hetgeen „het Vaderland” daarover vermeldt: De gebouwen, waarvan hier sprake is, vormen één groot gebouwencomplex in het hart der oude, uit architectonisch oog punt zoo 'merkwaardige stad, yet belang rijkste deel daarvan is de Lakeqhal, die aan de Markt een gevellengte ^eeft van 132 meter, geheel Gothiek, met '44 deu ren naast elkaar, daarboven 44' kleine Spitsboogvensters, en daarboven 44 groe ier e. Deze ontzaglijke fagade maakt op de toeschouwer een overweldigenden in druk, die nog versterkt wordt door dat uit het midden van dien gevel de reus achtige belfort (klokkentoren) omhoog rijst tot een hoogte van 70 meter. Vier torens bekronen dezen reus, die uren ver zichtbaar is. Deze reusachtige facade, met den belfort in het midden, staat naar het Zuiden gekeerd. Den Oostelijken hoek om gaande, vindt men tegen die zijde van het gebouw de overdekte markthallen. Dit is een van de merkwaardigste construc ties ter wereld. In het bovengedeelte is het stadhuis gevestigd; de onderverdie ping is een zuilengaanderij, waar markt gehouden wordt. Maar let wel een zuilengaanderij in den bekoorlijken Vlaam- schen renaissance-stijl der 16de eeuw, de zelfde stijl waarin het Haagsche stadhuis is gebouwd. Het Ypersche raadhuis is evenwel belangrijk grooterde gevelbreed- te bedraagt 32 meter. Voor het overige vertoont het in zijn geheele verschijning stap grond. De eene schans on het steunpunt na het andere worden Franschen ontrukt. Dagelijks wordt aantal gevangenen gemaakt. met geweld doorgezette verken- onze stellingen westelijk van den Moezel werd door onzen tegenaanval verhinderd. del an «oor parti. waren, i en dienden laten gaan. Ge wilt mij gerust stollen; ge ver bergt mij, wat ge op het hart hebt. Mag ik dat dan niet weten Neen! Maar ge zijt toch mis... Robert keek hem onderzoekend aan on dacht na over het verhand tusschen Schwerdtner’s raadselachtig gedrag en het nieuws, dat hij vernomen had. Ah, ge houdt dien Snoward vernietigd of geschon- ook hier is het werk van oorlog, dat hij slechts dooden en puinhoo- pen achter laat. ging Elvira met haar vader op reis naar Italië; de familiodok- tcr had haar reeds lang deze reis aan geraden als een middel tegen haai' nuwachtigheid. Baron van Ellerich te-voren nooit tijd kunnen vinden om zijn dochter te begeleiden; doch nu was hem deze reis dubbel welkom. Ten eerste wilde hij de residentie tijd geven om zich te verzoenen met Elvira’s druk bespro ken verloving; maar al te wol wist hij, hoe daarover gebabbeld zou worden doch hij rekende er gebeurtenissen zoodat De inundatie. PARIJS (via Londen), 23 Nov. De Duitschers hebben veel te lijden van de inundatie tusachen Nieuwpoort en _11’soldaat, die te Parijs is aangekomen, vertelde, dat ten Oosten van Dixmuiden een Duit- ach colonne van 1500 man volkomen door het water werd afgesneden in den nacht van 18 Novemder. Bij het aanbreken van den dag beproefden eenige soldaten zwemmende te ontko men, deze werden door de troepen der bondgenooten doodgeschoten. Tegen negen uur, toen het water steeds hooger rees en het stukje land, waarop de Duitschers zich bevonden, voortdurend kleiner werd, gaf de be velhebber van de Fransche troepen order een pontonbrug te slaan j&m de overlevenden te redden. Maar het was reeds te laat: het eiland ver dween onder het aanstroomende wa ter; toen de Franschen hun maatre gelen genomen hadden om de Duit schers te naderen, dreven honderden lijken rond. Slechts veertig man wer den gered. (Hbld.) nieuwe aanvoeren van geschut plaats hebben en van andere materialen. Het volgend communiqué wordt van Duitsche zijde gepubliceerd. BERLIJN, 23 Nov. Het Duitsche hoofdkwartier meldt: In Oost-Pruisen is de toestand on veranderd. In Polen stelt het optreden van Nieuwe Russische krachten uit de richting van Warschau de beslissing nog uit. In de streek oostelijk van Czento- chau en noordoostelijk van Krakau werden onze aanvallen voortgezet. INRICHTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gekt op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van K. Berlijn, sigaren fabrikant te Gouda om vergunning tot het oprichten eener droogery van sigaren in het perceel gelegen aan de St. Anthonie- straat No. 14, kadastraal bekend Sectie C No. 1507. Dat op Dinsdag den 8 December 1914 des namiddags ten i’/j ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zjj, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet Voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den 24 November 1914. Burgemeester en Wethouders voomoemd, R L. MARTENS. De Secretaris, I. VAN HEUSDE verstand had verloren. Hij herkende zijn gelaat nauwelijks, zoo slap en verouderd was het nu. Schwerdtner om t ving te komen, gelaat van zijn leerling opmerkte, meesterde hem een pijnlijk gevoel spijt. Vriendelijk wenkte hij Robert bij hem te komen. Ge moet maar vergeten, wat ik ge zegd heb! Denk daar niet langer aan; dat was zieke. Ja, ge zijt ziek, betuigde Robert, de toegestoken rechterhand grijpende. Hemel, wat is uw hand koud! ernstig ziek, mijnheer! Nu niet meer, zei Schwerdtner op harden. toon. Integendeel, de schellen zijn me van de oogen gevallen, mi dan valt het alleen in den beginne moei lijk om de dingen in het ware licht te zien. gint gebrek aan ammunitie te k Uit Triest wordt gemeld dat' Polen door de Oostenrijkers uit Kra kau zijn uitgewezen naar de vlakten van Galicië, waar groote aantallen van hen van den honger omkomen. De Oostenrijkers hebben het grootst mo gelijke aantal zware kanonnen te kra- kau voor de verdediging der stad opgesteld, zulks mede in verband met de persoonlijke bevelen van keizer Frans Joseph dat ten koste van alles den val van de stad voorkomen-dient te worden. Aan het Zuidelijk Front. LONDEN, 24 Nov. (V.D.) Volgons ont vangen telegrammen uit Petrogad hebben de Russische strijdkrachten welke naar Keupri oprukten zich als hun voornaam ste dool gesteld, zich te verzekeren van de hoogten welke de valleien beheerschen waardoor de voornaamste wegen van Klein-Azië naar den Kaukasus loopen. De Turken hebben over Trebizonde te Erzeroem een aanzienlijke strijdmacht ge concentreerd, terwijl zij nog van uit Me sopotamia troepen laten aanvoeren. In het geheel hebben zij een troepenmacht van 300.000 man bijeen. Deze strijdmacht tracht thans een algemeene opmarsch uit te voeren ovor een uitgebreid front, dat zich van de Perzische grens tot Batum uitstrekt. Herhaalde pogingen zijn door de Turken beproefd om deze stad binnen te dringen. De Turksehe opmarsch langs den kustweg is door vijf Russische oor logsschepen gestuit Khopa word daarbij verwoest. Dc hoop' der Turken om een wezenlijkte de Amerikaan ai de verwach tingen van den baron. Hij toonde in deze aangelegenheid al zijn kennis en slim heid. Hij gebruikte in ruime mate de macht van het bare geld bij deze schul den vereffening. zoog uit elk verlies nog zooveelw mogelijk winst en perslc do schuldeischers menigen zucht af. Een paar> maatschappijen, die „op het punt” stonden, werden zonder erbarmen tot ban kroet gebracht; andere, die wel maar niet rentegevend kunstmatig opgedreven om het vuur op, dat weldra nieu we gebeurtenissen de aandacht zouden,, trekken, zoodat Elvira’s verloving dan vanzelf op den achtergrond zou geraken. Zijn dochter zou aan alle opmerkingen trotsch het hoofd geboden hebben; bij den drang van haar rusteloos tempera ment was het haar slechts te doen om verandering van verblijf. De tweede re den, waarom de baron bij het bestuur der Landsbank om verlof had aangeklopt, was, dat Snoward het beter achtte, de financieele positie van zijn aanstaanden schoonvader te verbeteren, terwijl deze afwezig was. Bij het volbrengen van deze taak ver in Zuid-Weet-België wordt de strijd met onversaagdheid voortgezet, niettegenstaan de het winterend getijde allerlei moeilijk heden in den weg legt. Duitsche ver sterkingen rukken aan. Een Engelsch es kader is weder voor de kust gekomen en bombardeert de Duitsche stellingen. Zee- brugge heeft van het bombardement veel te lijden. Van uit Cadzand kan men zien, zoo wordt ons uit Oostburg gemeld dat het havenfortgebouw in brand staat. Het gedonder van hot scheepsgeschut over stemt daar thans alle strijdgewoel. Do volgende officieele communiqué’» worden gepubliceerd: PARIJS, 23 No. Het officieele Fran sche communiqué luidt als volgt Gisteren heeft de vijand oen hevig ge bet sierlijke karakter van het Haagsche stadhuis. Weliswaar werd het een 55 ja- ren later gebouwd, maar de plannen wa ren vervaardigd in 1575, dus slechts 10 jaren na den bouw van dat raadhuis, en wel door een Vlaameohen architect, Jan Sporeman, die den stijl van zijn tijd goed begreep. Ter onderscheiding van het oudere, Go- thieke gedeelte, dat in 1200 begonnen was en in 1304 (het jaar van de verdrijving de* in Holland gevallen Vlamingen door wBe van I' noeinOe de eeuw deze Nieuwerck” en op heden behouden. Dit hoekje van Yperen,, nu Verwoest behoorde tot het liefelijkste wat menschen- handen in dé wereld hebben kunnen scheppen. Tusschen de oude zuilen, on der de van gebakken steen gemetselde gewelven, stalden de boeren en boerinnen in hun eigenaardige kleederdracht, hun marktwaren uit, een tooneeltje Isa&c van Oètade, Teniers of Gerard Dou waardig. Um den hoek strekte zich met majestueu sen ernst de statige Gothieke facade uit, en op dit alles zag de oude klokkento ren neer, die het symbool was van de vrije Ypersche burgerij, dien zijn klok ken in vroeger eeuwen te wapen riepen, Dixmuiden. Een gewond »oo i vaak er gevaar dreigde. Achter dit complex van belangwekken de gebouwen verhief zich de St. Maar tenskerk met zijn nu stukgeeclioten toren, en misschien in haar geheel reeds in puin liggend. De toren zelf is een pracht werk van 1433, gebouwd*.door een archi tect uit Mechelen. De kerk was beroemd door de prachtige ornamentwerken, beel den en gesneden koorstoelen van den Yperschen beeldsnijder Urbain Taillebert (1600), wiens werk behoort tot het schoonste wat die kunstrijke tijd hoeft voortgebracht. Dit alles is den, en DeBURGEMEESTER van GOUDA maakt bekend dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vastgesteld zijn de volgende maximum- kaasprijzen voor binnenlandsch ver bruik gedurende de maand November 1914. A. voor de verkoop en gros: voor volvette Goudsche jonge kaas. f 35.— per 50 K.G. kaas f40.p. 50 K.G. idem Meikaas f 45 per 50 K.G. voor Edammer en Goudsche kaas (4- 40.) X f 33.— per 50 K.G. idem (4- 30.) X f 28.— per 50 K.G. idem (-p 20.) X f 23.— per 50 K.G. voor Magere Edammer en Goudsche kaas f 15.per 50 K.G. voor Friesche Nagelkaas f 18.per 50K.G. voor Leidsche en Delftsche Nagelkaas f 30.— per 50 K.G. B. Voor den verkoop en detail, voor volvette Goudsche jonge kaas fl.— per K.G. Papa zegt het. Maar wat scheelt u Kent ge misschien mijn aanstaanden zwager Uw... zwager Wel, het is goed, dat ge mij er aan herinnert, dat... ik geen afkeurend oordeel over uw nieuwe familiebetrekking mag uitspraken. Hij keerde zijn gelaat, dat geheel ver trokken was, van den knaap af, Robert wist niet, wat hij er van denken moest, alleen begreep hij dat zijn vriend en leer meester zwaar leed; daarom snelde hij toe en hield hem aan den arm vast. Spreek toch, mijnhtëer Schwerdtner! Zeg mij wat u scheelt! smeekte hij met hartelijken aandrang. Schwerdtner nam het hoofd van den knaap tusschen zijn bevende handen en keek hem met bijna waanzinnige oogen in het gelaat. Hoe is het mogelijk Hoe is het inogelijk? Mijn jongen, je ziet er uit als een engel, maar is dat misschien ook alleen om aan de wereld te bewijzen, dat zulk een schoon gelaat het masker kan zijn, waarachter lage gemeenheid zich verbergt Wil jij ook doen gelooven, dat achter je kinderlijke gebreken toch een rein goéd hart stak, om met een tevre den lachje de achting, die je geniet bij je ware vrienden, te verkwanselen voor de smerige millioenen van een beursko- ning Hij stiet den knaap van zich en met oen snijdenden hoonlach viel hij op een stoel neer. Sprakeloos keek Robert hem aan, hij vreesde dat zijn leermeester het I Schwerdtner vernam de verloving van Elvira eerst na verloop van eenige dagen ujt den mond van leerling, nadat het be- diendenpersonoel er reeds lang kennis van droeg. Hebt ge al vernomen, dat mijn zus ter verloofd is? Vroeg Robert hem. Ifehwerdtner zette groote oogen op. Met wien? Ik ken den man nietpapa w’£t. dat ik dezer dagen aan hem zal worden voorgesteld1. Het moet een Ame rikaan wezen, zijn naam is Snoward. Vindt ge hem mooi sprong op, 1 was. waar Bracht goed, werden 1 dan aan te blazen, waarin Sno ward nog zooveel ijzer had liggen. Kor tom, er was geen toestand zoo wanhopig of hij fyad er nog eenig voordeel weten te trekken, al was het dan niet rechtstreeks. Het was nu eenzaam in het paleis der familie Von Ellerich. Luitenant Guido leefde zeer ongeregeld en bijna geheel buitenshuis, terwijl Robert met zijn gou- Vemeur in de aangewezen vertrekken ver blijf hielden. ISchwordtner had zijn ontslag willen vragen, maar zijn leerling had hem zoo dringend verzocht te blijven, dat hij van besluit veranderd was, of althans dn uit voering daarvan had uitgesteld. f 1.25 1.50 1.50 1.90 i aangenomen aan ons Bureau: Fen Boekhandel en de Postkantoren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1