ter sfeint/fhu lïi •J Ijlt 14 rine. uffrouw. lis I De Oorlog. i Franco, olaas. >4 f 1 f r 12639. der/anden. OTD.A.. K i1, II j i GOUDA leisje Woensdag 25 November 1914. 53e Jaargang. XTie’ix’VT's- exx ^.d-Trerteza-tieTolebcL voor G-o-ixëLsu exi. OmrLstxolcezx.. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. I ode vork I 450.-. torrijwiel. irlijk eo laag io prijs FEUILLETON. HÉI-vïxsl- erheid Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. J f 1.25 schrikkelijken zang hier a geen ons op jf (Wordt vervolgd) kman Zn.. Gouda wan- voor grammen per nationale bank al de privé banken van België schuldeiachers tot de beslis- Ten noorden van Krakau maken onze troepen vorderingen. )HT. tfed. Prot.bond 7*4 Mevr. Flothuis van of groote binnen am- EBOL Amsterdam den van een brief- van aanneming der 50 ngszaal voor Mili- u. ieuwe Schouwburg Mobilisatie”. de” 8 u. Nutsavond: a n d e 1 van J. T. 3- wordt een een goede hand GOUDSCHE COURANT. tan eenor vrijwillige Thans met rusteloozen ijver gewerkt zou had hij werd num-leeftijd 21 jaar. mum-leeft. 29 jaar. bevel op laasfeest ar van Goedkoope de Vischmarkt, te Slechts de eenzame figuur van een Duitschen schildwacht viel op den lan gen, leegen weg, die naar Brugge leidt, te ontdekken.” Concordia 7’/j o.: rlog. Concordia 8 uur: laecilia. •nwjj geregeld tijdig >gen ontvangen van certen, vermakelijk - deze dan in onze len. num-leeftijd 21 jaai. mum-leeft. 28 jaar. num-leeftijd 19 jaar, mum-leeft. 25 jaar. n reeds zeer vol le kunnende stoken, num-leëftijd 29 jaar) met 20 jaar immer lienst te treden als Aan het Oostelijk Front De berichten, welke van het Oostelijk oorlogsterrein zijn ingekomen spreken van een voortgezetten strijd in Polen tusschen de rivieren de Weichsel en de Warte. De Russische berichten melden dat de aan vallen der Duitschers, die zeer onstuimig waren, werden afgeslagen, terwijl van Duitsche zijde de strijd onbeslist wordt genoemd. Het blijkt echter dat over het geheele front, zoowel aan de Oost-Pruisische-Rus- sische /grenzen als in Polen en in Gali- cië de strijd met kracht wordt voortge zet, niettegenstaande de vinnige koude, die daar thans heerscht. Van Russische zjjde wordt het vol- i gende overzicht gegeven van de ge vechten tüsschen 18 en 22 November. De Russen in het Noorden hebben de Duitschers bij Wirballen verslagen en hen langs het front Cumbinnen Angerburg teruggedreven terwijl zij zegevierend voorwaarts rukten en de vijandelijke achterhoede uit de krach- oorzaakt de meeste lillen van Apotheker et bloed, verdrijven slijm en bevorderen js per doosje 25 en wht zoo elk doosje de handteekening K- 15 Gouda bij ANTON ■FF Co., te Rot- SANTEN KOLFT 3. donzelfden goeden uitslag werkte de slimme financier op binnen- en buiten- landeche beurzon. Te Rio de Janeiro mis leidde hij de speculanten door hun de schitterendste winsten voor te spiegelen, die men zou trekken van aandeelen in goudmijnen te Cordova - te New-York deed hij hetzelfde met aandeelen in maat schappijen voor grondbezit in Mexico, die hij te Montevideo had opgekocht voor een appel en een ei; meer waren ze dan in derdaad ook niet waard. Ja, op de we reldmarkt kwamen geen groote rijzingen of dalingen in den koers voor of Sno- ward had er de hand in en wist er geld uit te slaan. Een wet, waarbij zijn roof op groote schaal strafbaar werd gesteld, bestond niet, en al noemden duizenden hem in het geheim een schurk, toch wa ren er honderdduizenden, die hem bewon derden wegens zijn scherp doorzicht en groote slimheid, en de meeste lieden uit de gegoede kringen der residentie bogen voor den goeden uitslag zijner onder nemingen en noemden hem een genie. Tusschen al die beslommeringen voor zijn ^„zaken” vond Snoward ook nog tijd om een schitterend huis in te rich ten voor zich en zijn aanstaande vrouw. Doch dit behoorde eigenlijk ook tot I BERLIJN, 24 Nov. Officieel Van Duil- sche zijde. Het Groote hoofdkwartier meldt Op het Oostelijk oorlogsterrein is nog geen beslissing gevallen. In Oost-Pruisen houden onze troepen hun stellingen bij de Masurische meren bezet. In het noordelijk deel van Polen, zoo wel als in het zuidelijk deel wordt strijd voortgezet, zonder dat een sing is gekomen. „zaken”, want hij wilde daarmee zijn naam nog meer doen klinken, nog meer muggen aanlokken om in de kaarsvlam te vliegen. Ook hier werd weer bewaar heid, wat de man vroeger tot Elvira ge zegd had over het geld als machtmiddel, terwijl k-..-.j.a-. behoort te penning was reeds voldoende om de thans staande „Stoombootreederij” groote breuk te doen. Ieder verkocht zijn deelen, waarvan do koers al meer meer daalde en Snoward liet door ver schillende agenten, die hun eigenlijke lastgever niet kénden, op vreemde beur zen alle aangeboden aandeelen opkoopen. Zoodoende kreeg hij de oppermacht van de Stoombootreederij op sluwe manier in handen, en nu viel de slag 1 Hij trok zijn plan tot oprichting van een „maatschap pij voor binnenlandsche scheepvaart” weer i terug, d<’ koers van de aandeelen der tig versterkte stellingen joegen. I^ij de Masurische meren hebben de Rus sen de laatste linie der Duitsche ver dedigingswerken genaderd en hebben die ten laatste ingedrukt. Langs het front Thorn—Krakau tusschen de Weichsel en Warta heeft de vijand zeer groote troepenmachten verzameld en ons krachtig aangevallen en zoodat onze voorposten genoodzaakt waren al vechtende in de richting van Bsoera terug te trekken. Onze troepen wier pen de vijand langs het front Thorn- Kalisch terug, namen een Duitsche batterij met grof geschut en 10 mitrail leuses terwijl wij eenige honderden krijgsgevangenen maakten. De Duic- schers slaagden er in, in de streek van Leutsjita vasten voet te krijgen in de richting van Planter. Onze troepen namen den 21sten November een offensief aan, wierpen den vijand terug en namen twee halve devisieregimen- ten gevangen en veroverden vele kanonnen. In de streek uit Tsjensto- chof-Krakau vielen wij sterke Oosten- rijksche troepen aan en sloegen ze op de vlucht. In Galicië zitten onze troe pen den wijkenden vijand op de hielen die vlucht naar Krakau ten het zuid oosten der Karpathen. De Qostenrijkers die zich op Krakau terugtrekken doen alle moeite om onzen onweerstaan- baren opmarfech naar die stad te be letten. kleinen burgerstand waren even goed be kend met de bepalingen voor de Argen- tijnsche leoning als de groote heeren van de beurs, aan wier hoofd de Amerikaan een sterke rijzing van deze effecten wist te bewerken. Doch Snoward richtte zijn veldheers blikken niet alleen op de Argentijnen, hij opereerde op alle liniön. Een hoofd- manoouvre, die ook baron Von Ellerich tot slachtoffer zou gehad hebben, neer Elvira’s verloving hem niet totalen ondergang behoed had, was den Amerikaan gelukt met zijn ontworpen „maatschappij voor binnenlandsche scheep vaart”. Zijn naam en zijn qillioe- nen hadden hem dadelijk voor dit plan een grooten aanhang bezorgd. Door ern stige mannen werd er-te vergeefs op ge wezen, dat die ontworpen maatschappij weinig kans had om de noodige conces sie te verkrijgenhet feit alleen, dat Sno ward de zaak in handen had genomen, reeds voldoende om de thans be- af- aan- en De beschieting van Zeebrugge. Een oorlogscorrespondent van De Maasbode te Sluis verhaalt van die beschieting nEen ontzettende kanonnade deed hier de ruiten trillen en de deuren met angstwekkende geluiden klappe ren. Buiten hoorde men met krakend geweld losbarsting op losbarsting. Wij spoedden ons aanstonds den weg op naar St. Anna ter Muiden waar we hoopten den stompen toren de vroegere dén, vloeide te mogen beklimmen, ton einde van daar af de omtrek te kunnen verken nen. Onderwijl bleven de monden der kanonnen hun voortzetten. Hoewel het beklimmen van den toren aan burgers verboden is, werd ons mot groote welwillendheid toogestaan naar boven te klimmen. Het spreekt van zelf dat het aanhoudende zware kanongebulder ook de militaire auto riteiten van Sluis naar het platform van den toren had gelokt. Aller blik ken richtten zich naar den watertoren op ongeveer een kwartier afstand staande van Knocke in de richting van Zeebrugge. Rechts van den toren was het vuur niet van de lucht. De algemeene opinie was spoedig dat Engelsche oorlogsschepen liggende ter hoogte van Knocke, bezig waren Zeebrugge te bombardeeren. Als doel dezer maatregelen werd algemeen aangenomen, dat men te Zeebrugge een onbespied station voor onderzeebooten zou kunnen vormen. Zijn deze onderstellingen inderdaad juist geweest, dan laat zich een bom bardement van Zeebrugge door de Engelschen al zeer gemakkelijk ver klaren. Omstreeks halfvier kregen we de beschikking over een goeden kjjker, waarmede in de richting Zeebrugge werd gestaard. Duidelijk was een rosse vlammengloed waarneembaar, welk kort daarop ook mot het bloote oog was te onderscheiden. Personen, met de ligging der plaatsen in de kuststreek uitstekend op de hoogte, verklaarden dat het geen twijfel leed of Zeebrugge was in brand gestoken. Tot vier uur duurde het vuren met onverminderde hevigheid voort en bleven de vlammen en vuurstralen bij voortduring door den hevel boren. Onpe militaire autoriteiten, die te voren aan den rollenden donder het scheepsgeschut hadden herkend, meen den nu naar het geluid te oordeelen, dat aan de kust met artillerievuur werd geantwoord. Tot half vijf bleef het geschut donderen, daarna ver zwakte het geleidelijk om spoedig ge heel te zwijgen. Men kan zich gemakkelijk voorstel len welk een agitatie het gebulder der kanonnen onder de Belgische bewoners van Sluis veroorzaakte. In groepjes togen zij dan ook naar St. Anna, waar honderden den ganschen middag luis terden en tuurden zonder iets te zien. Wij laton hier de communiquó’s volgen, zooale die van de zijden der oorlogvoe renden worden medegedeeld ST. PETERSBURG, 23 Nov. Van Rus sische zijde. De generale staf rapporteert: De strijd tusschen de Weichsel en de Warta wordt voortgezet en draagt bij Lodz een uiterst fel karakter. De onstui mige aanvallen der Duitschers werdeji’ af- geslagengeslagen. Nieuwe vijandelijke troe pen werden opgemerkt bij Valioen, welke poogden den linkervleugel van de Rus sische legermacht om te trekken. Op het front Czentochau kwam wijziging voor van eenig belang. 5000 Uostenrijkers werden door 21 Nov. gevangen genomen. „Stoombootreederij” rees op een gegeven de vreemde beurzen tot een waanzinnige hoogte, en al het geld, dat aandeelhouders verloren had- nu door verschillende ka nalen in de kas van den bankier Ralph Snoward. Met De toestand in Leuven. Te Leuven is vanwege het militair gezag een-bekendmaking aangeplakt waarin voor de 5 laatste dagen aan de burgerij verboden wordt met karren, voertuigen en kruiwagens op straat te komen en waarin aan de burgerij wordt aangezegd emmers en kuipen vol wa ter op straat langs de huizen te plaat sen opdat de paarden in dienst van het Duitsche leger zouden kunnen drinken. Ook moeten de te Leuven verbrandde huizen waarvan de kale muren nog omhoog staan binnenkort worden neergehaald om te voorkomen dat deze ruïnen instorten bij het voor bijtrekken van een legertros. Men ver wacht hier algemeen groote troepen verplaatsingen naar Oost en West. De gebeurtenissen der laatste dagen wijzen er inderdaad op dat de Duitsche Ge nerale Staf belangrijke besluiten heeft genomen inzake den strijd op het Westelijk front. De toestand in Leuven en omgeving is zeer slecht. De alge meen gunstig bekend staande Leu- vensche bank zal geen dividend uit- keeren. Brood is niet meer te krijgen. De bakkers hebben bevel gekregen een minimum aantal., hoofd te bakken. Dell en zullen naar wij vernemen sluiten. Aan het Westelijk Front. In den algemeenen toestand is he den geen verandering gekomen. Zoo luiden vrijwel de communique’s van Frarsche zoowel als van Duitsche zijde. Daaruit behoort echter niet te wor den afgeleid dat er op het westelijk oorlogsterrein een zekere stilte is in getreden. Dat toch is allerminst het geval. Het scheepsgeschut der Engel schen is thans aan het woord. De Belgische kust wordt bij Lombaertzijde en Zeebrugge hevig beschoten, ten einde tb verhinderen dat de Duitschers daar ter plaatse installaties maken voor de luchtvloot, welke de bedoeling zou kunnen hebben vandaar een aanval op Engeland te ondernemen. Wij laten de communiqué’s volgen PARIJS, 24 Nov. Officieel. In het middag-communiqué wordt het volgende gezegd: In den algemeenen toestand is geen wijziging gekomen. Over een grooter deel van het vijandelijk front was in den loop van 23 dezer, het kanonvuur minder levendig dan daags te voren. Hier en daar hadden echter eenige infanterie-aanvallen plaats, die alle afgeslagen werden. Deze aanvallen waren byzonder hevig, in Argonne, wmu wij in de omstreken van Four- de-Paris terrein hebben gewonnen. BERLIJN, 24 Nov. (Officieel.) Het groote hoofdkwartier meldt heden ochtend Engelsche oorlogsschepen zijn gisteren weder bij de Belgische kust verschenen en hebben Lombaert zijde en Zeebrugge onder vuur ge nomen. De troepen ondervonden hiervan I weinig nadeel, doch van de bewoners I zijn een aantal gedood en gewond. I Op het westelijk front zijn geen veranderingen van eenig belang. 36) Het was zeker geen aangenaam Kerst feest, dat hij met zijn leerling in het le dige huis vierde; maar deze nieuwe le venswijze was bijzonder geschikt om zijn aandacht meer op zijn wetenschap te ves tigen. Na Nieuwjaar verwierf hij met ’n schitterende dissertatie den doctoralen graad, en begon nu aan een philologisch werk, waarvoor hij reeds lang de noo- dige bouwstoffen had verzameld. Hij vol tooide dit in korten tijd en verwierf daarmee grooten roem; hij had daar niet °P gerekend, want zijn eenig doel was geweest bezigheid te hebben. Snoward scheen niet teleurgesteld te zullen worden in de verwachtingen, die hij bouwde op zijn verbintenis met de alom gevierde barones Von Ellemch. Hoe wel men over Elvira de schou^rs op haalde, toch werd door deze verloving de kracht van zijn naam grooter. Hij werd beschouwd als een Midias, voor wien alles *n goud veranderde wat hij in handen nam. Groote en kleine kapitalisten kwa- n,pin tot hem, zijn naam was geworden ais een tooverwoonL waarmqe men toe- gang kon krijgen tot de schatten van een nieuw goudland^De gegoeden uit don WEENEN, 24 Nov. (Officieel). Van Oostenrijksche zijde. De generale staf meldt: In Russisch Polen wordt bij vinnige koude de strijd voortgezet. Onze troe pen bemachtigden meerdere steun punten en wonnen terrein in de streek van Wolbrom. Er zijn tal van krijgs gevangenen gemaakt. Overigens is in den toestand geen wijziging gekomen. Er bevinden zich thans in Oostenrijk 110.000 krijgsgevangenen w. o. 1000 officieren. Twijfel. Trots den bewonderonswaardigen heldenmoed on het rotsvast vertrou wen van de groote meerderheid in Duitschland en Oostenrijk, worden toch ook stemmen van twijfel ver nomen. Zoo lezen we in de Berl. Nach- richtenDe onafgebroken, uitputtende en moorddadige marschen van dezen veldtocht hebben ons officierscorps grootelijks verzwakt. Velen van hen zijn zenuwziek en kunnen niet meer actie ven dienst verrichten. Het ge beurt op vele punten van ons Weste lijk front, dat één enkele luitenant twee of drie compagnieën moet aan voeren. Het ministerie van oorlog doet bovenmenèchelijke pogingen, om de leemten in het officierscorps aan te vullen. In de Zeit. schrijft graaf Apponyi: De toestand is voorzeker zeer ernstig, Wij en onze trouwe vrienden bevinden ons tegenover een vijand, die zeer sterk is, en tegenover een coalitie, die geboren werd uit haat jaloerschheid en hebzucht. Maar wij mogen ons niet aan een zwart pessimisme over geven. Wij hebben integendeel den plicht, het volk op alle offers voor to bereiden. In de Neue Freie Presse oordeelt de Oostenrijksche veldmaarschalk Cwi- kovitzVan de Zwitsersche grenzen tot aan de Noordzee worstelen de Duitschers steeds maanden tegen Franschen en Engelschen. Intusschen kan men, trots den Duitschen voor uitgang op enkele punten, nog niet van beslissende successen spreken. Begin September ontbrak het niet aan berichten, die deden gelooven, dat de tegenstand der Bondgenooton overwonnen wasmen zeide zolfs^ moest een wintertuin worden gemaaktdie I gelijkvloers moest komen met de bel éta ge, waar de aanstaande mevrouw Sno ward haar vertrokken zou hebben, doch waar nu schilders, behangers en schrijn werkers druk aan den arl>eid waren. De inrijpoort werd ruimer gemaakt, 'de lo kalen gelijkvloers veranderd in twee groo te zalen, waarin de bankiersaffalre werd overgebracht en de daardoor vrijgekomen vertrekken werden een deel van de wo ning des bankiers. Tot dusver had de Amerikaan als vrijgezel slechts eenige kamers in het Grand-Hotel bewoond; dit kwam hem gomakkelijker uit. moest er worden, want vroeg in het voorjaar het huwelijk worden gesloten; zoo de Amerikaan het gewild, ofschoon niet door liefde tot dien spoed aangedreven. En het kunststuk gehikte, want wat vermogen menschenhanden niet, wanneer een man met zulk epn dóórzicht on geest kracht hen aandrijft en met goud prik kelt Nog voor den bepaalden tijd was alles gereed. Alweer kwam een gapende menigte, om het nieuwe wonderwerk te aanschouwen, dat als met oen toovefslag was te voorschijn getreden. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post,1.50 Jfet Geïllustreerd Zondagsblad,1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen woeden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31, bij onze'Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENT IËN: Van 1-—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerw 0.19 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. v Groote letters en randen naar plaatsruimte. hot inderdaad slechts ruilmiddel 1 wezen. Snoward, die op oen rdoodbleef waar het nuttelooze zak trof, kon honderdduizenden weg werpen, waar hij meende dat vrijgevig heid eenig voordeel kon opleveren. En in dit geval wilde hij geld verspillen, met geld de oogen verblinden, de menig te, deels benijders, deels bewonderaars, moest nu eens verbaasd staan over het wonderwerk van den toovenaar, die Sno ward heette. Van de gezamenlijke kocht hij het gebouw, dat vroeger „Restaurant Excelsior” was ingericht, en terwijl in de kantoorlokalen do bankiers- zaken ongestoord bleven voortaan, werd het huis van boven tot onder, van voren i tot achteren vertimmerd en veranderd. De lieden, die in het gebouw woonden hun handel dreven, werden met sommen afgekocht en verhuisden acht- en veertig uren honderden bachtslieden werkten van don morgen tot den avond, ja tot in den naoht om het voormalige restaurant te veranderen In een prachtige woning voor den geldvorst. In don tuin, die aanmerkelijk vergroot was, door aankoop van een gedeelte der Aangrenzende perceelen, worden stallen en de koetshuizen gebouwd en daar hoven op j per brietkaart <4 Naamkaartje mei U EEN GEïLLU. iTALOGUS vaa .werken op elk roor volwassenen i met Nieuwsblad

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1