min •s I !W i Blad. I ill I nes. H I De Oorlog. 12640. F 4PEN Telefoon Interc. 82. i >00 000. 1 t' Elvira. 1LEN CHE het Leven, HAAG. FEL'ILLETOy, Donderdag 26 November 1914. 53e Jaargang. ean. voor G-oirLoLec ezx Oam.s'txelceza» Telefoon Interc. 82. Hf Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. i geen 1 de heden geen berichten ontvangen. communiqué (verzekering tegen en I Amsterdam. brak. Hij begint onaange- (Wordt vervolgd door inkman A Zn., f J en zijn >OH*OC0tt, Uouaa. DE JONG Oosthaven 31 betreurde voortreffe- ze en waren diger, 3CHT. Ned. Protbond 71/, IMevr. Flothuis van Het een t inde scheikundige ie Tandartsen en ot Electr. droging e Salon. die soorten HAAR* |1 GOUBSCHE COIRANT. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. den on massa. aller mond en tegen, Hot bombardement van L i b a u. De Petersburgsche correspondent van de Times deelt op gezag van bladen uit Libau, oenige bijzonderheden mede oveï hot bombardement van die havenstad op Dinsdag 17 dezer. Een Duitsch eskader van acht of tien schepen, waarbij slechte een vrij groote kruiser en verschillende torpodobooten, opende te tien üur ’s mor gens het vuur, dat gedurende vier uren voortduurde. Er werden ongeveer 700 projectielen af gescholen. Terwijl bij het eerste bombardement op 2 Aug. geen inenschenleven# te betreuren waren, wer den thans 20 menschen gedood en 40 go- Schwerdtner was van plan reeds den volgenden dag te vertrekken om zijn leer ling naar de kostschool te brengen. Met het inpakken van zijn boeken en kleeren was hij lang bezig en nog was hij niet in feestgewaad, toen de bediende hem en den jongen baron kwam melden, dat het (Pres.), Dr. A. E. JMBDEN, Dr. P.H. lingszaal voor Mifr 1 Nieuwe Schouwburg i Mobilisatie”, mie” 8 u. Nutsavond- Concordia 7‘/j □rlog. r Concordia 8 uur: Caecilia. en wij geregeld tijdig logen ontvangen v*o ncerten, vennakelyk-1 deze dan in on* Iden. WEENEN, 25 Nov. (Van Oosten- rijksche zijde). Officieel. De ge weldige worsteling in Russisch-Polen duurt voort. Tot dusver hebben onze EINDHOVEN. Men meldt uit Leu ven d.d. 24 NovemberHeden trokken een aantal treinen door in de richting van Brussel. Onder de soldaten waren veel matrozen. Een goederentrein volg de deze eindelooze stoet meest platte wagons met planken, palen en bootjes. De trein stopte niet. Gisterenvoormid dag werd bij de slagers te Leuven oen groote hoeveelheid vleesch opgeöischt. Daarom werd veel vee bij de boeren opgekocht. De Duitsche commandant liet alles echter met goed geld betalen. Bij het omverhalen van eon muur door de stadswerklieden werd een man door het puin gedood. Nieuws verneemt men te Leuven weinig daar de Antwerpsche tijdingen het Handelsblad van Antwerpen niet in staat zijn de nieuwsgierigheid van de bevolking te bevredigen. troepen in dezen slag 29.000 krijgs gevangenen gemaakt, en 49 mitrail leurs, benevens veel ander oorlogs materiaal verovetó. BUDAPEST, 25 Nov. Volgens me- dedeelingen van een lid van de regee- ringspartij zijn de Russen, die in het Kamitaat Ung waren doorgedrongen, naar de Hongaarsche grens onder zware verliezen teruggeslagen. Ook werden de Russen in het Ka mitaat Zemplin tot den terugtocht gedwongen. Zuidelijk Front Oostenrijkers en Serviërs. Omtrent de operation op het Zuid oostelijk krijgstooneel wordt uit WEE NEN, d.d. 25 Nov. officieel het vol gende gemeld Onze troepen hebben, bij zwaren strijd in de moerassige Koloebra en in het laagland, en reeds overal bij aanvallen op de Oostelijk gelegen hoogten, terrein gewonnen. Verschei dene tegenaanvallen der vijandelijke reserven zijn met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Er zijn talrijke gevangenen en deserteurs. Ten Zuidoosten van Valjevo hebben onze troepen de met sneeuw bedekte berg kammen van Valjevo en Soevobor overschredenbij de daar gisteren plaats gehad hebbende gevechten zijn opnieuw 10 officieren, en meer dan 300 manschappen gevangen genomen terwijl 3 machinegeweeren buit ge maakt zijn. Turken en Russen. Van het TurkschRussische front worden de volgende officieele berich ten uit het hoofdkwartier gepubliceerd: KONSTANTINOPEL, 25 Nov. Het voortduren van het slechte weder aan de Kaukasische grens hseft voor het oogenblik onze bewegingen in het ge bergte en in de vlakten tegengehouden; ook de Russen behouden hun grens- posities. Onze troepen, die de omstre ken van de rivier Tsjorokh zijn bin- nengedrongen, hebben daarmede op nieuw een overwinning behaald. Zij hebben Morgoel bezet en trokken de Tsjorokh over bij Boertsjika. Zij heb ben daar de Russische stelling vero verd, en maakten tijdens deze krijgs- verridhtingen verscheidene mitrailleurs buit, alsmede een ambulance met alle toebehooren, 2 automobielen van 100 H.P. artilleriemunitie en een hoeveel heid dynamiet. Die llümmöl is niet zoo amusant meer, naar het schijnt, zei een diplomaat achter zijn rug. naam to worden. f 1.25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Schwerdtner gebleven zijn, want „deze domme streek van Hvira” ergerde hem, zooals hij hij het heengaan trots zeide. Schwerdtner maakte zoo spoedig voort, dat hij juist nog midden in de huwelijks plechtigheid ter kerko kwam. Hij moest zijn weg door de sacristy nemen om bij Robert te komen, die met zijn broeder Guido in do onmiddellijke nabijheid van het bruidspaar had plaats genomen de gehoole kerk was met menschen gevuld. De geestelijke hield slechts een zeer korte toespraak hij zal wel gevoeld hebben, dat bij dit ongelijke paar niet aan een innige liefde kon gedacht worden. Toen Schwerdtner op den drempel dor sacristy verschoon, sloeg Elvira deoogon PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. hebben ook erg van de kou geleden. De bevroren grond vergemakkelijkt intus- schen het vervoer. De ooggetuige maakt verder gewag van de aankomst van een nieuw Duitsch wapen op ’t oorlogsterrein in den vorm van een zwijgend kanon, dat pneumatisch ot mechanisch schijnt te werken, dit weet men nog niet. Men hoort geen geluid als het projectiel den loop verlaat. Het eer ste wat men er van merkt is de ontplof fing. Tot dusver heeft het wapen schade aangerioht. Op sommige plaatsen van het front zijn tegenover elkander gelegen loopgra ven niet meer dan 40 yards van elkaar. Onze mannen praten met den vijand, houden onderlinge schietwedstrijden ruilen tabak. De ooggetuige wijst er op dat het ge schut geen oogenblik werkeloos is. Ook op dagen waarvan gezegd' wordt dat er niets is gebeurd, gaan er tal van men- >chenlevens verloren. Uit Constantinopel wordt aan de Voss. Ztg. geseind, dat omtrent de voorzieningen door de Engelschen aangetroffen aan het Kanaal van Suez Aan het Oostelijk Front De berichten van het oostelijk krijgs- tooneel geven heel weinig houvast om daaruit een conclusie te kunnen trek ken. De berichten van Russische zijde spreken van plaatselijke successen, ter wijl de Duitsche berichten de aan vallen der Russen als afgeslagen ver melden. Toch is het waarschijnlijk dat de Russen in Oost-Pruisen eenig terrein winnen. De volgende communique’s worden gepubliceerd in die stad nogal wat bekend is ge maakt door den Turkschen troepen commissaris voor Egypte, die door de Engelschen het land is uitgezet en thans te Constantinopel vertoeft. De Engelschen beschikken in Egyp te in het geheel over 50.000 man, waarvan er 30.000 aan het Suezkanaal staan. Wel is waar hebben de Engel schen veel zware artillerie daarheen gebracht en er nieuwe versterkingen aangelegd, maar gezien de overmacht van de Turksohe troepen, welke tegen het Kanaal oprukken, is er weinig kans op, dat de pogingen der Engel schen om hun den overgang te be twisten, iets baten zullen. Met betrekking tot de krijgsver- richtingen aan het Kanaal verdient het opmerking, dat heden de broeder van den Sjeich der Senoesi, Mehemed el Senoesi, tot het voeren van onder- handelingen te Constantinopel is aan gekomen. 37) Het gebouw Excelsior was weer in Snoward had er geen bo- «waar tegen, dat het zijn ouden naam behield deze paste hem juist. Immers ..Excelsior” beteekent steeds hooger. hen paar weken voor den trouwdag, in het laatst van Februari, keerde baron Von Ellerlch met zijn dochter terug. Op hun doorreis hadden zij te Wee nen uit de couranten vernomen, dat aan doctor Frederik Schwerdtner wegens zijn Verdienstelijk geschreven boek een leer stoel was aangeboden als buitengewoon hoogleeraar aan een Opstenrijksche uni- versiteit, en dat de jonge geleerde deze1» aanbieding had aangenomen. Zoodra hij was aangekomen, zocht de baron den gouverneur van zijn zoon op cn toen deze hem mondeling het couran tenbericht had bevestigd, wenschte hfj den longen man hartelijk geluk en betreurde alleen, dat zijn zóón zulk een lijk opvoeder zou missen. Doch ge hebt een schoone, benij- denswaardige loopbaan vóór u, sprak hij, terwijl hij hem hartelijk de hand schudde. Bewandel die voorspoedig. Schwerdtner was verbaasd. Juist PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, by onze Agenten wond. Dit waren meest vrouwen on kin deren. Niettemin veroorzaakte do beschïe ting geen paniek en alleen het doel van de stad dat in de vuurlinie lag, werd door de bevolking ontruimd, in de an dere wijken zette men de dagolijksche be zigheden gewoon voort en ook de Re- geeringsbureelen waren niet gesloten. Al leen het tramverkeer word gestaakt, we gens de schade aan do geloiddraden toe gebracht. De ondergang der Duitsche torpedoboot Aan do Koln. Ztg. worden uit Kopen hagen de volgende bijzonderheden gemold over de botsing tusschen de Duitsche tor pedoboot en het Deenschc stoomschip „Anglo Dane" Het laatste was onderweg van Stettin naar ^Kopenhagen. Tegen 2 uur In den nacht’ bevond het schip zich ter hoogt» van Falsterbo (aan de Zuldsplts van Zweden). De lichten brandden helder. Plotseling werd de donkere romp van oen schip zichtbaar, dat in een rechten hoek op de „Anglo Dane” aanstuurde. Wei nige seconden later vond do botsing om de wereld te helpen verbeteren zich bedaard terugtrekt om alleen plichten streng te vervullen. Elvira had hij niét weer te zien gekre- gen. Gedurende den korten tijd voor haar huwelijk had zij zooveel drukte, Hal zij als in een maalstroom voortleefde. Zij moest maatregelen nemen voor haar uit zet, zij moest paarden en rijtuigen gaan zien, die Snoward haar ter beschikking wilde geven; vervolgens moest zij de meubelen kiezen, en op anderen tijd had zij haar keuze te doen uit een menigte kostbare sieraden. Zij was zoo druk in de weer, dat zij nauwelijks tot rust kon ko men. Aan die zenuwacbtige gejaagdheid moest zij dan ook het gevoel van leegte toeschrijven, waarvan zij zich niet kon bevrijden» Eindelijk kwam de beslissende dag. Het paleis van baron von Ellerich was met koninklijke pracht versierd, die moest dienen om den genoodigden gasten te be wijzen, dat hier schoonheid en rijkdom vereenigd zouden worden. Mijnheer von Rürnmel, die natuurlijk hierbij niet ont brak, maakte echter aan den eersten vriend’ den besten de opmerking, dat al die vergulde heerlijkheid hem deed denken aan een heidensch offerfeest, ofschoon in dit geval het offer zich vrijwillig in de armen van Moloch wierp. Overigens was von Rümmel dien dag niet zoo fideel als gewoonlijk, en dit was hem in den laat- sten tijd wel meer gebeurd. Zijn woorden misschien nog giftiger en boosaar- maar de humor van vroeger ont- de laatste gebeurtenissen in do familie had hij van den baron minder dan ooit zooveel deelneming en zooveel erkenning van de ideale goederen dezer wereld ver wacht. En ditmaal was de baron niet ge kunsteld, integendeel scheen hij zich te schamen hij zag er uit of hij vreesde te verraden, dat zijn geweten hem heime lijk aanklaagde. Ten opzichte van Robert werd beslo ten, dat hij onmiddellijk na het huwelijk zijner zuster op een degelijke kostschool zou worden gedaan, daar Schwerdtner niet langer zou blijven. Wel behoefde hij zijn leerstoel aan de universiteit niet te vervullen voor den aanvang van het zo- mer-halfjaar, doch hij wilde zich deugde lijk voorbereiden, en dit kon hij allerbest doen in de eenzaamheid van een afge legen plaatsje, misschien wel in Berghau- sen, zijn geboortestad. Hij kon zich natuurlijk niet onttrekken aan de feestelijkheden bij het huwelijk, hoe gaarne hij dit gedaan had. Zijn leer ling zou daarmede tevens afscheid nemen van het vaderlijk huis en het paste den vertrekkenden gouverneur hem daar bij ter zijde te staan. Bovendien was zijn tegenwoordigheid bij de feestelijkheden voor hem een proef stuk voor de niet te vermijden noodzake lijkheid om in en met de wereld televen, hoezeer men die ook veracht. Hij was nu ook kalmer en m§er een zwijgend toe schouwer bij de monsterachtige tragi-ko- medie des levens ja een zwijgend toeschouwer, die den loat heeft verloren t Londensch Persbureau publiceert tot Maandag j.l. loopend overzicht van de krijgsverrichtingen aan het front, zooals die door een ooggetuige in het I ngelsche hoofdkwartier werden waarge nomen, hetwelk wij aan de N. R. Crt. ontleenen We hebben drie dagen vorst gehad, met schitterenden zonneschijn, on hoewffl de troepen nu tenminste niet meer in de modder huizon, is het onmogelijk om 's nachts warm te worden in de open loopgraven. Verscheidene soldaten waren zoo verstijfd, dat ze uit de verschansin gen moesten getild worden. De vliegers •^■Bggggg.JtU 1 L" lijk met haar, zij geon L via, den, van dat rijke sedert dien namiddag op het ijs gezien had, maar dat hem ’e j tijd was naar de feestzaal te gaan, als zij l; menigmaal in den droom verschenen was. zich bij den stoet wilden aansluiten. F En dan had hij bij dat goudgele haar - gc^.ór.t goud moeten denken, aan den afschuwclijken Mammom, die te heSi langen tijd onverschillig was geweest, doch dien hij nu haatte met eon gloeïenden dringend verzoek het liefst zou hij bij haat. Op dit oogenblik dacht hij echter niet aan die afschilwolijkc droombeelden. Hij schrikte op door het luide jawoord, waarmee de bruidegom dc beslissende vraag van den geestelijke beantwoordde. Thans wendde deze zich tot de bruid.... Elvira’s „ja” klonk slechts zacht en be vend, doch in Schwerdtnor's binnenste weerklonk dit geluid als een gesmoorde klacht, totdat de geestelijke zijn zegen over de inoengelegdc handen van het paar had uitgesproken, on een algomeeno beweging ontstond na afloop der kerke lijke plechtigheid. CONSTANTINOPEL, 25 Nov. Na don strijd op do kust van Bassorah op 19 Nov., die met groote verliezen aan dooden en gewonden aan Engel- sche zijde eindigde, heeft de vijand versterkingen ontvangen en rukte hij, onder bescherming van het geschut van zijp kanonneerbooten, langzaam langs den oever voort. Ouze troepen wachten den vijand in een nieuwe stelling op, waar zijn kanonnen en schepen hem niet kunnen helpen. Een klein schip is op den Nijloever, ten gevolge van een ongeluk bij Nilia gezonken. Van de andere oorlogsterreinen zijn „Anglo Dane” aanstuurde. later plaats. De „Anglo Dane” boorde voorsteven circa 4 meter midden in de stuurhoordijdo van de andere boot. De de stoom ontsnapte in groote De „Anglo Dane’, ging langzaam buis van den stoomketel werd doorgesne- vopruit, om haar steven in het andere vaartuig te kunnen houdén, waardoor het wat langer kon blijven drijven. Kort daarna legden twee andere Duitsche tor- pedobooton naast het overvaren vaartuig aan, om het zinken te voorkomen. Het machinepersoneel was zwaar gewond door don ontsnapten stoom. Aan boord van hel Deenschc schip werden do gewonden ver zorgd. De eerste machinist stierf, voordat Kopenhagen bereikt was. De Hertog van Saksen-Koburg-Gotha. Te Koburg is bericht ontvangen dat de Hertog van Saksen-Koburg- Gotha, die op het Franscho oorlogs toon eel vertoeft, aan een groot gevaar is ontsnapt. Gedurende een gevecht ontplofte oen granaat in zijn nabijheid. De naast hem staande regimentscom mandant werd gedood, terwijl tevens twee andere in zijne nabijheid zich bevindende officieren werden gewond. De Hertog bleef ongedeerd. De Neutraliteit van België. De „Norddeutsche Allg. Zeitung” publiceert een Facsimli van oen rapport van generaal Ducerne aan den Bel gischen Minister van Oorlog van 10 April 1906, dat werd bewaard op het Belgische Ministerie van Oorlog in een omslag met het opschrift „Convention Anglo-Belgo”. Op dit document be vindt zich aan den rand de opmerking op en verbleekte. Ook hij was zoo ont roerd, dat bij een poos onbeweeglijk bleef staan. Elvira was in haar prachtige hruidekleeren een aangrijpende schoonheid doch er lag een waas van droefgeestig heid over haar gelaat. Hij werd smarte- aangedaan en gevoelde medelijden ondanks zijn overtuiging, dat ~l medelijden verdiende. Hij kon zijn blik niet van haar gebogen hoofd afwen- bloude haar, dat hij "a niet meer ’s nachts nog Aan het Westelijk Front. Omtrent hetgeen thans aan de Yser in het geïnundeerde land van West-Vlaanderen gebeurt, bewaren die berichten het stilzwij gen. Er schijnen voorbereidende maatregelen door de Duitschers getroffen te worden om een nieuwen aanval op deze sterke stallingen der bondgenooten te ondeme- mt$. Er verluidt dat materialen onder- jn om het water in kleine bootjes of op vlotten over te steken, dat grint en zand wordt aangevoerd om de door het geïnundeerde gedeelte loopende wegen te versterken en te verhoogen, maar aan gezien de breedte van het onder water staande terrein op enkele plaatsen 20 K. M. en de lengte c.a. 30 K.M. bedraagt, zal dat nog niet zoo gemakkelijk gaan. Bij Yperen, waar de Duitschers herhaal delijk tot een aanvallende bewegihg over gingen, waarbij het kanonvuur de schoone gebouwen dier stad teisterde, hebben geen nieuwe aanvallen plaats gehad en zijn de Fransche berichten juist dan zouden de bondgenooten terrein hebben gewon nen tusschen Langemarck en Zonnebeke, waar de Duitschers een vrij sterke posi tie innamen. Het officieele Fransche meldt hot volgende PARUS, 25 Nov. Officieel. Aan en ant van Yperen heeft geen enkele aanval plaats gehad. Wij hebben tusschen Langemarck en Zonnebeke ter rein gewonnen. In de omstreken van La- 'Wsée hebben (Brltsch-) Indische troepen Via den vijand loopgraven hernomen, die hun den vorigen dag waren ontno- mea. Wij hebben bij Berry-au-Bac en irt Ar gonne geringe vorderingen gemaakt. Te Betheueourt, Noordwestelijk van Verdun, is een aanval der Duitschers af geslagen. Een wapenstilstand, die door den vijand was gevraagd, word gewei gerd. Onze artillerie heeft ArnaviHe, in de omstreken van Pont-A-Mousson gebombar deerd. Aan het Suez-Kanaal. Ztg. geseind, bij den stoet wilden aansluiten. .Schwerdtner was pijnlijk verrast. Hij moest steeds aan gemunt Robert alleen laten vertrekken en kon f aan den afschuwclijken Mammom, alleen beloven zoo spoedig mogelijk t_ volgen. Robert zwichtte slechts voor zija

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1